Milostivé léto II – možnost ukončení exekucí na dluzích vůči státu

Zákonodárci schválili speciální zákon, díky kterému se v období od 1. 9. do 30. 11. 2022 zopakuje tzv. Milostivé léto, tedy jednorázová šance pro osoby v dluhových pastech zbavit se exekucí na dluzích vůči státu či organizacím se státním podílem.
Publikováno: 15. 7. 2022 13:15

"Po projednání na plenárním zasedání ČBK se obracím s prosbou na všechny farnosti českých a moravských diecézí. Pomozme prosím i v rámci našich společenství. Jako minimální krok prosím o zveřejnění přiloženého letáčku na kostelních a farních vývěskách. Další důležitá pomoc může spočívat v diskrétním kontaktování těch, o kterých máte povědomí, že čelí exekucím a mohlo by jím být takto pomoženo. Lze je odkázat na dluhové poradny Charity ČR či jiných organizací, kde jim bude poskytnuta odborná pomoc," vyzývá poslanec za KDU-ČSL, autor a předkladatel „Milostivého léta“, Marek Výborný.

"Překážkou může být také výše jistiny, kterou je třeba jednorázově splatit. Zde se potom v opodstatněných a důvěryhodných případech dle individuálního posouzení nabízí možnost konkrétní pomoci se získáním této částky, která musí být v období od 1.9. do 30. 11. splacena (jistina nesmí být zaplacena před 1.9.). Lze využít formu bezúročné půjčky, mimořádného daru apod. Je zde obrovský prostor pro konkrétní výraz milosrdenství v rámci našich farních a širších společenství. Milostivé léto je postaveno na principu solidarity. Na prvním místě v rámci rodiny, ale také v rámci širšího společenství."

Co udělat abychom milostivé léto využili?

Milostivé léto není dluhovou amnestií. Spočívá v povinnosti zaplatit dlužnou jistinu v plné výši (a spravedlivou přiměřenou odměnu exekutorovi) a nabídce odpuštění veškerého tzv. příslušenství jako jsou úroky, penále či pokuty. Milostivé léto je určeno fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům.

Podmínkou je, aby byl dluh vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci. Soudní exekutor při splnění podmínek akce pak i bez návrhu zastaví exekuci, ale pouze v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021.

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1815 Kč včetně DPH. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.

Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu, tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.

V případě, že přesně nevíte, kolik jistina činí, požádejte vašeho exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, která má být uhrazena pro splnění podmínek milostivého léta. Soudní exekutor bude povinen vám do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět.

Jaké dluhy spadají do milostivého léta?

Akce se týká exekucí na dluzích vůči státu či organizacím se státním podílem. Bude tedy možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Jaké dluhy nespadají do milostivého léta

Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Zdroj: Charita Odry; upraveno

Soubory ke stažení

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022