Synoda o mladých lidech začíná již zítra

Ve středu 3. října začne ve Vatikánu řádná biskupská synoda na téma: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Synoda bude probíhat až do 28. října a bude se jí účastnit 267 zástupců biskupských konferencí z celého světa. Českou republiku bude reprezentovat plzeňský biskup Tomáš Holub a synody se bude účastnit také husitská farářka Martina Viktorie Kopecká jako zástupkyně Světové rady církví.
Publikováno: 2. 10. 2018 16:00

Foto: synod2018.va

Církev je připravena naslouchat hlasu, vnímání, víře a také pochybám či kritice mladých, které jsou výzvou pro budoucnost,“ uvedl kardinál Lorenzo Baldisseri, generální tajemník 15. řádného shromáždění biskupské synody.

Téma tohoto setkání vybrané papežem je: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“, aby církev mohla mladým lidem lépe porozumět. Společně s biskupy z celého světa chce diskutovat a hledat odpovědi na otázky, po kterých se táží dnešní mladí lidé.

Synody se bude účastnit 267 synodálních otců a mezi posluchači bude také 34 mladých ve věku od 18 do 29 let, kteří svou přítomností budou přispívat, aby se ozval hlas mnoha jejich vrstevníků. Navíc zde díky podpisu prozatímní dohody mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou poprvé budou přítomni i dva biskupové kontinentální Číny.

Českou republiku bude zastupovat plzeňský biskup Tomáš Holub, který na svém twitterovém účtu uvedl:

Co konkrétně znamená biskupská synoda?

Synoda, jejíž název je odvozen z řeckého slova, která znamená setkání nebo kráčet společně, je církevní poradní sněm biskupů, jenž má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe.

Během Druhého vatikánského koncilu, který se konal v letech 1962-1965, papež Pavel VI. představil svůj úmysl ustanovit poradní sbor biskupů, aby mohli společně přezkoumávat důležité otázky týkající se celé církve.

Existují tři druhy zasedání synody biskupů:

1. Řádná - týkají se důležitých záležitostí univerzální církve, které vyžadují pozornost celého episkopátu. Jsou nejběžnější, konají se každé 3 roky. Papež vybere téma, které rozešle do místních církví, jež připraví podněty. Tyto odpovědi tvoří základ pro pracovní dokument, ve kterém jsou ustanoveny priority synody. V případě synody o mládeži byl připraven pracovní dokument Instrumentum laboris „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“.

Řádné synody se účastní 1-4 zvolení zástupci jednotlivých biskupských konferencí podle jejich velikosti, dále zástupci jednotlivých dikasterií  Římské kurie, zástupci náboženských řádů a laičtí odborníci a pozorovatelé. Dále papež přizve k účasti také některé biskupy. Jednání synody probíhají za zavřenými dveřmi. Seznam všech účastníků synody o mládeži najdete zde.  

2. Mimořádná - týkají se otázek, které vyžadují okamžitou pozornost pro dobro celé církve. Prozatím se konaly pouze tři mimořádné biskupské synody:

1969 – Synoda na téma spolupráce mezi Svatým stolcem a biskupskými konferencemi

1985 – Synoda při příležitosti 20. výročí zakončení II. vatikánského koncilu

2014 – Synoda na téma Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách evangelizace

3. Speciální - věnují se důležitým otázkám církve v určitém regionu. V roce 2019 se bude konat speciální Panamazonská synoda, jejíž přípravný dokument byl již zveřejněn.  

Jednání synody probíhá ve třech fázích:

1. První týden synody jednotliví kandidáti představí ve svých prezentacích situaci své místní církve.  Tato bohatá výměna zkušeností víry a kultury na dané téma synody přispěje k vytvoření výchozího obrazu o situaci v církvi, který však musí být prohlouben a zdokonalen.

2. Na základě těchto prezentací vypracuje generální řečník synody, v tomto případě brazilský kardinál Sergio da Rocha, řadu otázek, které budou diskutovány během druhé fáze, při které jsou členové synody rozděleny podle různých jazyků do menších skupin nazvaných Circuli Minores. Zprávy z jednotlivých skupin jsou pak čteny v plenárním zasedání. Při této příležitosti mohou synodální otcové požádat o objasnění předložených témat a podat své připomínky.

3. Předsedové synody, hlavní zpravodaj, sekretář synody, moderátoři a případně další spolupracovníci zpracují návrhy malých skupin Circuli Minores a vypracují jeden společný seznam návrhů, který je základem pro diskusi celého synodního zasedání. V této třetí fázi se pak přejde k hlasování o konkrétních návrzích.

Výsledkem synody je dokument, který se nazývá apoštolská exhortace, v níž papež shrnuje a hodnotí závěry proběhlé synody. Obsahem exhortace je povzbuzení určité skupiny lidí, jak je již obsaženo v latinském názvu ex-hortatio, což znamená povzbuzení, vyzvání, vybídnutí.

Více podrobných informací o tom, co to vlastně synoda biskupů je a jak probíhá, najdete např. na webu www.christnet.cz.

Jednání synody budeme průběžně sledovat.

(Zdroj: synod2018.va,Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, wikipedia)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

Papež František v poselství, adresovaném prefektovi hirošimské prefektury Hidehikovi Juzakimu, pozdravil účastníky včerejšího vzpomínkového aktu, který se uskutečnil u příležitosti pětasedmdesátého výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. Římský biskup se v listě srdečně obrací zejména k obětem, které bombardování přežily a jimž se v japonštině říká „hibakuša“.
07.08.2020

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat správně znovu. Svatý otec František přijal toto rozhodnutí letos 8. června a nařídil jej zveřejnit.
06.08.2020

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Libanonský kardinál Béchara Boutros Raï požádal mezinárodní společenství o pomoc raněnému Libanonu. V textu nazvaném „Výzva ke státům světa“ volá po vytvoření zvláštního fondu pro Libanon pod záštitou OSN. Maronitský patriarcha zdůrazňuje, že hlavní město Libanonu je zničeno a v důsledku dvou obrovských explozí vypadá, jako by se jím přehnala válka. Stovky rodin naráz přišly o dům.
06.08.2020