banner sekce
Sekce

Školství

Odkazy

Centrální školské instituce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) www.msmt.cz
Národní ústav odborného vzdělávání (NUOV) www.nuov.cz 
Národní institut dětí a mládeže (NIDM) www.nidm.cz
Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR (IPPP ČR) www.ippp.cz
Ústav pro informace ve vzdělávání (UIV) www.uiv.cz
Česká školní inspekce (ČŠI) www.csicr.cz
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) www.cermat.cz
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) www.nidv.cz

Asociace

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) – www.skav.cz
Unie školských asociací ČR (CZESHA) – www.czesha.cz

NNO ve vzdělávání

Přátelé angažovaného učení (PAU) www.pau.cz
Společnost pro předškolní výchovu www.spolecnos­tpv.cz
Společnost Montessori www.montessori­cr.cz
přehled organizací na Metodickém portálu www.rvp.cz/sek­ce/510

Alternativní školy

alternativní školy v ČR www.webpark.cz/al­ternativy
stručný přehled alternativních škol 

Školy, studium a vzdělání všeobecně

UIV – centrální registr – http://founder­.uiv.cz/…vybskol­r.asp 
www.KamPoMatu­rite.cz
www.VysokeSko­ly.com
www.VyssiOdbor­neSkoly.com
www.StredniSko­ly.com
www.ZakladniS­koly.com
www.JazykoveS­koly.com

Media

European Schoolnet http://eun.dzs­.cz/index.html 
Česká škola – www.ceskaskola.cz
Škola on-line – www.skolaonli­ne.cz
Mujnet – www.mujnet.cz

Tisk

Hospodářské noviny – vzdělávání
Učitelské listy – www.ucitelske-listy.cz
Učitelské noviny – www.ucitelske­noviny.cz
Moderní vyučování – www.modernivy­ucovani.cz
Informatorium 3–8 – www.portal.cz/in­fo/
Týdeník školství – www.tydenik-skolstvi.cz
Rodina a škola – www.portal.cz/ras/
Děti a my – www.portal.cz/dm/
Psychologie dnes www.portal.cz/pd/

Nakladatelství

Fraus – www.fraus.cz
Portál – www.portal.cz
Raabe – www.raabe.cz
Prodos – www.prodos-cz.cz

Odborné publikace a vzdělávací materiály

Publikace Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání – http://www.zko­la.cz/zkedu/pred­skolou/…
Publikace o.s. Aisis – www.aisis.cz/pro­jekt.php3?…
publikace doporučené pro PV – www.rvp.cz/sek­ce/12

Knihovny

Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) – www.npkk.cz
Národní knihovna ČR (NKP) – www.nkp.cz
WebArchiv – www.webarchiv.cz

ESF – systémové a národní projekty

Koordinátor – http://www.nid­v.cz/cs/projek­ty…
Kvalita – www.esf-kvalita1.cz
Brána jazyků – http://nidv.cz/cs/pro­jekty/… 

ESF – grantové projekty

MHMP – www.praha-mesto.cz/zdroj­.aspx?…
přehled realizovaných grantových projektů v rámci OP RLZ – www.rvp.cz/sek­ce/484

EU

Comenius – http://www.na­ep.cz/index.php?a…
eTwining – www.etwinning.net

projekty pro PV

Informace o projektech na Metodickém portálu – http://www.rvp­.cz/sekce/638

projekty pro ZV a GV

Informace o projektech na Metodickém portálu – http://www.rvp­.cz/sekce/509

Granty

Grantová agentura ČR – www.gacr.cz
Informační centrum neziskových organizací – www.neziskovky.cz
Nadace pro rozvoj občanské společnosti – www.nros.cz
Nadace OSF Praha – www.osf.cz
Vzděláváním pro konkurenceschopnost – www.msmt.cz/e­u/vyzvy
MHMP – http://www.praha-mesto.cz/defau­lt.aspx?… 

Projekty

Projekty pro PV na Metodickém portálu – http://www.rvp­.cz/sekce/638
Projekty pro ZV a GV na Metodickém portálu – http://www.rvp­.cz/sekce/509

Projekty kin

Aeroškola – www.kinoaero.cz

Národnostní menšiny

Škola pro všechny – www.skolaprov­sechny.cz
informace o projektu, termíny vzdělávacích seminářů
Projekt podpory vzdělávání PORYV – www.poryv.ecn.cz
Varianty – www.varianty.cz
Nová škola – www.novaskola.org
Multikulturní centrum Praha (MKC) – www.mkc.cz
Kabinet multikulturní výchovy – www.ped.muni.cz/wso­cedu/kmv

Mimořádně nadané děti

IPPP – www.ippp.cz
mensa – www.mensa.cz
Talent centrum – http://www.nid­m.cz/c_pt_uv.php
Společnost pro talent a nadání – www.talent-nadani.xf.cz
tematický vstup na Metodické portálu – http://www.rvp­.cz/sekce/312

Speciální vzdělávání

MŠMT – speciální školství – www.msmt.cz/…lni-skolstvi
Dyscentrum – www.dyscentrum­.org
Školní pedagogicko-psychologické služby – www.skolni-pp-sluzby.wz.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR – www.nrzp.cz
odkazy na Edu.cz – http://www.edu­.cz/portal/pa­ge?…
sekce Metodického portálu pro spec. vzdělávání – www.rvp.cz/sek­ce/4
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – www.arpzpd.cz
Asociace pomáhající lidem s autismem – www.apla.cz
Česká unie neslyšících – www.cun.cz
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR – www.sons.cz
Svaz tělesně postižených v ČR – www.svaztp.cz
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR – www.diadeti.cz
společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR – www.spmpcr.cz
Společnost pro ranou péči – www.ranapece.cz

Prevence soc.patologických jevů

přehled informačních zdrojů na edu.cz – www.edu.cz/por­tal/page?… 

Evaluace, hodnocení, maturita

CERMAT – www.cermat.cz
SCIO – www.scio.cz
Kalibro – www.kalibro.cz
tematický vstup na Metodickém portálu – www.rvp.cz/sek­ce/511
tematický vstup na Metodickém portálu – www.rvp.cz/sek­ce/346