Šaštín: Poslední den cesty papeže na Slovensku

Na slavnost Panny Marie Sedmibolestné, patronky Slovenska, dnes dorazilo na mši se Svatým otcem Františkem do Šaštína téměř 60 tisíc poutníků. Papež František slavil bohoslužbu po společné modlitbě se slovenskými biskupy v bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně na závěr čtyřdenní pastorační cesty na Slovensku. Po mši následovalo rozloučení na bratislavském letišti a Svatý otec odletěl zpět do Říma.
Publikováno: 15. 9. 2021 14:00

Foto: Petr Polanský, Člověk a víra

Závěrečný den pobytu Svatého otce na Slovensku se nesl v mariánském duchu. U příležitosti dnešní liturgické památky Panny Marie Sedmibolestné se každoročně v Šaštíně koná tradiční pouť k patronce Slovenska, za kterou ji prohlásil papež Pius XI. roku 1927. V roce 1964 papež Pavel VI. povýšil šaštínský kostel na baziliku minor.

Nejprve se papež František zúčastnil v šaštínské bazilice modlitby, v níž se k Bolestné Matce obrátil  spolu se slovenskými biskupy a společně prosili za uzdravení ran a svěřil Matce Boží do ochrany Slovensko i společenství mezi jeho pastýři: 

Naše Sedmibolestná Paní,
shromáždili jsme zde před tebou jako bratři.
Jsme Pánu vděčni za Jeho milosrdnou lásku.
Ty jsi zde s námi, jako s apoštoly ve večeřadle.
Matko církve a Těšitelko zarmoucených,
s důvěrou se k tobě obracíme
v radostech i strastech své služby.
Pohleď na nás s laskavostí
a přijmi nás do své náruče.
Královno apoštolů a Útočiště hříšníků,
znáš naše lidské meze,
duchovní pochybení,
bolest ze samoty a opuštěnosti:
Uzdrav svou něhou naše rány.
Matko Boží a Matko naše,
svěřujeme ti své životy a naši vlast,
svěřujeme ti společenství mezi námi biskupy.
Vypros nám milost, abychom v každodenní věrnosti
žili podle slov, která nás naučil tvůj Syn, Ježíš,
a jimiž se nyní, s Ním a v Něm,
obracíme k Bohu, našemu Otci.

Po modlitbě s biskupy následovala závěrečná mše svatá. Na prostranství před šaštínskou bazilikou se shromáždilo zhruba šedesát tisíc věřících, mezi kterými papež asi půl hodiny projížděl a zdravil je z papamobilu. Pódium zdobil šestimetrový kříž, ve kterém byly zakomponovány kusy dřeva z trámů střechy kostela z Moravské Nové Vsi, která byla zničena tornádem v červnu tohoto roku.

S Petrovým nástupcem koncelebrovalo devadesát biskupů, mezi nimiž byli téměř všichni čeští a moravští biskupové a více než pět set kněží. K hlavním koncelebrantům v blízkosti papežského oltáře patřil také emeritní trnavský arcibiskup Róbert Bezák, který se s papežem Františkem setkal již v pondělí 13. září, kdy ho papež spolu s jeho příbuznými přijal na Apoštolské nunciatuře v Bratislavě. V homílii papež František na postavě Panny Marie poukázal na tři aspekty víry: cestu, proroctví a soucit. 

„Slovenský národ se s vírou a úctou shromažďuje v této národní svatyni v Šaštíně, protože ví, že právě ona nám dává Ježíše. Logo této apoštolské cesty znázorňuje cestu v srdci, nad nímž se tyčí kříž. Maria je cestou, která nás vede do srdce Krista, který z lásky k nám obětoval svůj život. Ve světle evangelijního příběhu, který jsme právě slyšeli, můžeme na Marii pohlížet jako na vzor víry. Rozpoznáváme tedy tři vlastnosti víry: cestu, proroctví a soucit...
Panna Maria je tak pro tento slovenský národ vzorem víry: víry, která se vydává na cestu, vždy podněcována prostou a upřímnou zbožností, vždy na pouti, při hledání Pána. Chůzí překonáváte pokušení statické víry, která se spokojí s obřady nebo starou tradicí; vycházíte ze svého nitra, v batohu si nesete své radosti i bolesti a svůj život proměňujete v pouť lásky k Bohu a ke svým bratřím a sestrám. Děkujeme za toto svědectví! A prosím, zůstaňte na cestě! Stále. Nezastavujte se...
Proroctví pro Izrael vrcholí v Marii, protože ve svém lůně nosila Slovo, které se stalo tělem - Ježíše. V Ježíši se Boží plán zcela a definitivně naplnil...Přijmout ho znamená souhlasit s tím, že ve mně odhalí rozpory, modly, vnuknutí zla a stane se pro mě vzkříšením, protože mě pozvedne, podá mi ruku a pomůže mi začít znovu.
Takové proroky potřebuje i dnešní Slovensko. Nejde o to, abychom byli vůči světu nepřátelští, ale abychom byli ve světě znamením, kterému se bude klást odpor, křesťany, kteří umějí svým životem ukázat krásu evangelia, lidmi, kteří navazují dialog, v němž se objevují různé postoje, kteří odhalují bratrský život, tam, kde panuje rozdělení a neshody ve společnosti, kteří šíří příjemnou vůni přijetí a solidarity tam, kde často převládá osobní a kolektivní sobectví, kteří chrání a zachovávají život tam, kde se uplatňuje logika smrti...
A konečně, Maria je Matkou soucitu. Její víra je soucitná. Maria, Bolestná Matka, prostě zůstává u paty kříže. Stojí pod křížem. Neutíká, nesnaží se zachránit si život, nepoužívá lidskou lest ani duchovní anestetika, aby se vyhnula bolesti. To je důkaz soucitu: zůstat pod křížem. Zůstat s tváří plnou slz, ale s vírou člověka, který ví, že Bůh ve svém Synu proměňuje bolest v radost a vítězí nad smrtí...

Drazí bratři a sestry, kéž vás Pán navždy zachová v úžasu a vděčnosti za dar víry! A blahoslavená Panna Maria ať vám udělí potřebnou milost, aby vaše víra byla stále na cestě, aby měla nádech proroctví a byla bohatá na soucit.“

Svatý otec také daroval bazilice v Šaštíně Zlatou růži, což výjimečný dar od papežů, kteří navštívili mariánské svatyně. Růže je vyrobena ze stříbra a skládá se z mramorového podstavce, nad kterým je umístěna stříbrná váza s papežským erbem, ze kterého vycházejí větve se čtyřmi růžemi a listy.

Celý text papežovy homilie naleznete zde.

V závěru Svatému otci Františkovi poděkoval za jeho návštěvu bratislavský metropolita, arcibiskup Stanislav Zvolenský, a nakonec se papež k přítomným obrátil se slovy díků. Jmenovitě pak ocenil přítomnost slovenské prezidentky a členů Ekumenické rady církví na dnešní bohoslužbě:

„Nastala chvíle rozloučení s vaší zemí. Při této eucharistii jsem Bohu vzdal díky za jeho dar, kterým byla má cesta k vám, a za to, že jsem tuto pouť mohl zakončit ve zbožném objetí vašeho lidu a slavit spolu s ním náboženský a státní svátek vaší patronky, Bolestné Panny. Ze srdce děkuji vám, drazí bratři biskupové, za veškerou přípravu a přijetí. Opětovně vyjadřuji uznání paní prezidentce republiky a státním úřadům. Jsem vděčný všem, kteří různými způsoby na této cestě spolupracovali, a to zejména skrze modlitbu. A těší mne, že mohu znovu pozdravit členy a pozorovatele Ekumenické rady církví, kteří nás poctili svou přítomností. Nesu vás všechny v srdci. Ďakujem všetkým!“

Ze Šaštína se papežská kolona odebrala na letiště v Bratislavě, kde se konalo oficiální rozloučení, kterého se účastnili církevní i státní představitelé včetně slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Přistání v Římě se předpokládá v 15.45. Papež František, jak bývá zvykem, se odebere do baziliky Panny Marie Sněžné, kde před ikonou Panny Marie, Salus Populi Romani, poděkuje za úspěch své apoštolské cesty.

Zdroj: Vatican News
Foto v galerii: Zuzana Kostková, Mária Švecová, Markéta Zelenková, Jaromír Mikulec, Miroslav Novotný, Petr Polanský, Člověk a Víra, Eva Spišáková, TS ČBK, P. Stanislav Přibyl, CSsR; Vatican Media

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10.00 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli čeští poutníci příležitost se u šaštínské baziliky setkat se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
16.09.2021