Historický kalendář

H I S T O R I C K Ý   K A L E N D Á Ř

        ČERVEN   2 0 1 8

1. ČERVEN

1618 Vláda protestantských stavů vypověděla z Prahy a Českého království jezuity, jejich pražská kolej v Klementinu předána dominikánům. Útočištěm se jim stává Olomouc.

1993 Socha Panny Marie v exilu se vydala z amerického benediktinského kláštera v Lisle u Chicaga do Prahy.

2003 Na zahájení Středoevropských katolických dnů 2003 – 2004 v katolických kostelech čten společný Pastýřský list osmi biskupských konferencích.

2. ČERVEN

1598 Zemřel ThDr. Stanislav II. Pavlovský, katolický kněz a biskup. V letech 1571-1574 studoval církevní právo v Římě. V roce1569 zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly olomoucké a v r. 1575 proboštem kolegiátní kapituly brněnské. Dne 8. 12. 1577 se stal scholastinkem a apoštolským protonotářem olomoucké kapituly. Dne 11. července 1579 zvolen biskupem olomoucké diecéze, což volbu potvrdil papež Řehoř XIII. Za svého episkopátu dokončil výstavbu nového kostela sv.Mořice v Kroměříži a 16.9.1582 jej posvětil. V r. 1591 konal synodu v Kroměříži, na níž slavnostně vyhlásil dekrety Tridentského koncilu.

1733 Zemřel Jan Adam Vratislav z Mitrovic, katolický kněz a biskup. Nejdříve zvolen kanovníkem katedrální kapituly olomoucké, od r. 1702 kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, r. 1708 proboštem kolegiátní kapituly Všech svatých na Praž.hradě a konečně proboštem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. Dne 12. 11. 1710 císařem Josefem I. jmenován biskupem v Hradci Králové, což dne 12. 5. 1711 papež Klement XII. potvrdil. Na vlastní žádost v r. 1721 přeložen do Litoměřic, kde se stal biskupem. Během svého episkopátu položil základ pro litoměřický seminář, usiloval o svatořečení Jana Nepomuckého. V r. 1733 jmenován 21. pražským arcibiskupem. (* 20. 5. 1677).

1968 Katoličtí biskupové a ordináři ČSR rozhodli povolit užívání mateřského jazyka v mešním kánonu, konsekrační slova nevyjímaje.

1983 Pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek obdržel dopis s 3.397 podpisy věřících katolíků i protestantů, v němž protestovali proti zásahu St.bezpečnosti vůči františkánům a jejich přátelům.

1988 Založena papežská komise „Ecclesia Dei“, jejímž úkolem umožnit všem, kteří patřili k přívržencům arcibiskupa Lefebra návrat k jednotě v církvi.

3. ČERVEN

1713 Slavnostně posvěcen chrám Nejsvětější Trojice řádu trinitářů na pražském Novém Městě od světícího biskupa Daniela Josefa Mayera. Barokní trojlodní budova s věží, postavena podle projektuOctavia Broggia a pod vedením stavitetelů Kryštofa Dientzenhofera a Jana Jiřího Aichbauera. Od února 2006 farní kostel pro slovenskou řeckokatolickou obec v Praze.

1963 Zemřel papež Jan XXIII. (vl. jm. Angelo Giuseppe Roncalli), patriarcha a arcibiskup benátský. Roku 1944 apoštolský nuncius v Paříži, stálý pozorovatel Vatikánu v UNESCO. Dne 25. ledna 1959 ohlásil konání koncilu. První zasedání II.vatikánského koncilu zahájeno 11. října 1962 a trvalo do 8. prosince. Dne 11. dubna 1963 vydal encykliku „Pacem in terris“ – o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti a svobodě. Tato encyklika se do značné míry ztotožnila s myšlenkami „Všeobecné deklarace lidských práv OSN z 10. 12. 1948. (* 25. 11. 1881).

1998 Založena Duchovní služba Armády ČR. Tuto dohodu podepsali: Předseda ČBK kardinál Miloslav Vlk, předseda prezídia ERC synodní senior Pavel Smetana a ministr obrany ČR Michal Lobkowicz. Služba má ekumenický rozměr, každý z kaplanů musí být zakořeněn ve vlastní církvi.

2003 Kongregace pro nauku víry vydala dokument „Úvahy o plánech legalizace homosexuálních svazků“, podepsaný jejím prefektem kardinálem Ratzingerem. 

