Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Nablízku nemocným - Přehled církevní péče o nemocné a seniory v ČR

Datum publikace8. 2. 2019, 15.00
TiskTisk

Příští pondělí 11. února, v den památky Panny Marie Lurdské, si budeme připomínat již po 27. Světový den nemocných. V péči o nemocné hraje významnou roli také církev, navštěvovat nemocné je také jedním ze sedmi skutků tělesného milosrdenství. Přinášíme přehled církevních zdravotnických zařízení, domovů pro seniory spravovaných církevními řády, církevních zdravotnických škol a dalších organizací, které se věnují nemocným a starým lidem. 

Foto: Martina Řehořová / Člověk a Víra

Zakládání, provozování a rozvoj zdravotnických služeb provází církev po celou dobu její dvoutisícileté historie. Katolická církev zřídila díky činnosti řádů a kongregací tři nemocnice a další zdravotnická zařízení. Prostřednictvím Charity ČR a občanských sdružení založených na křesťanských principech provozuje více než desítku lůžkových hospiců, které jsou na pomezí zdravotní a sociální služby. 

Církevní nemocnice

 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
  Nemocnici, která se nachází v Praze 1 pod Petřínem, provozuje Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, počátky její historie sahají až do 16. století. V současné době se jedná o jedinou církevní nemocnici s akutní péčí na území ČR. Nachází se zde oddělení interní, chirurgické, gastroenterologické, rehabilitační, anesteziologicko-resuscitační, radiodiagnostické, oddělení klinické biochemie a oddělení následné péče, dále oddělení paliativní péče a dětské a dorostové detoxikační centrum s akutní péčí o pacienty intoxikované návykovými látkami. Kapacita nemocnice je zhruba190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, počet ambulantních ošetření činí ročně přibližně 50 tisíc, počet hospitalizací necelých 10 tisíc.
 • Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
  Nemocnici provozuje Hospitálský řád svatého Jana z Boha, dříve nazývaný Špitální řád milosrdných bratří. Nemocnice byla založena v roce 1781 paní hraběnkou z Blümegenu, která povolala řád Milosrdných bratří, aby se staral o nemocné a všechny potřebné. Řád zde sloužil do roku 1951, kdy nemocnice nuceně přešla pod Okresní nemocnici ve Zlíně a sloužila pacientům s plicním onemocněním. Milosrdní bratři se sem mohli vrátit až v roce 1992. V současné době nemocnice poskytuje zdravotní péči především dlouhodobě nemocným pacientům, avšak má i interní ambulanci, kapacita je 65 lůžek.
 • Nemocnice Milosrdných bratří v Brně
  Jedná se o nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a po pražské Nemocnici Na Františku druhou nejstarší v Česku, založil ji v roce 1747 moravský hrabě Jan Křtitel Leopold z Dietrichsteina. Dnes nemocnice nabízí 466 lůžek. Přestože nyní je majitelen nemocnice město, milosrdní bratři se významně podílí na provozu celého zařízení, zasedají v dozorčí radě a  řeholníky můžete potkat i přímo u nemocných. Někteří slouží jako zdravotní sestry, jiní se zapojují do poskytování duchovní služby u nemocných.
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži
  Zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul a spravuje ji od roku 1845. V roce 1953 došlo k zestátnění a sestry se sem mohly vrátit až v roce 1993. Současná kapacita nemocnice je 105 lůžek, převážně jsou hospitalizováni geriatričtí pacienti.
 • Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepy
  Domov, jehož zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, byl v době svého založení v roce 1858 původně určen pro péči o sirotky a následně byl využíván jako ženská věznice, v níž řeholní sestry pracovaly spolu s vězeňkyněmi. V roce 1948 byla věznice zrušena a klášter byl obnoven až v roce 1996, kdy se sem sestry vrátily. V současné době tvoří zdejší komunitu 13 sester, které kromě služeb viditelných: duchovní péče u nemocných, pěstování květin, výzdoba kostela, zajišťování ubytování pro brigádnice a vytváření zázemí pro sestry z komunity, které pracují v Domově u lůžka nemocných, přidávají sestry to, co je často skryté - modlitbu a oběť bolesti a obtíží, které s sebou přináší nemoc. Sestry boromejky také přicházejí často do kontaktu s klientkami zdejší věznice. 

