Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2021

Přinášíme modlitební úmysl v rámci celosvětové sítě modlitby s papežem Františkem na měsíc říjen 2021.
Publikováno: 1. 10. 2021 10:30

Říjen: Učedníci – misionáři

Evangelizační úmysl: Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání..

„Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít.“ (Řím 6,8) Jistota víry je pro křesťana rozhodující, nezměnitelná a jednou provždy platná. V každém z nás se však teprve stává definitivní, dovršenou a úplnou. Prochází zkouškami. Když jimi projdeme v síle Ducha, dojdeme ke zdroji misijního nadšení: Nemůže být Boží obdarování zamlčováno světu. Nemůže být svět okrádán a připraven o svědectví těla Kristova: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali“ (Sk 2,36). Účinnost svědectví je dána přispěním Ducha Svatého: „Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce. … Bratři, co máme dělat?“ (Sk 2,37). Církev je ta, která odpovídá. Od toho dne apoštolové (a každý věřící) připojují ke jménu Ježíš i slovo Kristus, což znamená Mesiáš, Pomazaný. Nově pokřtění jsou nazýváni křesťany (Sk 2,26), neboť jsou pomazáni Duchem Svatým, stejně jako jejich Pán a Mistr. V den svého křtu je každý křesťan pomazán Duchem Svatým, stejně jako Kristus v Jordáně. „Otče, sešli svého Svatého Ducha na nás a na tento olej před námi a posvěť jej, aby byl pro všechny, kteří jím budou pomazáni a poznamenáni: svatým křižmem (myron), kněžským křižmem, královským křižmem, pomazáním radosti, šatem světla, pláštěm spásy, duchovním darem, posvěcením duší i těl, věčným štěstím, nezrušitelnou pečetí, štítem víry a nepřemožitelným pancířem proti všem nástrahám Protivníka.“ (KKC 1297)

Modlitební úmysl na měsíc říjen jako obvykle doprovází krátké Františkovo videoposelství:

"Ježíš nás všechny, a tedy i vás, žádá, abychom byli misionářskými učedníky. Jsi připraven? Postačí být k dispozici pro jeho volání a žít ve spojení s Pánem v těch nejběžnějších každodenních věcech: v práci, při setkáních, činnostech a zaměstnáních každého dne, vždy se nechávat vést Duchem svatým," doporučuje František ve videu, které zveřejnila Světová síť modlitby s papežem. "Pokud vás Kristus pohání, pokud děláte věci proto, že vás Kristus vede, ostatní si to snadno uvědomí," zdůrazňuje. “Právě tvé svědectví života vzbuzuje obdiv a obdiv nutí ostatní ptát se: "Jak je to možné?" nebo "Odkud se bere láska, s jakou se ke všem chová, laskavost, dobrá nálada?". "Misie není proselytismus," pokračuje papež, "je založena na setkání mezi lidmi, na svědectví mužů a žen, kteří říkají: 'Znám Ježíše, chtěl bych, abys ho poznal i ty'. Bratři a sestry, modleme se, aby se každý pokřtěný zapojil do evangelizace a byl k dispozici pro misii svým životním svědectvím. A aby toto životní svědectví mělo příchuť evangelia.”

Národní úmysl: Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie..

Dar na misie nám může připomenout, jak jsme spojeni se všemi křesťany na celém světě. Každý národ má svého ochránce, patrona i své poslání. Dar pro druhé nás proměňuje ve světlo národů. Vzpomeňme na křest, kdy jsme dostali svíci, rozžatou od velikonočního paškálu. „Jde o velkou svíci, která je o Velikonocích přinesena do zcela ztemnělého kostela, aby manifestovala mystérium Ježíšova zmrtvýchvstání. Od tohoto paškálu si všichni zapálí svoji svíčku a její plamen předávají druhým: toto znamení ukazuje pozvolné šíření Ježíšova vzkříšení v životě všech křesťanů. Život církve – řeknu teď trochu silné slovo – je světelná kontaminace. Čím více Ježíšova světla my křesťané máme, tím více je Ježíšova světla v životě církve a tím živější je církev! Život církve je světelná kontaminace!“ (František) Každý dar rozmnožuje ve světě světlo.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články