Ekologie

Když církev mluví o ekologii, nemá na mysli jen trvale udržitelný rozvoj nebo ochranu přírody. Křesťanství chápe přírodu jako Boží stvoření, které bylo svěřeno člověku, aby jej rozumně užíval a zároveň opatroval.

O propojenosti ochrany přírody a ochrany důstojnosti člověka mluvil 5. června 2013 papež František při příležitosti Světového dne životního prostředí:

„Drazí bratři a sestry, dnes bych se chtěl pozastavit u otázky životního prostředí, jak jsem to při různých příležitostech již vícekrát učinil. Nabízí mi to rovněž dnešní Světový den životního prostředí.

Mluvíme-li o životním prostředí, o stvoření, vybavují se mi první stránky Bible z knihy Geneze, kde se praví, že Bůh dal muži a ženě zemi, aby ji obdělávali a chránili (srov. 2,15). A kladu si otázky: Co znamená obdělávat a chránit zemi? Opravdu obděláváme a chráníme stvoření? Anebo jej drancujeme a opomíjíme? Sloveso „obdělávat“ poukazuje na péči zemědělce o zemi, aby mohla přinášet plody, které budou sdíleny. Kolik jen pozornosti, zaujetí a oddanosti to vyžaduje!

Obdělávání a ochrana stvoření je ukazatelem, který Bůh ukládá nejenom na začátku dějin, ale každému z nás; je to součást jeho plánu, podle něhož se má svět zodpovědně rozvíjet, stávat se zahradou, místem obyvatelným pro všechny. Benedikt XVI. vícekrát připomněl, že tento úkol, který nám svěřil Bůh Stvořitel, vyžadujepřijetí rytmu a logiky stvoření.

My se však často necháváme vést domýšlivostí nadvlády, majetnictví, manipulace a vykořisťování; nechráníme stvoření, nerespektujeme jej, nepovažujeme jej za nezištný dar, o který se máme starat. Ztrácíme postoj úžasu, rozjímavosti, naslouchání stvoření a nedovedeme již chápat to, co Benedikt XVI. nazývá „rytmem dějin lásky Boha a člověka“. Proč je tomu tak? Protože smýšlíme a žijeme horizontálně, vzdálili jsme se od Boha, nečteme Jeho znamení“ celý text.

Velkým počinem v této oblasti je encyklika papeže Františka Laudato si´ (2015) věnovaná problematice životního prostředí. (příloha)

Skutečnost, že se církev snaží chovat zodpovědně – ekologicky, dosvědčuje řada aktivit v této oblasti. Počínaje ekologickou výchovou na církevních školách,  energeticky šetrném vytápění církevních objektů, až po vlastní šetrné hospodaření v rámci zemědělství, rybníkářství a lesnictví.

Na mnoha místech republiky se místní farnosti připojují k ekumenickým modlitbám za ochranu pro stvoření konaných ke Dni země.

Soubory ke stažení