Okružní list biskupům ohledně chleba a vína pro slavení eucharistie

Zveřejňujeme v plném znění okružní list týkající se chleba a vína pro slavení eucharistie, který schválila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 15. června 2017.
Publikováno: 13. 7. 2017 12:15

Okružní list biskupům ohledně chleba a vína pro slavení eucharistie

1. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se z pověření Svatého otce Františka obrací na diecézní biskupy (a osoby jim právně postavené naroveň), aby připomenula, že především jim přísluší důstojně se postarat o to, co je třeba pro slavení večeře Páně (srov. Lk 22,8.13). Biskupovi jakožto prvnímu správci Božích tajemství, organizátorovi a strážci liturgického života církve jemu svěřené (srov. CIC kán. 835 §1) přináleží dozor nad kvalitou chleba a vína určených pro eucharistii, a tedy i nad těmi, kdo je připravují. Chceme tomu být nápomocní, a proto připomínáme platné dispozice a navrhujeme některé praktické podněty.

2. Zatímco dříve o výrobu chleba a vína pro slavení eucharistie obvykle pečovala některá řeholní společenství, dnes se prodávají i v supermarketech a v některých obchodech i přes internet. Proti vzniku pochybností o materii pro platné slavení eucharistie navrhuje naše dikasterium ordinářům, aby v této věci poskytli usměrnění, např. tím, že materie pro slavení eucharistie bude opatřena příslušným certifikátem.

Ordinář je povinen připomínat kněžím, zvláště farářům a rektorům kostelů, že zodpovídají za kontrolu toho, kdo poskytuje chléb a víno pro slavení eucharistie a zda se jedná o vhodnou materii.

Kromě toho přísluší ordinářovi, aby informoval výrobce chleba a vína pro slavení eucharistie o normách a vyzýval je k jejich naprostému dodržování.

3. Normy pro eucharistickou materii, uvedené v kán. 924 CIC a v článcích 319–323 Institutio generalis Missalis Romani, již byly uvedeny ve známost instrukcí Redemptionis Sacramentum vydané naší kongregací (25. března 2004):

a) „Chléb použitý ke slavení eucharistické oběti musí být nekvašený, čistě pšeničný a čerstvě upečený, aby nebylo žádné nebezpečí zkažení. Z toho plyne, že chléb připravený z jiných surovin, třebaže obilných, nebo ten, do něhož byla přimíchána jiná surovina než mouka v takovém množství, že podle obecného mínění nejde o pšeničný chléb, není platnou materií ke slavení oběti a svátosti eucharistie. Je vážným přestupkem přidávat při zhotovování eucharistického chleba další látky jako ovoce, cukr nebo med. Je samozřejmé, že hostie musí připravovat lidé, kteří vynikají nejen svou poctivostí, ale též zkušeností v jejich přípravě a kteří jsou vybaveni potřebnými nástroji“ (č. 48).

b) „Víno použité při slavení eucharistické oběti musí být přírodní, z vinné révy, čisté, nepozměněné, nesmíchané s jinými přísadami. Při vlastním slavení mše svaté je k němu přimícháno nepatrné množství vody. S největší péčí ať je dbáno na to, aby víno připravené k eucharistii bylo uchováno v dokonalém stavu a nezoctovatělo. Je naprosto zakázáno používat víno, u něhož jsou pochyby o jeho pravosti a složení. Církev totiž požaduje jistotu pro podmínky nutné k platnosti svátostí. Není přípustná žádná záminka pro použití jiných nápojů jakéhokoliv typu, které nejsou platnou materií“ (č. 50).

4. Kongregace pro nauku víry v Okružním listě předsedům biskupských konferencí ohledně užívání chleba se sníženým množstvím lepku a moštu jako materie eucharistie (z 24. července 2003, č. j. 89/78 – 17498) vyhlásila normy týkající se osob, které z různých závažných důvodů nemohou přijímat běžným způsobem připravený chléb nebo víno přírodně kvašené.

a) „Hostie, které neobsahují žádný lepek, jsou pro eucharistii neplatnou materií. Platnou materií jsou hostie částečně zbavené lepku a takové, v nichž je přítomno takové množství lepku, které je dostatečné pro přípravu chleba bez přidávání cizích substancí a bez používání takových postupů, jež by zbavily chleba jeho přirozeného charakteru“ (A. 1–2). (pozn. redakce - komentář zde)

b) „Stejně tak čerstvá nebo i konzervovaná hroznová šťáva, jejíž kvašení bylo přerušeno postupy, které nemění její charakter (jako např. zmrazení), je pro eucharistii platnou látkou“ (A. 3).

c) „Ordináři jsou oprávněni udělit povolení používat chléb s nízkým obsahem lepku nebo mošt jako eucharistické materie jednotlivým věřícím nebo kněžím. Povolení se obvykle uděluje na dobu, po níž trvá situace, která ho odůvodnila“ (C. 1).

5. Tatáž kongregace kromě toho rozhodla, že eucharistickou materii vyrobenou z organismů geneticky modifikovaných lze považovat za materii platnou (srov. dopis prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, 9. prosince 2013, č. j. 89/78 – 44897).

6. Ti, kdo vyrábějí chléb a produkují víno pro slavení, si ve svém svědomí musí uvědomovat, že jejich dílo směřuje k eucharistické oběti, což od nich vyžaduje poctivost, zodpovědnost a odbornost.

7. Pro dodržování všeobecných norem je užitečné, aby se ordináři na úrovni biskupské konference dohodli na vydání konkrétních směrnic. S ohledem na komplexnost situací a okolností a stejně tak i na klesající úctu k oblasti posvátného, se ukazuje jako prakticky potřebné, aby byl stanoven někdo, kdo z pověření kompetentní autority zaručí skutečnou pravost eucharistické materie ze strany výrobců, jakož i její vhodnou distribuci a prodej.

Doporučuje se například to, aby biskupská konference pověřila jednu či více řeholních kongregací nebo vhodnou instituci prováděním potřebné kontroly výroby, uchovávání a prodeje chleba a vína pro eucharistii v dané zemi a v zemích, kam se vyvážejí. Rovněž se doporučuje, aby se s chlebem a vínem určenými pro eucharistii patřičně zacházelo i v místech jejich prodeje.

Ze sídla Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, 15. června 2017, slavnost Těla a krve Páně

Robert kardinál Sarah, prefekt

+ Arthur Roche, arcibiskup sekretář

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články