V platnost vstupuje nový církevní trestní systém

Církev má od 8. prosince 2021 v platnosti nový trestní systém. Jedná se o radikální reformu, která je obsažena v nové Knize VI Kodexu kanonického práva. Papež František ji vyhlásil 1. června apoštolskou konstitucí Pascite gregem Dei, která nahradila právní předpisy vydané v roce 1983. Osservatore Romano představuje knihu Bruna Fabia Pighina, která osvětluje aspekty této apoštolské konstituce.
Publikováno: 8. 12. 2021 11:30

Foto: Monsignor Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru s papežem Františkem letos v červnu (Vatican Media)

Stará trestní úprava se bohužel ukázala jako naprosto nevyhovující potřebám křesťanského společenství, a dokonce ke škodě Božího lidu. Její přístup vyvolával pochybnosti a nejistotu u těch, kteří ji museli aplikovat. Proto se téměř nepoužívala ani v případě potřeby a naléhavosti omezit a potlačit závažné trestné činy, na rozdíl od toho, co církev dokázala udělat od apoštolských dob tím, že v průběhu staletí definovala vlastní trestní disciplínu, která odpovídala její původní struktuře a duchovním cílům.

Po dvanácti letech práce, která byla svěřena Papežské radě pro legislativní texty, a po konzultacích na všech úrovních je nyní nový kanonický trestní systém skutečností. Reformovaná legislativa poskytuje přesné pokyny, jak a kdy použít kanonické tresty v souladu s obezřetností a spravedlností; ukazuje cesty, kterými se musí úřad v této věci ubírat; nabízí parametry, aby mohl posoudit společenské okolnosti a osobní trestné jednání, nyní lépe definované, s cílem obnovit spravedlnost, napravit viníky a odčinit skandály.

Na přípravě nového legislativního textu se podílela malá skupina odborníků, mezi nimiž byl i Mons. Bruno Fabio Pighin, profesor tohoto oboru na Fakultě kanonického práva Sv. Pia X. v Benátkách. Svým cenným dílem přispěl nejen k revizi církevního trestního systému, ale nyní nám nabízí i první příručku s komentářem k němu, 664stránkový svazek vydaný nakladatelstvím Marcianum, který mám tu čest a potěšení vám představit.

Tato závažná publikace má tři hlavní rysy: novost, vysokou kompetenci autora a skutečnost, že je první svého druhu.

Jak je patrné z názvu "Nové trestní právo církve", jedná se o skutečně "nové" dílo. Autor vytvořil text, který představuje naprosto nevídanou originalitu. Ilustruje reformovanou trestní disciplínu, která s sebou přináší radikálně odlišnou perspektivu od předchozího systému sankcí. Zkoumá všechny trestné činy, které jsou nyní rozšířeny a nově definovány a které se týkají všech členů Božího lidu. Trestní opatření, která byla zpřísněna, odůvodňuje právním pokrokem a novými církevními požadavky.

Druhý cenný rys svazku se týká autora. Byl jedním z mála, kdo - maje za sebou globální koncepci kanonického trestního systému, vyučovanou na univerzitě a vykrystalizovanou v textech všeobecně uznávaných napříč autory - mohl přímo sledovat práci na reformě. Profesor Pighin se v různých obdobích aktivně podílel na přípravě nových kánonů. Proto je schopen kompetentně vyjádřit úvahy, které vznikly během těchto let revize Knihy VI, a posoudit motivace, které vedly k jednotlivým normativním rozhodnutím.

Nakonec je třeba zmínit ještě třetí prvek: novost textu. Z bibliografického hlediska představuje její svazek první vědeckou systematiku kanonických trestních věcí platných od 8. prosince 2021. Je to výsledek kompetence profesora Pighina a jeho schopnosti pracovat, ale také známka jeho mimořádné odvahy, že se jako první vydal cestou doktrinální prezentace nového trestního systému, po níž pak budou moci kráčet i jiní, kteří se nutně budou muset srovnávat s tím, čeho originálním způsobem dosáhl on.

Ti, kdo znají jeho spisy, znají i mnohé další přednosti jeho publikací: od didaktických kvalit profesora Pighina pro vysokoškolskou výuku až po jeho stálou aktualizaci nastolené problematiky, bibliografii a normativní odkazy. Kromě toho projevuje výrazný praktický smysl, který je v této oblasti tolik potřebný jak pro právníky, tak pro mnoho dalších zájemců o tuto problematiku. Děkuji také profesoru Bruno Fabiovi Pighinovi za velkorysou a inteligentní práci, kterou odvedl při přípravě textu, jenž bude jistě mnohým užitečný pro dobrou aplikaci církevní trestní disciplíny.

Juan Ignacio Arrieta, biskupský sekretář Papežské rady pro legislativní texty

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022