banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
Publikováno: 9. 7. 2021 15:30

Koncem roku 2019 přijala EU tzv. Zelenou dohodu (Grean Deal). Zde jsou definována opatření, která by měla směřovat k transformaci Unie v moderní a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje za předpokladu současného zachování životního prostředí Evropy, boji proti změně klimatu a do roku 2050 plánované přeměně Evropy v uhlíkově neutrální kontinent.

V ČR mohou žadatelé pro oblast životního prostředí využít tyto zdroje:

Operační program životní prostředí 2021 - 2027

Program počítá s alokací přibližně 2,3 mld. eur, tj. přes 60 mld. Kč.
Zaměří se zejména na tyto oblasti:

 • energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v domácnostech,
 • adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center,
 • vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
 • biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
 • ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
 • sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

Modernizační fond 

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030, což pro ČR představuje min. 150 mld. Kč

Zaměřuje se na tyto prioritní oblasti:

 • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
 • energetická účinnost,
 • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Operační program Spravedlivá transformace 

Celkem je na období 2021–2027 k dispozici 42,7 mld. Kč. Tyto prostředky jsou určeny pro tzv. uhelné regiony, tedy Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Prostředky mohou uhelné regiony využít na zmírnění dopadu odklonu od těžby uhlí: na rekvalifikaci pracovníků, transformaci stávajících podniků směrem k nízkouhlíkovému provozu, podporu inovací, investice do zakládání nových firem, produktivní investice do malých a středních podniků a regeneraci a využití nevyužívaných lokalit.

Nová Zelená úsporám 

Je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance). Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy, který má pomoct restartovat a modernizovat naši ekonomiku po pandemii má alokaci cca 190 mld. Kč, které podpoří investice do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Oblast životního prostředí je obsažena zejména v druhém pilíři.

 • Podpora bude směřovat do:
 • Udržitelná a bezpečná doprava 
 • Snižování spotřeby energie 
 • Přechod na čistší zdroje energie 
 • Rozvoj čisté mobility 
 • Renovace budov a ochrana ovzduší 
 • Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu 
 • Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda 
 • Revitalizace území se starou stavební zátěží 
 • Podpora biodiverzity a boj se suchem  

Nové programové období nabízí opravdu širokou škálu podpor v oblasti životního prostředí. Úvodní obrázek ukazuje, jak by kombinaci dotací mohla využít farnost.

Pod článkem naleznete power point prezentaci zástupce Státního fondu životního prostředí. 

Jste církevní organizace a máte projektový záměr pro oblast životního prostředí? Nejste si jisti, zda je možné k financování využít některý z programů? Zašlete svůj záměr na e-mail: schonherrova@cirkev.cz ke konzultaci. 

Soubory ke stažení

velikost 1 956 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021