Katecheze

Poslání Katechetické sekce ČBK

Jaké jsou úkoly Katechetické sekce ČBK?

a) sloužit pro potřeby katechizace, které se týkají všech diecézí na celém území ČR. Stará se o publikace celonárodního významu, pořádá celonárodní kongresy, obstarává kontakt s hromadnými sdělovacími prostředky a další práce a úkoly přesahující možnosti jednotlivých diecézí nebo oblastí,

b) být ve službě diecézí a oblastí k šíření informací a katechetických projektů, ke koordinaci akcí ve spolupráci s diecézemi a řeholními společenstvími a k pomoci diecézím méně vybaveným ke katechizaci,

c) koordinovat katechetickou činnost v celé ČR (zajišťovat výměnu zkušeností a pravidelnou spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými diecézními centry),

d) spolupracovat s katechetickými úřady v jiných zemích a účastnit se další katechetické činnosti na mezinárodní úrovni (Všeobecné direktorium pro katechizaci, čl. 269). Na základě této spolupráce informuje a inspiruje činnost diecézních katechetických center.

Katechetická sekce ČBK je stálým orgánem biskupa – předsedy Komise České biskupské konference pro katolickou výchovu (Mons. Ladislav Hučko) zastoupeného biskupem pověřeným vedením její Katechetické sekce (Mons. Karel Herbst SDB). Katechetická sekce ČBK pracuje na základě jím zadávaných úkolů a pověření.

Katechetická sekce ČBK je zřízena na základě kán. 775, § 3 CIC a doporučení Všeobecného direktoria pro katechizaci (čl. 269). Je řízena vedoucím sekce.