Křesťanské Velikonoce 2016 – informace pro média

Přinášíme informace o křesťanském významu Velikonoc, jejich obřadů, i o událostech, které probíhají v ČR nebo ve Vatikánu. Přikládáme také odkaz na komentář k Velkému pátku, který se letos slaví jako státní svátek, a slovníček pojmů, na něž je možné v tyto dny narazit.
Publikováno: 23. 3. 2016 15:00

Datum Velikonoc

Datum Velikonoc je stanoveno jako neděle po úplňku po jarní rovnodennosti.

Zelený čtvrtek

Název dne: Výraz Zelený čtvrtek pravděpodobně souvisí s německým výrazem greinen (n. grienen) s významem plakat, naříkat. Změnou hlásek vzniklo pojmenování Gründonnerstag, což se do češtiny přeložilo jako Zelený čtvrtek.

V dopoledních hodinách slaví v každé diecézi biskup s kněžími z celé diecéze mši svatou, tzv. Missu chrismatis. Při ní se žehnají oleje, které se budou používat celý rok při udílení svátostí. Kněží také obnovují své kněžské sliby.

Večer se slaví mše sv. na památku Večeře Páně. Připomíná se při ní Poslední večeře, kdy Ježíš, v noci, kdy byl zrazován, ustanovil Eucharistii (chléb a víno proměněné v Tělo a Krev Krista). Na památku Ježíšova gesta, jenž umyl nohy apoštolům, také kněz nebo biskup umývá nohy některým věřícím. Podle místních zvyků během mše svaté přestávají zvonit zvony a hrát varhany až do Vzkříšení Páně. V mnoha kostelech probíhá po obřadech modlitba před vystavenou eucharistií (tzv. adorace) na památku Ježíšovy modlitby v Getsemanské zahradě.

Papež František umyje při večerních obřadech nohy 12 mladým uprchlíkům ve středisku „Cara“ (Centro di accoglienza richiedenti asilo – Centrum přijetí žadatelů o azyl) v Castelnuovo di Porto. Centrum je jedním z největších svého druhu v Itálii, pro J. M. Bergoglia je to poprvé, kdy bude večerní mši na Zelený čtvrtek slavit mimo Řím.

Večerní mší svatou začíná tzv. Velikonoční triduum (třídenní), které je vrcholem celého církevního roku. Věřící v něm prožívají události umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Do tridua se započítává Velký pátek (a večerní mše na Zelený čtvrtek), Bílá sobota a neděle Zmrtvýchvstání Krista.

Velký pátek

Velký pátek je dnem, kdy si věřící připomínají Kristovu oběť na kříži. Současně se jedná o den pokání a postu. Na Velký pátek se neslaví mše, nýbrž bohoslužba na památku Umučení Páně. Ta má ideálně probíhat kolem 15. hodiny, kdy Ježíš zemřel. Je možné ale zvolit i jinou dobu.

V  začátku bohoslužby se kněz a přisluhující v tichosti ukloní a vrhnou na tvář. Gesto vyjadřuje pokoru člověka „pocházejícího ze země“ i zármutek a bolest církve. Během bohoslužby se čtou nebo zpívají pašije a modlí se slavnostní prosby za celý svět, protože Kristus zemřel za všechny. Věřící také uctívají kříž.

Na Velký pátek je zvykem modlit se křížovou cestu. Ve 21.15 proběhne tradiční křížová cesta v římském Koloseu za účasti papeže Františka. Tématem textů, které připravil kardinál z Perugie Gualtiero Bassetti, je věta „Bůh je milosrdenství“. Křížová cesta však současně připomene i bolestné a tragické okamžiky dějin: dětské otroky, uprchlíky na moři, oběti násilí a zneužívání, Židy, již byli zabiti v koncentračních táborech, ty, kdo ztratili důstojnost kvůli chybějícímu zaměstnání nebo rozbité rodiny. „Jsou situace utrpení, které zdánlivě popírají Boží lásku. Kde je Bůh ve vyhlazovacích táborech? Kde je Bůh v dolech a továrnách, v nichž pracují děti jako otroci? Kde je Bůh na loďkách, jež se potápí ve Středozemním moři?“ ptá se Bassetti v textu křížové cesty. „A přece, Kristu tam je. Skartovaný mezi skartovanými. Poslední mezi posledními. Trosečník mezi trosečníky“.

