Vatikán

Protože z právního hlediska je katolická církev autonomním společenstvím, nezávislým na jakékoliv lidské moci, čili je svrchovaná, výkon této svrchovanosti – svrchovanosti duchovní – přísluší římskému biskupovi.

Vzhledem k tomu, že se jedná o společenství složité a všude rozšířené, potřebuje římský biskup podporu a spolupráci celého souboru podřízených orgánů. Tento soubor, v jehož čele stojí římský velekněz, se nazývá Apoštolský stolec. Nicméně výraz Apoštolský stolec se vyskytuje jak v oblasti nauky, tak v oblasti práva a je úzce spjat – někdy zřetelně, někdy méně jasně – s naukou a právem katolické církve, římského pontifikátu (papežství) a státu města Vatikán.

Podle Kodexu kanonického práva však Apoštolský stolec může mít dva rozdílné významy: jeden širší a všeobecný zahrnuje nejen římského velekněze, ale také státní sekretariát a další orgány Římské kurie, druhý užší a speciální, zahrnující výlučně římského velekněze – papeže. Poněvadž Apoštolský stolec je nejvyšší řídící orgán, je jak v jednom, tak v druhém směru odlišný jak od církve, tak od městského státu Vatikán jako hlava od svého těla: v jednom případě od těla mystického, ve druhém případě od těla politicko-státního. Je-li vše jasné, pokud jde o kanonické uspořádání, není tomu tak v oblasti mezinárodního práva. Nicméně je rozdílný od římské kurie jako celek od části.

(Křesťanství od A do Z, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1998)

Aktuální informace Apoštolského stolce v osmi světových jazycích jsou dostupné na www.vatican.va

Římská kurie


Římskou kurii tvoří systém mnoha úřadů a institucí. Mezi nimi mají nejvýznamnější místo kongregace,  papežské rady a komise.

Oficiální české názvy všech vatikánských úřadů schválili biskupové na zasedání Stálé rady ČBK dne 11.3.2008.

Kongregace Prefekt

  pro nauku víry (Congregatio pro doctrina fidei)

kardinál Gerhard Ludwig Müller

  pro východní církve (pro Ecclessis orientabus)

kardinál Leonardo Sandri

  pro bohoslužbu a svátosti (de cultu divino e disciplina               sacramentorum 

kardinál Robert Sarah

  pro blahořečení a svatořečení (de causis sanctorum)

kardinál Angelo Amato

  pro biskupy (pro episcopis)

kardinál Marc Quellet

  pro evangelizaci národů (pro gentium evangelisatione)

kardinál Fernando Filoni

  pro klérus (pro clericis)

karidinál Beniamino Stella

  pro společnosti zasvěceného života a pro společnosti apoštolského          života (pro institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae)

kardinál João Braz de Aviz

  pro katolickou výchovu /semináře a studijní instituty
 (de institutione catholica /de seminariis atque studiorum institutis)

kardinál Giuseppe Versaldi 
Papežská rada Předseda

 pro laiky (Pontificium consilium pro laicis)

kardinál Stanisław Ryłko

 pro jednotu křesťanů (ad unitatem Christianorum fovendam

kardinál Kurt Koch

 pro rodinu (pro familia)

arcibiskup Vincenzo Paglia

 "Cor Unum"

neobsazeno

 "Justitia et Pax" (de iustitia et pace)

kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson

 pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov (de spirituali migrantium  atque itinerantium cura)

kardinál Antonio Maria Vegliò

  pro pastoraci zdravotníků (pro pastorali valetudinis cura)

arcibiskup Zygmunt Zimowski

  pro výklad legislativních textů (de legum textibus)

kardinál Francesco Coccopalmerio

  mezináboženský dialog (pro dialogo inter religiones)

kardinál Jean-Louis Tauran

  pro kulturu (de cultura)

kardinál Gianfranco Ravasi

  pro sdělovací prostředky (de communicationibus socialibus)

arcibiskup Claudio Maria Celli

  pro novou evangelizaci (de Nova Evangelizatione Promovenda)

Arcibiskup Rino Fisichella

Papežské komise Předseda

  pro archeologii (de sacra achaeologia)

kardinál Gianfranco Ravasi

  pro kulturní dědictví církve
  (Pontificia commissio de bonis culturalibus ecclesiae)

kardinál Gianfranco Ravasi

  Papežská biblická komise (biblica)

kardinál Gerhard Ludwig Müller

  "Ecclesia Dei"

kardinál Gerhard Ludwig Müller

  Mezinárodní teologická komise (Commissio theologica    internationalis)

kardinál Gerhard Ludwig Müller

  pro Latinskou Ameriku (pro America Latina)

kardinál Marc Ouellet

  pro katechismus katolické církve

kardinál Gerhard Ludwig Müller

  pro zdravotnictví

mons. Luigi Mistò

  pro ochranu nezletilých

kardinál Seán Patrick O'Malley

Další vatikánské úřady

  Úřad pro práci apoštolského stolce (Officium laboris Apostolicae Sedis)

  Státní sekretariát (Secretaria status)

  Apoštolská penitenciárie (Paenitentiaria apostolica)

  Nejvyšší tribunál apoštolské signatury (Supremum tribunal signaturae apostolicae)

  Tribunál římské roty (Tribunal rotae romanae)

  Správa majetku apoštolského stolce (Administratio patrimonii Sedis Apostolicae)

  Pokladna apoštolského stolce (Camera apostolica)

  Prefektura ekonomických záležitostí apoštolského stolce (Praefectura rerum oeconomicarum Sanctae Sedis)

  Prefektura papežského domu (Praefectura pontificalis domus)

  Úřad pro papežské bohoslužby (Officium de liturgicis celebrationibus summi pontificis)

  Vatikánská apoštolská knihovna (Bibliotheca apostolica vaticana)

  Vatikánská tiskárna (Typographia polyglotta vaticana)

  Vatikánské nakladatelství a knihkupectví (Officina libraria editoria vaticana)

  Vatikánský rozhlas (Statio radiophonica vaticana)

  Vatikánské televizní studio (Centrum televisificum vaticanum)

  Stavební huť baziliky sv. Petra (Fabrica sancti Petri)  

  Apoštolská dobročinná pokladna (Eleemosynaria apostolica)

Autor fotografie: Pietro Naj-Oleari, licence CC BY