Synoda o mladých lidech začíná již zítra

Ve středu 3. října začne ve Vatikánu řádná biskupská synoda na téma: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Synoda bude probíhat až do 28. října a bude se jí účastnit 267 zástupců biskupských konferencí z celého světa. Českou republiku bude reprezentovat plzeňský biskup Tomáš Holub a synody se bude účastnit také husitská farářka Martina Viktorie Kopecká jako zástupkyně Světové rady církví.
Publikováno: 2. 10. 2018 16:00

Foto: synod2018.va

Církev je připravena naslouchat hlasu, vnímání, víře a také pochybám či kritice mladých, které jsou výzvou pro budoucnost,“ uvedl kardinál Lorenzo Baldisseri, generální tajemník 15. řádného shromáždění biskupské synody.

Téma tohoto setkání vybrané papežem je: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“, aby církev mohla mladým lidem lépe porozumět. Společně s biskupy z celého světa chce diskutovat a hledat odpovědi na otázky, po kterých se táží dnešní mladí lidé.

Synody se bude účastnit 267 synodálních otců a mezi posluchači bude také 34 mladých ve věku od 18 do 29 let, kteří svou přítomností budou přispívat, aby se ozval hlas mnoha jejich vrstevníků. Navíc zde díky podpisu prozatímní dohody mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou poprvé budou přítomni i dva biskupové kontinentální Číny.

Českou republiku bude zastupovat plzeňský biskup Tomáš Holub, který na svém twitterovém účtu uvedl:

Co konkrétně znamená biskupská synoda?

Synoda, jejíž název je odvozen z řeckého slova, která znamená setkání nebo kráčet společně, je církevní poradní sněm biskupů, jenž má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe.

Během Druhého vatikánského koncilu, který se konal v letech 1962-1965, papež Pavel VI. představil svůj úmysl ustanovit poradní sbor biskupů, aby mohli společně přezkoumávat důležité otázky týkající se celé církve.

Existují tři druhy zasedání synody biskupů:

1. Řádná - týkají se důležitých záležitostí univerzální církve, které vyžadují pozornost celého episkopátu. Jsou nejběžnější, konají se každé 3 roky. Papež vybere téma, které rozešle do místních církví, jež připraví podněty. Tyto odpovědi tvoří základ pro pracovní dokument, ve kterém jsou ustanoveny priority synody. V případě synody o mládeži byl připraven pracovní dokument Instrumentum laboris „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“.

Řádné synody se účastní 1-4 zvolení zástupci jednotlivých biskupských konferencí podle jejich velikosti, dále zástupci jednotlivých dikasterií  Římské kurie, zástupci náboženských řádů a laičtí odborníci a pozorovatelé. Dále papež přizve k účasti také některé biskupy. Jednání synody probíhají za zavřenými dveřmi. Seznam všech účastníků synody o mládeži najdete zde.  

2. Mimořádná - týkají se otázek, které vyžadují okamžitou pozornost pro dobro celé církve. Prozatím se konaly pouze tři mimořádné biskupské synody:

1969 – Synoda na téma spolupráce mezi Svatým stolcem a biskupskými konferencemi

1985 – Synoda při příležitosti 20. výročí zakončení II. vatikánského koncilu

2014 – Synoda na téma Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách evangelizace

3. Speciální - věnují se důležitým otázkám církve v určitém regionu. V roce 2019 se bude konat speciální Panamazonská synoda, jejíž přípravný dokument byl již zveřejněn.  

Jednání synody probíhá ve třech fázích:

1. První týden synody jednotliví kandidáti představí ve svých prezentacích situaci své místní církve.  Tato bohatá výměna zkušeností víry a kultury na dané téma synody přispěje k vytvoření výchozího obrazu o situaci v církvi, který však musí být prohlouben a zdokonalen.

2. Na základě těchto prezentací vypracuje generální řečník synody, v tomto případě brazilský kardinál Sergio da Rocha, řadu otázek, které budou diskutovány během druhé fáze, při které jsou členové synody rozděleny podle různých jazyků do menších skupin nazvaných Circuli Minores. Zprávy z jednotlivých skupin jsou pak čteny v plenárním zasedání. Při této příležitosti mohou synodální otcové požádat o objasnění předložených témat a podat své připomínky.

3. Předsedové synody, hlavní zpravodaj, sekretář synody, moderátoři a případně další spolupracovníci zpracují návrhy malých skupin Circuli Minores a vypracují jeden společný seznam návrhů, který je základem pro diskusi celého synodního zasedání. V této třetí fázi se pak přejde k hlasování o konkrétních návrzích.

Výsledkem synody je dokument, který se nazývá apoštolská exhortace, v níž papež shrnuje a hodnotí závěry proběhlé synody. Obsahem exhortace je povzbuzení určité skupiny lidí, jak je již obsaženo v latinském názvu ex-hortatio, což znamená povzbuzení, vyzvání, vybídnutí.

Více podrobných informací o tom, co to vlastně synoda biskupů je a jak probíhá, najdete např. na webu www.christnet.cz.

Jednání synody budeme průběžně sledovat.

(Zdroj: synod2018.va,Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, wikipedia)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019