Historický kalendář

                                                K V Ě T E N   2 0 1 7

 

1. KVĚTEN

1482   Zemřel Olbram III. ze Škvorce, katolický kněz a biskup. V roce 1382 zvolen

kanovníkem u sv.Víta na Pražském hradě a r.1389 proboštem u sv.Apolináře na

pražském Novém Městě. Rovněž zastával také úřad kancléře vévody Jana Zhoře –

leckého. Roku 1396 jmenován 4.pražským arcibiskupem. Na jaře 1400 vysvětil jáhna

Mistra Jana Husa na kněze v roudnickém klášterním kostele. Za svého episkopátu se

aktivně účastnil vyjednávání ve ostřených konfliktech mezi Lucemburky.

 

1572   Zemřel papež Pius V. ( vl.jm. Antonio  Michele Ghislieri ), katolický kněz-domi –

nikán. Dne 7.ledna 1566 zvolen papežem. Za svého pontifikátu důsledně prováděl

reformy Tridentského koncilu. Vydal římský katechismus, breviář a misál, které se

používaly po čtyři následující století. Vyhlásil 7.říjen za svátek Panny Marie Růžencové.

Reformoval papežské úřady a kongregace. V r.1712 prohlášen za svatého (* 17.1.1504).

 

1627   Na základě rozhodnutí strahovského opata Kašpara Questenberga do Prahy

přeneseny ostatky sv.Norberta z Xantenu. Příštího dne vyvrcholily slavnosti za účasti

pražského arcibiskupa Arnošta Harracha, 16 premonstrátských opatů a proboštů.

Ostatky zakladatele premonstrátského řádu poté uloženy v opatském chrámu na

Strahově.

 

1862   Narozen Augustin Jan Kubeš, katolický kněz-kapucín a katecheta. V letech

1890 až 1897 kvardiánem konventu v Sušici a poté v Kolíně. V rozmezí let 1911 -1916

jmenován provinciálem Řádu kapucínů. Roku 1919 opět se stal kvardiánem v Praze a

poté následovalo Opočno. Zabýval se přírodními vědami,publikoval v „Časopise

společnosti entomologické“, kde se stal spoluredaktorem.  (+ 16.7.1924).

 

1967   Zemřel Václav Bělohlávek, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou

hvězdou, homiletik a spisovatel. Autor homilií, apologetických spisů a životopisy českých

patronů. Z jeho prózy je významná fantastická vize posledních dnů lidstva. „Eliášův oheň“

a triptych „Božetěch“. Jeho poezie obsahuje problémy hříchu a vykoupení, boj dobra se

zlem, poslední soud a život věčný. Redaktor časopisu „Od Karlova mostu“. (* 9.1.1870).

 

1992   Prešovský řeckokatolický biskup Ján Hirka obnovil ústřední duchovní správu

pro moravsko – slezský děkanát řeckokatolické církve se sídlem v Brně.

 2. KVĚTEN

1947   Před kostelem Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně slavnostně odhalen

Památník neznámým dětem v letech 1939 – 1945 a posvěcen pražským arcibiskupem

ThDr. Josefem Beranem .

3. KVĚTEN

1827   Narozen Jeroným Jan Nepomucký Solař, katolický kněz-premonstrát, regionální

historik a spisovatel. Profesor na řádovém gymnasiu v Havlíčkově Brodu. Zbytek svého

života pak strávil v želivském klášteře. Nejprve uveřejňoval různé básně s duchovní

tématikou, které publikoval v náboženských časopisech, záhy přilnul k archeologii a

místopisu. Historickými články přispíval do „Blahověstu“ a „Lumíra, zvláště do „Památek

archeologických“. Dopisující člen Archeologického sboru Českého muzea. (+ 30.1.1877).

 

1852   Zemřel František Alexandr Rokos, katolický kněz a teolog, obrozenecký spisovatel.

 V letech 1845 až 1849 působil jako lokalista v Radošově u Karlových Varů a od roku 1849

ustanoven farářem v Dřevčicích u Brandýse nad Labem. Jeho literární tvorba v poetice se

podřizuje zásadám katolické věrouky. Legendární a baladické látky se staly náplní sbírek

„Básně a Smíšené básně“. V próze adresovanou mládeži jsou „Povídky pro vlasteneckou

mládež a její milovníky“. (* 25.3.1797).

 

1867   Zemřel PhDr. a ThDr.h.c. Marian Heinl, katolický kněz-premonstrát. Od roku 1809

profesorem na gymnasiu v Plzni a v roce 1831 se stal farářem v Čihané. Roku 1843

zvolen opatem premonstrátského kláštera v Teplé u Karlových Varů. Po zvolení vytvořil

mariánsko-lázeňskou farnost a téhož roku založil tamní hřbitov. V rozmezí let 1844 -1848

nechal v obci budovat kostel Nanebevzetí Panny Marie. Chtěl, aby chrám symbolizoval

spojení západní a východní církevní kultury. Mezi roky 1861 až 1867 zasedal v Českém

zemském parlamentu.  (* 23.1.1785).

 

1912   Zemřel František Alois Remis, katolický kněz, komunální politik. Od roku 1885

ustanoven farářem v Bludově. Zasloužil se o vybudování nové kaple, vybavil interiér

kostela a založil jeho pamětní knihu.Spoluzaložil vlastenecké katolické spolky Orel,

Svatopluk, Sv.Rosálie a Sv.Ludmily. Roku 1886 se stal ředitelem Občanské záložny a

též předsedou místní školní rady. Reprezentoval konzervativní katolický proud. Sympa –

tizoval se slavjanofilskými tendencemi. R.1896 zvolen předsedou „Matice Zábřežské“.

