Nejsvětější Trojice: Tajemství, jež lze prožít

V takřka letní římské atmosféře slavnosti Největější Trojice, promluvil papež František k lidem shromážděným na Náměstí sv. Petra před nedělní modlitbou Anděl Páně. Přinášíme plné znění jeho promluvy:
Publikováno: 30. 5. 2021 17:45

Foto: Vatican Media

Dobrý den drazí bratři a sestry!

O této slavnosti slavíme Boha, tajemství Jediného Boha. Boha, který je Otec i Syn i Duch Svatý, tři osoby. Avšak Bůh je jeden! Nicméně Otec je Bůh, Syn je Bůh, Duch svatý je Bůh. Nejsou to však tři bohové: Bůh je jeden a tři jsou osoby. Je to tajemství, které nám zjevil Ježíš Kristus: Svatá Trojice.

Dnes se pozastavujeme, abychom slavili toto tajemství, neboť osoby nejsou Boží vlastnosti, nikoli. Jsou to skutečné, odlišné a různé osoby; nejsou, jak říkal jeden filosof  (Plotínos a další novoplatonici, pozn. překl.), „Boží emanací“ (vyzařováním, přetékáním, pozn. překl.). Nikoli! Jsou to osoby. Je tu Otec, ke kterému se modlím v Otče náš, Syn, který mi dal vykoupení, ospravedlnění, Duch Svatý, který přetrvává v nás a v církvi. Duch, který mluví k našemu srdci, protože toto tajemství nalézáme obsažené ve výroku sv. Jana, který zahrnuje celé zjevení: „Bůh je láska“ (1 Jan 4.8.16). Bůh je láska, Syn je láska, Duch Svatý je láska. A jakožto láska, Bůh, jakkoli je jeden a jediný, není osamělostí, nýbrž společenstvím mezi Otcem, Synem a Duchem svatým. Láska je totiž v zásadě sebedarováním a ve své původní a nekonečné skutečnosti je Otcem, který se daruje, když plodí Syna, jenž sám sebe dává Otci, a jejich vzájemnou láskou je Duch Svatý, pouto jejich jednoty. Není snadné to pochopit, ale pro nás všechny je možné žít toto tajemství; mnoho je možné prožít.

Toto trojiční tajemstvím nám odhalil samotný Ježíš. Dal nám poznat tvář Boha jako milosrdného Otce, představil sám sebe jako pravého člověka, Božího Syna a Slovo Otce. Spasitel, který dává svůj život za nás, mluvil o Duchu Svatém, který vychází z Otce a Syna, Duchu Pravdy, Paraklitovi – o slově Paraklitos jsme mluvili minulou neděli - tedy Utěšiteli a Obhájci. A když se Ježíš po vzkříšení ukázal Apoštolům, vybídl, aby evangelizovali „všechny národy, křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28,19).

Dnešní svátek nás tedy vede ke kontemplaci tohoto úchvatného tajemství lásky a světla, z něhož jsme vzešli a k němuž směřuje naše pozemské putování. Při hlásání evangelia a v jakékoli formě křesťanského poslání nelze opominout tuto jednotu mezi námi, ke která volá Ježíš, po vzoru jednoty Otce, Syna a Ducha Svatého. Od této jednoty nelze odhlížet. Krása evangelia si žádá, aby jednota byla prožívána a dosvědčována ve svornosti mezi námi, kteří jsme navzájem tolik různí! A troufám si říci, že tato jednota je pro křesťana zásadní: Není to pouhý postoj nebo ustálené slovní spojení. Nikoli. Je zásadní, protože jednota se rodí z lásky, z Božího milosrdenství, z ospravedlnění, jež nám dává Ježíš Kristus, a z přítomnosti Ducha Svatého v našich srdcích.

Svatá Maria, ve své prostotě a pokoře, odráží krásu Trojjediného Boha, neboť plně přijala Ježíše do svého života. Kéž podpírá naši víru, abychom uctívali Boha a sloužili bratřím.

--------------------------------------------

Po promluvě věnované dnešní slavnosti Nejsvětější Trojice z okna papežské knihovny, obrátil František pozornost k některým aktuálním tématům:
 
Nejprve Svatý otec připomněl včerejší beatifikaci ve Španělsku:

„Ve španělské Astorze byly včera blahořečeny María Pilar Gullón Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco a Olga Pérez-Monteserín Núñez. Tyto tři odvážné laičky se po vzoru dobrého Samaritána věnovaly léčení lidí zraněných za války, neopustily je ve chvíli nebezpečí, riskovaly a byly zavražděny z nenávisti k  víře. Chvalme Pána za jejich evangelní svědectví!“

Dále Svatý otec vybídl celou církev k modlitbě za Libanon:

„1. července se ve Vatikánu setkám s hlavními představiteli křesťanských komunit přítomných v Libanonu, abychom reflektovali znepokojující situaci v této zemi a modlili se společně za dar míru a stability. Svěřuji tento úmysl přímluvě Matky Boží, tolik uctívané na poutním místě v Harisse. A již nyní vás prosím, abyste doprovázeli přípravy této události bratrskou modlitbou a vzývali pro tuto milovanou zemi poklidnější budoucnost.”

František zmínil rovněž dnešní Světový den pamatující na lidi trpící roztroušenou sklerózou a italský Národní den úlevy v nemoci. Blízkost je „vzácný balzámem, který poskytuje podporu a útěchu trpícím,“ dodal s odkazem na poselství k letošnímu Světovému dni nemocných. Na závěr pak zmínil ještě Bibli v dialektu, kterou dnes dopoledne dostal darem: „Dnes ráno jsem přijal malou skupinu věřících, která mi přinesla překlad celé Bible ve svém dialektu. Autorem je jediný člověk a pracoval na překladu osm let! Je to osm svazků, celá kniha v dialektu. Také on (překladatel) byl přítomen a řekl mi, že četl, modlil se a překládal. Chtěl bych za toto gesto poděkovat a znovu vám zopakovat, abyste Bibli četli, čtěte Boží Slovo, abyste v něm nacházeli sílu k životu. A také – vím, že se opakuji – noste s sebou stále Nový Zákon, kapesní evangelium - v tašce, v kapse, abyste ho mohli číst kdykoli během dne. Takto najdeme Ježíše v Písmu svatém. Učme se z příkladu tohoto muže, který takto pracoval osm let. A říkal mi: „Pracoval jsem v modlitbě."

Zdroj: Vatican News, přeložila Johana Bronková

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021