Pastýřský list arcibiskupa Graubnera: Pohled do betléma vede k proměně v moderní svatou rodinu

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, zasílá věřícím svůj pastýřský list pro nadcházející dobu vánoční.
Publikováno: 22. 12. 2021 13:45

Foto: www.ado.cz

Milé sestry a drazí bratři,

Bůh, který oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele, ať Vás
naplní radostí a učiní Vás zvěstovateli svého evangelia!

V tyto dny často hledíme do betléma, který má kouzelnou atmosféru. I když
se různá zobrazení v mnohém liší, jedno mají společné. Středem celé scenérie
je vždy malé dítě. Všichni ostatní jsou méně důležití, nejen dospělí rodiče nebo
vyparádění králové s bohatými dary, či sami zpívající andělé. To malé dítě je ze
všech nejchudší, nemá nic, jen plenky, a přece je důležitější než všichni. Kaž-
dému se líbí ta tichá harmonie a pohoda svaté noci. Nejeden z nás si ji spojuje
s dětskou představou rodinné idylky.

Ta ideální atmosféra však není pohádková. Podobnou je možné zakusit vmno-
ha rodinách, v nichž vládne láska a pokora. Promiňte, laskavě, ale láskou nemy-
slím sladký pocit a pokoru si nepředstavuji jako ušlápnutost nebo podceňování
sebe. Právě v betlémě vidím krásnou lásku tolika lidí, kteří nemyslí na sebe, ale
jsou uchváceni malým dítětem, k němuž spěchají a s nímž se dělí o svůj maje-
tek. Nehledají sebe, ale dobro toho Novorozeného. Jejich pokora se nevymlouvá
na chudobu, ale dává z mála, neschovává se za nedostatek talentů, ale zpívá
z radosti a pro radost.

Ten pohled nabízí důležité poučení. Ne, žádné školské poučky. On přitahu-
je a probouzí touhu k následování, protože vyzařuje lásku. Láska napodobuje
a připodobňuje se. Jen nespěchejte a vychutnejte si ten pohled. Věřím, že pak
najdete nové zalíbení v podobném postoji. Tomu děťátku dělají malíři či socha-
ři často starší hlavičku, aby napověděli jeho věčnou moudrost a božskou moc,
ale všechny údy má tak slabé, abychom vnímali pokoření všemohoucího Boha,
který se pro nás stal slabým člověkem. Slovo se stalo tělem. Opustilo slávu nebe
a vzalo na sebe náš osud. Přišlo nás vykoupit z otroctví hříchu a nabídnout ne-
beské dědictví. Bůh se stává člověkem, aby mě učinil bohem. Ne, nemohu dál.
Naplňuje mě úžas. Musím mlčet. Ale to mlčení je tak šťastné!

Té idylce se může blížit každá rodina, v níž vládne láska, kde nejsou lidé slepí
a dovedou vidět ty druhé, vidět jejich kvality a žasnout. Bez obdivu nedokážeme
milovat, protože, co nemá v našich očích cenu, nevzbuzuje zalíbení, neprobou-
zí lásku. Bez obdivu necítíme vděčnost a cítíme se chudí, někdy nespokojení
a ukřivdění, nebo se dokonce necháme sžírat závistí kvůli těm, kteří mají něco
navíc. Cesta ke štěstí je však jednoduchá: umět vidět a žasnout, nebát se dě-
kovat, mnoho děkovat.

Nejraději vzpomínám na lidi, kteří vyzařovali štěstí a radost, protože dovedli
být spokojení s tím, co měli. Myslím na paní, která mnoho neměla. Když se jiní chlubili a snad se snažili v ní probudit závist, smála se a říkala: „Jsem sice chu-
dá, ale ne hloupá. Přece si nebudu kazit radost závistí. Já se raduji s druhými
z toho, co mají oni, a tak jsem bohatší o radost.“

Betlémská pokora umí tiše naslouchat. Krásnou atmosféru dovedou dělat
v rodinách ti, kteří umí naslouchat, kteří naslouchají trpělivě, neskáčou do řeči
a nechají domluvit. Nepřipravují si svou odpověď, dokud druhý mluví. I když
mají jiný názor, snaží se pochopit postoj druhého, nebo v něm hledat aspoň
zrnka pravdy. Ten druhý se cítí milovaný, a proto se neježí, snadněji se dispo-
nuje k naslouchání.

Obdiv probouzí úctu, která chrání lásku. Bez úcty je láska ohrožená jako brý-
le v kapse bez futrálu. Mnoho záleží na úhlu pohledu. Člověk namyšlený, který
se dívá na druhé spatra, který si myslí, že ti druzí mu nesahají ani po kolena, si
bude těžko druhých vážit. Za to pokorný pohled lásky umí objevit hodnoty druhé-
ho. Kdo dovede vidět očima víry, ten ví, že všichni v rodině byli stvořeni k obra-
zu Božímu, že už od křtu jsou chrámem Ducha Svatého. On ví, že jak se chová
k druhým, tak se chová k Bohu. Úcta dělá naše vztahy ušlechtilými a vede nás
k takovému ovládání, že nezraňujeme, neurážíme, nemluvíme o chybách jiných.

Pořídit si do rodiny betlém a najít zalíbení v pohledu na něj může být velkým
přínosem pro rodinu, protože může inspirovat a přispět ke zrání každé rodiny až
k proměně ve svatou rodinu, moderní svatou rodinu, která žije krásnými vztahy
a zakouší přítomnost Ježíše uprostřed nás, je světlem pro okolí a nadějí pro
další generace.

Děkuji všem, kteří přijali mou adventní výzvu ke společné chvíli v rodině.
Dnes Vám přeji nový objev posvátné atmosféry betléma a radost z Ježíše jako
milého hosta Vaší domácnosti.

K tomu Všem žehná

arcibiskup Jan

Zdroj: www.ado.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022