(* 4.9.1849).

 

1922   Zemřel PhDr. a ThDr. Eugen Kadeřávek, katolický kněz-premonstrát a teolog,

filozof, thomista. V letech 1866 – 1872 učil klasickou filologii na gymnasiu v Havlíčkově

Brodě a poté na Slovanském gymnasiu v Olomouci učil latině, řečtině a filozofii.

Současně přednášel na CMTF v Olomouci. V r.1891 povolán do Prahy na KTF UK, kde

jmenován řádným profesorem křesťanské teologie a filozofie Přilnul k filozofii aristo –

telicko-thomistické. Vydal samostatné spisy např. „O jsoucnosti a bytnosti Boží“, „Věda

a víra“, „Řeč o sv.Tomáši Akvinského“ a další.  (* 26.7.1840).

 

1932   Zveřejněna papežská encyklika Pia XI. „Charitate Christi compulsi“ – o hospodář.

a sociální krizi zaviněné soustředěním bohatství v mála rukou.

 

4. KVĚTEN

1652   Narozen ThDr. Jan Florian Hammerschmidt, katolický kněz, historik a spisovatel.

V r.1696 ustanoven rektorem arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Roku 1698

zvolen kanovníkem vyšehradským a také staroboleslavským. Od r.1710 působil

ve funkci faráře v pražském chrámu Matky Boží před Týnem.,který dal opravit a nově

vyzdobit. Napsal monografie o vyšehradském chrámu sv.Petra a Pavla, o dominikánském

klášteru sv.Jiljí a o Svatém Duchu v Praze. Nejcenější dílo je latinsky psané „Podromus

gloriae Pragenae“ z r.1723, kde popisuje Prahu na vrcholu baroka z r.1723. (+ 4.1.1735).

 

1737   Slavnostně položen základní kámen k okázalé přestavbě ve vrcholném baroku

kostel sv.Kateřiny na pražském Novém Městě podle projektu Kiliána Ignáce Diezenhofera.

Kostel založen r.1355 císařem Karlem IV., jako součást kláštera augustiniánek. V r.2007

propůjčen Řádu křížovníků s červenou hvězdou  Roku 2012 pražský magistrát předal do

užívání pravoslavné církvi.

 

1997   V Římě prohlásil papež Jan Pavel II. prvního Róma v dějinách katolické církve,

Ceferina Gimineza Mally ze Španělska za blahoslaveného. Narozen r.1861 a roku 1912

vstoupil do katolické církve. Během španělské války 1936 – 1939, dne 8.srpna 1936,

v Barbastru zastřelen s růžencem v ruce.

 

5. KVĚTEN

1627   Svatojánské slavnosti „Navalis“ v Praze – první hudební vystoupení na lodích

u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta  do Strahovského kláštera. První novodobé

obnovené „Navalis“ se konaly v roce 2009.

 

1892   Zemřel František Daneš, katolický kněz, pedagog a buditel. Od r.1837 působil

jako vychovatel v rodině hraběte Josefa z Dietrichštejna. Roku 1840 se stal admini –

strátorem v Peruci, kde se místní fara stala místem schůzek českých buditelů a vlas –

tenců ( K.Havlíček Borovský, Frant.Palacký, F.L. Rieger a další). Jako r.1852 jmenovaný

okresní školní inspektor dbal o zvýšení vzdělanosti lidu a odborné úrovně učitelského

sboru. Vydal spis „Řeči nedělní, sváteční a příležitostné přes celý rok“.  (* 23.7.1807).

 

1892   Zemřel Josef Souhrada, katolický kněz, biskupský notář, spisovatel.Roku 1864

působil jako farář v Chudenicích. Zaměřil se literárně na obrázky z pošumavského a

kněžského života, které zveřejňoval ve sbírce „Hlasy katolického spolku“. Vydal postní

kázání nazv. „Sedmero hlavních hříchů“ a „Sedmero křesťanských ctností“. Napsal

„Odchod českého kněze do Ameriky“. Přispíval do přílohy „Štěpnice“, pedagogického

časopisu „Škola a život“.  (* 11.6.1838).

 

6. KVĚTEN

1312   Ve francouzském Vienne skončil 15.všeobecný církevní koncil, svolán papežem

Klementem V. Jeho zásadním rozhodnutím bylo zrušení Řádu templářů. Zahájen

16.září 1311.

 

1817   Narozen Antonín Šanta, katolický kněz, děkan v Litomyšli, regionální historik,

spisovatel. Zakládající  člen Sokola. V r.1862 dal podnět k založení pěveckého spolku

„Vlastimil“, kde se potom stal prvním předsedou. Od r.1877 zastával funkci školního

inspektora pro litomyšlský okres. Sepsal dějiny Litomyšle a historický vývoj děkanského

chrámu v Litomyšli. Autor spisu „Zeměpis pro dítky“ a „Cesty po světě“. (+ 27.4.1887).

 

1857   Narozen Mons. Klement Kuffner, katolický kněz, spisovatel a překladatel. V r.1901

jmenován farářem u sv.Víta na Pražském hradě. Působil v oboru katechetiky a homiletiky

a téže zaměřil na reformu církevního zpěvu v „Jednotě Cyrilské“. Soustředil se na překlad

a výklad díla  Řehoře Velikého: „Kniha o správě pastýřské“ a „Čtyři knihy rozmluv“.

z latiny přeložil dílo Aurelia Augustina.  (+ 17.9.1938).