Lékárny

 • Lékárny Milosrdných bratří v Brně a Letovicích                             
  K hlavním činnostem řádu Milosrdných bratří patřila také lékárnická činnost, ve svých klášterech vždy připravovali léky, čaje a další lékárnické a zdravotnické potřeby. Dnes řád provozuje lékárnu v Brně a v Letovicích.
 • Boromejská lékárna v Praze
  Lékárna je již od roku 1860 součástí Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.

Nemocniční kaplani

Nezastupitelná role v péči o nemocné patří kromě lékařů, zdravotních sester a dalšímu personálu nemocnic také nemocničním kaplanům. Více o jejich roli se dozvíte v samostatném článku.

Domovy pro seniory

Po celé ČR existuje celá řada domovů, které spravují řeholní řády a kongregace, jejichž charisma je služba nemocným, trpícím a potřebným. Jejich cílem je mírnit bolesti trpícím, doprovázet je při nalézání smyslu utrpení, pomáhat jim vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí a doprovázet je v poslední fázi jejich života.

 • Domov svaté Alžběty v Jablunkově
  Domov pro seniory provozují sestry alžbětinky, které jsou členkami Řádu svaté Alžběty, kapacita domova je 69 lůžek.
 • Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě
  Zřizovatelem domova je Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně a jeho kapacita je 86 lůžek a 16 lůžek v Domově se zvláštním režimem.
 • Domov svaté rodiny v Praze
  Provozovatelem je Arcidiecézní charita Praha a domov vykonává svoji činnost od roku 1991, kdy se sestře Akvinele Ludmile Loskotové z Kongregace Školských sester de Notre Dame, pověřené Českou katolickou charitou, podařilo za pomoci dárců zrekonstruovat bývalou budovu jeslí v Praze 6 na Petřinách. Domov poskytuje služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. V současnosti spravuje dva objekty: v Liboci a na Petřinách a poskytuje péči o 76 klientů.
 • Domov sv. Norberta na Svatém Kopečku o Olomouce
  Domov je provozován Českomoravskou provincií Kongregace sester premonstrátek a jedná se o terénní pečovatelskou službu v místě Domova i v blízkém okolí místní obce v bytech žadatelů o tuto službu. 
 • Domov Matky Rosy v Rajhradě
  Jedná se o zařízení Kongregace sester Těšitelek BSJ, které mají v Rajhradě svou komunitu. Jeho posláním je vytvoření nového domova při poskytování komplexní péče v duchu křesťanské lásky a respektování náboženské svobody osobám, které mají sníženou soběstačnost, a to zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
 • Domov sv. Antonína v Moravských Budějovicích
  Dům byl uveden do provozu v roce 1936 a sloužil jako klášter, kde sestry boromejky provozovaly mateřskou a dívčí školu, pořádaly se zde kurzy a duchovní cvičení a do kláštera bylo také přijato několik starých osob. V současné době zde Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského spravuje Domov pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany, jehož kapacita je 83 lůžek.               
 • Domov svaté Alžběty v Žernůvce u Tišnova   
  Zřizovatelem domova, jehož provoz byl zahájen v roce 2002, je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. Domov poskytuje služby osobám starším 65 let věku, které se ocitly v nepříznivé zdravotní a sociální situaci a které potřebují pravidelnou celodenní péči a pomoc při zajištění svých potřeb.  
 • Domov blahoslavené Bronislavy v Humpolci  
  Zřizovatelem domova je Českomoravská provincie sester premonstrátek a poskytuje péči pro 33 klientů. 
 • Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy v Opavě  
  Dům, v němž se Domov sv. Zdislavy nachází, koupily řeholní sestry Kongregace Dcer Božské lásky v roce 1927 a umístily sem děti s mentálním postižením, zubní ambulanci a byt pro kněze. V roce 1950 byla státem činnost zrušena a dům zabrán a po navrácení 
  České provincii Kongregace Dcer Božské lásky zde byl v roce 1992 zřízen v duchu charismatu zakladatelky Matky Františky Lechnerové Penzion pro seniory. Nyní je kapacita domova 22 lůžek. 

