Svatý otec: Synodalita vyjadřuje podstatu církve

V promluvě k věřícím římské diecéze papež František popisuje synodální proces, který má začít v říjnu, a důležitost diecéze při společné práci církve, která se cítí být součástí "jednoho velkého lidu".
Publikováno: 22. 9. 2021 14:15

V proslovu k věřícím římské diecéze, které dnes přijal na audienci, papež František popsal nadcházející synodu - s tématem "Za synodální církev: společenství, účast, poslání" - jako cestu, na které se podílí celá církev.

Poznamenal, že synoda se bude konat mezi říjnem 2021 a říjnem 2023 a že její program je koncipován jako "dynamismus vzájemného naslouchání, který probíhá na všech úrovních církve a do něhož je zapojen celý Boží lid".

První etapa

První etapa procesu (říjen 2021 - duben 2022) se týká jednotlivých diecézních církví. "Proto jsem zde jako váš biskup, abych se svěřil, protože je velmi důležité, aby se římská diecéze s přesvědčením zavázala k této cestě," řekl papež.

Vysvětlil, že "synodalita vyjadřuje povahu církve, její formu, styl a poslání". Slovo "synoda" vlastně obsahuje vše, co potřebujeme pochopit: "jít společně".

Kniha Skutků apoštolů

S odkazem na knihu Skutků apoštolů jako na "první a nejdůležitější 'příručku' eklesiologie" papež poznamenal, že vypráví příběh cesty, která začíná v Jeruzalémě a po dlouhé cestě končí v Římě. Tato cesta, řekl, vypráví příběh, po němž společně kráčejí Boží slovo a lidé, kteří k němu obracejí svou pozornost a víru. "Každý je protagonistou," řekl papež, "nikdo nemůže být považován za pouhého statistu". Někdy může být nutné odejít, změnit směr, překonat přesvědčení, která nás brzdí a brání nám jít a kráčet společně.

Papež poznamenal, že existují problémy, které vyvstaly při organizaci rostoucího počtu křesťanů, a to "zejména při zajišťování potřeb chudých". Cestou k nalezení řešení, řekl papež a citoval knihu Skutků apoštolů, "je svolat shromáždění učedníků a přijmout rozhodnutí o jmenování těch sedmi mužů, kteří by se na plný úvazek věnovali diakonii, službě u stolu".

Diecézní fáze

Když se papež František vrátil k synodálnímu procesu, řekl, že diecézní fáze je velmi důležitá, protože zahrnuje naslouchání celku pokřtěných. Zdůraznil, že "existuje velký odpor k překonání obrazu církve pevně rozdělené na vedoucí a podřízené, na ty, kteří učí, a ty, kteří se mají učit, přičemž se zapomíná, že Bůh rád převrací pozice. Společné putování objevuje jako svou linii spíše horizontalitu než vertikalitu".

Sensus fidei

"Sensus fidei (latinsky "smysl pro víru") kvalifikuje každého v důstojnosti prorocké funkce Ježíše Krista," řekl papež, "abychom mohli rozeznat, jaké jsou cesty evangelia v přítomnosti."

Vysvětlil, že "uplatňování sensus fidei nelze omezit na sdělování a porovnávání názorů, které můžeme mít na to či ono téma, na ten či onen aspekt nauky nebo na to či ono pravidlo kázně". Dodal, že "nemůže převládnout ani myšlenka rozlišování většiny a menšiny".

Pro všechny

"Je třeba cítit se součástí jednoho velkého národa, který je příjemcem Božích zaslíbení," pokračoval papež František, "otevřený budoucnosti, která čeká na každého, aby se účastnil hostiny připravené Bohem pro všechny národy". Zde papež řekl: "Chtěl bych upozornit, že i na pojmu 'Boží lid' se může vyskytnout rigidní a antagonistická hermeneutika, která zůstává v pasti představy výlučnosti, privilegia, jak se to stalo s výkladem pojmu 'vyvolení', který proroci korigovali a naznačili, jak by měl být správně chápán". Nejedná se o privilegium, zdůraznil, "ale o dar, který někdo dostává pro každého, o dar, který jsme přijali pro druhé, o odpovědnost".

Na synodální cestě musí naslouchání skutečně brát v úvahu sensus fidei, ale nesmí se přehlížet všechna ta " intuice" vtělená tam, kde bychom ji nečekali: může existovat i "intuice bez přináležitosti", a není o nic méně účinná.

"Přišel jsem sem, abych vás povzbudil, abyste tento synodální proces brali vážně, a abych vám řekl, že Duch svatý vás potřebuje," uzavřel papež. "Naslouchejte mu tím, že budete naslouchat sami sobě, a nenechávejte nikoho stranou ani pozadu". To, řekl nakonec, platí nejen pro přítomné, ale pro celou církev, "která se neposílí jen reformou struktur, vydáváním pokynů, nabídkou rekolekcí a konferencí nebo direktivami a programy, ale pokud znovu objeví, že je lidem, který touží kráčet společně, mezi sebou i s lidmi. Lidem, který v sobě obsahuje rozmanitost všech národů a všech podmínek: jaké neobyčejné bohatství v jeho složitosti!"

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022