banner sekce
Sekce

Mládež

Záměr konat Světový den mládeže v Praze a ČR

Čeští a moravští biskupové poprvé hovořili o možnosti konat SDM v Praze v roce 2005. Avšak až po krakovské zkušenosti se rozhodli nabídnout papežovi Františkovi Prahu jako možné místo konání SDM v roce 2022 či 2021.
Publikováno: 31. 1. 2018 1:00

Ukázalo se totiž, že Krakov, i když je menším městem, SDM zvládl. Inspirativní zkušeností bylo, že Prahu během polského SDM navštívilo okolo 125 000 mladých lidí a město jejich přítomnost, často neorganizovanou, zvládlo. Nemalým důvodem byla skutečnost, že zodpovědní lidé na Dikasteriu pro laiky, rodinu a život, kteří připravují SDM a znají pastoraci mládeže v ČR, vícekrát vybízeli, abychom se o kandidaturu pořádat SDM ucházeli. Zodpovědní za SDM si totiž velmi váží pastorace mládeže, jak je v ČR konána, zvláště center života mládeže, a také způsobu, jakým připravujeme a prožíváme SDM s našimi mladými, včetně spolupráce diecézí, hnutí a řeholí. 

Rozhodnutí předcházely debaty kněží a laiků z diecézních center pro mládež, kteří účastí na SDM v zahraničí získávali jasnější představu o tom, co konání SDM vyžaduje. Postupně dozrávalo přesvědčení, že jsme schopni takové setkání kvalitně připravit a dobře prožít. Mimo jiné se ukazovalo, že naše místní církev, i když není početně velká, má mnoho darů, které může světu i církvi nabídnout. Je to zkušenost pronásledování a věrné víry prožívané mnohdy v diaspoře a schopnost zajet na hlubinu.  

Papežové nikdy nechápali SDM jako pouhou akci, ale jako proces víry, který má tři etapy: příprava, vlastní setkání a následné pokračování po návratu mladých do vlasti, tedy využití potenciálu milosti, která je během setkání darována nejen mladým lidem. Pro místní církev, která SDM pořádá, znamenají pořadatelské povinnosti nejen veliké nasazení, ale v mnoha ohledech také velkou Boží milost, která vyvádí ze stagnace a vede k oživení, včetně nárůstu duchovních povolání a počtu katolických rodin. To vše ovšem předpokládá dlouhodobou duchovní přípravu ve farnostech, kvalitní prožití putování kříže SDM po farnostech a aktivní zapojení věřících do procesu příprav. Už to samo o sobě je potenciál k evangelizaci společnosti. Příprava SDM se totiž neobejde bez spolupráce se státní správou, samosprávou, občanskou společností a mnoha lidmi dobré vůle. V případě přijetí naší kandidatury by se velkým úkolem stalo pečlivé promýšlení cest, které by našim farnostem a komunitám pomohly využít milosti, v něž doufáme, a pokračovat v navázaných vztazích s lidmi mimo církev. Svědectví z minulých SDM ukazují, že tyto příležitosti se naskytují a je žádoucí nepromarnit je. Zejména z těchto důvodů se SDM v naší zemi jeví jako šance pro obrodu církve a nastolení nové kvality vztahů se společností.

Vlastní SDM má tři části:
1) Pobyt mladých lidí v diecézích
2) Pobyt v městě konání
3) Závěrečný víkend

 

Ze zkušenosti lze odhadovat, že pobytu v diecézích by se zúčastnilo kolem 130 000 mladých lidí, týdenního pobytu v Praze 350 000 a závěrečného víkendu pak kolem 1,5 milionu poutníků.

 

Pětidenní pobyt v diecézích by organizačně zajišťovaly diecéze, které se zapojí (kromě ČR se již kladně vyslovily diecéze slovenské a dále se jedná s dalšími okolními státy). Moderace těchto pobytů by byla svěřena Sekci pro mládež ČBK a jednotlivým DCM.

Pobyt v Praze by pak byl záležitostí pražské arcidiecéze a pro hladký průběh se počítá se založením speciálního spolku.

 

Do přípravy by byli pozvání všichni věřící všech věkových skupin, kněží, řeholníci, hnutí, laici a v Praze by se otevřela možnost pro angažování zahraničních dobrovolníků. Přizvány by však také měly být další skupiny např. skauti, červený kříž nebo mladí hasiči.

 

Finanční zajištění SDM je vždy vícezdrojové. Mladí účastníci uhradí kolem 70% nákladů, církev by se zapojila 15% (např. sbírky a peníze z náhrady), zbylé finance pokryje stát, pražský magistrát a sponzoři. Kromě toho bude třeba promyslet, jak podpořit v účasti mladé lidi z chudých zemí.  

 

Ohledně naší kandidatury byly zatím podniknuty následující kroky. Koncem května 2017 otec kardinál Dominik Duka předal prefektovi Dikasteria pro laiky rodinu a život, kardinálu J. K. Farrellovi, oficiální dopis s nabídnutou kandidaturou. Po té proběhla jednání mezi církví a prezidentem, vládou, státními orgány, samosprávou, Policií ČR a byla získána široká podpora. Delegace zástupců státu a samosprávy pak osobně vyjádřila ochotu zajistit SDM v Praze a ČR během pouti mladých lidí do Vatikánu 15. listopadu 2017. Kromě toho průběžně probíhají jednání se zmíněným Dikasteriem.

 

Jak se papež František rozhodne, bude známo během roku 2018. Oficiální zveřejnění se očekává na závěr SDM v Panamě 27. ledna 2019.

 

V tuto chvíli je vhodné modlit se za to, abychom, pokud František Prahu zvolí, byli dobrými hostiteli SDM a dokázali tuto Boží milost využít pro dobro celé naší společnosti. O vaši modlitbu a přinášení obětí tedy upřímně prosíme a zároveň děkujeme.

 

 

ThDr. Jan Balík, PhD., pražským arcibiskupem pověřený přípravou SDM v Praze
a
Mgr. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK

Foto Anna Bekárková

Autor článku:
Vojtěch Orlík