Hospice

Další formou péče o nemocné jsou hospice, které se starají o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby. Původ slova hospic pochází z latinského hospitium („útulek“), což byla místa pro odpočinek poutníků. Dalo by se říci, že první hospic byl vlastně popsán již v biblickém podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10, 30–35). 

Hlavním účelem hospiců je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit důstojné umírání. Důležité je, že umožňuje intenzivní a nerušený kontakt s partnerem nebo rodinou pacienta.

Jedná se o tyto formy hospicové péče:

 • Domácí hospic
  Domácí hospic poskytuje péči pacientům v jejich bydlišti, tj. v jejich domácím prostředí, těžce nemocný člen rodiny tak může prožít konec života doma, mezi svými blízkými. V poslední době je tento trend stále rostoucí, jednou z velkých aktivistek domácího hospicového hnutí je Jana Sieberová, která v roce 2009 založila Domácí hospic Duha.
 • Lůžkový hospic
  Jedná se o zařízení, v němž je pacientům poskytováno jak ubytování, tak vlastní péče. Velkou iniciátorkou hospicového dění v ČR je MUDr. Marie Svatošová, která nejprve začala se zdravotní péčí v domácnostech pacientů, a v roce 1995 se jí podařilo otevřít první český lůžkový hospic - Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. 
 • Denní stacionář
  V denním stacionáři je hospicová péče poskytována jen během dne (od rána do večera), přes noc zůstává pacient doma. Denní stacionáře se zpravidla zřizují při lůžkových hospicích.

Církevní zdravotnické školy

V ČR existují tyto církevní střední a vyšší zdravotnické školy:

 • Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. na Praze 2: Škola byla založena v roce 1990 a jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Jedná se o čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou a studuje zde 92 studentů ve 4 třídách. Výuka probíhá podle ŠVP „Praktická sestra“.         
 • Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. v Brně: Škola byla založena v roce 1990 a jejím zřizovatelem je Kongregace milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou svaté rodiny v Brně. Ve škole studuje 308 studentů ve 13 třídách a základním cílem a posláním školy je příprava mladých lidí k plnohodnotné službě trpícímu člověku.
 • Střední pedagogická škola a SZŠ sv. Anežky České v Odrách: Byla založena v roce 1991 a jejím zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Kromě čtyřletých maturitních oborů škola nabízí také tříletý obor Ošetřovatel, ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. 
 • VOŠ zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů na Praze 2: Škola zahájila své působení v roce 1996 a jejím zřizovatelem je České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů. Jedná se o vyšší odbornou školu, která vychovává diplomované specialisty v oboru ošetřovatelství. Studuje zde 152 studentů v 5 třídách.                            

Charita Česká republika

Jedná se o největšího nestátního poskytovatele sociálně-zdravotních služeb u nás. Poskytuje především sociální a zdravotní péči a zajišťuje prevenci všem potřebným osobám, které se ocitly v nouzi či v tíživé sociální situaci, lidem se zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocným, lidem bez domova, uživatelům návykových látek, vězňům, obětem domácího násilí a obchodu s lidmi, ale také lidem postiženým mimořádnými událostmi, jako jsou povodně, požáry atd. Charita ČR se rovněž významně podílí na humanitární pomoci a zejména rozvojové spolupráci v zahraničí. 

Charita Česká republika poskytuje zdravotní služby v těchto oblastech:

 • Domácí zdravotní péče
  V 87 střediscích domácí zdravotní péče pracuje 679 zdravotních sester a počet ošetřených pacientů se vyšplhal na 35 732.

 • Zdravotní péče v pobytových zařízeních 
  V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem pečuje 286 sester o 2 384 klientů. 

