Papež František: Rovnost v Kristu překonává naše rozdíly

Ve středu na pravidelné generální audienci papež František zdůraznil rovnost všech křesťanů v Kristu a poznamenal, že každý, kdo přijímá Krista s vírou, „oblékl“ Krista a jeho synovskou důstojnost křtem.
Publikováno: 8. 9. 2021 14:45

Papež František pokračoval ve své katechezi o Listu svatého Pavla Galaťanům a mj. řekl, že apoštol naléhal na křesťany, aby nezapomněli na novost Božího zjevení, která jim byla ohlašována.
Svatý otec se zamýšlel nad Pavlovým důrazem na víru v Ježíše, která nám umožnila skutečně se stát božími dětmi a Jeho dědici. Křesťané proto mají s vděčností vzpomínat na okamžik, kdy se takovými stali - na okamžik jejich křtu - „aby žili s plným vědomím velkého daru, který obdrželi“.

Víra z nás činí Boží děti „v Kristu“

„Když totiž „přišla víra“ v Ježíše Krista (Gal 3,25), utvořily se radikálně nové okolnosti, jimiž vstupujeme do božího synovství. Synovství, o kterém sv. Pavel mluví, již není ono všeobecné, zahrnující všechny muže a ženy jako syny a dcery jediného Stvořitele. Nikoli. V úryvku, který jsme vyslechli, prohlašuje, že jsme Božími dětmi skrze víru v Ježíše Krista (v.26) – to je něco nového.“ 

Být Božími dětmi „v Kristu“ má tedy velký význam, protože díky Ježíšově vtělení se stal naším bratrem a svou smrtí a vzkříšením nás smířil s Otcem. Takže „každý, kdo přijímá Krista s vírou, „oblékl“ Krista a jeho synovskou důstojnost křtem".

Křest nás proměňuje

Papež František dále vysvětlil, že pro svatého Pavla, který se ve svých dopisech několikrát zmínil o křtu, „bylo být pokřtěn totéž, jako se účinně a skutečně účastnit Ježíšova tajemství“.
V dopise Římanům například Pavel uvedl, že při křtu jsme zemřeli s Kristem a byli jsme s ním pohřbeni, abychom s Ním žili (Řím 6: 3–14).
Křest tedy není jen „vnější obřad“. Ale ti, kteří to přijmou, „jsou hluboko uvnitř proměněni“ a „mají nový život“, což jim umožňuje obracet se k Bohu a volat Jej jménem „Abba, Otče“.
Svatý otec v tomto ohledu povzbudil všechny, aby si zjistili své datum křtu a pravidelně ho slavili.

Křest přesahuje rozdíly

Když papež pokračoval, upozornil na odvážné tvrzení svatého Pavla, že identita přijatá křtem je tak nová, že převažuje nad rozdíly, které existují na etnicko-náboženské úrovni, nad rozdíly mezi Židem nebo Řekem, otrokem nebo svobodným mužem nebo ženou (Gal 3:28).
„Napsat, že v Kristu „už není Žid anebo Řek“, se pro Pavla rovnalo převratu v eticko-náboženském rámci" vysvětlil papež, proč bylo Pavlovo vyjádření tak odvážné. Pavel totiž patřil k vyvolenému národu, byl Žid privilegovaný nad pohanem.
Podobně odstranění rozlišování mezi „svobodnými“ a „otroky“ zapříčinilo šokující perspektivu, protože podle zákona „svobodní občané požívali všech práv, aniž by byla uznána lidská důstojnost otroků“. Rovnost v Kristu, která překonává sociální rozdíly mezi oběma pohlavími, „byla v té době revoluční“ a „je třeba ji potvrdit i dnes“.
Svatý Pavel tímto způsobem potvrzuje hlubokou jednotu mezi všemi pokřtěnými, protože každý z nich je „novým stvořením v Kristu“.
Každý rozdíl je tedy sekundární k důstojnosti být Božími dětmi, které „vytvářejí skutečnou a podstatnou rovnost“.

Jsme povolaní žít jako Boží děti

Svatý otec poté zdůraznil, že jsme povoláni žít nový život, který zakládá své vyjádření v tom, být Božími dětmi, objevovat krásu bytí. „Jsme jedno, protože jsme Boží děti, a jsme Boží děti, protože nás Ježíš Kristus vykoupil a do této synovské důstojnosti jsme vstoupili skrze křest.”
„Rozdíly a kontrasty, které separace vytváří, by mezi věřícími v Krista neměly existovat,” řekl papež. „Naším posláním je spíše konkrétně naplňovat a projevovat povolání celého lidského rodu k jednotě.”
Tímto způsobem vše, co zhoršuje rozdíly a způsobuje diskriminaci, již nemá žádný význam, díky spáse uskutečněné v Kristu.
„Rozhodující je víra konající na cestě jednoty, naznačené Duchem svatým,” uzavřel papež František a dodal, „abychom odhodlaně kráčeli po této cestě rovnosti, ovšem rovnosti podporované a učiněné Ježíšovým vykoupením".

Celé znění promluvy naleznete zde.

Po katechezi obrátil papež František pozornost k aktuálnímu mezinárodnímu dění:
 
„V sobotu 11. září oslaví Etiopie Nový rok. Co nejsrdečněji a nejlaskavěji zdravím etiopský lid, zejména ty, kteří trpí v důsledku probíhajícího konfliktu a vážné humanitární situace, kterou způsobil. Kéž nastane čas bratrství a solidarity, v němž bude vyslyšena společná touha po míru.“

Zvláštní pozdrav si František vyhradil pro polské věřící. Příští neděli, po ročním odkladu z pandemických důvodů, bude blahořečen kardinál Stefan Wyszyński a sestra Elżbieta Róża Marie Czacká.

„Raduji se z nadcházejícího blahořečení kardinála Stefana Wyszyńského a matky Czacké. Ať jsou duchovní testament tohoto primase „Všechno svěřuji Marii“ a důvěra Matky Alžběty Rosy v Kristův kříž vždy silou vašeho národa. Jan Pavel II. řekl o kardinálu Wyszyńském tato historická slova: „Nebylo by tohoto polského papeže na Petrově stolci, kdyby nebylo vaší víry, která se nesklonila před vězením a utrpením, vaší hrdinské naděje, vaší důvěry v Matku církve až do konce“. Bůh žehnej Polsku. Kéž vás podporují vaši velcí svatí.“

A nakonec František nezapomněl ani na studenty, kteří se vracejí do školy:

„Drazí mladí lidé, ať je pro vás všechny tento akademický rok příležitostí ke kulturnímu růstu a k prohloubení přátelských vazeb. Kéž vám Pán pomůže uchovat si víru a pěstovat vědu, abyste se stali protagonisty lepší budoucnosti, v níž se lidstvo bude těšit z míru, bratrství a klidu.“

(jag)

Zdroj: Vatican News, anglická a česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021