 

1957   Zemřel Alois Lang, katolický kněz a teolog, mystik, filozofický a literární esejista.

V období let 1898 až 1930 se stal profesorem náboženství na vyšší reálce v Moravské

Ostravě. Významné jsou jeho práce o evropské mystice, kterouchápe jako autentický

prožitek, umocňující náboženské cítění člověka k navození stavu křesťanské odevzda –

nosti Bohu. Zabýval se poezií středověku, baroka i romantimu, homiletikou i studiem

hermetismu.  (* 16.7.1869)

 

7. KVĚTEN

1692   Slavnostně položen základní kámen ke stavbě barokního poutního kostela

v Chlumu Svaté Maří, nedaleko Sokolova, chlumským proboštem Johanem Adalbertem

Kaplankem. Dne 11.května 1702 hlavní chrám slavnostně konsekrován pražským světícím

biskupem Veitem, den nato také milostná kaple.

 

1862   Narozen PhDr. a ThDr. Josef Kupka, katolický kněz a teolog, biskup, přední liturgik

a homiletik. V roce 1913 zvolen kanovníkem katedrální kapituly brněnské. Profesor

pastorální teologie na bohosloveckém ústavu v Brně. Dne 22.října 1931 ho papež Pius XI.

jmenoval sídelním biskupem brněnské diecéze. Zasloužil se o první diecézní synodu

v Brně r.1934. Vydal řadu pojednání z oboru liturgie a homiletiky: „O mši svaté“ a „Kazání

a homilie na neděle a svátky“. (+ 20.6.1941).

 

8. KVĚTEN

1932   Slavnostně posvěcen kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech

pražským arcibiskupem Karlem Kašparem, podle projektu slovinského architekta Josipa

Plečnika.

 

1972   Vznik Mariánského kněžského hnutí, které vzniklo v kapličce Zjevení ve Fatimě.

Jeho zakladatelem se stal Don Stefano Gobi.

 

9. KVĚTEN

1837   Narozena Maria Dominika Mazzarellová, italská řeholnice, spoluzakladatelka

Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice křesťanů – salesiánek. V r.1872 se stala

první generální představenou. Posláním je výchova dívčí mládeže. V ČR má kongregace

6 řeholních domů. Dne 24.6.1951 ji papež Pius XII. prohlásil za svatou.  (+ 14.5.1811).

 

1937   Slavnostně požehnán základní kámen Exercičního domu na Svaté Hoře u Příbrami

pražským kanovníkem ThDr. Otakarem Švecem.

 

2002   Založena Maltézská pomoc,o.p.s. Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým

velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Její hlavní činnosti je pomoc potřebným

na území ČR.

 

10. KVĚTEN

1512   V Římě slavnostně zahájen 5.lateránský koncil. Hlavním bodem se stalo pro –

jednávání zásadních církevních reforem a to na všech úrovních. Dne 16.května 1517

zasedání koncilu skončilo.

 

1987   Zemřel Miroslav Venhoda, hudební skladatel, sbormistr a dirigent. V letech 1940

až 1945 ředitel kůru v dominikánském kostele sv.Jiljí v Praze a v období let 1946 – 1950

na Strahově. V r.1939 založil a do r.1950 vedl v Praze-Břevnově chlapecký sbor

„Schola cantorum“. Zakladatel souboru „Noví pěvci madrigalů“. Autor knihy o grego –

iránském choralu.  (* 14.8.1915).

 

1997   Moravské zemské muzeum v Brně uspořádalo konferenci na téma „Písemnictví

jezuitů v Brně v 16. až 18.století.“

 

2007   V Táboře zahájeno Národní fórum mládeže katolické církve z celé ČR, které je

diskusním setkáním mladých delegátů z diecézí, řádů, komunit a hnutí. Tématem fóra

„Farnost a solidarita“. Ukončeno 13.května.

11. KVĚTEN

1852   Zemřel Josef Regner ( ps.Havlovický), katolický kněz, biskupský vikář, spisovatel,

osvětový pracovník. Dne 11.ledna 1831 jmenován farářem v Hronově a od roku 1835

se stal děkanem v Náchodě. Zasloužil se o hospodářsk a kulturní povznesení Náchodska

a Hronovska. Propagoval zahradnictví, včelařství, zalesňování a rozvoj místního

průmyslu. Velký vliv měl na zakládání a řízení přádelních škol na náchodském panství.

(* 24.2.1794).

 

12. KVĚTEN

1842   Zemřel Jan Alois Zabranský, katolický kněz, básník. Roku 1800 jmenován farářem

 v Sedlnicích u Nového Jičína a od roku 1817 pokračoval v Jaktaři u Opavy, kde se stal

děkanem. Roku 1834 zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly kroměřížské. Byl žákem

J. Dobrovského a pro něho shromažďoval český slovníkový materiál. V jeho literárním

díle je obsažena poezie mravoučná, milostná a příležitostná. Sám vydal sbírku veršo –

vánek pro děti a mládež s didaktickou tendencí „Zdravé pamlsky“. (* 10.1.1764).

 

1902   Narozen ThDr.h.c. Josef B. Souček, evangelický teolog biblista. První synodní

senior Českobratrské církve evangelické v letech 1918 až 1932. Podílel se na ekume –

nickém překladu Nového zákona. Vydal Řecko-český slovník k NZ.  (+ 9.9.1972).

