Církve poběží se Žlutou stužkou. I takto chtějí pomoci propuštěným z vězení

13. června 2018 proběhne v rámci závodu Pražská štafeta (RunCzech) 3. ročník Běhu se Žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run). Tuto iniciativu zaměřenou na pomoc lidem vracejícím se na svobodu po výkonu trestu podporují i církve v České republice. Jak se v této oblasti tzv. postpenitenciární péče angažují?
Publikováno: 8. 6. 2018 17:30

Myšlenku běhů na podporu lidem propouštěným z vězení podporujeme, kde se dá; foto mobilem: František Jemelka, Tiskové středisko ČBK

Aktivity ve Věznici Stráž pod Ralskem
Funguje zde skupina dobrovolných pomocníků napojená na Prison Fellowship (Mezinárodní vězeňské společenství, viz dále) a funguje zde projekt Metanoia II, který nedávno získal cenu Ministra spravedlnosti za čin roku. Projekt vypracoval na základě Koncepce vězeňské služby do r. 2025 (prohlubovat spolupráci kaplanů s církvemi při vytváření účinného systému návazné duchovenské služby o propuštěné z výkonu trestu, s. 7, čl. 36) zdejší vězeňský kaplan Martin Škoda. Jeho hlavním smyslem je penitenciární doprovázení odsouzených před výstupem z vězení a postpenitenciární péče o vězně propuštěné z výkonu trestu za účelem snížení recidivy (návrat zpět), jejíž příčinou je páchání trestné činnosti z nedostatku finančních prostředků v době po propuštění do získání stabilního příjmu.

Projekt získal před týdnem Cenu Ministra spravedlnosti v kategorii Čin roku 2018 (Více např. na www.vscr.cz).

Mezinárodní vězeňské společenství,  z. s. (MVS)

Je křesťanské ekumenické sociální hnutí, pracuje od r. 2010 s odsouzenými a propuštěnými osobami, jejich rodinami, zejména dětmi, a také s obětmi tr. činů na bázi křesťanství (spolupr. s Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR) a restorativní justice ( spolupr. Generálním ředitelstvím vězeňské služby, Ministerstvem spravedlnosti ad. ).

V rámci postpenitenciární péče (od roku 2010) pomáhá při  resocializaci a návratem do společnosti pachatelů po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody osobním mentoringem a zabezpečením všech potřeb klienta zejména v prvních 6 měsících po výstupu z věznice, ale i déle. Klient má zajištěno osobní doprovázení a poradenství, ale i finanční podporu z darů církví, zejména v době čekání na vyplacení prvních dávek hmotné nouze, či vyplacení první mzdy (je to doba, kdy je klient zcela bez příjmu po dobu přibližně 2 měsíců a je reálné nebezpečí návratu ke kriminální minulosti).

MVS také klientům pomáhá s oddlužením již uvnitř věznic, s nalezením nejen ubytování, ale i práce. Také se zabývá obnovováním rodinných vazeb klientů v návaznosti na další tři projekty zaměřené na rodiny.  MVS, z.s. vede nízkoprahový klub pro propuštěné v Praze. MVS, z.s. spolupracuje s jednotlivými věznicemi v mnoha projektech. Celkově spolupracuje s více než 2/3 českých věznic. V 5 věznicích probíhá projekt podpořený MPSV ESF OPZ „Změna je možná – chci pracovat“.  I tento projekt se zaměřuje na intenzivní přípravu na propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody a doprovázení propuštěných osob na svobodě.

Duchovní služba ve věznicích

Jako celek nabídla konkrétní pomoc po propuštění řádově tisícům vězňů, po dobu trvající minimálně půl roku po propuštění pomáhala cca 400 propuštěným a do dnešní doby eviduje cca 260 těch, kteří žijí řádným životem.

Evangelická církev metodistická, Litoměřice

Farnost ECM Litoměřice udržuje kontakt s vězněnými, kteří se chtějí připojit do společenství víry v této farnosti. Kontakty jsou navázány již ve vazební věznici Litoměřice a uvěznění jsou poté navštěvováni i v místě výkonu trestu a připravuje se jim možnost bydlení a zaměstnání po výstupu, včetně počáteční finanční podpory nutné k životu.

Tato pomoc je zaměřena na vězněné osoby, které nemají jiné zázemí nebo které chtějí začít nový život na novém místě. ECM je ochotna část finanční náhrady z restitucí investovat do nájemních bytů pro tento účel. Jeden se již zakoupil.

Pomoc propuštěným organizovaná katolíky

Charita ČR

Oblastní charita česká Kamenice, komunitní dům sv. Dismas

Oblastní charita Třebíč, projekt AL PASO

Charita Zábřeh

Pro propuštěné vězně poskytuje pomoc materiální, sociální a podporu při začlenění do společnosti. Lidé s trestní minulostí mají možnost pracovat v rámci tvorby nových pracovních míst (ponejvíce VPP). Pokud jsou v hmotné nouzi, konají tzv. veřejnou službu.

Pracovník, nebo charitní dobrovolník je v každoměsíčním kontaktu s vězni v mírovské věznici; jeho misí je zprostředkovat odsouzeným realitu světa, do kterého možná budou dříve či později propuštěni, dále s nimi v individuálních rozhovorech hledá smysl života, pořádá společné akce (adventní setkání, hudební koncert), ....

Charita Kroměříž

Na základě písemné žádosti propuštěných vězňů vracejících se do regionu Charita poskytuje nové oděvy, o které si řeknou – z prostředků určených na přímou pomoc z Tříkrálové sbírky.

Ostatní Charity nemají služby tohoto charakteru; v rámci své činnosti ale např. v občanských poradnách, nízkoprahových denních centrech, azylových domech aj. lidem vycházejícím z vězení pomáhají. Svou roli hrají Charity např. i při amnestiích, viz: http://www.charita.cz/aktualne/tiskove-zpravy/charita-cr-pomaha-propustenym-po-amnestii/ .

Ostatní

Nová šance, z.s.

Inštitút Krista Vel´kňaza Žakovce, v ČR pobočka v Bílé Vodě u Jeseníku

Sdružení Neratov

Ženská věznice Praha-Řepy

Sestry boromejky zde organizují sanitářský kurz (rekvalifikace), který pak propuštěným může na svobodě pomoci při hledání zaměstnání a návratu do života ve společnosti.

Vánoční dárky dětem odsouzených

Mimo MVS (viz výše) se v tomto angažuje i Farní charita Strahov (projekt Andělský strom), nebo charita ze Stráže pod Ralskem.

Pozn.:
Pomocí lidem propuštěným z výkonu trestu se věnují i jednotliví kněží, faráři a farářky, farnosti či sbory především v blízkosti tuzemských věznic.

Téma pomoci lidem po výkonu trestu je akcentováno i v rámci Noci kostelů v příbramské věznici (jde o unikátní propojení tohoto projektu s aktivitami ve vězeňské kapli i mimo ni formou přednášek, bohoslužeb a koncertů; kaplanka Mgr. Vendula Glancová).

Podrobnosti o pomoci propuštěným i práci vězeňských kaplanů naleznete v příloze.

PS: Klidně nám přijďte ve středu od 18.00 do Stromovky zafandit. Budeme to potřebovat :)

(Zdroj: mluvčí zmíněných institucí, Pavel Zvolánek - Vězeňská duchovní péče, Veronika Zemanová - koordinátorka ČBK pro duchovní službu ve věznicích, RUBIKON Centrum)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Videokázání (nejen) pro děti - 15. neděle v mezidobí

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti na 13. neděli v mezidobí.
11.07.2020

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020