Vatikán

Protože z právního hlediska je katolická církev autonomním společenstvím, nezávislým na jakékoliv lidské moci, čili je svrchovaná, výkon této svrchovanosti – svrchovanosti duchovní – přísluší římskému biskupovi.

Vzhledem k tomu, že se jedná o společenství složité a všude rozšířené, potřebuje římský biskup podporu a spolupráci celého souboru podřízených orgánů. Tento soubor, v jehož čele stojí římský velekněz, se nazývá Apoštolský stolec. Nicméně výraz Apoštolský stolec se vyskytuje jak v oblasti nauky, tak v oblasti práva a je úzce spjat – někdy zřetelně, někdy méně jasně – s naukou a právem katolické církve, římského pontifikátu (papežství) a státu města Vatikán.

Podle Kodexu kanonického práva však Apoštolský stolec může mít dva rozdílné významy: jeden širší a všeobecný zahrnuje nejen římského velekněze, ale také státní sekretariát a další orgány Římské kurie, druhý užší a speciální, zahrnující výlučně římského velekněze – papeže. Poněvadž Apoštolský stolec je nejvyšší řídící orgán, je jak v jednom, tak v druhém směru odlišný jak od církve, tak od městského státu Vatikán jako hlava od svého těla: v jednom případě od těla mystického, ve druhém případě od těla politicko-státního. Je-li vše jasné, pokud jde o kanonické uspořádání, není tomu tak v oblasti mezinárodního práva. Nicméně je rozdílný od římské kurie jako celek od části.

(Křesťanství od A do Z, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1998)

Aktuální informace Apoštolského stolce v osmi světových jazycích jsou dostupné na www.vatican.va

Římská kurie


Římskou kurii tvoří systém mnoha úřadů a institucí. Mezi nimi mají nejvýznamnější místo kongregace,  papežské rady a komise.

Oficiální české názvy všech vatikánských úřadů schválili biskupové na zasedání Stálé rady ČBK dne 11.3.2008.

Sekretariát

Státní sekretariát (Secretaria Status) kardinál Pietro Parolin

Kongregace (Congregatio)

Prefekt

pro nauku víry (pro Doctrina Fidei)

kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer

pro východní církve (pro Ecclessis Orientabus)

kardinál Leonardo Sandri

pro bohoslužbu a svátosti (de Cultu Divino e Disciplina  Sacramentorum 

kardinál Robert Sarah

pro blahořečení a svatořečení (de Causis Sanctorum)

kardinál Giovanni Angelo Becciu

pro biskupy (pro Episcopis)

kardinál Marc Armand Ouellet

pro evangelizaci národů (pro Gentium Evangelisatione)

kardinál Luis Antonio Gokim Tagle

pro klérus (pro Clericis)

karidinál Beniamino Stella

pro společnosti zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života (pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae)

kardinál João Braz de Aviz

pro katolickou výchovu /semináře a studijní instituty
(de Institutione Catholica /de Seminariis Atque Studiorum Institutis)

kardinál Giuseppe Versaldi 

Dikastéria (Dicasterium )

prefekt
pro komunikaci Paolo Ruffini
pro laiky, rodinu a život (Dicasterium pro Laicis, Familia et Vita) kardinál Kevin Joseph Farrell
pro pro službu integrálnímu lidskému rozvoji (Dicasterium ad Integram Humanam Progressionem Fovendam) kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson

Tribunály

Apoštolská penitenciárie (Paenitentiaria Apostolica) kardinál Mauro Piacenza
Nejvyšší tribunál apoštolské signatury (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae) kardinál Dominique François Joseph Mamberti
Tribunál římské roty (Tribunal Rotae Romanae) Pio Vito Pinto

Papežská rada (Pontificium Consilium)

Předseda
pro kulturu (de Cultura) kardinál Gianfranco Ravasi
pro mezináboženský dialog (pro Dialogo Inter Religiones) Miguel Ángel Ayuso Guixot
pro výklad legislativních textů (de Legum Textibus) Filippo Iannone
pro jednotu křesťanů (ad Unitatem Christianorum Fovendam) kardinál Kurt Koch
pro novou evangelizaci (de Nova Evangelizatione Promovenda) arcibiskup Rino Fisichella

Ekonomický sekretariát

Ekonomický sekretariát (Secretaria Sanctae Sedis Rebus Oeconomicis Praeposita) Juan Antonio Guerrero Alves, S.J.

Papežské komise

Předseda
pro Latinskou Ameriku (pro America Latina) kardinál Marc Armand Ouellet
Papežská biblická komise (Biblica) kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer
pro ochranu nezletilých kardinál Seán Patrick O'Malley
pro archeologii (de Sacra Achaeologia) kardinál Gianfranco Ravasi
pro Městský stát Vatikán kardinál Giuseppe Bertello

Další vatikánské úřady

Apoštolská komora (Camera Apostolica) kardinál komoří Kevin Joseph Farrell
Kolegium kardinálů kardinál Angelo Sodano
Stavební huť baziliky sv. Petra (Fabrica Sancti Petri)   kardinál Angelo Comastri
Mezinárodní teologická komise (Commissio Theologica Internationalis) kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer
Úřad pro práci apoštolského stolce (Officium laboris Apostolicae Sedis) Giorgio Corbellini
Apoštolská dobročinná pokladna (Eleemosynaria Apostolica) kardinál Konrad Krajewski
Prefektura papežského domu (Praefectura Pontificalis Domus) Georg Gänswein
Správa majetku apoštolského stolce (Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae) Nunzio Galantino
Synoda biskupů (Synodus Episcoporum) kardinál Lorenzo Baldisseri
Governatorát Městského státu Vatikán kardinál Giuseppe Bertello
Vatikánská apoštolská knihovna (Bibliotheca Apostolica Vaticana) José Tolentino Calaça de Mendonça
Vatikánský tajný archív (Archivio Segreto Vaticano) José Tolentino Calaça de Mendonça
Papežský výbor pro mezinárodní eucharistické kongresy (Pontificius Comitatus Eucharisticis Internationalibus Conventibus provehendis) Piero Marin
Řád Božího hrobu (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani) kardinál Fernando Filoni
Papežská lateránská univerzita (Pontificia Universitas Lateranensis) Vincenzo Buonomo
Severoamerická papežská kolej (Pontificum Collegium Civitatum Foederatarum Americae Septemtrionalis) neobsazeno
Papežská bazilika Svatého Jana v Lateráně (Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sancti Iohannes Baptista et Evangelista in Laterano) kardinál Angelo De Donatis
Bazilika Panny Marie Větší (Basilica Sancta Mariae Maior) kardinál Stanisław Ryłko
Bazilika svatého Pavla za hradbami (Basilica Sancti Pauli extra moenia) kardinál James Michael Harvey
Bazilika svatého Petra (Basilica Sancti Petri) kardinál Angelo Comastri

Rady

Rada kardinálů (Consilium Cardinalium Summo Pontifici) kardinál Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga
Ekonomická rada (Consilium Rebus Oeconomicis Praeposita) kardinál Reinhard Marx

Papežská akademie

Papežská akademie pro život (Pontificia Academia pro Vita) Vincenzo Paglia
Papežská církevní akademie (Pontificia Academia Pontifica Accademia Ecclesiastica) Giampiero Gloder

Autor fotografie: Pietro Naj-Oleari, licence CC BY