 

1917   Narozen Jaroslav Popelka, katolický kněz a misionář. V období let 1945 až 1948

pokračoval teologických studiích v Anglii. Od r.1948 až do r.1952 se věnoval duchovní

službě mezi čsl.exulanty v německých a rakouských uprchlických táborech. Roku 1952

odešel do Kanady, kde působil v Chathamu a Montrealu jako misionář, působící mezi

zdejšími indiány. Od roku 1970 vedl krajanskou misii v Kalifornii. Podílel se na řadě)

kulturníchakcí čsl.exilu.  (+ 30.9.1987).

 

1942   Zemřel Dr. Emanuel Rádl, křesťanský vědec, biolog, filozof a moralista. Organi –

zátor českého filozofického života. Zdůrazňoval ideové a mravní hodnoty poslání

křesťanství. Předseda „Jednoty filozofické“, zakladatel „Nového Athenaea“, redaktor

filozofické „České mysli“. Pracoval jako asistent Ústavu zoologie FF UK. Zakladatel

Ligy pro lidská práva a bojovníkem proti fašismu. Roku 1934 předsedal 8.mezinárod.

filozofickému kongresu v Praze.  (* 21.12.1873).

 

1967   Zemřel Timotheus Vodička, katolický spisovatel a esejista, filozof, redaktor a

překladatel. Po skončení studia r.1937 na FF UK vstoupil do kláštera benediktinů v 

Praze-Břevnově, avšak r.1941 vystoupil z řádu. V letech 1941 až 1944 se stal vedoucím redak –

torem nakladatelství Velehrad v Olomouci a v rozmezí let 1946 – 1948 pracoval jako

odborný lektor a redaktor pro nakladatelství Universum. Od r.1953 byl v invalidním

důchodu. Kromě literárně kritické a publicistické činnosti se věnoval katolickým církevním

dějinám, filozoficko-náboženské esejistice a estetice. Autor životopisných monografií.

(* 16.9.1910).

 

13. KVĚTEN

1792   Narozen papež Pius IX. ( vl.jm.Giovanni Conte Mastai-Ferreti), Roku 1827 se

stal arcibiskupem Spoleta a r.1840 ho papež Řehoř XIV. jmenoval kardinálem. Dne

16.června 1846 zvolen papežem. Za svého pontifikátu, v listopad 1854 vyhlašuje dogma

víry o Neposkvrněném početí Panny Marie za přítomnosti 200 biskupů. Oficiálně svolal

I.vatikánský koncil na 8.12.1869. Dne 13.7.1870 byla většinou přijata dogma o neomyl –

nosti papeže.  (+ 7.2.1878).

 

1917   Poprvé se zjevila Panna Marie ve Fatimě v Portugalsku třem malým dětem. Tento

zážitek se opakoval každého 13.dne v měsíci, v šesti po sobě jdoucích měsících r.1917.

Podle Lúciiny zprávy svěřila Panna Maria 3 tajemství, známá jako tři fatimská zjevení.

 

1947   V pražské Lucerně se konalo manifestační shromáždění čs.katolíků za svobodnou

školu za účasti předsedy Svatováclavské ligy Dr. Václava Jandy Hlavní projev přednesl

pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran., ve kterém zdůraznil, že uzákonění nového

školského zákona by bylo nešťastný poškozením národa i státu.

 

1962   Zemřel Jakub Rozmahel, katolický kněz, publicista a spisovatel. V roce 1922 usta –

noven farářem v Adamově a od r.1928 pokračoval v Martínkově. Zpracoval rodopis

rodiny Václava Kosmáka. Podnikal cesty po Evropě a vzpomínky literárně zpracoval.

Přispíval články do „Moravské orlice“, „Nového obzoru“ a další. Autor spisů: „Do vlasti

Kristovy“, „Promluvy pohřební“a „Kostel sv.Barbory v Adamově“. Aktivní člen „Družiny

literární a umělecké v Olomouci.  (* 27.3.1885).

 

1992   Ustanoven „Světový den nemocných“ z podnětu papeže Jana Pavla II..Slaví se

od r.1993, v den svátku Panny Marie Lurdské dne 11.února. SDN připomíná utrpení a

nemoc jako něco, co k lidskému životu patří.

14. KVĚTEN

1612   Papež Pavel V. jmenoval strahovského premonstrátského opata Jana Lohelia

(1549-1622)  pražským arcibiskupem – koadjutorem s právem nástupnickým. Po smrti

svého předchůdce 18.září 1612 se stal 12.arcibiskupem pražským. Pracoval nepostup.

potlačováí protestantismu a utrakvismu. V r.1622 zakázal nadzemí Českomoravské

provincie podávat přijímání podobojí.

 

1902   Narozen Mons.PhDr. Augustin Schubert, katolický kněz-augustinián a kazatel,

filozof. V roce 1929 zvolen převorem a jmenován farářem v chrámu sv.Tomáše na praž.

Malé Straně. Kazatel nejen v pražských kostelích, ale i na českých a moravských

poutních místech. Vzdělavatel celostátní tělovýchovné organizace Orel. Po okupaci ČSR

r.1939 se snažil upevňovat náboženské a národníuvědomění. Za nacistické okupace

vězněn v koncentračním táboře v Dachau, kde zemřel na otevřenou TBC.  (+ 28.7.1942)

 

15. KVĚTEN

1252   Papež Inocenc IV. vydal bulu „Ad  extir panda“ – poprvé zmíněna tortura jako

prostředek inkvizice.

 

1862   Narozen František Žák, katolický kněz-jezuita a teolog, spisovatel Intenzívně se

věnoval katolickému spolkovému životu a spisovatelské činnosti. Ředitel „Mariánských

družin u sv.Ignáce v Praze. Zde redigoval časopis „Ve službách Královny“ Z práce

Mariánských družin postupně vznikaly duchovní písně, které zhudebnili skladatelé

Sychra a Říhovský. Na kůru u sv.Ignáce po léta řídil chrámový sbor. Zveršoval některé

životopisy svatých a světic českých patronů. Napsal pětisvazkové dílo „Soustavná katol.

dogmatika“, dále „Svoboda a mravnost“, „O Bohu“ a další.  (+ 22.12.1934).

 

1907   Narozen Antonín Dvořák, katolický kněz-salesián, inspektor SDB. Od roku 1937

působil v Ostravě při kostele sv.Josefa a současně sekretářem salesiánského inspektora

P.I.Stuchlého. V r.1939 ustanoven novicmistremv Ostravě a pak 5 let v Ořechově a další

3 roky v Hodoňovicích. Dne 24.února 1948 jmenován novým inspektorem se sídlem

v Praze-Kobylisích. Za totalitního režimu r.1953 a po 13 letech propuštěn na amnestii.

Od r.1971 působil jako duchovní správce sester boromejek v domově sv.Antonína

v Moravských Budějicích.  (+ 20.2.1999).

 

2007   Zemřel Mons.J.M.can.ThLic. Václav Červinka, katolický kněz, čestný papežský

prelát. V roce 1947 povolán do Prahy jako vicerektor kněžského semináře. V únoru

1951 se stal administrátorem děkanství v Dubí na Českolipsku. Dne 28.září 1966 zvolen

kanovníkem katedrální kapituly litoměřické a v dubnu 1995 jmenován jejím proboštem.

V období let 1974 až 1982 působil jako rektor kněžském semináři v Litoměřicích. Od

5.února 1981 ustanoven farářem při katedrále sv.Štěpána v Litoměřicích.  (* 16.1.1922).

 

2012   Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka požehnal sochu sv.Jana Nepomuckého

pro základní školu v africké Ugandě, kterou založila Arcidiecézní charita Praha.

 

16. KVĚTEN

1792   Narozen František Sláma ( ps.Bojenický), katolický kněz a děkan, publicista a

osvětový pracovník. Ustanoven farářem v Chrašticích. Podílel se na zakládání  vý –

chovných ústavů pro mládež, lidových knihoven, různých čtenářských spolků a ústavů

pro staré a opuštěné. Jeho hlavní význam spočívá v péči o vzdělání venkovského lidu,

který poučoval v rozmanitých otázkách hospodářských a praktických. Napsal praktické

příručky o včelařství, štěpařství a hospodaření. Dětem napsal pro zábavu i pro poučení

povídky a pojednání pedagogická do různých časopisů.  (+ 5.8.1844).

 

1847   Slavnostně posvěcen nový negotický kostel sv.Jana Nepomuckého v Hluboké

nad Vltavou kardinálem Bedřichem ze Schwarzenbergem podle plánů architekta Franze

Beera.

 

1887   Založena Kongregace sester Nejsvětější Svátosti – petrinky v Českých Budě –

jovicích.

 

1937   Znovu posvěcen kostel Svatého Kříže v Praze Na příkopech a svěřen do péče

řeholní Kongregaci salesiánů.

 

1947   Katolická církev a ČSL zahájily kampaň proti tzv. jednotné škole, akci, jejímž

cílem byla infiltrace komunistických idejí do školních osnov.

 

2012   V Brně založena nová církevní instituce „Akademie kanonického práva“. Jedná

se o instituci, která je zřízena brněnským katolickým biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem.

17. KVĚTEN

1922   Clemente Micara jmenován prvním papežským nunciem v ČSR. Umírněný

diplomat mající porozumění pro podporující politickou spolupráci českých a sloven.

katolíků.

 

1932   Narozen Miloslav Vlk, katolický kněz a biskup, kardinál. V letech 1955 až 1960

studoval na FF UK obor archivnictví. Mezi roky 1968 až 1971 jmenován sekretářem

českobudějovického biskupa J.Hloucha. V r.1978 mu odebrán státní souhlas. V letech

1978 až 1986 pracoval jako umývač oken. Dne 14.února 1990 jmenován biskupem

českobudějovickým a dne 27.března 1991 se stal pražským 35.arcibiskupem. Pro

období let 1993 až 2000 zvolen předsedou ČBK a v letech 1993 – 2000 zastával funkci

prezidenta Rady evropských biskupských konferencí. Za svého episkopátu založil

r.1991 pražské Arcibiskupské gymnasium a r.1993 Arcidiecézní charitu.  (+ 18.5.2017).

 

1957   Zemřel Josef Parma, katolický kněz, profesor církevního práva. Ve 30.letech

se stal spirituálem na chlapeckém semináři v Brně. Mezi roky 1946 až 1954 působil

jako administrátor v Hlubokých Mašůvkách, kde se zasloužil o zvelebení a rozšíření

církevního areálu, o přístavbu poutního kostela a obnovu tradičních poutí v poválečném

období.  (* 28.12.1910).