5. ČERVEN

998 Deodatus Thegdag, česky Bohdal, katolický kněz zvolen pražským biskupem namísto sv. Vojtěcha. Biskupské svěcení přijal 7. července 998. Za jeho episkopátu r. 999 založen druhý benediktinský klášter u sv.Jana Křtitele na Ostrově sv. Kiliána u Davle. Ve své diecézi se snažil potlačovat pohanské zvyklosti. (Zemřel 11. 6. 1017).

1828 Zemřel PhDr. Kašpar Jan Boušek, katolický kněz-premonstrát, historik a knihovník Po vysvěcení začal spolu s Janem Dlabačem pomáhat ve Strahovské knihovně. V r. 1785 jmenován skriptorem knihovny a r. 1787 se stal prvním jejím bibliotekářem. Roku 1801 odchází do Roudnice nad Labem na místo proslulé Lobkowiczovy knihovny, kde působil jako knihovník a archivář. Prostudoval dějiny rodu Lobkowiczů, které završil sepsáním Lobkowiczového diplomatáře o 6 svazcích. (* 24. 4. 1757).

1908 Zemřel ThDr. Jaroslav Studený, katolický kněz a teolog. Profesor křesťanského umění a archeologie. Po vysvěcení r. 1947 pokračoval ve studiu na Lateránské univerzitě v Římě. Dne 23. září 1970 oficiálně jmenován lektorem pro obor církevního umění a křesťanské archeologie na pobočce CMBF v Olomouci. V r. 1972 mu byl odnať státní souhlas. Po r. 1975 začal opět působit v pastoraci. Po obnovení CMTF UP v Olomouci r. 1990 působil na katedře liturgiky a pastorální teologie. Zasloužil se o vybudování, renovací a úpravu četných kostelů, kaplí a křížů. (* 6. 5. 1923).

6. ČERVEN

1923 Narozen Zdeněk Tadeáš Řehák, katolický kněz-premonstrát. V duchovní správě působil v Jihlavě a v Telči. Za totalitního režimu zatčen r. 1957 a uvězněn až do r. 1960. V letech 1968 až 1990 působil jako farář ve Mšeně u Mělníka. V roce 1991 oficiálně jmenován asistentem české provincie Kongregace sester premonstrátek. V období let 1993 až 1995 spravoval jako administrátor klášter v Teplé. Od roku 1995 až do své smrti žil ve Strahovském klášteře v Praze, kde zastával funkci podpřevora. (+ 4. 8. 1997).

1998 Papež Jan Pavel II. jmenoval novým sídelním biskupem královéhradecké diecéze bývalého dominikánského provinciála Dominika Jaroslava Duku. 

7. ČERVEN

1938 Zemřel ThDr.h.c. Josef Souček, evangelický kněz a teolog. Iniciátor spojení všech českých evangelických církví k čemuž došlo v prosinci 1918 na sněmu, který vytvořil Českobratrskou církev evangelickou. Zvolen prvním synodním seniorem a tuto funkci zastával až do roku 1932. Předsedal Svazu evangelických církví v ČSR (* 10. 10. 1864).

10. ČERVEN

1668 Katolický kněz-benediktin Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka císařem Leopoldem I.jmenován pražským arcibiskupem, což papež Klement IX. dne 11. března 1669 potvrdil. V roce 1649 zvolen opatem kláštera sv.Mikuláše na pražském Starém Městě. Dne 3. září 1673 položil základní kámen k dostavbě velechrámu sv.Víta na Pražském hradě. Velký ctitel sv. Václava. Zemřel 29. 4. 1675. 

11. ČERVEN

1838 Narozen Josef Souhrada, katolický kněz, biskupský notář a spisovatel. R. 1878 jmenován farářem v Petršpurku a od r. 1883 pokračoval v Chudenicích. Kritizoval různé aktuální sociální problémy, bojoval proti pověrám a předsudkům. Literárně se zaměřil na obrázky z pošumavského a kněžského života, které zveřejňoval ve sbírce „Hlasy katolického spolku“. Vydal samostatně 2 homoletická díla „Sedmero hlavních hříchů“ a „Sedmero křesťanských ctností“. Několik povídek věnoval i výchovnému úsilí katolických kněží. (+ 5. 5. 1892).

1853 Zemřel František Náhlovský, katolický kněz. Vykonával funkci duchovního správce Lužického semináře na pražské Malé Straně. V roce 1845 přednášel dogmatiku a polemiku na bohosloveckém učilišti v Litoměřicích. Několik období byl děkanem KTF UK. Zastával liberální reformy náboženského a duchovního života. Pro podporu těchto reforem svolal r. 1848 do Prahy 2 porady. Později odchází do Německa. (*7. 1. 1807).

