Nablízku nemocným - Přehled církevní péče o nemocné a seniory v ČR

Příští pondělí 11. února, v den památky Panny Marie Lurdské, si budeme připomínat již po 27. Světový den nemocných. V péči o nemocné hraje významnou roli také církev, navštěvovat nemocné je také jedním ze sedmi skutků tělesného milosrdenství. Přinášíme přehled církevních zdravotnických zařízení, domovů pro seniory spravovaných církevními řády, církevních zdravotnických škol a dalších organizací, které se věnují nemocným a starým lidem. 
Publikováno: 8. 2. 2019 16:00

Foto: Martina Řehořová / Člověk a Víra

Zakládání, provozování a rozvoj zdravotnických služeb provází církev po celou dobu její dvoutisícileté historie. Katolická církev zřídila díky činnosti řádů a kongregací tři nemocnice a další zdravotnická zařízení. Prostřednictvím Charity ČR a občanských sdružení založených na křesťanských principech provozuje více než desítku lůžkových hospiců, které jsou na pomezí zdravotní a sociální služby. 

Církevní nemocnice

 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
  Nemocnici, která se nachází v Praze 1 pod Petřínem, provozuje Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, počátky její historie sahají až do 16. století. V současné době se jedná o jedinou církevní nemocnici s akutní péčí na území ČR. Nachází se zde oddělení interní, chirurgické, gastroenterologické, rehabilitační, anesteziologicko-resuscitační, radiodiagnostické, oddělení klinické biochemie a oddělení následné péče, dále oddělení paliativní péče a dětské a dorostové detoxikační centrum s akutní péčí o pacienty intoxikované návykovými látkami. Kapacita nemocnice je zhruba190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, počet ambulantních ošetření činí ročně přibližně 50 tisíc, počet hospitalizací necelých 10 tisíc.
 • Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
  Nemocnici provozuje Hospitálský řád svatého Jana z Boha, dříve nazývaný Špitální řád milosrdných bratří. Nemocnice byla založena v roce 1781 paní hraběnkou z Blümegenu, která povolala řád Milosrdných bratří, aby se staral o nemocné a všechny potřebné. Řád zde sloužil do roku 1951, kdy nemocnice nuceně přešla pod Okresní nemocnici ve Zlíně a sloužila pacientům s plicním onemocněním. Milosrdní bratři se sem mohli vrátit až v roce 1992. V současné době nemocnice poskytuje zdravotní péči především dlouhodobě nemocným pacientům, avšak má i interní ambulanci, kapacita je 65 lůžek.
 • Nemocnice Milosrdných bratří v Brně
  Jedná se o nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a po pražské Nemocnici Na Františku druhou nejstarší v Česku, založil ji v roce 1747 moravský hrabě Jan Křtitel Leopold z Dietrichsteina. Dnes nemocnice nabízí 466 lůžek. Přestože nyní je majitelen nemocnice město, milosrdní bratři se významně podílí na provozu celého zařízení, zasedají v dozorčí radě a  řeholníky můžete potkat i přímo u nemocných. Někteří slouží jako zdravotní sestry, jiní se zapojují do poskytování duchovní služby u nemocných.
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži
  Zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul a spravuje ji od roku 1845. V roce 1953 došlo k zestátnění a sestry se sem mohly vrátit až v roce 1993. Současná kapacita nemocnice je 105 lůžek, převážně jsou hospitalizováni geriatričtí pacienti.
 • Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepy
  Domov, jehož zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, byl v době svého založení v roce 1858 původně určen pro péči o sirotky a následně byl využíván jako ženská věznice, v níž řeholní sestry pracovaly spolu s vězeňkyněmi. V roce 1948 byla věznice zrušena a klášter byl obnoven až v roce 1996, kdy se sem sestry vrátily. V současné době tvoří zdejší komunitu 13 sester, které kromě služeb viditelných: duchovní péče u nemocných, pěstování květin, výzdoba kostela, zajišťování ubytování pro brigádnice a vytváření zázemí pro sestry z komunity, které pracují v Domově u lůžka nemocných, přidávají sestry to, co je často skryté - modlitbu a oběť bolesti a obtíží, které s sebou přináší nemoc. Sestry boromejky také přicházejí často do kontaktu s klientkami zdejší věznice. 

Lékárny

 • Lékárny Milosrdných bratří v Brně a Letovicích                             
  K hlavním činnostem řádu Milosrdných bratří patřila také lékárnická činnost, ve svých klášterech vždy připravovali léky, čaje a další lékárnické a zdravotnické potřeby. Dnes řád provozuje lékárnu v Brně a v Letovicích.
 • Boromejská lékárna v Praze
  Lékárna je již od roku 1860 součástí Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.

Nemocniční kaplani

Nezastupitelná role v péči o nemocné patří kromě lékařů, zdravotních sester a dalšímu personálu nemocnic také nemocničním kaplanům. Více o jejich roli se dozvíte v samostatném článku.

Domovy pro seniory

Po celé ČR existuje celá řada domovů, které spravují řeholní řády a kongregace, jejichž charisma je služba nemocným, trpícím a potřebným. Jejich cílem je mírnit bolesti trpícím, doprovázet je při nalézání smyslu utrpení, pomáhat jim vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí a doprovázet je v poslední fázi jejich života.

 • Domov svaté Alžběty v Jablunkově
  Domov pro seniory provozují sestry alžbětinky, které jsou členkami Řádu svaté Alžběty, kapacita domova je 69 lůžek.
 • Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě
  Zřizovatelem domova je Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně a jeho kapacita je 86 lůžek a 16 lůžek v Domově se zvláštním režimem.
 • Domov svaté rodiny v Praze
  Provozovatelem je Arcidiecézní charita Praha a domov vykonává svoji činnost od roku 1991, kdy se sestře Akvinele Ludmile Loskotové z Kongregace Školských sester de Notre Dame, pověřené Českou katolickou charitou, podařilo za pomoci dárců zrekonstruovat bývalou budovu jeslí v Praze 6 na Petřinách. Domov poskytuje služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. V současnosti spravuje dva objekty: v Liboci a na Petřinách a poskytuje péči o 76 klientů.
 • Domov sv. Norberta na Svatém Kopečku o Olomouce
  Domov je provozován Českomoravskou provincií Kongregace sester premonstrátek a jedná se o terénní pečovatelskou službu v místě Domova i v blízkém okolí místní obce v bytech žadatelů o tuto službu. 
 • Domov Matky Rosy v Rajhradě
  Jedná se o zařízení Kongregace sester Těšitelek BSJ, které mají v Rajhradě svou komunitu. Jeho posláním je vytvoření nového domova při poskytování komplexní péče v duchu křesťanské lásky a respektování náboženské svobody osobám, které mají sníženou soběstačnost, a to zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
 • Domov sv. Antonína v Moravských Budějovicích
  Dům byl uveden do provozu v roce 1936 a sloužil jako klášter, kde sestry boromejky provozovaly mateřskou a dívčí školu, pořádaly se zde kurzy a duchovní cvičení a do kláštera bylo také přijato několik starých osob. V současné době zde Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského spravuje Domov pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany, jehož kapacita je 83 lůžek.               
 • Domov svaté Alžběty v Žernůvce u Tišnova   
  Zřizovatelem domova, jehož provoz byl zahájen v roce 2002, je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. Domov poskytuje služby osobám starším 65 let věku, které se ocitly v nepříznivé zdravotní a sociální situaci a které potřebují pravidelnou celodenní péči a pomoc při zajištění svých potřeb.  
 • Domov blahoslavené Bronislavy v Humpolci  
  Zřizovatelem domova je Českomoravská provincie sester premonstrátek a poskytuje péči pro 33 klientů. 
 • Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy v Opavě  
  Dům, v němž se Domov sv. Zdislavy nachází, koupily řeholní sestry Kongregace Dcer Božské lásky v roce 1927 a umístily sem děti s mentálním postižením, zubní ambulanci a byt pro kněze. V roce 1950 byla státem činnost zrušena a dům zabrán a po navrácení 
  České provincii Kongregace Dcer Božské lásky zde byl v roce 1992 zřízen v duchu charismatu zakladatelky Matky Františky Lechnerové Penzion pro seniory. Nyní je kapacita domova 22 lůžek. 

