Adventní kázání kardinála Cantalamessy

“Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha”. Tyto verše ze čtvrté kapitoly listu Galaťanům jsou tématem letošních adventních meditací, které v aule Pavla VI. pronáší kazatel Papežského domu.
Publikováno: 11. 12. 2021 16:00

Foto: Druhé adventní kázání za přítomnosti papeže Františka  (Vatican Media)

Ve svém prvním adventním kázání pro římskou kurii, které si papež František nevyslechl kvůli apoštolské cestě na Kypr a do Řecka (3.12.), se papežský kazatel zaměřil na téma: „Bůh poslal svého Syna, abychom přijali synovství“. Podle kard. Cantalamessy „Bůh není jen otcem v přeneseném a morálním smyslu, neboť stvořil svůj lid a stará se o něj“, ale je „především pravým a přirozeným otcem pravého a přirozeného syna, kterého zplodil ... před počátkem času“ a díky němuž se „mužové a ženy budou moci také stát Božími dětmi ve skutečném, a nikoli jen přeneseném smyslu“. Jak kardinál Cantalamessa dodal: „My, křesťané, často považujeme za samozřejmost, že jsme Božími dětmi. Avšak je dobré připomínat si s vděčností okamžik, kdy jsme se stali dětmi, tedy okamžik našeho křtu, abychom s větším vědomím prožívali tento velký dar, který jsme obdrželi“.

Je třeba obnovit úžas ve víře, „potřebujeme údiv víry, ono rozšíření očí a ono udivené »ach« před Božím darem, vychutnání pravdy věcí, kterým věříme", a ochutnání pravdy, včetně hořké chuti pravdy kříže. Stručně řečeno, „pravda, které se věří“, se musí stát „žitou skutečností“. Kardinál Cantalamessa vysvětlil, že takto se rodí bratrství, které „má svůj konečný důvod v tom, že Bůh je otcem všech, že všichni jsme Boží synové a dcery, a proto jsme bratři a sestry mezi sebou. Není silnějšího pouta než toto a pro nás křesťany není naléhavějšího důvodu, proč podporovat všeobecné bratrství“.

Druhé adventní kázání v pátek 10. prosince se již konalo za přítomnosti papeže Františka, tentokrát na téma „Bůh poslal Ducha svého Syna do našich srdcí“. Podle kardinála Cantalamessy nestačí „odříkat na začátku pastoračních setkání Otčenáš, Zdrávas a Gloria“, ale „musíme zůstat chvíli vystaveni Duchu svatému, dát mu čas, aby se projevil, a naladit se na něj“, jinak „různá usnesení a dokumenty zůstanou jenom slovy družícími se k již vyřčeným slovům".

Papežský kazatel poté navrhl, zda by nebylo možné alespoň na plenárních shromážděních místní nebo všeobecné církve určit duchovního animátora, který by organizoval čas modlitby a naslouchání Slovu, a to na okraj těchto zasedání, neboť, jak poznamenal, „prorocký duch se projevuje nejlépe v kontextu společné modlitby“.

Každé synodální rozhodnutí by mělo být církvi oznámeno „alespoň v ideálním případě slovy jejího prvního koncilu: zdálo se to dobré Duchu svatému i nám“, protože jedině Duch „otevírá nové cesty, aniž by kdy odporoval těm starým. Nedělá věci nové, ale činí je novými, obnovuje a oživuje ty, které ustanovil Ježíš“.

Na závěr italský kapucín zdůraznil význam hymnu Veni Creator Spiritus. Každý nový rok, každé století, každé konkláve, každý ekumenický koncil, každá synoda, každé kněžské nebo biskupské svěcení, každé důležité setkání v životě církve začínalo zpěvem tohoto hymnu, který v sobě soustřeďuje „veškerou víru, zbožnost a vroucí touhu po Duchu všech generací, které jej zpívaly před námi“.

Zdroj: Vatican News, česká redakce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022