Školství

Informace pro žadatele

Poznvánka na seminář:

JAK NA ŠABLONY  OP VVV Z POHLEDU VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (prakticky od A do Z)

Rádi bychom Vás pozvali na praktický seminář, který Vám poskytne ucelený soubor znalostí a dovedností potřebných ke kvalifikovanému rozhodnutí o zaměření poskytované podpory formou projektů zjednodušeného vykazování - šablon, podání projektové žádosti včetně všech relevantních příloh, řízení projektových aktivit, tvorbu monitorovacích zpráv a archivaci projektových dokumentů.

Nejpozdější termín pro podání projektových žádostí pro MŠ a ZŠ je stanoven na 30.6.2017, pro SŠ a VOŠ pak na 30.9.2017.

Seminář bude klást důraz na praktické nastavení a řízení šablonových projektů, zmíněny budou i vedlejší benefity, které pro příjemce plynou díky realizaci projektů tohoto typu.  Snahou lektorů, kteří mají mnohaleté zkušenosti s přípravou a řízením nejen šablonových projektů, bude upřesnit a dovysvětlit informace, které zástupci škol mohli slyšet od metodiků a koordinátorů KAPů, MAPů, pracovníků MŠMT, NÚVu či jiných zainteresovaných subjektů.

Seminář se nebude omezovat na prostou citaci dostupných metodik a dokumentů. Velká část semináře bude věnována zodpovídání dotazů účastníků, v případě zájmu lze s lektory sjednat bezplatnou osobní konzultaci přímo ve škole.

V případě, že Vás tato nabídka oslovila, prosím, zašlete vyplněnou přihlášku nejlépe emailem na kontaktní osobu paní Lucii Trpkošovou uvedenou níže.

Pokud budete mít zájem, může Vám paní Trpkošová zajistit ubytování a stravu na Svatojánské koleji.

Kontakt:

Lucie Trpkošová
DVPP
Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická  č. p. 1
266 01 Svatý Jan pod Skalou
tel.: 312 256 054, 725 783 990
e-mail: dvpp@svatojanskakolej.cz

web: www.svatojanskakolej.cz


Rešerše nově vyhlášené výzvy:

IROP - výzva č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - integrovaná výzva pro CLLD (komunitně vedený místní rozvoj)

- proklik na detail výzvy č. 68 na stránkách IROP

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27. 1. 2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 2. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 20. ledna 2017 průběžnou výzvu č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle (dále také SC) 4.1.

Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.

Dále aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území MAS (místních akčních skupin), které si podporu infrastruktury pro vzdělávání zvolily jako jednu ze svých priorit.

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou (dále také MAS), nejdříve od 27. 1. 2017. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s výzvou MAS).