Odbor evropských fondů

Druhý kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti EU

28. 03. 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 26. března 2018 již druhý kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti Evropské unie v dalším programovém období. Diskutovalo se o zaměření politiky soudržnosti po roce 2020 a možnostech zjednodušení pravidel čerpání.

Na půdě Ministerstva pro místní rozvoj ČR se sešlo více jak 120 diskutujících. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci z řad státní správy, krajů, měst a obcí, zástupci odborových, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, neziskového sektoru a další.

Celý program zahájila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která shrnula, co všechno ČR v rámci vyjednávání podoby programového období čeká. Důležité je nyní jednat o nastavení kategorizace regionů soudržnosti, protože bez změny hrozí, že některé regiony nebudou podpořeny. Regiony jsou nyní z pohledu financování ze zdrojů EU rozděleny:

  • méně rozvinuté regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU-28;
  • tzv. přechodové regiony, jejichž HDP se pohybuje v rozmezí 75 – 90 % průměru EU-28;
  • více rozvinuté regiony, jejichž HDP je vyšší než 90 % průměru HDP.

V tomto programovém období jsou financovány všechny typy regionů. Pro to příští se uvažuje o zrušení tzv. přechodových regionů. Ohroženo by tak bylo čerpání nejen pro Prahu, která patří mezi více rozvinuté regiony, ale i pro region Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský a Vysočinu, které již opustily kategorii méně rozvinutých regionů. 

V rámci prvního panelu se představili zástupci ministerstva, kteří informovali o stavu příprav nového programového období z evropského i národního pohledu. Diskutována byla například problematika tematické koncentrace, nutnost většího zapojení územní dimenze - regionální pojetí podpory v jednotlivých OP a posílení vícezdrojového financování. Velmi zajímavé bylo vystoupení profesora Univerzity Karlovy Michala Mejstříka, který apeloval např. na větší využití evropských prostředků na konkurenceschopnost. V současné době ČR na tuto oblast využívá nejmenší procento unijních prostředků ze všech členských států. 

Náplní druhého panelu pak byla vystoupení na téma zjednodušení pravidel čerpání. Toto téma je diskutováno dlouhodobě, bohužel jak ukazují zkušenosti se současným programovým obdobím, zjednodušení stále nepřichází.

Konkrétní priority pro příští období nejsou zatím známy. Vláda ČR schválila obecnou pozici - Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Pro katolickou církev je důležité, že bude možné čerpat dotace i v příštím programovém období. A již nyní je pravděpodobné, že se v podporovaných aktivitách budou důležitá témata jako podpora sociálních služeb s důrazem na stárnutí obyvatelstva a s tím spojených problémů a důsledků. Často zaznívá také téma udržitelného rozvoje, kde se mohou objevit témata jako péče o krajinu a životní prostředí. Nad podporou některých aktivit naopak visí otazník. Příkladem je podpora obnovy kulturního dědictví. Priority, které zástupci České biskupské konference budou pro příští programové období prosazovat, naleznete zde.

Z kulatého stolu byl pořízen záznam, který naleznete zde.

Prezentace přednášejících jsou ke stažení zde.

 

 

Autor článku: Eva Schönherrová