Rada Iustitia et Pax o společensko-ekonomické situaci

Zveřejňujeme vyjádření předsedy Rady Iustitia et Pax při České biskupské konferenci (ČBK) biskupa Václava Malého k aktuálnímu společensko-ekonomickému klimatu u nás.
Publikováno: 8. 10. 2009 12:30

Úvodní slovo:

Recese jako katalyzátor politiky: „Modré z nebe“

Několik poznámek k současné ekonomické krizi

Rada Iustitia et Pax při České biskupské konferenci se zamýšlí nad současným hospodářským a sociálním klimatem ve společnosti.  Ne vše těžké, co bývá s probíhající hospodářskou recesí spojováno, je výlučně touto recesí způsobeno. Silný poryv hospodářského útlumu zřetelně ukázal, jak krátkozraká může být podpora politiků, kteří slibují voličům modré z nebe bez ohledu na reálné možnosti a potřebu dlouhodobě zdravého vývoje ekonomiky.

K hospodářskému útlumu dochází po mnoha letech nepřetržitého růstu a v podmínkách nesrovnatelně vyspělejšího sociálního zabezpečení, než jaké bylo běžné v minulém století. Tímto tvrzením však není zpochybněno, že řada jednotlivců, rodin, firem i celých regionů se během masivní hospodářské recese může bez vlastního zavinění dostat do ekonomicky bezvýchodné situace, opravňující žádat o účinnou pomoc stát. Povinností slušného státu je toto volání o pomoc neoslyšet, nepřipustit nárůst obětí recese nad rámec únosnosti a odvolat se na princip solidarity ve chvíli, kdy je to nezpochybnitelně legitimní.

Výchozím teoretickým i praktickým základem pro řešení i předcházení poškozujících vlivů ve společnosti je pro katolickou církev sociální učení katolické církve se základními principy solidarity,  společného dobra, úsilím vytvářet humánní prostředí. Není to neměnný soubor věčných pravd, nýbrž svědectví o setkávání výzev evangelia v kontextu se společensko-dějinnou situací a s konkrétními společenskými problémy. Důraz na tradici neznamená zkostnatělé lpění na minulosti, ale naopak přihlášení se k pohybu, odvážnou otevřenost k dynamice Ducha v dramatickém toku dějin. Zabývá se převážně problémy tohoto světa a jeho proměn. Nepředkládá vlastní politické a ekonomické programy a chce si uchovávat svobodu i vůči politickým režimům a institucím.

Církev však považuje za své právo a mravní povinnost kriticky vystupovat vůči určitým politickým režimům a institucím, zejména tehdy, pokud ohrožují práva a důstojnost člověka.

Sociální učení církve se zamýšlí ve světle víry a církevní tradice nad složitou skutečností lidské existence ve společnosti a v mezinárodním kontextu a obrací se rovněž k mimocírkevní veřejnosti, k "lidem dobré vůle" bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Povzbuzuje je k duchovnímu zápasu proti všem silám, které člověka zotročují, a proti ideologiím, které mohou ohrožovat svobodu a celistvý rozvoj člověka.

Rada Iustitia et Pax chce prostřednictvím zásad  sociálního učení katolické církve napomáhat partnerskému dialogu církve se současným světem a obhajovat základní hodnoty, na nichž stojí svobodná společnost,  demokratické zřízení a právní stát.

 

Rada Iustitia et Pax

7.10.2009

 

Dokument naleznete v příloze.

 

TS ČBK informovala Ing. Helena Žabžová, Rada Iustitia et Pax

Soubory ke stažení

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022