Vzdělávání a výchova

Výchova a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých je službou pro budoucí generace a obohacuje nejen církev, ale celou společnost. Proto se křesťané angažují na poli vzdělávání ve všech jeho úrovních a provozují mateřské i základní školy, nejrůznější druhy středních škol a odborných učilišť i školy vyšší odborné a vysoké.

Církevní školství má dlouhou tradici. Již ve středověku patřila církev k nejvýznamnějším nositelům vzdělanosti a první hlasatelé křesťanství byli zároveň i prvními učiteli. Legendy uvádějí, že první latinskou školou v naší zemi byla škola v Budči, která údajně poskytla vzdělání i sv. Václavovi. Máme doloženou první zprávu o latinské škole v Praze u sv. Víta z roku 1068, která pravděpodobně existovala již před tímto datem. První doložená světská škola přitom existovala až okolo roku 1270 v Praze. Klášterní školy zůstaly několik staletí jediným zdrojem vzdělání pro široké vrstvy obyvatelstva. V dobách, kdy se školství teprve konstituovalo a kdy ještě zdaleka nebyla zavedena povinná školní docházka, měly v otázkách vzdělávání zcela mimořádný význam a postavení některé církevní řády.

Po roce 1989 začalo docházet k obnově a zakládání církevních škol a tato obnova byla provázena argumentací, že jde o opětovnou renesanci školství, jehož existence byla násilně přerušena totalitním systémem po roce 1948. Církevní školy a školská zřízení jsou otevřeny všem, bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Rozhodující je pouze úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Studovat na těchto školách mohou i ti, kteří nemají žádné náboženské povědomí, ale jsou ochotni přijmout jejich duchovní rozměr. Církevní školy nabízejí nejen vzdělání a výchovu k obecně platným zásadám civilizované společnosti, ale navíc ještě umožňují svým žákům vzdělání a výchovu v křesťanském duchu.

V rámci České biskupské konference má tuto oblast na starost Sekce církevního školství.

Samostatnou kapitolu představuje katecheze, tedy náboženské vzdělání, poskytované především dospělým zájemcům o křest, dětem základních a středních škol i adeptům na přijetí některých svátostí.

Církevní školy v Česku:

věděli jste, že...

  • v ČR funguje 130 církevních škol a školských zařízení?
  • na církevních školách studuje přes 20 000 žáků a studentů?
  • současné školy byly zakládány ihned po roce 1989?
  •  jejich působení se řídí platnou českou legislativou a školským zákonem?
  •  poskytují kromě vzdělání také rozvoj duchovní oblasti člověka?
  •   jejich kvalitu dokládají studijní úspěchy i pozitivní hodnocení školní inspekce?
  •  zájem žáků a rodičů o studium převyšuje možnou kapacitu?

Foto: Člověk a víra/Martina Moštková