Hospice

Další formou péče o nemocné jsou hospice, které se starají o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby. Původ slova hospic pochází z latinského hospitium („útulek“), což byla místa pro odpočinek poutníků. Dalo by se říci, že první hospic byl vlastně popsán již v biblickém podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10, 30–35). 

Hlavním účelem hospiců je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit důstojné umírání. Důležité je, že umožňuje intenzivní a nerušený kontakt s partnerem nebo rodinou pacienta.

Jedná se o tyto formy hospicové péče:

 • Domácí hospic
  Domácí hospic poskytuje péči pacientům v jejich bydlišti, tj. v jejich domácím prostředí, těžce nemocný člen rodiny tak může prožít konec života doma, mezi svými blízkými. V poslední době je tento trend stále rostoucí, jednou z velkých aktivistek domácího hospicového hnutí je Jana Sieberová, která v roce 2009 založila Domácí hospic Duha.
 • Lůžkový hospic
  Jedná se o zařízení, v němž je pacientům poskytováno jak ubytování, tak vlastní péče. Velkou iniciátorkou hospicového dění v ČR je MUDr. Marie Svatošová, která nejprve začala se zdravotní péčí v domácnostech pacientů, a v roce 1995 se jí podařilo otevřít první český lůžkový hospic - Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. 
 • Denní stacionář
  V denním stacionáři je hospicová péče poskytována jen během dne (od rána do večera), přes noc zůstává pacient doma. Denní stacionáře se zpravidla zřizují při lůžkových hospicích.

Církevní zdravotnické školy

V ČR existují tyto církevní střední a vyšší zdravotnické školy:

 • Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. na Praze 2: Škola byla založena v roce 1990 a jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Jedná se o čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou a studuje zde 92 studentů ve 4 třídách. Výuka probíhá podle ŠVP „Praktická sestra“.         
 • Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. v Brně: Škola byla založena v roce 1990 a jejím zřizovatelem je Kongregace milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou svaté rodiny v Brně. Ve škole studuje 308 studentů ve 13 třídách a základním cílem a posláním školy je příprava mladých lidí k plnohodnotné službě trpícímu člověku.
 • Střední pedagogická škola a SZŠ sv. Anežky České v Odrách: Byla založena v roce 1991 a jejím zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Kromě čtyřletých maturitních oborů škola nabízí také tříletý obor Ošetřovatel, ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. 
 • VOŠ zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů na Praze 2: Škola zahájila své působení v roce 1996 a jejím zřizovatelem je České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů. Jedná se o vyšší odbornou školu, která vychovává diplomované specialisty v oboru ošetřovatelství. Studuje zde 152 studentů v 5 třídách.                            

Charita Česká republika

Jedná se o největšího nestátního poskytovatele sociálně-zdravotních služeb u nás. Poskytuje především sociální a zdravotní péči a zajišťuje prevenci všem potřebným osobám, které se ocitly v nouzi či v tíživé sociální situaci, lidem se zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocným, lidem bez domova, uživatelům návykových látek, vězňům, obětem domácího násilí a obchodu s lidmi, ale také lidem postiženým mimořádnými událostmi, jako jsou povodně, požáry atd. Charita ČR se rovněž významně podílí na humanitární pomoci a zejména rozvojové spolupráci v zahraničí. 

Charita Česká republika poskytuje zdravotní služby v těchto oblastech:

 • Domácí zdravotní péče
  V 87 střediscích domácí zdravotní péče pracuje 679 zdravotních sester a počet ošetřených pacientů se vyšplhal na 35 732.

 • Zdravotní péče v pobytových zařízeních 
  V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem pečuje 286 sester o 2 384 klientů. 

