banner sekce
Sekce

Školství

Informace pro žadatele

OP VVV - Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(od 30. 8. 2019 do  27. 11. 2019)

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Aktivity výzvy
- v rámci 1 projektu lze zvolit pouze řízení projektu a jednu další aktivitu:

1) Řízení projektu
2) Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života *
3) Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků
4) Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro
výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence

*Dívčí katolická střední škola podala partnerský projekt zaměřený na aktivitu č. 2. Podrobnější popis této aktivity je uveden v příloze. V případě zájmu kontaktujte ředitele DKSŠ Mgr. Luboše Hoška.

Oprávnění žadatelé
- právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (vč. speciálních a praktických škol) z celé ČR (tj. včetně Prahy)
- další subjekty uvedené ve výzvě

Odkaz na stránky výzvy na webu MŠMT
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077.htm

Přílohy článku (na konci stránky)
- informační leták výzvy č. 77
- text výzvy č. 77
- popis aktivity č. 2
- specifická část pravidel s popisem všech aktivit výzvy č. 77

Poradenství k výzvě
- viz sekce Kontakty a poradenství

 _________________________________________________

Poradenství/zpracování žádosti:

Jan Brandejs: tel. 774 969 517, email: jbrandejs@seznam.cz

https://www.cirkev.cz/cs/kontakty-a-poradenstvi            

• Webové stránky MŠMT

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm

  
 ____________________________________________________________

Poradenství:

Jan Brandejs: tel. 774 969 517, email: jbrandejs@seznam.cz

https://www.cirkev.cz/cs/kontakty-a-poradenstvi            

• Webové stránky MŠMT

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii      


Rešerše nově vyhlášené výzvy:

IROP - výzva č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - integrovaná výzva pro CLLD (komunitně vedený místní rozvoj)

- proklik na detail výzvy č. 68 na stránkách IROP

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 1. 2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 2. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 20. ledna 2017 průběžnou výzvu č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle (dále také SC) 4.1.

Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.

Dále aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území MAS (místních akčních skupin), které si podporu infrastruktury pro vzdělávání zvolily jako jednu ze svých priorit.

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou (dále také MAS), nejdříve od 27. 1. 2017. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s výzvou MAS).