Papež Jan Pavel II. byl dnes blahořečen

Svatý otec Benedikt XVI. dnes při slavnostní mši svaté blahořečil ctihodného služebníka Božího, Jana Pavla II. Na zcela zaplněném náměstí Svatého Petra a v přilehlých ulicích tuto beatifikační slavnost sledovalo několik stovek tisíc poutníků. Obřadu se účastnilo i 87 oficiálních státních delegací včetně té české, kterou reprezentoval Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí. Za ČBK se beatifikace účastnil Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.
Publikováno: 1. 5. 2011 15:00

Vatikán: Na Svatopetrské náměstí již od velmi brzkých ranních hodin proudily zástupy poutníků ze všech koutů světa. Někteří z nich na římských ulicích dokonce nocovali, aby mohli zaujmout na náměstí Svatého Petra místa co nejblížší k oltáři. Nejrozšířenějším jazykem se dnes v Římě stala právě mateřština Jana Pavla II. – polština. V devět hodin byla zahájena příprava na eucharistickou slavnost zpěvem Sboru římské diecéze vedeným Mons. Markem Frisinou. Jelikož beatifikace připadla na druhou neděli velikonoční neboli neděli Božího milosrdenství, modlili se ještě před mší svatou přítomní věřící v různých světových jazycích Korunku k Božímu milosrdenství. Úctu k Božímu milosrdenství představila světu svatá Faustina Kowalská, kterou Jan Pavel II. svatořečil 30. dubna 2000.  

Přesně úderem desáté hodiny se vydal liturgický průvod od vatikánské Bronzové brány centrální uličkou Svatopetrského náměstí k hlavnímu oltáři před bazilikou. Se Svatým otcem koncelebrovalo pouze kolegium kardinálů a Mons. Mieczyslav Mokrzycki, který působil od 1995 do 2005 jako druhý sekretář Jana Pavla II. Samotný beatifikační ritus se uskutečnil v rámci mše svaté hned po vstupní modlitbě a aktu pokání. Papežský vikář pro římskou diecézi, kardinál Agostino Vallini, přednesl papeži žádost o blahořečení a přečetl životopis Jana Pavla II. Svatý otec následně pronesl beatifikační formuli a prohlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného. Jeho církevní památka se bude každý rok slavit 22. října. Na centrálním balkóně vatikánské baziliky byl rozvinut gobelín s vyobrazením Jana Pavla II., na který byla použita jeho fotografie z roku 1995. Na oltář pak byly přineseny ostatky nově blahoslaveného - ampulka s krví Jana Pavla II. - uložená ve vzácném relikviáři ve formě olivové ratolesti, který speciálně pro tuto příležitost nechal vyrobit Úřad pro papežské bohoslužby. K oltáři jej donesly sestra Marie Simon-Pierre, která byla zázračně uzdravena právě na přímluvu polského papeže a sestra Tobiana, která byla za pontifikátu Jana Pavla II. členkou tzv. papežské rodiny. Kardinál Vallini poté poděkoval Svatému otci za blahořečení ctihodného Božího služebníka Jana Pavla II. a následoval pozdrav pokoje mezi Svatým otcem a kardinálem Vallinim a postulátorem procesu blahořečení Mons. Slawomirem Oderem. Bohoslužba dále pokračovala zpěvem hymnu Gloria (Sláva na výsostech Bohu), prvním čtením z Písma svatého v polštině (Sk 2,42-47), zpěvem žalmu v italštině (Žl 118), druhým čtením v angličtině (1Petr 1, 3-9), velikonočními zpěvy a evangeliem v latině (Jan 20,19-31). Poté pronesl Svatý otec svou homilii, která byla věnována právě tématu blahoslavenství v církvi a osobě Jana Pavla II.

Papež ve své homilii mimo jiné řekl: "Totéž, co Jan Pavel II. ohlásil ve své první pontifikální mši na náměstí sv. Petra památnými slovy: ´Nemějte strach! Otevřete, ba rozevřete brány Kristu! To, co tehdy nově zvolený papež žádal ode všech, učinil sám jako první: otevřel Kristu společnost, kulturu, politická a ekonomická zřízení, a obrovskou silou, kterou dostával od Boha, tak obrátil směřování, která se mohla jevit jako nezvratná. Svým svědectvím víry, lásky a apoštolské odvahy, plným lidské vnímavosti tento znamenitý syn polského národa pomohl křesťanům na celém světě, aby se nebáli být křesťany, patřit do církve, hlásat evangelium. Jedním slovem: pomáhal nám nelekat se pravdy, poněvadž pravda je zárukou svobody...Karol Wojtyła nastoupil na Petrův stolec a přinesl si s sebou hluboce reflektovanou konfrontaci marxismu a křesťanství, zaměřenou na člověka. Jeho poselství bylo následující: člověk je cestou církve a Kristus je cestou člověka. S tímto poselstvím, které je velkým odkazem Druhého vatikánského koncilu a jeho ´kormidelníka´ Božího služebníka Pavla VI., vedl Jan Pavel II. lid Boží, aby překročil práh třetího tisíciletí, který mohl právě zásluhou Krista nazvat ´prahem naděje´".

Mše svatá dále pokračovala vyznáním víry, přímluvami, bohoslužbou oběti a svatým přijímáním. Na závěr eucharistické slavnosti se Svatý otec pomodlil modlitbu Regina Coeli, pozdravil přítomné poutníky v hlavních světových jazycích včetně polštiny a poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této události. Úplně nakonec po závěrečné modlitbě a požehnání se papež spolu s koncelebrujícími kardinály odebral do baziliky, aby před hlavním oltářem uctil ostatky nově blahoslaveného papeže, které byly již 29. dubna vyzdvihnuty z  hrobu v kryptě Vatikánské baziliky. Poté vzdali hold vystavené rakvi těla blahoslaveného přítomní biskupové a veřejní činitelé, následně i další věřící, kteří tak ostatně mohou učinit po zbytek dne a po celou noc až do páté hodiny ranní, protože bazilika právě k tomuto účelu zůstane otevřená. Tělo nového blahoslaveného by mělo být definitivně uloženo pod oltář v kapli sv. Šebestiána pravděpodobně v pondělí 2. května večer po uzavření baziliky.

Za zmínku zcela jistě stojí, že kalich, který byl během beatifikační bohoslužby použit, je tentýž, který Jan Pavel II. používal v posledních letech svého pontifikátu. Benedikt XVI. měl na sobě během obřadu mešní roucho a mitru, které byly vyrobeny za pontifikátu jeho předchůdce a on sám je také často nosil.  Beatifikační bohoslužbu doprovodil Papežský hudební sbor Sixtinské kaple, Sbor římské diecéze a Orchestr konzervatoře svaté Cecílie. Ministrovali bohoslovci z Římského semináře a jáhenskou službu poskytovali seminaristi, kteří letos přijmou svátost kněžství.

 

Celá homilie Benedikta XVI. v českém jazyce z beatifikační mše svaté je v příloze této zprávy. 

 

Související články

Další aktuality

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022

Vedení COMECE a CEC navštíví příští týden Česko

V rámci probíhajícího českého předsednictví v Radě EU navštíví 7.-8. prosince 2022 Prahu ekumenická delegace Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církvi (CEC).
30.11.2022

Video: Jan Graubner k 1. neděli adventní

29.11.2022