Rada Iustitia et Pax: Úsilí o pokojné soužití s cizinci

Stravují nás akutní události pandemie a její následky, blížící se volby, mezinárodní zápletky a proměny pracovního trhu. Naší pozornosti by však neměl unikat vývoj v těch oblastech, které byly ještě nedávno nejžhavějšími zprávami a stále představují důležité trendy globálního dění, a to je stále probíhající migrace a problémy soužití přistěhovalců s obyvatelstvem hostitelských zemí. Zdánlivě se tyto záležitosti pro mnoho našich občanů týkaly jen cizích zemí. Naše země se moc neotvírá. Globální procesy ale chtě nechtě působí také v České republice a přivedly k nám již více než 650 tisíc dlouhodobě žijících obyvatel jiného než zdejšího původu.
Publikováno: 27. 5. 2021 12:45

Problémy soužití s cizinci sice u nás netvoří významnější část veřejné komunikace, ale to snad právě pro nevelký podíl těch, kdo mezi námi žijí (něco přes 6 %). Ze zkušeností v jiných zemích však víme, že nedostatečná podpora integrace obyvatel z jiného prostředí se z dlouhodobého hlediska stává zdrojem mnoha nesnází, které někdy přerůstají v lokální nepokoje a konflikty.

Od roku 2016 máme k podpoře nekonfliktního soužití s cizinci aktualizovanou Koncepci integrace cizinců, která má tvořit rámec meziresortní spolupráce důležitých orgánů ČR v této oblasti. Při porovnání míry naplňování této koncepce s únorovým Akčním plánem integrace a inkluze 2021-2027 Evropské komise shledáváme ale některé zaostávání, a to zejména v následujících oblastech:

  • Přestože stát integraci cizinců deklarativně podporuje jako významný nástroj sociální koheze, v politických programech se o konkrétních nástrojích příliš nemluví. Hlavní část integrační podpory garantované ministerstvem vnitra spočívá v asistenci při vyřizování dokumentů, popřípadě v poskytování nově povinného, ale i pro účastníka zpoplatněného čtyřhodinového adaptačně-integračního kurzu. Integrační služby jsou však dostupné jen ve větších městech, chybí dostatečná kapacita dostupných jazykových kurzů a systematická podpora skutečné integrace na místní úrovni a metodická pomoc pro plné využívání evropských fondů. Platí to pro programové období 2021-2027, a to zejména pro Evropský sociální fond plus, Azylový a migrační fond a Evropský fond pro regionální rozvoj na podporu programů spojených se vzděláváním, nabýváním dovedností nebo studiem jazyka.

  • Akční plán Evropské komise zdůrazňuje: „Školy mají potenciál být opravdovým centrem integrace pro děti a jejich rodiny. Vyšší zapojení dětí migrantů a dětí s migrační zkušeností v základním a středním vzdělání může mít značně pozitivní efekt na jejich osobní rozvoj, ale potenciálně i na začlenění jejich rodin. V takovém případě však musí být zajištěno poskytnutí dostatečné podpory pro kulturně a jazykově odlišné děti.“ V ČR je v současné době na 48 tisíc dětí cizinců v předškolním a školním věku, kterým náš stát ukládá povinně se vzdělávat. Jazyková příprava poskytovaná českým vzdělávacím systémem je dosud nedostačující a je způsobená nedostatky v legislativě a financování. Hlavní zátěž je pak na školách, které jinde dostatečnou podporu nemají. Někteří žáci nemají nárok na žádnou podporu, podle školského zákona je podpora jen pro žáky cizince, žáci s českým či dvojím občanstvím a s migrační zkušeností nemají nárok. Mělo být více využíváno evropských fondů, zejména na programy spojené se vzděláváním, nabýváním dovedností nebo studiem jazyka, a to s ohledem na pečlivě identifikované potřeby v národním i lokálním měřítku.

  • Velmi vážnou překážkou v procesech integrace a inkluze může být nedostatečný přístup ke zdravotnickým službám vzhledem k tomu, že ovlivňuje všechny aspekty života, včetně vzdělávání a zaměstnání. Protože přístup migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění u nás je v řadě aspektů komplikovaný, dochází ke zneužívání této situace ze strany komerčních poskytovatelů zdravotního pojištění. Snad nejkřiklavější je, že děti cizinců s legálním dlouhodobým pobytem v ČR nemají přístup do veřejného zdravotního pojištění, a to ani děti zde legálně pracujících cizinců. Ti mají nárok pouze na komerční zdravotní pojištění, které má řadu výluk. Předčasně narozené děti často pojišťovny odmítají pojistit, a tak vstupují do života se stotisícovými dluhy. Evropská komise doporučuje spolupráci s jednotlivými členskými zeměmi v procesu ustanovení rovného přístupu ke kvalitní a dostupné zdravotnické péči, která bude podporovaná uvedenými evropskými fondy.

Popsané oblasti představují nejnaléhavější potřebu urychlené změny. Společenskému ovzduší v ČR by prospěl významnější obrat v postoji k soužití s obyvateli jiného původu. Svědčí o tom i demografický vývoj v našich zemích a zavazuje nás k tomu také dědictví židovských a křesťanských tradic, na které se někdy odvolávají i ti, kdo vlastně ani netuší, že současná západní kultura chápání vnitřního míru a lidských práv vyrůstá právě z těchto tradic a prokazuje svou životnost právě díky jejich uplatňování.

 

Václav Malý, biskup

předseda Rady Iustitia et Pax ČBK

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021