Školství

Informace pro žadatele

OP VVV - Výzva Šablony II určená pro SŠ, konzervatoře, VOŠ a domovy mládeže a internáty (do 29. 11. 2019)


Rozdíly mezi Šablonami I a Šablony II

• Rozšíření počtu oprávněných žadatelů o domovy mládeže a internáty
• Projekt nemusí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu dosahovaly min. hranice bagatelní podpory (24 hodin)
• Jedna zálohová platba ve výši 100 %
• Monitorovací období v délce 8 měsíců
• Upravené stávající šablony a nově zařazené šablony
• Šablony kurzů DVPP se napočítávají po 8 hodinách
• Pro stanovení rozpočtu projektu u SŠ a VOŠ je zapotřebí doložit Schvalovací doložku plánu aktivit (PA) nebo školního akčního plánu (ŠAP) vydanou po 1. 1. 2019

Oprávnění žadatelé
• SŠ, konzervatoře a VOŠ, které vytvářejí vlastní PA nebo ŠAP
• Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty
• Subjekty mohou být z celé ČR, včetně Prahy

Výše finanční podpory
• Minimální výše výdajů/projekt: 100 000 Kč
• Maximální výše výdajů/projekt:
   - Pro SŠ a VOŠ
var. a) se schvalovací doložkou PA vydanou po 1. 1. 2019:
200 000 Kč na subjekt + (počet žáků/ studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 500 Kč)

var. b) se schvalovací doložkou ŠAP vydanou po 1. 1. 2019: 300 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 750 Kč)

   - Pro domovy mládeže, internáty: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč)

• Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Informace pro podání žádosti
• Pokud žadatel realizuje projekt ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I, je možné datum zahájení projektu ze Šablon II stanovit až po datu ukončení projektu z výzvy Šablony I pro SŠ a VOŠ I. Žádost lze v systému ISKP podat před ukončením projektu ze Šablon I, nejdříve však od 12. 12. 2018.

• Podmínkou čerpání je vyplnění elektronického dotazníku na webovém rozhraní P-KAP (pro SŠ/VOŠ https://is.pkap.cz/) nebo UIV (pro DM https://sberdat.uiv.cz/login/)

• Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím systému IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 12. 12. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 29. 11. 2019

Poradenství/zpracování žádosti:

Jan Brandejs: tel. 774 969 517, email: jbrandejs@seznam.cz

https://www.cirkev.cz/cs/kontakty-a-poradenstvi            

• Webové stránky MŠMT

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm

 Dokumenty k vývzě: viz. přílohy článku "Sablony II pro SS, VOS, DM"

  
 ____________________________________________________________

OP VVV - Výzva Šablony II určená pro MŠ, ZŠ a střediska zájmového vzdělávání (do 28. 6. 2019)


I. Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II

 • Rozšíření počtu oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání

• Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč

• Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ

• Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do   vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách)

II. Cíle a podporované aktivity výzvy

• Podpora společného vzdělávání

• Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce, chůva)

• Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

• Podpora nových metod ve výuce

• Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

• Výuka cizích jazyků metodou CLIL

• Rozvoj dovedností v ICT

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků

• Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)

• Spolupráce s rodiči a veřejností

• Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

• Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání

• Projektová výuka

• Zájmové kluby

III. Oprávnění žadatelé

• Mateřské a základní školy

• Základní umělecké školy

• Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)

• v případě, že je školské zařízení pro zájmové vzdělávání součástí střední školy, žadatelem je střední škola)

• Subjekty mohou být z celé republiky, včetně hl. m. Prahy

IV. Výše finanční podpory

• Alokace výzvy: 6 mld. Kč

• Méně rozvinuté regiony: 5 420 000 000 Kč

• Více rozvinuté regiony: 580 000 000 Kč

• Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

• Maximální výše výdajů:

• pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč)

• pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání:

100 000 Kč na subjekt + (počet účastníků x 1 800 Kč)

• zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele

• Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

V. Informace pro podání žádosti

 • Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I, je možné datum zahájení projektu ze Šablon II stanovit až po datu ukončení projektu z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

 • Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě Šablony II je vyplnění dotazníku ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login

 • Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ v termínu od 28. 2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. 6. 2019

 Informace k výzvě

 • Informace poskytované ČBK

Poradenství:

Jan Brandejs: tel. 774 969 517, email: jbrandejs@seznam.cz

https://www.cirkev.cz/cs/kontakty-a-poradenstvi            

• Webové stránky MŠMT

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii      

Dokumenty k vývzě: viz. přílohy článku


Rešerše nově vyhlášené výzvy:

IROP - výzva č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - integrovaná výzva pro CLLD (komunitně vedený místní rozvoj)

- proklik na detail výzvy č. 68 na stránkách IROP

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 1. 2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 2. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 20. ledna 2017 průběžnou výzvu č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle (dále také SC) 4.1.

Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.

Dále aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území MAS (místních akčních skupin), které si podporu infrastruktury pro vzdělávání zvolily jako jednu ze svých priorit.

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou (dále také MAS), nejdříve od 27. 1. 2017. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s výzvou MAS).