 

2002   Předseda ČBK, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, spolu s předsedou

ERC ČR biskupem Slezské církve evangelické Vladislavem Volným uvedli v Praze do

funkce hlavního kaplana Vězenské služby evange.faráře Mgr.Bohdana Pivoňku a

místokaplana Mgr. Ota Brocha, trvalého katolického jáhna.

 

2012   Zemřel Mons.ThDr. Josef Laštovica, katolický kněz, působící od r.1950 v Římě.

Vletech 1955 až 1956 zastával funkci prefekta „Papežské koleje Nepomucena, poté

pokračoval jako generální sekretář Pastoračního ústavu Lateránské univerzity a po

r.1968 až do r.1992 v Kongregaci pro zasvěcený život. Po návratu do vlasti začal v ČR

přednášet biotiku. Také se stal postulátem blahořečení řeholní sestry Marie Vojtěchy

Hasmandové. Dne 5.12.2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil Medaili svatého

Petra a Pavla.  (* 1.11.1925).

 

18. KVĚTEN

1992   V budově arcibiskupské kurie v Olomouci, olomoucký pomocný biskup Josef

Hrdlička otevřel nově zřízenou poradnu pro rodinný život.

 

1997   Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk ve zveřejněném dekretu oznámil, že

všichni katoličtí biskupové ČR souhlasí se zahájením procesu blahořečení bývalého

pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Josefa Berana ( 1888 -1969).

 

19. KVĚTEN

1867   Narozen Bedřich Václav Vavroušek, katolický kněz-premonstrát a katecheta,

infulovaný prelát zemský. Roku 1896 ustanoven převorem premonstrátského kláštera

v Želivě a pak ještě novicmistrem a magistrem kleriků. Dne 19.dubna 1922 zvolen

opatem želivského kláštera. Zasloužil se o stavbu chudobince, zřízení nové elektrárny

a hlavně budování středisek pro exercicie. Dne 3.12.1947 rezignoval na funkci opata.

(+ 17.12.1952).

 

20. KVĚTEN

1677   Narozen Jan Adam Vratislav z Mitrovic, katolický kněz a biskup. Kanovník a

scholastik metropolitní kapituly u sv.Víta. V r.1707 infulovaný probošt kolegiátní

kapituly staroboleslavské a o rok později kanovník kolegiátní kapituly u Všech svatých

na Pražském hradě. Konečně 15.12.1709 je zvolen proboštem Královské kolegiátní

kapituly vyšehradské. Dne 12.11.1710 ho císař Josef I. jmenoval biskupem v Hradci

Králové, což papež Klement XI. potvrdil.. Zde zůstal celkem 10 let. Od r.1721 působil

jako 4.sídelní biskup litoměřický. Dne 5.5.1733 ho císař Karel VI. nominoval za praž.

arcibiskupa. Za svého působení na Vyšehradě věnoval velkou pozornost na dokončení

barokní přestavby kapitulního chrámu a postaral se o výstavbu Starého proboštství.

(+ 2.6.1733).

 

1902   Zemřel František Ekert, katolický kněz, historik a spisovatel. Od r.1890 se stal

farářem v Praze  na Karlově a posléze ve stejné funkci u kostela Panny Marie Sněžné

na Jungmannově náměstí v Praze. Jeho literární díla jsou zaměřena na církevní

stavitelské památky a také na české a pražské dějiny např. „Posvátná místa kralov.

hl.m. Prahy“, kde popisuje historii pražských kostelů a kaplí. Napsal čtyřsvazkové dílo

„Církev  vítězná“, obsahující životopisy svatých. Přispíval do Ottova slovníku naučného.

(* 30.9.1845).

 

1952   Zemřel Jan Bula, katolický kněz. V červenci 1949 jmenován administrátorem

v Rokytnici nad Rokytnou. Aktivní vzdělavatel ORLA, Podílel se na organizaci ochot –

inckého divadla. Za komunistického režimu 30.dubna 1951 zatčen a odsouzen k trestu

smrti v souvislosti s případem Babice, se kterým neměl ve skutečnosti nic společného.

Dne 20.května 1952 oběšen v jihlavské věznici. Rehabilitován v roce 1990. Dne 25.3.

2004 zahájeno beatifikační řízení. (* 24.6.1920).

21. KVĚTEN

1252  Sv. Anežka Přemyslovna slavnostně položila základní kámen ke stavbě nového

špitálu s kostelem sv. Ducha řádu křížovníků s červenou hvězdou na pražském Starém Městě u Karlova mostu. Řád založen r. 1234 Anežkou Přemyslovnou.

 

1917 Zemřel Josef Jan Baptista Cainer, hudební skladatel a varhaník. Vokalista u

sv. Haštala na praž. Starém Městě. Po studiích varhaníkem pražských chrámů

u sv. Mikuláše na Malé Straně a zároveň vypomáhal u sv. Haštala a sv. Vojtěcha, pak

působil u sv. Štěpána. Později se stal ředitelem kůru u sv. Štěpána a sv. Haštala

v letech 1872 a pokračoval u sv. Jindřicha. Učil na pražských hudebních školách.

Napsal 30 mší, 2 rekviem, 4 Te Deum, nešpory, žalmy a motteta. (* 29.8.1837).

