banner sekce
Sekce

Školství

Informace pro žadatele

OP VVV - Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(od 30. 8. 2019 do  27. 11. 2019)

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Aktivity výzvy
- v rámci 1 projektu lze zvolit pouze řízení projektu a jednu další aktivitu:

1) Řízení projektu
2) Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života *
3) Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků
4) Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro
výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence

*Dívčí katolická střední škola plánuje podat partnerský projekt zaměřený na aktivitu č. 2. Podrobnější popis této aktivity je uveden v příloze. V případě zájmu kontaktujte ředitele DKSŠ Mgr. Luboše Hoška.

Oprávnění žadatelé
- právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (vč. speciálních a praktických škol) z celé ČR (tj. včetně Prahy)
- další subjekty uvedené ve výzvě

Odkaz na stránky výzvy na webu MŠMT
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077.htm

Přílohy článku (na konci stránky)
- informační leták výzvy č. 77
- text výzvy č. 77
- popis aktivity č. 2
- specifická část pravidel s popisem všech aktivit výzvy č. 77

Poradenství k výzvě
- viz sekce Kontakty a poradenství

 _________________________________________________

OP VVV - Výzva Šablony II určená pro SŠ, konzervatoře, VOŠ a domovy mládeže a internáty (do 29. 11. 2019)


Rozdíly mezi Šablonami I a Šablony II

• Rozšíření počtu oprávněných žadatelů o domovy mládeže a internáty
• Projekt nemusí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu dosahovaly min. hranice bagatelní podpory (24 hodin)
• Jedna zálohová platba ve výši 100 %
• Monitorovací období v délce 8 měsíců
• Upravené stávající šablony a nově zařazené šablony
• Šablony kurzů DVPP se napočítávají po 8 hodinách
• Pro stanovení rozpočtu projektu u SŠ a VOŠ je zapotřebí doložit Schvalovací doložku plánu aktivit (PA) nebo školního akčního plánu (ŠAP) vydanou po 1. 1. 2019

Oprávnění žadatelé
• SŠ, konzervatoře a VOŠ, které vytvářejí vlastní PA nebo ŠAP
• Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty
• Subjekty mohou být z celé ČR, včetně Prahy

Výše finanční podpory
• Minimální výše výdajů/projekt: 100 000 Kč
• Maximální výše výdajů/projekt:
   - Pro SŠ a VOŠ
var. a) se schvalovací doložkou PA vydanou po 1. 1. 2019:
200 000 Kč na subjekt + (počet žáků/ studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 500 Kč)

var. b) se schvalovací doložkou ŠAP vydanou po 1. 1. 2019: 300 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 750 Kč)

   - Pro domovy mládeže, internáty: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč)

• Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Informace pro podání žádosti
• Pokud žadatel realizuje projekt ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I, je možné datum zahájení projektu ze Šablon II stanovit až po datu ukončení projektu z výzvy Šablony I pro SŠ a VOŠ I. Žádost lze v systému ISKP podat před ukončením projektu ze Šablon I, nejdříve však od 12. 12. 2018.

• Podmínkou čerpání je vyplnění elektronického dotazníku na webovém rozhraní P-KAP (pro SŠ/VOŠ https://is.pkap.cz/) nebo UIV (pro DM https://sberdat.uiv.cz/login/)

• Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím systému IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 12. 12. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 29. 11. 2019

Poradenství/zpracování žádosti:

Jan Brandejs: tel. 774 969 517, email: jbrandejs@seznam.cz

https://www.cirkev.cz/cs/kontakty-a-poradenstvi            

• Webové stránky MŠMT

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm

 Dokumenty k vývzě: viz. přílohy článku "Sablony II pro SS, VOS, DM"

  
 ____________________________________________________________

OP VVV - Výzva Šablony II určená pro MŠ, ZŠ a střediska zájmového vzdělávání (do 28. 6. 2019)


I. Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II

 • Rozšíření počtu oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání

• Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč

• Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ

• Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do   vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách)

II. Cíle a podporované aktivity výzvy

• Podpora společného vzdělávání

• Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce, chůva)

• Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

• Podpora nových metod ve výuce

• Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

• Výuka cizích jazyků metodou CLIL

• Rozvoj dovedností v ICT

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků

• Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)

• Spolupráce s rodiči a veřejností

• Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

• Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání

• Projektová výuka

• Zájmové kluby

III. Oprávnění žadatelé

• Mateřské a základní školy

• Základní umělecké školy

• Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)

• v případě, že je školské zařízení pro zájmové vzdělávání součástí střední školy, žadatelem je střední škola)

• Subjekty mohou být z celé republiky, včetně hl. m. Prahy

IV. Výše finanční podpory

• Alokace výzvy: 6 mld. Kč

• Méně rozvinuté regiony: 5 420 000 000 Kč

• Více rozvinuté regiony: 580 000 000 Kč

• Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

• Maximální výše výdajů:

• pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč)

• pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání:

100 000 Kč na subjekt + (počet účastníků x 1 800 Kč)

• zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele

• Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

V. Informace pro podání žádosti

 • Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I, je možné datum zahájení projektu ze Šablon II stanovit až po datu ukončení projektu z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

 • Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě Šablony II je vyplnění dotazníku ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login

 • Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ v termínu od 28. 2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. 6. 2019

 Informace k výzvě

 • Informace poskytované ČBK

Poradenství:

Jan Brandejs: tel. 774 969 517, email: jbrandejs@seznam.cz

https://www.cirkev.cz/cs/kontakty-a-poradenstvi            

• Webové stránky MŠMT

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii      

Dokumenty k vývzě: viz. přílohy článku


Rešerše nově vyhlášené výzvy:

IROP - výzva č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - integrovaná výzva pro CLLD (komunitně vedený místní rozvoj)

- proklik na detail výzvy č. 68 na stránkách IROP

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 1. 2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 2. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 20. ledna 2017 průběžnou výzvu č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle (dále také SC) 4.1.

Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.

Dále aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území MAS (místních akčních skupin), které si podporu infrastruktury pro vzdělávání zvolily jako jednu ze svých priorit.

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou (dále také MAS), nejdříve od 27. 1. 2017. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s výzvou MAS).