Předseda a Stálá rada

Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám.

Biskupská konference na základě práva zakotveného v kán. 449, § 2 CIC je právnickou osobou. Sídlem je Praha.

Samým právem k ní patří všichni diecézní biskupové obojího obřadu a jim naroveň postavení, biskupové-nástupci a biskupové pomocní a ostatní titulární biskupové, kteří na celém území nebo mimo území pro celý národ vykonávají zvláštní úkoly na základě pověření Apoštolským stolcem nebo biskupskou konferencí.

Ke shora uvedené konferenci patří: Stálá rada, Generální sekretariát, Ekonomická rada a též komise, ustavené biskupskou konferencí k dosažení určitého cíle (kán. 451 CIC). Ke specifickým úkolům, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, byli jmenováni biskupové-delegáti s tím, že si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit radu. K zajištění každodenního chodu jednotlivých orgánů slouží sekretariát.

Česká biskupská konference podléhá všem platným normám CIC, zvláště pak kán. 447-459 CIC.


Vedení ČBK

Předseda:

kardinál Dominik Duka OP

Místopředseda:

arcibiskup Jan Graubner

Generální sekretář:
P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR 

 

Kontakt:

adresa: Thákurova 676/3
160 00 Praha 6
tel.: +420 220 181 421
fax.: +420 224 310 144
e-mail: sekretariat@cirkev.cz
IČ: 00540838
DIČ: CZ00540838

Vedoucí Tiskového střediska:

CSILic. Monika Klimentová

tel: +420 220 181 431
+420 731 625 984
e-mail: klimentova@cirkev.cz

Stálá rada ČBK

Stálá rada pečuje o provádění všeobecných rozhodnutí konference; usměrňuje práci generálního sekretariátu; stará se o přípravu záležitostí, které mají být projednány na plenárním zasedání konference a o náležité provedení jeho rozhodnutí.

Mimo plenární zasedání Stálá rada rozhoduje naléhavé záležitosti. Mají-li být vyhlášena rozhodnutí nebo prohlášení, nebo jde-li o věci závažnější povahy, ať se tak děje po poradě s diecézními biskupy.

Stálou radu tvoří předseda a místopředseda konference, generální sekretář a alespoň jeden volený biskup.

 

Předseda:

kardinál Dominik Duka OP

 

Místopředseda:

arcibiskup Jan Graubner

 

Členové:

biskup Jan Vokál

biskup František Václav Lobkowicz OPraem

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR


Statutární orgány

Česká biskupská konference a jí zřízené právnické osoby jsou evidovány v Rejstříku církevních právnických osob, který vede Ministerstvo kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb.

Česká biskupská konference
Předseda kardinál Dominik Duka
Místopředseda Mons. Jan Graubner
Generální sekretář P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR
Národní centrum pro rodinu
Ředitelka PhDr. Ing. Marie Oujezdská