banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotační monitoring k 2. listopadu 2022

Jaké výzvy jsou nyní vyhlášeny a jaké jsou v nejbližší době plánovány? Přinášíme Vám přehled výzev z operačních programů, které jsou relevantní pro církevní subjekty.

Národní plán obnovy
Národní plán obnovy (NPO) rozdělí v nejbližších letech 191 mld. Kč. Dotace poputují na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transformaci. Výzvy jsou vyhlašovány postupně jednotlivými ministerstvy, která spravují jednotlivé komponenty plánu. 70 % všech financí musí být rozděleno do konce roku 2022.

Energetické úspory veřejných budov - příjem žádostí 1.12.2021 - 30.9.2022

Energetické úspory bytových domů - příjem žádostí 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025

Hospodaření s vodou v obcích - příjem žádostí 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace (pouze pro podnikatelské subjekty např. s. r. o.) - příjem žádostí 22.3. 2022 - 30. 6. 2022

Budování lesů odolných klimatické změně - příjem žádostí průběžně do roku 2023

Zadržování vody v lese - příjem žádostí průběžně do roku 2023

Budování kapacit dětských skupin - příjem žádostí 20. 4. 2022 - 30. 6. 2022 (první kolo)

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb - příjem žádostí 20. 5. 2022 - 30. 11 2022

Ekomobilita (nákup elektromobilů, vozidel na vodíkový pohon) - příjem žádostí  6.6.2022 - 15.12.2023

Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu - příjem žádostí 3. 8. 2022 - 13. 10. 2022

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - příjem žádostí 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022


Modernizační fond

Výzva RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - příjem žádostí 10.8.2022 - 15.3.2023

Výzva RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp - příjem žádostí 3.8.2022 - 31.10.2022 


Programové období 2021 - 2027

Jan Amos Komenský

Šablony pro MŠ a ZŠ - příjem žádostí 25. 5. 2022 – 28. 4. 2023

Šablony pro SŠ a VOŠ - příjem žádostí 30. 5. 2022 – 30. 11. 2022 do 14 hodin

OP Zaměstnanost+

Podpora sociálního bydlení - příjem žádostí 30. 6. 2022 - 30. 5. 2023

Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů - příjem žádostí 1. 8. 2022 - 14. 10. 2022

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura - příjem žádostí 4. 8. 2022 - 3. 8. 2023

Podpora pečujících osob a sdílené péče - příjem žádostí 12. 8. 2022 - 8. 11. 2022

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé - příjem žádostí 24. 8. 2022 - 8. 12. 2023

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách - příjem žádostí 29. 08. 2022 - 08. 12. 2023

Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání - příjem žádostí 9. 9. 2022 - 30. 11. 2022

Podpora sociálního podnikání - příjem žádostí 20. 9. 2022 -  20. 10. 2023

Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování - příjem žádostí 3. 10. 2022 - 6. 1. 2023

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

Knihovny (se specializovaným knihovním fondem) - příjem žádostí 27. 7. 2022 - 2. 2. 2023

Mateřské školy - příjem žádostí 23. 8. 2022 - 26. 9. 2022 - již uzavřena

Sociální služby - příjem žádostí 23. 9. 2022 - 3. 8. 2023

Sociální bydlení - příjem žádostí 26. 9. 2022 - 29. 8. 2023

Základní školy - příjem žádostí 1. 11. 2022 - 22. 3. 2023


Programové období 2014 - 2020
Alokace operačních programů pro toto období jsou již vyčerpány. Otevřeny jsou jen výzvy integrovaných nástrojů, tedy místních akčních skupin (MAS) a integrovaných teritoriálních investic (ITI a IPRÚ).

Odlišná situace je u Programu rozvoje venkova (PRV). Vzhledem ke zpoždění příprav nové Společné zemědělské politiky EU, je pro roky 2021 - 2022 schváleno tzv. přechodné období. Příslušné předpisy prodlouží platnost většiny pravidel SZP (v ČR PRV), která se uplatňovala v období 2014-2020, a zároveň zajistí plynulý přechod k budoucímu rámci strategických plánů SZP.

Harmonogram výzev PRV pro rok 2022:
Podzimní kolo (předpoklad říjen 2022)
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Průběžná výzva duben–listopad 2022 - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Konkrétní termíny příjmu žádostí budou zveřejněny nejméně dva měsíce před zahájením daného kola příjmu žádostí. Harmonogram bude průběžně aktualizován v závislosti na disponibilních finančních prostředcích.