Biskupové ocenili na Velehradě Jiřího Grygara, prof. Royta, P. Ryšku a další významné osobnosti

Po slavnostní poutní mši svaté 5. července na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Představujeme oceněné pro rok 2021.
Publikováno: 5. 7. 2021 12:45

Foto: Dominik Novák, Člověk a Víra

Na závěr slavnostní poutní mše svaté v pondělí 5. července 2021 již tradičně ocenila Česká biskupská konference z rukou arcibiskupa Jana Graubnera tyto osobnosti:


Řád sv. Cyrila a Metoděje

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy
Za velký přínos v oblasti křesťanského umění

Jan Royt je český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství. Je členem Vědecké rady Národní galerie v Praze. 
Vystudoval Fakultu umění univerzity Karlovy (1979–1983) a Českou zemědělskou univerzitu v Praze (1974–1979). Stal se odborným asistentem a tajemníkem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zde působí dodnes, od roku 2006 ve funkci ředitele. V roce 1997 se habilitoval na FF UK prací Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, kterou o dva roky později vydalo nakladatelství Karolinum. Roku 2004 byl jmenován profesorem UK pro obor dějiny umění.
Působí či působil jako stálý i externí pedagog na řadě vysokých škol (mj. AVU, Katolická teologická fakulta UK, Filosofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem aj.), je držitelem ceny Josefa Krásy, udělované Uměleckohistorickou společností v českých zemích, členem vědeckých rad řady institucí (mj. UK, Národní galerie, Uměleckoprůmyslového muzea, Ústavu humanitních studií UJEP aj.) a redakční rady časopisu Umění, vydávaného Ústavem dějin umění AV ČR. Od roku 1985 publikoval na dvě stovky monografií a studií v českých i zahraničních (zejména německých, ale i polských či francouzských) sbornících a periodikách, pravidelně se účastní konferencí v ČR, Německu a Polsku.

Řád sv. Cyrila a Metoděje byl zřízen usnesením České biskupské konference dne 26. ledna 1993 v Praze. 
Řád je určen tvůrcům v oblasti umění a kultury, jejichž dílo oslovuje a obohacuje současnou společnost a přispívá k její duchovní a mravní obnově na základě křesťanských hodnot. Jde o tyto oblasti: literatura, poezie, divadelní tvorba, hudba, výtvarné umění, architektura, film, umělecká fotografie, případně jiné umělecké žánry. 
Řád se uděluje zpravidla každý rok v jednom exempláři jednomu vybranému umělci dne 5. července na Velehradě, v den hlavní pouti. 

Děkovné uznání ČBK

P. Leoš Ryška SDB, ředitel TV Noe
Za velký přínos v oblasti televizní tvorby

Leoš Ryška se narodil 9.7.1963 ve Frýdku-Místku a dětství prožil v Šenově u Ostravy. Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Je členem řeholní kongregace Salesiánů Dona Boska, k nimž vstoupil v roce 1987. Dne 24. června 1989 přijal kněžské svěcení v Olomoucké katedrále. V roce 1995 úspěšně dovršil studium na Vyšší odborné škole filmové ve Zlíně. Od roku 1997 byl administrátorem farnosti Ostrava-Heřmanice a od roku 2001 vykonává funkci faráře farnosti.
V roce 1994 stál u zrodu  Studia Telepace s.r.o. které se zaměřuje na výrobu dokumentů a pořadů nejen s tématikou křesťanství. Studio Telepace obdrželo během své existence řadu ocenění na festivalech filmové a televizní tvorby. V roce 2006 spolu s P. Martinem Holíkem inicioval vznik Televize NOE a ujal se postu ředitele. Od roku 2007 je členem Pastorační rady ostravsko-opavské diecéze. Jako režisér, kameraman a střihač podnikl řadu misijních cest do chudých afrických oblastí – Ugandy, Malawi, Zambie, ale také Oceánie – Papui Nové Guiney, Indie nebo do Latinské Ameriky – Ekvádoru a Paraguaye.
Je držitelem mnoha ocenění z různých festivalů a přehlídek a je pravidelným porotcem na festivalu dětského filmu v Ostrově nad Ohří.  

Pamětní medaile ČBK

Česká asociace sester
Jako výraz poděkování zdravotnickým pracovníkům za jejich náročnou a obětavou službu, zvláště v současné velmi exponované době.

(převzala viceprezidentka asociace Mgr. Lenka Kalábová, PhD., LL.M.)

Česká asociace sester je dobrovolná, samosprávná, nepolitická, profesní organizace zdravotnických pracovníků se středoškolským, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním.
Je to největší odborná profesní organizace nelékařských pracovníků působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého nebo jiného podnikání, bez ohledu na národnost nebo náboženské vyznání, s působností po celé České republice.
ČAS se ve své činnosti zaměřuje na rozvoj ošetřovatelství jako oboru, rozvoj ošetřovatelského povolání, podporu vydávání odborných publikací, spolupráci s institucemi a na rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce.
Mezi cíly České asociace sester patří: Podpora aktivit vedoucích ke zvyšování uznání nelékařských profesí ve společnosti, vytváření účinných nástrojů k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služeb v souladu s potřebami osob, skupin i komunit nebo také úsilí o vznik podmínek pro zvyšování odborné, morální a etické úrovně pracovníků.

PhDr. Mgr. Karel Kavička
Za službu pro dobro církve, zejména za dlouholetou obětavou práci pro obnovu Mariánského sloupu v Praze.

Karel Kavička je český archivář a publicista, který se věnuje křesťanskému umění a církevní architektuře. Je také emeritním ředitelem Arcidiecézního archivu v Olomouci.
Vystudoval střední Pedagogickou školu v Olomouci a Pedagogický institut v Olomouci (1963). Do roku 1970 učil, mezi léty 1970–1990 však z politických důvodů nemohl vyučovat a živil se jako dělník. Po sametové revoluci byl ředitelem Městského kulturního střediska v Prostějově. Od roku 1997 pracoval na Arcibiskupství olomouckém nejprve jako kancléř (1997–2000), později jako vedoucí Arcidiecézního archivu (2000–2012). V roce 2003 získal titul PhDr.
Zajímá se o historii a dějiny křesťanského umění. V této oblasti často publikuje. Jde o historii, stavení vývoj a architekturu významných církevních staveb. Vydal dosud 16 publikací a knih, mnoho článků pro noviny a časopisy. Od roku 1988 se angažuje v iniciativě na obnovu mariánského sloupu a Staroměstském náměstí v Praze.

Božetěch Kostelka
Za věrnost křesťanským zásadám a celoživotní službu pro dobro církve prostřednictvím organizace Orel.

Božetěch Kostelka je bývalý generální sekretář Orla a nyní jeho zasloužilý člen. Narodil se 16. ledna 1931 v Brně. Otec byl pro svou politickou činnost několikrát vězněn, rodině Kostelků byl zabaven majetek a byli nuceni opustit Vyškov. Na orelské činnosti se podílel od svého mládí a přesto, že byl po komunistickém puči za to vystaven persekucím, zůstal Orlu věrný. Ke konci roku 1950 byl zařazen do pomocných technických praporů. Postupně pracoval na budování bunkrů, nakonec byl nasazen i k obtížné práci v ostravských dolech.
Po pádu komunistického režimu se významně podílel na jeho obnově. Největší snahu vložil do toho, aby byl majetek Orla vrácen do rukou těch, kteří jej vybudovali, a aby opět sloužil k formování dětí a mládeže. V roce 1992 se stal generálním sekretářem Orla a později jeho místostarostou. V Orlu aktivně působí i nadále především v oblasti administrativy, přípravy míčových her a také při práci s archivními záznamy.

RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Za celoživotní přínos při budování mostů mezi oblastí vědy a víry.

