Řády a kongregace

Zasvěcený život je odpovědí na touhu po štěstí, po plnosti života. Je jednou z možností, jak žít v lásce a následovat Ježíše Krista. Povolání k zasvěcenému životu přichází od Boha, člověk ho může přijmout či odmítnout, nikdy se však k takovému životu nemůže předurčit sám od sebe.

Jednou z forem zasvěceného života je řeholní život. Od ostatních forem se liší životem v komunitě a třemi sliby: souhlas s životem v chudobě, čistotě a poslušnosti. Řeholní život vznikl na Východě v prvních křesťanských staletích. Podle druhu se řeholní řády člení na mnišské, řeholní kanovníky, řády žebravé, řeholní kleriky a rytířské řády. Podle druhu apoštolátu se rozlišují řády kontemplativní, činné a kontemplativně činné. Novější řeholní společenství nebo sdružení více samostatných klášterů jednoho řádu se nazývají kongregace.

Jednotlivé řehole se věnují rozmanitým činnostem. Jedná se především o duchovní správu, působení na školách a univerzitách, práci ve zdravotnictví, v sociálních službách či charitě. Zabývají se také vydavatelskou činností nebo výrobou domácích produktů. Vybrané komunity žijí kontemplativním životem.

Mezi další formy zasvěcení patří sekulární společenství, společnosti apoštolského života, či zasvěcené panny.

Členové sekulárních společenství mohou být klerici i laici. Stejně jako řeholníci skládají sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, nežijí ovšem v komunitě, ale jako běžní lidé ve světě.  Slučují vykonávání světského zaměstnání s životem podle evangelijních rad.

Společnosti apoštolského života se definují jako komunity lidí vzniklé na základě konkrétního účelu neboli apoštolátu. Jejich členové neskládají žádné řeholní sliby, ale v každodennosti žijí podle svých konstitučních pravidel.

Zasvěcené panny (ordo virginum) jsou ženy zasvěcená Bohu jako Kristovy snoubenky ve službách církve. Biskup od nich přijímá věčné sliby a zasvěcuje je Bohu. Na rozdíl od řeholních řádů a sekulárních institutů nemá ordo virginum pevná pravidla ani strukturu společenství. Zasvěcená panna nevstupuje do žádného nového společenství.

Biskupským delegátem pro pastoraci povolání je Mons. Pavel Konzbul.

Mužské a ženské řehole sdružují Konference vyšších představených řeholí.

Seznam řeholních institutů působicích v České republice.

Novinky ze života řádů a kongregací v ČR můžete sledovat na webu rehole.cz.

Mužské řeholní řády a kongregace v ČR

augustiniáni  augustiniáni - kanovníci benediktini 
cistericiáci  dominikáni františkáni
jeruzalémští bratři jezuité kapucíni
karmelitáni karmelitáni - bosí klaretiáni
křižovníci  maltézští rytíři mariáni
milosrdní bratři minorité Misionáři sv. Karla Bor.
obláti pallotini pauláni
petrini piaristé premostráti
redemptoristé salesiáni saletini
salvatioriáni trapisté komunita Chemin Neuf

Ženské řeholní řády a kongregace v ČR

alžbětinky - Brno alžbětinky - Jablunkov alžbětinky - Praha
benediktinky - Venio boromejky cisterciačky
Congregatio Jesu cyrilometodějky Dcery Božské Lásky
dominikánky - kongregace dominikánky - mnišky Praha dominikánky - mnišky Znojmo
dominikánky - rozjímavé sestry františkánky - rafaelky františkánky apoštolátu
františkánky - misijní Nejsvětějšího srdce františkánky - Neposkvrněného Početí františkánky - Opava
františkánky - sv. Kříže františkánky - sv. Rodiny františkánky - Šedé sestry
františkánky - školské františkánky - zdravotní sestry jeruzalémské sestry
karmelitánky - naší paní karmelitky - bosé - Dačice karmelitky - bosé - Praha
karmelitky - Dítěte Ježíše karmelitky sv. Terezie klarisky - kapucínky
klarisky - Brno Soběšice paulínky premonstrátky
premonstrátky - Doksany salesiánky  Dcery Božího Milosrdenství
sestry DJ od M. Barrého sestry Dobrého Pastýře sestry Ježíšovy - malé
sestry Ježíšovy - SSJ sestry Matky Terezy sestry Nejsvětější Svátosti
sestry Nejsvětějšího Spasitele sestry od andělů sestry sv. Alžběty
sestry sv. Hedviky sestry sv. Josefa služebnice Ducha Svatého
služebnice Panny Marie Slezské služebnice Srdce Ježíšova  školské sestry – chudé Naší Paní
školské sestry – Notre Dame těšitelky trapistky
učednice vincentky – kongregace Kroměříž vizitantky
voršilky zdravotní misionářky Mariiny
Česká kongregace sester dominikánek Česká provincie Kongregace milosrdných sester sv. Vincence Česká provincie sekulárního institutu Schönstattské sestry
Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily Institut zbožné společnosti Dcer sv. Pavla
Klášter mnišek kazatelského řádu (dominikánek) Klášter sester klarisek v Brně Klášter sester premonstrátek v Doksanech
Komunita Chemin Neuf Komunita misijních sester služebnic Ducha Svatého Komunita sester Dítěte Ježíše od Mikuláše Barrého
Komunita Venio OSB (benediktinky) Kongregace Dcer Božské Lásky Kongregace dcer Panny Marie Pomocnice
Kongregace milosrdných sester Svatého Kříže Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského Kongregace sester Matky Božího milosrdenství
Kongregace sester Nejsvětější Svátosti Kongregace sester NPM III. řádu sv. Františka z Assisi Kongregace sester služebnic NPM bez poskvrny počaté
Kongregace sester sv. Josefa z Chambéry Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova Kongregace sester učednic božského Mistra
Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Kongregace Školských sester de Notre Dame Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně Řeholní dům sester františkánek misionářek Nejsvětějšího Srdce Sekulární institut "Společenství Panny Marie na cestě"
Sekulární institut Caritas Christi Sekulární institut sv. Bonifáce Sestry Apoštolátu sv. Františka
Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul Společnost sester Ježíšových
Školské sestry sv. Františka - česká provincie Řád cisterciáků přísnější observance  Československá provincie Chudých školských sester naší Paní
Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté – slezské Česká provincie Kongregace sester sv. Hedviky Kongregace sester sv. Alžběty
Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele Fraternita Malých sester Ježíšových Klášter klarisek – kapucínek
Řád bosých mnišek blahoslavené Panny Marie z hory Karmel Klášter Kongregace sester karmelitánek „Institut Naší Paní z Karmelu“ Kongregace zdravotních sester III. řádu sv. Františka
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi Klášter sv. Kříže Mnišek Kazatelského řádu
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Congregatio Jesu Cisterciácké opatství Porta Coeli 
Konvent sester alžbětinek v Praze

Sekulární instituty

Společnosti apoštolského života

Ostatní formy zasvěceného života

ilustrační foto: Člověk a víra/Petr Zatloukal

Soubory ke stažení