Velký pátek je letos státním svátkem. Informace naleznete v samostatném článku.

Bílá sobota

Bílá sobota je dnem, kdy se věřící modlí u Kristova hrobu a uvažují o jeho umučení, smrti a sestoupení mezi mrtvé. Současně očekávají jeho vzkříšení. V tento den se neslaví mše svatá. Až ve večerních hodinách se slaví vigílie z následující slavnosti zmrtvýchvstání Páně.

Vigílie Zmrtvýchvstání Páně

V noci před nedělí Zmrtvýchvstání Krista se slaví mše svatá. Již ve Starém zákoně si židé každoročně připomínali noc, při níž byli osvobozeni z egyptského otroctví. Křesťané zde oslavují noc, při níž Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Odtud plyne název Velikonoce neboli Velká noc.

Mše začíná po západu slunce. V blízkosti kostela bývá přichystán oheň, který symbolizuje světlo Kristova vzkříšení. Věřící se následně odebírají se svíčkami do kostela, přičemž jdou za rozsvícenou velikonoční svící (paškálem). V kostele se zpívá slavnostní chvalozpěv, který oslavuje velikonoční události. Po čteních z Bible přijímají křest dospělí lidé.

Den Zmrtvýchvstání Páně

Mše velikonoční neděle má být slavena co nejslavnostněji.

Slovníček pojmů

Velikonoční triduum (třídenní) je vrcholem celého církevního roku. Věřící v něm prožívají události umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Do tridua se započítává Velký pátek, kterému předchází večerní mše na památku Poslední večeře, Bílá sobota a neděle Zmrtvýchvstání Krista.

Paškál je velká velikonoční svíce, která symbolizuje vzkříšeného Krista, jenž září v temnotě. Při vigílii zmrtvýchvstání Krista je nesena v čele průvodu, zapaluje se následně po celou velikonoční dobu (50 dní po Velikonocích), při křtu a pohřbu.

Pašije jsou příběh o umučení Páně. Čtou se nebo zpívají při obřadech na Květnou neděli a Velký pátek. Pašije byly také mnohokrát hudebně nebo dramaticky ztvárněny.

Missa chrismatis je mše svatá, která se slaví dopoledne na Zelený čtvrtek. Diecézní biskup se při ní setkává s kněžími své diecéze, kněží také obnovují své závazky. Při této mši se žehnají oleje, které se používají po celý rok při udílení svátostí.

Adorace je modlitba před vystavenou eucharistií neboli chlebem proměněným v Tělo Ježíše Krista.

Křížová cesta je modlitba, která připomíná události od Ježíšova odsouzení po uložení do hrobu, příp. zmrtvýchvstání. Obvykle má 14 nebo 15 tzv. zastavení, které připomínají jednotlivé události.

Katechumen je člověk, který se připravuje na křest.

Slavení Velikonoc v ČR

Podrobné informace naleznete v samostatném článku: http://goo.gl/OgL87m.

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

V Píšti přijali zvon, vrací se z Německa jako symbol smíření

Česky, německy a polsky pozdravil poutníky biskup Martin David na začátek mše svaté, která se v sobotu 16. října stala důležitým momentem projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu. Spolu s biskupem rottenbursko-stuttgartské diecéze Gebhardem Fürstem přivítal zvon, který z Píště zmizel rok před koncem druhé světové války. Namísto roztavení pro zbrojařské účely se ale dočkal příměří a od 50. let vyzváněl na věži kostela v městečku Grötzingen. V tamní věži visel vedle dalšího zvonu z válečné kořisti – z polského Fromburku.
19.10.2021

K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 2. Tomáš Kraus: Jaký smysl má zastávat se pronásledovaných lidí na druhém konci světa?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 2. video: Tomáš Kraus (tajemník Federace židovských obcí v ČR): Jaký smysl má zastávat se pronásledovaných lidí na druhém konci světa?
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 3. Petr Jan Vinš: Proč je právo na svobodu vyznání základním lidským právem?

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 2. video: Petr Jan Vinš (generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR): Proč je právo na svobodu vyznání základním lidským právem?
19.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 1. Úvod (Stanislav Přibyl)

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 1. video: Úvod: P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference
19.10.2021