Předseda a Stálá rada

Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám.

Biskupská konference na základě práva zakotveného v kán. 449, § 2 CIC je právnickou osobou. Sídlem je Praha.

Samým právem k ní patří všichni diecézní biskupové obojího obřadu a jim naroveň postavení, biskupové-nástupci a biskupové pomocní a ostatní titulární biskupové, kteří na celém území nebo mimo území pro celý národ vykonávají zvláštní úkoly na základě pověření Apoštolským stolcem nebo biskupskou konferencí.

Ke shora uvedené konferenci patří: Stálá rada, Generální sekretariát, Ekonomická rada a též komise, ustavené biskupskou konferencí k dosažení určitého cíle (kán. 451 CIC). Ke specifickým úkolům, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, byli jmenováni biskupové-delegáti s tím, že si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit radu. K zajištění každodenního chodu jednotlivých orgánů slouží sekretariát.

Česká biskupská konference podléhá všem platným normám CIC, zvláště pak kán. 447-459 CIC.


Vedení ČBK

Předseda:

arcibiskup Jan Graubner

Místopředseda:

biskup Jan Vokál

Generální sekretář:

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR 

Kontakt:

adresa: Thákurova 676/3
160 00 Praha 6
tel.: +420 220 181 421
fax.: +420 224 310 144
e-mail: sekretariat@cirkev.cz
IČ: 00540838
DIČ: CZ00540838

Stálá rada ČBK

Stálá rada pečuje o provádění všeobecných rozhodnutí konference; usměrňuje práci generálního sekretariátu; stará se o přípravu záležitostí, které mají být projednány na plenárním zasedání konference a o náležité provedení jeho rozhodnutí.

Mimo plenární zasedání Stálá rada rozhoduje naléhavé záležitosti. Mají-li být vyhlášena rozhodnutí nebo prohlášení, nebo jde-li o věci závažnější povahy, ať se tak děje po poradě s diecézními biskupy.

Stálou radu tvoří předseda a místopředseda konference, generální sekretář a alespoň jeden volený biskup.

Předseda:

arcibiskup Jan Graubner

Místopředseda:

biskup Jan Vokál

Členové:

biskup Jan Baxant

biskup Martin David

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR


Statutární orgány

Česká biskupská konference a jí zřízené právnické osoby jsou evidovány v Rejstříku církevních právnických osob, který vede Ministerstvo kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb.

Česká biskupská konference
Předseda Arcibiskup Jan Graubner
Místopředseda Biskup Jan Vokál
Generální sekretář P. Stanislav Přibyl
Národní centrum pro rodinu
Ředitelka PhDr. Ing. Marie Oujezdská