banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotační monitoring červen 2021

Jaké výzvy jsou nyní vyhlášeny a jaké jsou v nejbližší době plánovány? Přinášíme Vám přehled výzev z operačních programů, které jsou relevantní pro církevní subjekty.

Nejzajímavější probíhající či plánované výzvy na rok 2021:

Integrovaný regionální operační program

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty - příjem žádostí od 29. 7. 2021

Podporované oblasti:
Komplexní onkologická centra 
Hematoonkologická centra
Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé nebo centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a pro transplantace srdce pro dospělé
Podpora péče o pacienty se zvláště závažnou obezitou
Podpora péče o pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení
– poskytovatel lůžkové následné péče v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., který poskytuje alespoň jeden z níže uvedených
typů zdravotní péče s vykazovanými kódy ošetřovacích dnů dle sazebníku zdravotních výkonů zdravotních pojišťoven:
• následná ventilační péče (NVP) - 00015,
• následná intenzivní péče (NIP) - 00017,
• rehabilitační následná péče - 00022,
• pneumologická a ftizeologická následná péče - 00023,
• následná péče, zahrnující péči geriatrickou a ostatní
následnou péči - 00024
Podpora péče o osoby s duševním onemocněním

Oblast sociální infrastruktury - příjem žádostí od 31. 5. 2021
Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb:
- centra denních služeb,
- denní stacionáře,
- týdenní stacionáře,
- domovy pro osoby se zdravotním postižením,
- domovy se zvláštním režimem,
- chráněné bydlení,
- tlumočnické služby
- azylové domy,
- domy na půl cesty,
- krizová pomoc,
- nízkoprahová denní centra,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
- noclehárny,
- terapeutické komunity,
- odborné sociální poradenství,
- sociálně terapeutické dílny,
- sociální rehabilitace,
- raná péče,
- intervenční centra,
- služby následné péče,
- podpora samostatného bydlení,
- pečovatelská služba,
- osobní asistence,
- odlehčovací služby,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
- kontaktní centra,
- terénní programy,
- tísňová péče,
- průvodcovské a předčitatelské služby.

Průběžně jsou vyhlašovány výzvy MAS


Operační program Zaměstnanost

V programu není plánována žádná relevantní celorepubliková výzva. Průběžně jsou vyhlašovány výzvy MAS. 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Šablony III pro mateřské a základní školy - příjem žádostí do 29. 6. 2021


Program rozvoje venkova

12. kolo příjmu žádostí - příjem žádostí 15. 6. 2021 - 13. 7. 2021

Podporované operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců.