banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
Publikováno: 15. 6. 2021 15:45

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši přibližně 172 miliard korun ve formě grantů. Celková výše investic je plánována ve výši 199,902 miliardy korun, která zahrnuje národní spolufinancování, jehož výše se bude odvíjet od finální výše příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost. Schválení vládou je první krok k získání finančních prostředků. Plán dále podléhá schválení Evropské komise a Rady Evropské unie.

Peníze z nového fondu budou muset být ze 70 procent vyčerpány do roku 2022, do roku 2023 pak zcela. Proplacené musí být do roku 2026. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je garantem NPO, předpokládá, že se prostředky začnou čerpat v druhé půlce roku 2021.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. Prostředky budou čerpány různými způsoby, v některých případech např. budou využity již existující dotační tituly, vznikat budou tituly nové, nebo budou prostředky použity na již realizované investice např. výpočetní technika do škol.

PROJEKTY A OBLASTI PODPORY V JEDNOTLIVÝCH PILÍŘÍCH NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY ČR
1. pilíř - Digitální transformace - 27 818 mil. Kč
Elektronická komunikace se státem a samosprávami: e-Podání, životní situace on-line, služby pro širokou veřejnost dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu, také digitalizace podniků či stavebního řízení aj.
2. pilíř - Fyzická infrastruktura a zelená tranzice - 85 236 mil. Kč
Dobíjecí a plnicí stanice či nízkoemisní a bezemisní vozidla na alternativní paliva, moderní veřejné osvětlení, zdroje energie nahrazující uhlí, výměna nevyhovujícího vytápění, obnovení lesů po kůrovci, více recyklace, méně plýtvání, lepší nakládání s vodou aj.
3. pilíř - Vzdělávání a trh práce - 41 801 mil. Kč
Digitální dovednosti žáků i učitelů, moderní technologie ve výuce, digitální nástroje i pro znevýhodněné rodiny, cenově dostupná péče o děti, moderní a dostupnější sociální služby aj.
4. pilíř - Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 - 10 895 mil. Kč
Výkonnější veřejná správa, profesionální a včasná příprava kvalitních projektů, efektivnější využívání veřejných financí s větším zapojením soukromého kapitálu či protikorupční reformy aj.
5. pilíř - Výzkum, vývoj a inovace - 13 200 mil. Kč
Výzkum v konkrétních zdravotnických oborech, vznik až pěti národních výzkumných autorit zaměřených zejména na infekční choroby, onkologii, metabolické poruchy, výzkum a vývoj v praxi, zavádění inovací v podnicích aj.
6. pilíř - Zdraví a odolnost obyvatel - 12 441 mil. Kč
Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny, národní plán na posílení onkologické prevence a péče včetně vybudování Českého onkologického institutu, dostupnější rehabilitační péče či vzdělávání zdravotníků aj.

Všechny aktuální informace k NPO jsou na webových stránkách plánu.

Příklady oblastí využitelných pro církevní organizace:

Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu (MZe)
- udržitelnost zemědělské a lesnické krajiny z pohledu hospodářského a ekologického v kontextu klimatické změny, zejména zadržováním vody v krajině, zvýšením biodiversity a zlepšením stavu lesnických ekosystémů.

 • Zemědělské závlahy – alokace 780 mil. Kč
 • Budování lesů odolných klimatické změně – alokace 8 540 mil. Kč
 • Zadržování vody v lese a prevence vodní eroze půdy - alokace 300 mil. Kč
  Vše určeno pro vlastníky lesů, případně zemědělce.

Adaptace kapacity a zaměření školních programů (MŠMT)
Snížení nerovností ve vzdělávání, podpora škol, doučování žáků škol.

 • Podpora škol - alokace 2 mld. Kč
  Dojde k vytvoření a využívání modulárního programu cílené podpory pro školy v obcích s vyšším počtem sociálně vyloučených lokalit a segregované školy a dále školy vzdělávající vyšší podíl žáků s odlišným mateřským jazykem.
 • Doučování žáků škol - alokace1 mld. Kč

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (MPSV)

 • Budování jeslí – alokace 7 mld. Kč
 • Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb – alokace 9 mld. Kč.
  Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.
 • Digitální vzdělávání občanů – alokace 3 mld. Kč
  Občanské vzdělávání v digitálních kompetencí zprostředkované úřady práce tzv. DIGIPOVEZ. Příjemcem by mohli být zaměstnavatelé i zaměstnanci.

Rozvoj kulturního a kreativního sektoru (MK)

 • Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru – alokace 3,4 mld. Kč.
  Cílem je podpořit rozvoj minimálně 15 kulturních a kreativních center (což koresponduje s rozdělením ČR do 14 krajů a hl. m. Prahy). Implementace bude probíhat skrze dotační program na rozvoj regionálních kulturních a kreativních center.
 • Digitalizace KKS – alokace 1 mld. Kč
  Cílem je poskytnout dostatečnou podporu pro digitalizaci kulturního obsahu v oblastech jako jsou jeho uchovávání, tvorba, prezentace a distribuce s cílem zajistit jeho co nejefektivnější a nejširší využití.
 • Modernizace kulturních institucí – alokace 750 mil. Kč
  Vypsání dotačního řízení na modernizaci pokročilých technologií kulturních institucí. Podpořeno bude 80 institucí jak v oblasti kulturního dědictví, tak i v oblasti živého umění (tj. například muzea, knihovny, galerie, divadla aj.). Program nebude zaměřen pouze na veřejné instituce, ale zahrne i nestátní neziskové organizace. Zvýhodněny budou projekty umožňující sdílení kapacity kulturních institucí a projekty snižující ekologickou zátěž kulturních institucí.

Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče (MZČR)

 • Zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – alokace 1,9 mld. Kč
  Implementovat bude MZ ČR prostřednictvím vypsání dotačního titulu pro poskytovatele zdravotní péče (zdravotnická zařízení) poskytující akutní lůžkovou péči na jednotkách intenzívní péče a pro poskytovatele následné lůžkové péče poskytující rehabilitační péči po akutní lůžkové péči
 • Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče – alokace 2 mld. Kč
  V ČR by následně měla vzniknout síť poskytovatelů péče o onkologické pacienty, kteří neježe plní podmínky a indikátory stanovené Ministerstvem zdravotnictví pro Komplexní onkologická centra a Centra vysoce specializované onkologické péče, ale budou tyto standardy převyšovat.
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Dotace na budování ubytovacích kapacit pro uprchlíky i pro církve

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i církevní organizace.
30.06.2022

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021