Pastýřský list arcibiskupa Graubnera: Pohled do betléma vede k proměně v moderní svatou rodinu

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, zasílá věřícím svůj pastýřský list pro nadcházející dobu vánoční.
Publikováno: 22. 12. 2021 13:45

Foto: www.ado.cz

Milé sestry a drazí bratři,

Bůh, který oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele, ať Vás
naplní radostí a učiní Vás zvěstovateli svého evangelia!

V tyto dny často hledíme do betléma, který má kouzelnou atmosféru. I když
se různá zobrazení v mnohém liší, jedno mají společné. Středem celé scenérie
je vždy malé dítě. Všichni ostatní jsou méně důležití, nejen dospělí rodiče nebo
vyparádění králové s bohatými dary, či sami zpívající andělé. To malé dítě je ze
všech nejchudší, nemá nic, jen plenky, a přece je důležitější než všichni. Kaž-
dému se líbí ta tichá harmonie a pohoda svaté noci. Nejeden z nás si ji spojuje
s dětskou představou rodinné idylky.

Ta ideální atmosféra však není pohádková. Podobnou je možné zakusit vmno-
ha rodinách, v nichž vládne láska a pokora. Promiňte, laskavě, ale láskou nemy-
slím sladký pocit a pokoru si nepředstavuji jako ušlápnutost nebo podceňování
sebe. Právě v betlémě vidím krásnou lásku tolika lidí, kteří nemyslí na sebe, ale
jsou uchváceni malým dítětem, k němuž spěchají a s nímž se dělí o svůj maje-
tek. Nehledají sebe, ale dobro toho Novorozeného. Jejich pokora se nevymlouvá
na chudobu, ale dává z mála, neschovává se za nedostatek talentů, ale zpívá
z radosti a pro radost.

Ten pohled nabízí důležité poučení. Ne, žádné školské poučky. On přitahu-
je a probouzí touhu k následování, protože vyzařuje lásku. Láska napodobuje
a připodobňuje se. Jen nespěchejte a vychutnejte si ten pohled. Věřím, že pak
najdete nové zalíbení v podobném postoji. Tomu děťátku dělají malíři či socha-
ři často starší hlavičku, aby napověděli jeho věčnou moudrost a božskou moc,
ale všechny údy má tak slabé, abychom vnímali pokoření všemohoucího Boha,
který se pro nás stal slabým člověkem. Slovo se stalo tělem. Opustilo slávu nebe
a vzalo na sebe náš osud. Přišlo nás vykoupit z otroctví hříchu a nabídnout ne-
beské dědictví. Bůh se stává člověkem, aby mě učinil bohem. Ne, nemohu dál.
Naplňuje mě úžas. Musím mlčet. Ale to mlčení je tak šťastné!

Té idylce se může blížit každá rodina, v níž vládne láska, kde nejsou lidé slepí
a dovedou vidět ty druhé, vidět jejich kvality a žasnout. Bez obdivu nedokážeme
milovat, protože, co nemá v našich očích cenu, nevzbuzuje zalíbení, neprobou-
zí lásku. Bez obdivu necítíme vděčnost a cítíme se chudí, někdy nespokojení
a ukřivdění, nebo se dokonce necháme sžírat závistí kvůli těm, kteří mají něco
navíc. Cesta ke štěstí je však jednoduchá: umět vidět a žasnout, nebát se dě-
kovat, mnoho děkovat.

Nejraději vzpomínám na lidi, kteří vyzařovali štěstí a radost, protože dovedli
být spokojení s tím, co měli. Myslím na paní, která mnoho neměla. Když se jiní chlubili a snad se snažili v ní probudit závist, smála se a říkala: „Jsem sice chu-
dá, ale ne hloupá. Přece si nebudu kazit radost závistí. Já se raduji s druhými
z toho, co mají oni, a tak jsem bohatší o radost.“

Betlémská pokora umí tiše naslouchat. Krásnou atmosféru dovedou dělat
v rodinách ti, kteří umí naslouchat, kteří naslouchají trpělivě, neskáčou do řeči
a nechají domluvit. Nepřipravují si svou odpověď, dokud druhý mluví. I když
mají jiný názor, snaží se pochopit postoj druhého, nebo v něm hledat aspoň
zrnka pravdy. Ten druhý se cítí milovaný, a proto se neježí, snadněji se dispo-
nuje k naslouchání.

Obdiv probouzí úctu, která chrání lásku. Bez úcty je láska ohrožená jako brý-
le v kapse bez futrálu. Mnoho záleží na úhlu pohledu. Člověk namyšlený, který
se dívá na druhé spatra, který si myslí, že ti druzí mu nesahají ani po kolena, si
bude těžko druhých vážit. Za to pokorný pohled lásky umí objevit hodnoty druhé-
ho. Kdo dovede vidět očima víry, ten ví, že všichni v rodině byli stvořeni k obra-
zu Božímu, že už od křtu jsou chrámem Ducha Svatého. On ví, že jak se chová
k druhým, tak se chová k Bohu. Úcta dělá naše vztahy ušlechtilými a vede nás
k takovému ovládání, že nezraňujeme, neurážíme, nemluvíme o chybách jiných.

Pořídit si do rodiny betlém a najít zalíbení v pohledu na něj může být velkým
přínosem pro rodinu, protože může inspirovat a přispět ke zrání každé rodiny až
k proměně ve svatou rodinu, moderní svatou rodinu, která žije krásnými vztahy
a zakouší přítomnost Ježíše uprostřed nás, je světlem pro okolí a nadějí pro
další generace.

Děkuji všem, kteří přijali mou adventní výzvu ke společné chvíli v rodině.
Dnes Vám přeji nový objev posvátné atmosféry betléma a radost z Ježíše jako
milého hosta Vaší domácnosti.

K tomu Všem žehná

arcibiskup Jan

Zdroj: www.ado.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022