Biskupové

Biskup z řec. episkopos (ze slovesa epi-skopein, "hledět shora", "dohlížet" či "bdít"), později v lat. episcopus. Je to nástupce apoštolů, jemuž je v plném rozsahu udělena svátost kněžství. Biskupským svěceným přejímá biskup poslání posvěcovat, vyučovat a spravovat lid Boží (diecézi).

Biskupové se dělí na :

1. diecézní, jimž je svěřena péče o lid v nějaké diecézi.

Rozlišuje se:

a) sídelní biskup, spadá-li pod metropolitu a patří k církevní provincii

b) vyňatý biskup, nepatří-li k církevní provincii a spadá přímo pod Apoštolský stolec.

2. titulární, kteří mohou být:

a) nástupci, čili pomocní biskupové s právem následnictví

b) světící, kteří mají nebo nemají zvláštní pravomoci

3. emeritní, pokud pozbyli úřad z titulu věku nebo přijaté rezignace.


Čeští biskupové

Mons. Jan Baxant
kardinál Dominik Duka OP
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Mons. Josef Kajnek
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.
Mons. Václav Malý
Mons. Pavel Posád
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál

Moravští biskupové

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Mons. Jan Graubner

 

Mons. František Václav Lobkowicz OPraem
Mons. Martin David

Řeckokatoličtí biskupové

Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko CSc.

Emeritní biskupové

Mons. ThDr. Petr Esterka
    • Funkce: titulární biskup cefalenský

Mons. Karel Herbst SDB
Mons. Josef Hrdlička
Mons. Ján Eugen Kočiš
  • Funkce: titulární biskup abrittský
Mons. František Radkovský