 • Hospicová péče 
  V  2017 byl spuštěn nový informační web www.domacihospicovapece.cz, určený všem, kdo potřebují a hledají hospicové služby. Za rok 2017 využilo hospicové péče celkem 3 242 uživatelů. U příležitosti Dnů dobré vůle na Velehradě byla připomenuta již čtvrt století trvající charitní péče o umírající a Česká biskupská konference schválila aktualizovanou Koncepci charitní domácí hospicové péče. Jedná se o důležité strategické rozhodnutí.

  Domácí hospicová péče je pro pacienty bezpečná, bezplatná a prováděná na vysoké odborné úrovni. Existuje 54 středisek domácí hospicové péče a v roce 2017 charitní sestry doprovodily 1 363 umírajících.

  Mobilní hospicová péče prošla dalším rokem zkušebního režimu pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny a koncem roku byla ukotvena do legislativního rámce úhradové vyhlášky pro rok 2018. Charita ČR má 8 středisek mobilní hospicové péče, ve kterých pracuje 35 sester, jež se postaraly o 553 umírajících pacientů. Hospitalizováno z důvodů komplikací bylo pouze 1,45 % umírajících.

  Lůžkové hospice spravuje Charita ČR 4 a nacházejí se v Červeném Kostelci, v Ostravě, v Rajhradě u Brna a na Svatém Kopečku u Olomouce. Mají kapacitu celkem 140 míst a v roce 2017 jimi prošlo 1 326 klientů.

 • Hospicové služby jsou v některých diecézích doplněny i ambulancemi léčby bolesti. Tím je nastavena komplexní služba umírajícím pacientům. V brněnské a královéhradecké diecézi zlepšují kvalitu rehabilitačních služeb při hospicích ambulance fyzioterapie.

 • Zdravotní sestry charity pracují také v pobytových zařízeních – domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a také v odlehčovacích službách.

Více informací o Charitě ČR získáte ve výroční zprávě sociálních a zdravotních služeb za rok 2017.

Další církevní zdravotnické organizace

 • Maltézská pomoc
  Jedná se o nestátní neziskovou organizaci zřízenou českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi a o staré lidi upoutané na lůžko, mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné, o lidi postižené živelnými katastrofami, lidi bez domova a další potřebné. 
 • Cesta 121
  Organizace Cesta 121 vznikla před 10 lety a vytkla si za cíl pomáhat stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. Spolupracuje s otci biskupy a chce „být cestou, k níž budou moci kněží upínat svůj zrak v časech těžkých a složitých“, jak je uvedeno na webu organizace. 
 • Nadace sestry Akvinely
  Základním posláním této nadace je vytváření podmínek, směřujících ke zkvalitnění života klientů Domova svaté Rodiny, a to zejména poskytováním nadačních příspěvků v oblasti sociální, zdravotní, výchovné, vzdělávací a kulturní. Sestra Akvinela, vlastním jménem Ludmila Loskotová byla česká řeholnice Kongregace Školských sester de Notre Dame a zakladatelka Domova svaté Rodiny.
 • Likvidace lepry
  Jedná se o neziskovou organizaci založenou v roce 1992 Jiřím Holým, v roce 2010 ale přešlo pod Arcibiskupství pražské. Stalo se tak jediným sdružením, které vzniklo v ČR a které aktivně pomáhalo malomocným. Organizace působila přibližně v 60 misijních centrech léčících malomocenství v Africe, Asii a Jižní Americe a tato zařízení již obdržela léky a materiál za více než 100 000 000 Kč. V Indii spravuje dvě Česko-indická nemocnice sv. Josefa pro malomocné a TBC. Prezidentem Likvidace lepry je P. Jan Balík.
 • Česká katolická charita
  Jedná se o specifickou službu, kterou stát poskytuje starším řeholním sestrám a kněžím. ČKCH spravuje domovy duchovních a řeholnic, kteří díky těmto domovům mohou zůstávat ve svých komunitách a přitom mají zajištěnou trvalou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. ČKCH spravuje charitní domovy v Břevnově, Kroměříži, Mendryce, Albrechticích, Moravci, Opavě, Rokoli, Staré Boleslavi, Střelicích a na Velehradě.
Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019