banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Výzva REACT pro oblast sociálních služeb

31. 5. 2021 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu oblast sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností.
Publikováno: 28. 5. 2021 12:45

Podporovány budou sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to:

Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nebudou podporovány pobytové služby péče pro seniory. Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb:

 • centra denních služeb
 • denní stacionáře,
 • týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • chráněné bydlení,
 • tlumočnické služby,
 • azylové domy,
 • domy na půl cesty,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • terapeutické komunity,
 • sociální poradny,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • centra sociálně rehabilitačních služeb,
 • pracoviště rané péče,
 • intervenční centra,
 • zařízení následné péče,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra,
 • terénní programy,
 • tísňová péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby.

Výzva a všechny informace jsou zveřejněny na stránkách MMR ČR. Materiálně-technické standarty MPSV ČR pro tuto výzvu jsou přiloženy pod článkem.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá v pátek 4. června 2021 seminář pro žadatele k 101. výzvě „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“, který se bude konat on-line prostřednictvím MS Teams. 

Autor článku:
Eva Schönherrová