Papež František k 900. výročí premonstrátů

Sv. Norbert žil v mnoha různých okolnostech, ale za každé situace se nechával vést evangeliem: jako potulný kazatel, kněz, představený komunity, biskup, vždycky naslouchal Bohu a bratřím, uměl v různých situacích rozlišovat a neztrácel ze zřetele svou základní inspiraci - čteme v listu papeže Františka u příležitosti 900. výročí založení prvního společenství řeholních kanovníků premonstrátského řádu, datovaný 6. června, na liturgickou památku sv. Norberta. Svatý otec ho adresuje generálnímu opatovi řádu, otci Jozefu Woutersovi, a zastavuje se v něm nad životní cestou sv. Norberta, kterého představuje jako jednu z hlavních osobností církevní reformy 12. století.
Publikováno: 8. 6. 2021 9:45

Papež připomíná, že za života sv. Norberta probíhal spor o investituru mezi papežem a císařem. V církvi se tehdy rodila nová vnímavost k požadavkům evangelia a poslání duchovních osob. Nechyběli muži a ženy, kteří z Božího vnuknutí zpochybňovali propojenost lidí církve se světskými zájmy. Norbert byl jedním z nich.

Obrácení a odchod ze dvora

Narodil se kolem roku 1075, stal se kanovníkem v Xanten a posléze členem císařského dvora Jindřicha V. Prošel dlouhou cestou rozlišování a obrácení, nechal se vysvětit na jáhna a téhož dne také na kněze, začal hlásat pokání a obrácení, vést život modlitby a na svou dobu velmi často, takřka každodenně, sloužil eucharistii.

„Komunity vašeho řádu přijaly toto dědictví a po devět století vykonávají své poslání v duchu řehole sv. Augustina, ve věrnosti rozjímání a hlásání evangelia, čerpajíce z eucharistického tajemství, zdroje a vrcholu života církve,” píše papež.

Po vzoru prvních apoštolů

Z kanovníka na císařském dvoře se Norbert stal kajícníkem a potulným kazatelem, čímž si mimo jiné vysloužil také kritiku. Hlásal evangelium, uzdravoval nemocné, vyháněl zlé duchy a pomáhal ke smíření znesvářených rodů. Po vzoru apoštolů vyslaných Ježíšem se vydal na cestu, šel pěšky, v jediném oděvu, neopomněl však nést vše potřebné k sloužení eucharistie. Když došel do Saint Gilles v Provence, setkal se s papežem Gelasiem II., který mu dal svolení působit jako apoštolský kazatel. S poukazem na tuto apoštolskou etapu v životě sv. Norberta František v listu premonstrátům zdůrazňuje, že také dnes stojíme před naléhavou potřebou hlásání Radostné zprávy. Vyžaduje to od všech a zejména od kněží velkodušné nasazení a soulad mezi hlásaným poselstvím a osobním i komunitním životem.

Po zvolení nového papeže, Kalixta II., na Petrův stolec v roce 1119 se Norbert vydal na sever Francie, kde se setkal se svým přítelem z dětských let, biskupem Burchardem z Cambrai a poznal jeho kaplana Huga z Fosses, který rovněž hledal způsob života lépe odpovídající evangeliu a který se stal Norbertovým následovníkem a posléze prvním opatem řádu.

Modlitba za církev a spolu s ní

Psal se rok 1120, když Norbert přijal pozvání laonského biskupa Bartoloměje a zvolil si za místo pro svou komunitu údolí Prémontré. O vánoční noci následujícího roku složili první premonstráti sliby podle řehole sv. Augustina. „Vaše řehole stanoví silnou vazbu mezi všemi členy společenství a místní církví. A v této řeholi je založeno poslání modlit se za celou církev a spolu s ní,” zdůrazňuje papež.

Zachovat otevřenost srdce i dveří svého domu

V rozvažování nad touto další životní etapou sv. Norberta v Prémontré si František všímá, jak působila v církvi své doby. Snažila se totiž odrážet život prvních křesťanů, popsaný ve Skutcích apoštolů. Připojovalo se k nim mnoho mužů a žen, ale také další již existující společenství. Premonstráti je od počátku přijímali s velkou otevřeností a nasazením. „Drazí synové sv. Norberta, zachovávejte si stále tuto otevřenost srdce, které dokáže otevřít také dveře svého domu, aby přijímalo ty, kdo hledají duchovního rádce, ty, kdo prosí o materiální pomoc, ty, kdo se touží účastnit vaší modlitby,” píše František u příležitosti 900. výročí založení premonstrátů.

Obhájce eucharistie a nezávislosti církve

Papežský list připomíná také silnou Norbertovu vazbu k eucharistii, která dodnes inspiruje apoštolský život premonstrátů. Připomíná, jak v roce 1124 dokázal přesvědčit následovníky Tanchelmovy hereze v Antverpách a začal být pokládán za apoštola eucharistie.

V roce 1126 byl Norbert jmenován arcibiskupem Magdeburgu. Do Prémontré se už nikdy nevrátil, založil však mnoho dalších komunit v okolí svého nového působiště a vždy zůstal věrným obhájcem papeže a svobody církve při obsazování svých úřadů. Inspirace sv. Norberta zůstala živá a dodnes je jedním z pokladů všeobecné církve, píše papež v závěru listu a uděluje všem členům řádu, řeholnicím i přidruženým laikům zvláštní apoštolské požehnání.

Sv. Norbert - český zemský patron

Dodejme ještě, že tělesné ostatky svatého Norberta spočívají od 17. století v Praze. Strahovský opat Kašpar z Questenberka je získal pro svůj klášter na přelomu roku 1627. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu jej přičlenil k českým zemským patronům.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022