banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
Publikováno: 15. 8. 2022 13:16

Dotační podpora je určena na:

revitalizace knihoven, tedy:

• rekonstrukce a stavební obnova budov knihoven a depozitářů
• nová výstavba knihoven a depozitářů
• budování zpevněných obslužných ploch v areálu knihovny
• budování inženýrských sítí pro potřeby knihovny
• zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov6

posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení knihoven, tedy:

• technické vybavení knihoven 
• přednáškové sály
• konzervátorsko-restaurátorské dílny
• zázemí pro návštěvníky 
• pořízení zařízení pro digitalizaci knihovního fondu a aplikační SW
• digitální evidence a zabezpečení knihovního fondu, tvorba metadat
• zařízení pro manipulaci s knihovními fondy, třídičky knihovních fondů

Výše dotace:
Pro žadatele je připraveno 528 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj v pro méně rozvinuté regiony a 410 mil. Kč pro přechodové regiony.

Pro církevní žadatele činní výše podpory 95 %.

Příjem žádostí:
Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 28. července 2022 od 14 hodin do 2. února 2023 do 14 hodin (v případě naplnění alokace výzvy předloženými projekty před tímto termínem může být výzva ukončena dříve). Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2026.

Detailní informace naleznete na webových stránkách IROP.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 je schválen

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP 2021–2027. Monitorovací výbor schválil kritéria hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách, systém hodnocení projektů IROP a harmonogram výzev pro rok 2022. Nic tedy nebrání vyhlašování výzev, kdy první lze očekávat již koncem července 2022.
18.07.2022

Dotace na budování ubytovacích kapacit pro uprchlíky i pro církve

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i církevní organizace.
30.06.2022

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021