Jiří Grygar je český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, držitel několika ocenění. Je znám též jako dlouholetý člen Českého klubu skeptiků Sisyfos a jako člen a bývalý vicepresident Evropské rady skeptických organizací. Je také členem čestné rady České křesťanské akademie (sekce přírodních a technických věd).
Jiří Grygar se hlásí ke křesťanské víře. Svůj pohled na vztah vědy a víry vyjádřil mimo jiné v knize O vědě a víře (2001). Zastává názor, že mezi vírou a vědou nemohou vznikat rozpory, a že rozpory naopak zákonitě vznikají mezi vědou a pavědou a mezi náboženskou vírou a pověrami. Svůj názor na zázraky popisované v Bibli vyjádřil několikrát. Připouští, že zázraky na přímluvu svatých a schopnost apoštolů dělat zázraky nemusí být v rozporu s přírodními zákony, a může jít jen o vzácné jevy, které se pro svou vzácnost jeví nadpřirozené.
Mezi lety 1954 a 1957 studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, v letech 1957–1959 vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy astronomii. Roku 1963 získal v Astronomickém ústavu Československé akademie věd hodnost kandidáta věd, o čtyři roky později na Matematicko-fyzikální fakultě UK titul RNDr.
Po vystudování astronomie pracoval až do roku 1980 v Astronomickém ústavu ČSAV, od té doby působí ve Fyzikálním ústavu Československé akademie věd / Akademie věd České republiky.

Sdružení fotografů Člověk a víra
Za službu obrazem pro dobro církve.

(převzal předseda sdružení Roman Albrecht)

Fotografický spolek Člověk a Víra působí od roku 2011. Jeho prvním cílem bylo rozvíjet křesťanskou fotografii jako do té doby opomíjený žánr a přispívat ke kultivaci chování fotografů během církevních obřadů.
V současné době působí už více než 140 členů nynějšího spolku Člověk a Víra (ve věku od 15 do 75 let) po celé České republice a 4 na Slovensku. Členové jsou fotografy katedrály sv. Víta v Praze a dalších předních chrámů v Čechách i na Moravě. Spolek spolupracuje s jednotlivými biskupy v jejich diecézích, řadou řeholních společenství, náboženských organizací i farností. Dokumentují všechny důležité události v církevním prostředí v ČR s občasným přesahem do dalších zemí.
Zakladatel spolku Roman Albrecht je osobním fotografem kardinála Dominika Duky. Spolek také provozuje největší českou databanku fotografií z církevního prostředí. Každý rok pořádá výstavy nejlepších prací, které se poprvé otevírají vždy v Adventu na Pražském hradě a během roku putují po dalších diecézích.

Arcibiskup Jan Graubner byl také oceněn

Kardinál Dominik Duka si na závěř slavnostní poutní mše svaté nechal jedno překvapení. U příležitosti letošního dvojího výročí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana ocenil jeho nástupce, arcibiskupa Jana Graubnera, zlatou svatovojtěšskou medailí za obnovu poutního místa Velehrad a za velké úsilí o zachování cyrilometodějské tradice.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Uvedení arcibiskupa Graubnera na svatovojtěšský stolec

V sobotu 2. července 2022 předal dosavadní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka pražskou arcidiecézi svému nástupci v úřadu, dosavadnímu olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi. Prohlédněte si fotografie od členů spolku Člověk a Víra.
02.07.2022

Mons. Jan Graubner se stal novým pražským arcibiskupem

Dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner po přečtení papežské buly při dnešní mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec, a stal se tak 37. pražským arcibiskupem, metropolitou a primasem českým.
02.07.2022

Fotogalerie: Apoštolský nuncius dorazil na pražské arcibiskupství

Nový papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo přiletěl v pátek 1. července 2022 do Prahy. Svou misi vatikánského vyslance v ČR zahájil po předání kopie pověřovacích listin na Arcibiskupství pražském, kde ho slavnostně přivítali čeští a moravští biskupové.
01.07.2022

Apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo je již v České republice

Apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo dnes 1. července 2022 krátce před polednem přistál v České republice. Již na letišti ho přivítali zástupci ČBK a apoštolské nunciatury. Jeho první kroky směřovaly na ministerstvo zahraničních věcí, kde předal ředitelce diplomatického protokolu kopie pověřovacích listin. Poté se vydal na Arcibiskupství pražské, kde ho čekalo oficiální přivítání za účasti českých a moravských biskupů.
01.07.2022

Fotogalerie: Rozloučení s arcibiskupem Janem Graubnerem

Věřící olomoucké arcidiecéze se svým pastýřem, arcibiskupem Janem Graubnerem, který stál v čele diecéze 30 let, rozloučili včera 30. července 2022 při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci.
01.07.2022