22. KVĚTEN

1942 Papež Pius XII. ustanovil svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

23. KVĚTEN

1602 Slavnostně položen základní kámen ke stavbě kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech.

 

1922 Zemřel ThDr. Josef Burián, katolický kněz, papežský prelát, politik. Roku 1886

vojenský kaplan a v letech 1887 až 1891 duchovním správcem ženské věznice

v Řepích u Prahy. Roku 1904 zvolen děkanem Královské kolegiátní kapituly vyše –

hradské a v r. 1913 se stal jejím proboštem. Zastánce katolického modernismu papeže

Lva XIII. Působil v katolickém sociálním hnutí, mj. jako předseda Jednoty katolických

tovaryšů. Člen zemské školní rady. Od r. 1904 působil jako duchovní rádce Jednoty

křesťanských žen a dívek. (* 24.2.1854).

 

1992 Na Světové výstavě EXPO 92 ve španělské Seville, v rámci slavnostní mše

celebrovanou praž.světícím biskupem Františkem Lobkowiczem, předána soška

kopie Pražského Jezulátka v bazilice Madony „Naděje Mareareny“.

 

24. KVĚTEN

1787  Na Starém Městě pražském zbořena Betlémská kaple, centrum husitského hnutí.

 

25. KVĚTEN

1712 Papež Klement XI. jmenoval olomouckého biskupa Wolfganga Hanibala

ze Schrattenbachu kardinálem. V září 1711 zvolen olomouckým biskupem a v roce 1715

zahájil beatifikační proces katolického kněze a mučedníka Jana Sarkandera.

 

1887 Narozen Pater Pio, italský katolický kněz, stigmatizovaný kapucínský mnich.

V r. 1918 se u něj objevila stigmata, která nosil až do své smrti. Je mu přisuzováno

mnoho zázraků. Předpověděl praž.arcibiskupovi kardinálu ThDr. Františku Tomáškovi,

že nezemře dokud nebude jeho vlast svobodná. Dne 16. června 2002 prohlášen

papežem Janem Pavlem II. za svatého.

 

1997 Premiéra nové opery hudebního skladatele Petra Ebena „Jeremias“, uvedena

v rámci MHF Pražské jaro v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

 

1997 V polské Vroclavi zahájen 46. Světový eucharistický kongres pod heslem

„Eucharistie a svoboda“, který probíhal do 1.června.

 

2012 Ve Vatikánu zahájen Cyrilo-metodějský rok, který měl připomenout 1150. výročí

příchodu sv.Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

 

26. KVĚTEN

 

1822 Narozen Petr Wimmer, malíř a řezbář. Vyrůstal v klášterní škole pod vedením

augustiniánského převora P. Vojtěcha Krammera v Domažlicích. Vytvořil mnoho

cenných a rozměrných olejomaleb pro Prahu a Domažlice. Je autorem obrazů

vedlejších oltářů „Narození Páně“ a „Narození sv. Jana Křtitele“ v arciděkanském

kostele v Domažlicích, olejomalby „Křížové cesty“ v chodbě domažlického kláštera.

Zhotovil betlémské figurky pro rodinu V. A. Ludvíka. (+ 13.8.187*9). 

 

1937 Zemřel Mons. Karel Vrátný, katolický kněz, náboženský spisovatel a pře –

kladatel. Jeho publicisitika nesena duchem nekompromisní katolické ortodoxie a

moralismu. Autor básnického díla „Svatý Václav u Lusticů“, líčí epizodu ze života

knížete. V překladech se zaměřil na teologická a spirituální díla církevních myslitelů:

František z Assisi, Tomáš Kempenský, Kateřina Sienská a další. Autor vzpomínek

cestopisů, kdy podnikl řadu cest po Evropě, zvláště do Skandinávie.  (* 13.2.1867).

 

1947 Zemřel PhDr. Romuald Perlík, katolický kněz-premonstrát, archivář, hudební

spisovatel. Již od studentských let se zabýval dějinami církevní hudby. Z počátku

působil na řádových farách. Po I. světové válce se stal archivářem premonstrátského

kláštera na Strahově. Uspořádal a rozmnožil cenné poklady strahovského hudebního

archivu. Zastával funkci docenta dějin církevní hudby na KTF UK. Státní konzer –

vátor pro hudební památky. Redaktor časopisu „Cyril“. (* 11.3.1882).

 

2007 Slavnostní otevření nového Komunitního centra Matky Terezy  u stanice metra

Háje v Praze na Jižním Městě s posvěcením oltáře, který provedl pražský arcibiskup

kardinál Miloslav Vlk.

 

27. KVĚTEN

 

1782 Architekt I. J. Palliardi zahájil stavbu nové budovy knihovny Strahovského kláštera

s velkým sálem, který byl v letech 1791 – 1793 přestavován pro nové zařízení knihovny.

 

1922 Zemřela Gertruda ze Schaffgotschu, německá hraběnka, zakladatelka společen –

ství „Sester sv. Josefa“, věnující se apoštolátu mezi věřícími formou exercicií (* 22.8.1850).

1932 Narozen Mons. Pavel Kučera, katolický kněz, papežský prelát. V roce 1965

přijal v německém Augsburku kněžské svěcení a uvolněn pro pastoraci mezi českými

krajany. Od r. 1967 sídlil poblíž utečeneckého tábora v Zirndorfu, kde poskytoval

duchovní pomoc všem potřebným. V letech 1991 až 2006 pracoval z pověření

biskupské konference v Německu jako delegát pro duchovní správu krajanů. R.2007

zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Roku 2000 mu

prezident ČR udělil Medaili TGM. Roku 2012 pražský arcibiskup mu udělil stříbrnou

Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského a v následujícím roce obdržel

zlatou Pamětní medaili svatých Cyrila a Metoděje.  (+ 24.2.2016).

