Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství
o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž
přivede k slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.