Rodiny

“Rodina je místem, kde se člověk učí milovat, je přirozeným středem lidského života. Osobnost každého z nás se utváří v rodině. Rodina je místem, kde se učíme umění dialogu a vzájemné komunikace,” papež František

Šťastná rodina, založená na kvalitním a stabilním vztahu muže a ženy a odpovědná výchova dětí jsou témata spojující křesťany na celém světě. Vytvářet pro-rodinné klima pro uskutečňování těchto ideálů v duchu křesťanských hodnot – v perspektivě spolupráce s Centry pro rodinu a dalšími pro-rodinnými organizacemi v České republice i v zahraničí – je hlavním důvodem existence Národního centra pro rodinu založeného Českou biskupskou konferencí v roce 1996.

Jeho cílem je:

  • přispívat k příznivému pro-rodinnému klimatu v naší zemi organizováním konferencí a seminářů, spoluprací na tvorbě programů a služeb pro rodinu a její členy. Naše činnost chce být bezprostřední odpovědí na současné postavení rodiny ve společnosti z pohledu katolické církve. Spolupracujeme s Českou biskupskou konferencí, jsme otevřeni spolupráci se státními orgány, politickými stranami i nevládními organizacemi. Chce rozšiřovat spolupráci s médii.
  • podporovat spolupráci pro-rodinných organizací, především celorepublikové sítě Center pro rodinu v rámci Asociace center pro rodinu, koordinací společných akcí a prohlubováním spolupráce s dalšími pro-rodinnými organizacemi u nás i v zahraničí.
  • spolupracovat na mezinárodní úrovni se zahraničními národními a nadnárodními prorodinnými institucemi.

Tématice manželství a přípravy na něj se věnuje portál Manželsví.cz, jehož náplní jsou přehledné informace o manželství z pohledu katolické církve. Je zde možné nalézt materiály filozoficko-teologické, liturgické, pastorační či právní, ale také texty k obecnému povzbuzení a poučení.

Webový vzdělávací projekt spustila v srpnu 2016 Papežská rada pro laiky ve spolupráci se Španělskou biskupskou konferencí www.educazioneaffettiva.org. Česká biskupská konference rozhodla o jeho přeložení do českého jazyka. Program výchovy ke zralé lásce po stránce citové a sexuální naleznete zde.

Foto: Člověk a víra/Dominik Novák