 

2007 Papež Benedikt XVI. zveřejnil List biskupům, kněžím, zasvěceným osobám a

věřícím laikům katolické církve v Čínské lidové republice.

 

2007 Spuštěna nová internetová encyklopedie náboženství a humatních oborů na

adrese www.iencyklopedie.cz provozujatelem Karmelitánského nakladatelství.

 

28. KVĚTEN

 

1627 Císař Ferdinand II. daroval kostel sv. Michala na pražském Starém Městě

 Řádu servitů, kteří při něm založili klášter.

 

1977 Zemřel JUDr. Jiří Reinberger, varhanní virtuos, hudební skladatel a pedagog.

Od r. 1945 vyučoval varhanní hře na konzervatoři v Brně, poté až do r. 1951 v Praze.

Jako pedagog vychoval desítky českých i zahraničních varhaníků. Zúčastnil se

vzniku Mezinárodních varhanních mistrovských kursů AMU. Premiéroval nejen

skladby českých autorů, ale také uváděl i díla starých českých mistrů. Odborník

ve stavbě varhan a podle jeho návrhu postaven nový nástroj v pražském Rudolfinu.

Podílel se na přípravě filmu „Československé varhany“. (* 14.4.1914).

 

29. KVĚTEN

 

1872 Kongregace sester sv.Hedviky schválena a doporučena papežem Piem IX.

pochvalným dekretem „Decretum laudis“.

 

1887 Narozen ThDr. Jaroslav Kulač, katolický kněz a teolog, spisovatel. Od r. 1929

se stal administrátorem a pzději děkanem v Kolíně. Roku 1932 zvolen sídelním kanov –

níkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. V únoru 1933 jmenován

konzistorním radou a členem Ekonomické rady pro správu veškerého církevního

majetku pražské arcidiecéze. Ve stejném roce zastává úřad ředitele Misijního svazu

duchovenstva v Praze. V rozmezí let 1939 – 1946 ve funkci kancléře kurie. Autor cyklu májových promluv ve spisech „Květen v Lurdech“a „Květen ve Fatimě“ (+ 25.8.1980).

 

1902 Narozen Mons.ThDr. Antonín Šuránek, katolický kněz a teolog. V letech 1929 až

1948 povolán za spirituála kněžského semináře v Olomouci. V roce 1946 založil

Matici svatoantonínskou a od r. 1947 přednášel pastorální teologii na CMTF v Olomouci.

V rozmezí let 1968 až 1970 se stal spirituálem v obnoveném kněžském semináři a poté

ustanoven kooperátorem v Blatničce. Dne 3. května 1996 zahájen diecézní proces jeho

blahořečení a 9. května 2001 římská Kongregace pro svatořečení potvrdila platnost

diecézního procesu. (+ 3.11.1982).

 

1992 Na Velehradě zahájena dvoudenní vysokoškolská pouť, za účasti kolem 400

vysokoškolských studentů z 15 akademických obcí, ze všech čs.vysokých škol.

 

30. KVĚTEN

 

1927 Narozen Josef Zerzán, katolický kněz-salesián a katecheta, ekonom, školní rádce.

Roku 1943 využil své tesařské schopnosti při budování, společně s bohoslovci, nového

ústavu v Hodoňovicích. Působil v duchovní správě na různých místech. Nakonec působil

jako duchovní správce v domovech Sester sv. Vincence v Přepychách u Opočna. Sepsal

četné promluvy na duchovní cvičení, šířil katechetická razítka. Přeložil životopisy výz –

načných salesiánských spolubratří z celého světa.  (+ 4.1.2002).

 

31. KVĚTEN

 

1857 Narozen papež Pius XI. ( vl. jm. Achille Ratti), milánský arcibiskup a kardinál.

V roce 1922 zvolen papežem. Za svého pontifikátu projednal s italskou vládou smlouvu

o zřízení suverénního státu Vatikánu a konkordát mezi Svatou stolici a Italským

královstvím. V r. 1937 zřídil Papežskou akademii věd. Autor četných encyklik. V r. 1931

vydal encykliku „Non abbiamo bisogno“, kde odsoudil fašistické pojetí státu jako jeho

pohanské zbožnění. V březnu 1937 vydal další encykliku „Divini Redemptoris“, kde

odsoudil s veškerou rozhodnutí ateistický bolševismus. Uskutečnil 500 blahoslavení

a 33 svatořečení.  (+ 10.2.1939).

 

1892 Narozen Bohuslav Rynek, katolický básník a výtvarník, překladatel. Jeho

básnické dílo je prodchnuto hluboce prožívanou křesťanskou spiritualitou a láskou

k Bohu a ke všemu božímu stvoření. Hledal Boha ve světě, např. „Smutek země“,

„Olet vlaštovek“ a další. Překládal díla francouzských katolických básníků a německých

expresionistů. Ve výtvarné tvorbě přešel od figurální malby ke grafice hluboké symboliky.

(+ 28.9.1971).

 

1927 Slavnostně posvěcen základní kámen ke stavbě koleje Nepomucena v Římě

kardinálem Petrem Gasparrim. Novou budovu Nepomucena posvětil 23. dubna 1929

pražský arcibiskup František Kordač. Tato papežská kolej určena pro české a morav.

bohoslovce.

 

2002 V Hradci Králové zahájen dvoudenní III. eucharistický kongres královéhradecké

diecéze.

Pro web Církev.cz připravil Arnošt Kelnar