 • Hospicová péče 
  V  2017 byl spuštěn nový informační web www.domacihospicovapece.cz, určený všem, kdo potřebují a hledají hospicové služby. Za rok 2017 využilo hospicové péče celkem 3 242 uživatelů. U příležitosti Dnů dobré vůle na Velehradě byla připomenuta již čtvrt století trvající charitní péče o umírající a Česká biskupská konference schválila aktualizovanou Koncepci charitní domácí hospicové péče. Jedná se o důležité strategické rozhodnutí.

  Domácí hospicová péče je pro pacienty bezpečná, bezplatná a prováděná na vysoké odborné úrovni. Existuje 54 středisek domácí hospicové péče a v roce 2017 charitní sestry doprovodily 1 363 umírajících.

  Mobilní hospicová péče prošla dalším rokem zkušebního režimu pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny a koncem roku byla ukotvena do legislativního rámce úhradové vyhlášky pro rok 2018. Charita ČR má 8 středisek mobilní hospicové péče, ve kterých pracuje 35 sester, jež se postaraly o 553 umírajících pacientů. Hospitalizováno z důvodů komplikací bylo pouze 1,45 % umírajících.

  Lůžkové hospice spravuje Charita ČR 4 a nacházejí se v Červeném Kostelci, v Ostravě, v Rajhradě u Brna a na Svatém Kopečku u Olomouce. Mají kapacitu celkem 140 míst a v roce 2017 jimi prošlo 1 326 klientů.

 • Hospicové služby jsou v některých diecézích doplněny i ambulancemi léčby bolesti. Tím je nastavena komplexní služba umírajícím pacientům. V brněnské a královéhradecké diecézi zlepšují kvalitu rehabilitačních služeb při hospicích ambulance fyzioterapie.

 • Zdravotní sestry charity pracují také v pobytových zařízeních – domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a také v odlehčovacích službách.

Více informací o Charitě ČR získáte ve výroční zprávě sociálních a zdravotních služeb za rok 2017.

Další církevní zdravotnické organizace

 • Maltézská pomoc
  Jedná se o nestátní neziskovou organizaci zřízenou českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi a o staré lidi upoutané na lůžko, mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné, o lidi postižené živelnými katastrofami, lidi bez domova a další potřebné. 
 • Cesta 121
  Organizace Cesta 121 vznikla před 10 lety a vytkla si za cíl pomáhat stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. Spolupracuje s otci biskupy a chce „být cestou, k níž budou moci kněží upínat svůj zrak v časech těžkých a složitých“, jak je uvedeno na webu organizace. 
 • Nadace sestry Akvinely
  Základním posláním této nadace je vytváření podmínek, směřujících ke zkvalitnění života klientů Domova svaté Rodiny, a to zejména poskytováním nadačních příspěvků v oblasti sociální, zdravotní, výchovné, vzdělávací a kulturní. Sestra Akvinela, vlastním jménem Ludmila Loskotová byla česká řeholnice Kongregace Školských sester de Notre Dame a zakladatelka Domova svaté Rodiny.
 • Likvidace lepry
  Jedná se o neziskovou organizaci založenou v roce 1992 Jiřím Holým, v roce 2010 ale přešlo pod Arcibiskupství pražské. Stalo se tak jediným sdružením, které vzniklo v ČR a které aktivně pomáhalo malomocným. Organizace působila přibližně v 60 misijních centrech léčících malomocenství v Africe, Asii a Jižní Americe a tato zařízení již obdržela léky a materiál za více než 100 000 000 Kč. V Indii spravuje dvě Česko-indická nemocnice sv. Josefa pro malomocné a TBC. Prezidentem Likvidace lepry je P. Jan Balík.
 • Česká katolická charita
  Jedná se o specifickou službu, kterou stát poskytuje starším řeholním sestrám a kněžím. ČKCH spravuje domovy duchovních a řeholnic, kteří díky těmto domovům mohou zůstávat ve svých komunitách a přitom mají zajištěnou trvalou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. ČKCH spravuje charitní domovy v Břevnově, Kroměříži, Mendryce, Albrechticích, Moravci, Opavě, Rokoli, Staré Boleslavi, Střelicích a na Velehradě.
Autor článku: Radka Blajdová
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou