Odbor evropských fondů

Databáze otázek a odpovědí

Otázky a odpovědí týkající se problematiky projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů.

Oblast kulturního dědictví:

Dotaz:
Nesoulad označení v oblasti investic a neinvestic - v rozpočtu projektu jsou restaurátorské práce v tabulce investic. Z povahy takových prací však zákon o účetnictví nehovoří o investici - jak tento rozpor řešit?

Odpověď:
Mgr. Martina Brandejsová, oddělení realizace projektů OSS, Centrum pro regionální rozvoj ČR
Upravit v projektu tak, aby bylo v souladu se zákonem o účetnictví.


Dotaz:
Změna v účtovém rozvrhu - kdy a jakou formou informovat CRR (MMR) o změně v účtové osnově, která vzejde v průběhu roku a tedy účtování se rozchází s účetním rozvrhem dodaným při první žádosti o platbu?

Odpověď:
Mgr. Martina Brandejsová, oddělení realizace projektů OSS, Centrum pro regionální rozvoj ČR
Doložit s žádostí o platbu, která následuje po případné změně.


Dotaz:
“Změna závazku ze smlouvy”, tedy více a méněpráce a jejich vztah ke způsobilosti nákladů. Kde vede hranice mezi neoprávněným (nezpůsobilým) rozšiřováním aktivit projektu, a co se naopak dá do projektu “dodatečně” zařadit?

Odpověď:
Mgr. Martina Brandejsová, oddělení realizace projektů OSS, Centrum pro regionální rozvoj ČR
V Obecných pravidlech 1.10 v kap. 16.3 je uvedeno, že „ve změnovém řízení nelze doplňovat nové aktivity, výdaje a indikátory, které nebyly součástí žádosti o podporu v době hodnocení“.  Např. pokud není v projektu plánováno restaurování maleb, nelze je do projektu dodatečně zařadit. Pokud je aktivita v projektu plánována, ale dochází pouze ke změně rozsahu např. plochy restaurování maleb, zde je aktivitu možné za splnění určitých podmínek zařadit. Vždy platí, že se je nutné předložit žádost o změnu, která je posuzována individuálně. Žádost musí být podrobně zdůvodněná, k žádosti musí být přiložen restaurátorský záměr a závazné stanovisko orgánu památkové ochrany. Na druhou stranu nesmí mít změna dopad na indikátory nebo na výsledek hodnocení.


Dotaz:
Delší lhůty při schvalování dokumentace k zadávacím řízením ze strany Center pro regionální rozvoj.

Odpověď:
Mgr. Martina Brandejsová, oddělení realizace projektů OSS, Centrum pro regionální rozvoj ČR
Tato situace je bohužel zapříčiněna velkým množstvím dokumentace, kterou příjemci předkládají ke schválení. Je nutné počítat s rezervou cca 2 měsíce. Příjemce dotace nemusí čekat na schválení dokumentace ze strany CRR, po uplynutí lhůty 10 dnů může zakázku vyhlásit. Kromě kontroly kompletní dokumentace je možné s CRR konzultovat jednotlivá konkrétní ustanovení či podmínky zadávací dokumentace nebo smlouvy, u kterých si příjemce není jist, zda jsou v pořádku. Tento přístup by mohl celý proces trochu urychlit. Vždy ale platí, že za správnost zadávacích řízení ručí příjemce dotace, bez ohledu na názor CRR.


Dotaz:
Zařazení aktivit mezi investiční, či neinvestiční – soulad projektu a účetnictví.

Odpověď:
Mgr. Martina Brandejsová, oddělení realizace projektů OSS, Centrum pro regionální rozvoj ČR
Je nezbytné sladit projekt a účetnictví. Pro projekty realizované ve výzvě č. 13 se struktura rozpočtu měnit nebude. Náklady, které nelze jinam zařadit, se dají do služeb.


Dotaz:
Je možné u zakázky malého rozsahu použít doručení nabídek prostřednictvím e-mailu?

Odpověď:
Mgr. Martina Brandejsová, oddělení realizace projektů OSS, Centrum pro regionální rozvoj ČR
Nelze. U e-mailu nelze ověřit, že nabídky nebyly otevřeny před lhůtou otevírání nabídek.


Dotaz:
Jak postupovat v případě, že se na stavbě stane pojistná událost ještě před převzetím dokončené stavby. Je možné stavbu převzít a opravy řešit následně z pojistky?

Odpověď:
Mgr. Martina Brandejsová, oddělení realizace projektů OSS, Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vzhledem k tomu, že dílo musí být převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla, je nutné stavbu převzít až po vyřešení škodné události. V tomto případě je v případě potřeby možné prodloužit dobu realizace projektu. Nutná žádost o změnu na Centrum.


Dotaz:
Kdy je možné prodloužit konec realizace projektu?

Odpověď:
Mgr. Martina Brandejsová, oddělení realizace projektů OSS, Centrum pro regionální rozvoj ČR
Žádost o změnu, týkající se prodloužení, musí být dostatečně zdůvodněna, nelze uvést jako důvod prosté „nestíháme“. Řídicí orgán je zodpovědný za čerpání, proto bude každá žádost posouzena individuálně. CRR/ŘO si také může od příjemce dovyžádat další informace. Projekt nemůže být prodloužen za termín uvedený v textu výzvy.

Soubory ke stažení

otazky-fa-pamatky.pdf velikost: 462,6 KB Stáhnout