1863 Narozen Ignác Zháněl, katolický kněz, biskupský rada, literární historik, publicista. V letech 1903 až 1921 působil jako farář v Troubelu. Vzorný spolupracovník básníka Vlad. Šťastného a hojně přispíval do jeho „Obzoru“. Publikoval do „Hlasu“, kalendáře „Moravana“ a později do „Našince“. pravidelně  přispíval do různých náboženských měsíčníků a kalendářů. Ze svých četných cest po Evropě si pořizoval výpisky z nejrůznějších oborů. Aktivní člen „Družiny literární a umělecké“ v Olomouci. Prohlášen rytířem papežského řádu Božího hrobu v Jeruzalémě. (+ 30. 11. 1930).

1988 Zemřel Miroslav Příhoda, hudební skladatel a pedagog, varhaník. Skladbu studoval souhrně u Jaroslava Kvapila a později u Jaroslava Křičky. V letech 1935 – 1945 se stal ředitelem kůru v kostele sv. Augustina v Brně a poté nastoupil v téže funkci v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. V období let 1948 až 1951 vyučoval hře na varhany, hudební teorii a nauku o harmonii na brněnské Městské hudební škole. Zkomponoval několik mší, dále oratorium „Kristus“, Velkopáteční meditace. V době silného politického útlaku zkomponoval „Starobrněnský Zdrávas“. (* 20. 10. 1912).

1988 V katedrále sv.Víta na Pražském hradě konsekrace nových světících biskupů pražské arcidiecéze ThDr., Antonína Lišky a Mons. Jana Lebedy.

12. ČERVEN

1848 Na pražském Václavském náměstí český vlastenecký kněz Jan Arnold sloužil památnou okázalou mši, jež se stala signálem k pražskému červnovému povstání ve dnech 12. až 17. června známému též jako „svatodušní bouře“.

1863 Narozen ThDr. Lev Skrbenský z Hříště, katolický kněz a biskup. R. 1898 zvolen proboštem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži a posléze se stal sídelním kanovníkem katedrální kapituly olomoucké. Dne 15. září 1899 jmenován císařem Františkem I. pražským arcibiskupem,což papež Lev XIII. potvrdil. V dubnu 1901 obdržel titul kardinála. Snažil se zavést v platnost závěry I.vatikánského koncilu. Dne 28. 8. 1907 papež Pius X. prohlásil Zdislavu z Lemberka za blahoslavenou. Dne 18. ledna postulován olomouckou katedrální kapitulou za 9. olomouckého arcibiskupa a intronizován 21. června téhož roku.

Dne 30. 11. 1920 rezignoval na arcibiskupský stolec. (+ 24. 12. 1938).

1898 Zemřel František Josef Dobicer, katolický kněz, propagátor slovanství, spisovatel, národní buditel, V roce 1845 zastával funkci administrátora ve Vinořicích a pak pokračoval v Citolibech. Roku 1865 jmenován farářem v Morech u Žatce. Publikoval pojednáním z církevní historie, patrologie a především z hagiografie. Zpracoval několik legend. Člen „Českého musea“ a „Křesťanské akademie“. (* 5. 10. 1811).

1923 Narozen Jan Jiří Vícha, katolický kněz-kapucín, moravský básník. Člen kněžské rady olomoucké arcidiecéze. Od roku 1976 tajný provinciál Řádu menších bratrů v Čechách a na Moravě. V roce 1995 obdržel od ČBK vyznamenání, oceňující jeho význam pro českou církev a národ. (+ 28. 9. 1997).

1948 Pražský arcibiskupský ordinariát vydal vyhlášku o suspendování od kněžských funkcí kněží, kteří navzdory církevnímu zákazu kandidovali ve volbách do NS.

13. ČERVEN

1643 Pražský arcibiskup kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu navštívil klášter Na Františku a vyjádřil pochybnosti o nálezu údajných ostatků abatyše Anežky České.

1878 Do Čech přišly první sestry Řádu Navštívení Panny Marie a usadily se v býv. premonstrátském klášteře v Chotěšově u Plzně

1968 Činnost Řeckokatolické církve opět obnovena usnesením vlády ČSR na základě petiční akce, kterou vládě předal pražský apoštolský administrátor ThDr. František Tomášek, V roce 1969 obnovena duchovní správa u sv. Klimenta na praž.Starém Městě.

14. ČERVEN

1638 Zemřel Václav Kulíšek z Moravičan, katolický kněz. Od r. 1593 zastával funkci městského písaře v Uherském Hradišti, kde v roce 1612 zvolen primátorem. Po smrti své manželky v roce 1614 vysvěcen na kněze. Na základě smlouvy s městem dal na své náklady vystavět kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařeticích, kde se stal farářem. Zvolen děkanem katedrální kapituly brněnské. Věnoval se hlavně pastorační činnosti. Obnovitel katolické víry na Moravském Slovácku. (* r. 1580).

1898 Narozen ThDr. Silvestr Maria Josef Braito, katolický kněz-dominikán a teolog, spisovatel. V letech 1930 až 1950 profesor estetiky a fundální teologie na řádovém učilišti v Olomouci. Roku 1926 založil revue „Na hlubinu“, kulturní revue „Výhledy“ a od roku 1934 redigoval sbírku životopisů svatých „Vítězové“. Později spoluzakladatel knižní edice „Krystal“. V knize „Základy sledoval pedagogický a etický zřetel v pojetí křesťanství a náboženského života. Podílel se na českém pžekladu „Theologické summy“ sv. Tomáše Akvinského. (+ 25. 9. 1962)

1993 Zemřel Th.Lic. Rudolf Rykyř, katolický kněz. V roce 1937 ustanoven prefektem bohoslovců na Papežské koleji Nepomucena v Římě. Po návratu dlouholetý sekretář královéhradeckého biskupa ThDr. Mořice Píchy. V roce 1975 jmenován administrátorem v Trhové Kamenici a v roce 1991 zvolen sídelním kanovníkem katedrální kapituly královéhradecké. (* 1. 4. 1913).

1998 Slavnostně posvěcen nový kostel sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích na Slovácku olomouckým arcibiskupem Mons Janem Graubnerem. Výstavba zahájena v roce 1994 podle projektu Ing.architekta Miroslava Maršálka z Buchlovic. Návrh interiéru se ujal hlav.architekt Arcibiskupství olomouckého Ing. arch. Tomáš Černoušek.

2003 V Olomouci se konal z iniciativy Hnutí fokoláre Mariánský kongres včele s pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem a za účasti 600 věřících ze všech diecézí ČR. Jejím cílem bylo přiblížit apoštolský list papeže Jana Pavla II. o růženci „Rosarium Virginis Mariae“ a dát nový podnět k mariánské úctě. 

15. ČERVEN

1998 Katolický kněz Jiří Šlágr z královéhradecké diecéze obdržel na Apoštolské nunciatuře v Praze jmenovací dekret vatikánské Kongregace pro evangelizace národů.

16. ČERVEN

1848 Narozen Jan Křtitel Jordán, italský katolický kněz. Zakladatel Společnosti Božského Spasitele a jeho členové nazváni salvatoriáni. V roce 1882 založil v Římě společnost řeholních sester „ Od Bolestné Matky Boží“, které dostávaly stále více ráz františkánského hnutí. Za jeho života Společnost uvedena do 12 různých zemí. Do naší země přišli první salvatoriáni v roce 1895. (+ 8. 9. 1918).

1878 Narozen Alois Stork, katolický kněz-jezuita, publicista. Působil jako spirituál Papežské koleje Nepomucena v Římě. Zabýval se studiem duchovního života duchov. vedení a reformy duchovní správy za spolupráce laiků ve smyslu „Katolické akce“. Přispíval do časpisů „Hlasy svatohstýnské“, kde byl tč. redaktorem, dále „Sursum“. Autor díla „Z duchovního života“ z roku 1925. (+ 20. 10. 1970).

2008 Slavnostně zahájen provoz Charitního domu Gloria v Praze-Hlubočepích za účasti pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka.

17. ČERVEN

1923 Narozena Akvinela Loskotová, řeholnice řádu Školských sester De Notre Dame. V 60.letech budovala ústavy pro fyzicky a mentálně postižené do Poustevny, kde zůstala    až do r. 1988. Dne 1. října 1991 otevřela Domov sv.Rodiny v Praze na Petřinách. V r. 2000 oceněna prezidentem ČR vyznamenáním „Za zásluhy o Českou republiku“. (+10. 11. 2007).

1948 Zemřel František Jan Kroiher, katolický něz, politik a novinář. Působil jako farář, posléze děkan v Ledenicích. Od 90. let činný v Národní jednotě pošumavské a v rolnickém družstevnictví. Za 1.světové války spolupracoval s domácí odbojem. V roce 1918 spolu – zakladatel Jednoty katolického duchovenstva. V letech 1920 až 1939 senátor NS za agrární stranu. (* 2. 12. 1871).

2008 Zemřel Mons. František Baťka, katolický kněz.  V duchovní správě působil v několika farnostech brněnské diecéze. Obnovitel liturgického života po II. vatikánském koncilu. V farnostech Mikulčice a Lužice obnovil cyrilometodějskou úctu a zbudoval poutní areál. V roce 2006 Svatým otcem jmenován kaplanem Jeho svatosti a v roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil Medaili sv. Petra a Pavla za věrnou službu. (* 2. 12. 1922).

18. ČERVEN

1968 Papež Pavel VI. vyhlásil apoštolskou konstituci „Pontificalis Romani recognito“ nové obřady pro udělení jáhenského, kněžského a biskupského svěcení.

1998 V Linci založeno Bratrství sv. Petra, které bylo 18. října téhož roku schváleno papežem Janem Pavlem II. Společnost apoštolského života kleriků s papežským právem. Cílem bratrstva je posvěcení kněží věrným zachováváním liturgické tradice latinské mše v původním tridentském ritu.

19. ČERVEN

1798 Narozen ThDr. Jan Valerián Jirsíik, katolický kněz a biskup, kazatel, nár. buditel. V letech 1832 až 1846 působil jako farář v Minicích u Kralup. Odtud odchází do Prahy, kde zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv.Víta na Pražském hradě. V období let 1847 až 1851 redigoval „Časopis pro katolické duchovenstvo“. Dne 5. září 1851 jmenován 4. sídelním biskupem českobudějovické diecéze. Za svého episkopátu r. 1853 založil studentský seminář. Ve všech kostelech diecéze zavedl mariánské májové pobožnosti a eucharistické slavnosti. Roku 1868 založil první českojazyčné gymnasium v Čes. Budějovicích. Organizoval náboženské slavnosti na oslavu významných diecézních jubilejí (+ 23. 2. 1883).

1848 Narozen ThDr. František Janiš, katolický kněz a teolog, spisovatel. Od roku 1878 duchovní správce kláštera uršulinek a výchovného ústavu v Přestavlkách u Přerova. Od roku 1882 profesor mravovědy na CMTF UP v Olomouci. První katecheta na Poetingeově ústavu. Publikoval v časopise „Pastýř duchovní“. Autor spisů „O svědomí“ a „O spiritismu“. Vydal učebnici „Katolická mravověda pro střední školy“. (+ 4. 9. 1910).

2003 Ministerstvo zahraničních věcí ČR udělilo cenu „Gracias Agit“ řeholní sestře Marii Goretti z Indie za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. V roce 1993 iniciovala vznik projektu „Adopce na dálku“ v Indii.

20. ČERVEN

1818 Narozen Josef Ladislav Kendík, katolický kněz, obrozenecký básník. Ustanoven farářem v Mlátovicích u Klatov. Zabýval se slovanským jazykozpytemn a byl znamenitý lingvista. V r. 14848 spoluzakladatel „Národní gardy“ pro níž napsal „Píseň gardistů“. Organizoval české besedy překládal církevní texty, povídky z latiny. Psal drobné epické básně s mravním ponaučením. Publikoval vlastenecké písně, jazykové glosy a úvahy. Přispíval do časopisů „Blahověst“ a „Duchovního pastýře“. (+ 18. 1. 1884).

1848 Narozen Josef Václav Myslbek, sochař. Představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství. V letech 1896 až 1919 profesorem na AVU v Praze. Vytvořil jezdeckou sochu sv. Václava, umístěnou na pražském Václavském náměstí, obklopenou čtyřmi českými světci: sv.Vojtěch, sv.Prokop, sv.Ludmila a sv. Anežka Česká. Roku 1887 za sousoší „Sv.Josef s Ježíškem“ obdržel v Paříži čestné uznání a r. 1900 zlatou medaili Světové výstavy v Paříži za „Pomník kardinála Schwarzenberka“. (+ 2. 6. 1922).

1888 Papež Lev XIII. vydal encykliku „Liberta“ – o svobodě a liberalismu ve světle principů rozumu a víry, proti běžným omylům.

1893 Narozen František Hála, katolický kněz a politik. Od roku 1933 se plně věnoval politické práci jako vedoucí Ústřední politické kanceláře ČSL v Brně. V roce 1939 emigroval do Anglie, kde se v Londýně v letech 1940 až 1945 stal členem čsl. Státní rady. Roku 1945 zvolen poslancem NS a posléze působil jako ministr pošt a též místopředseda ČSL. V únoru 1948 podal demisi. (+ 24. 8. 1952).

1903 Zemřel papež Lev XIII. (vl. jm. Gioacchino Vinzenzo de Pecci). Pokračovatel v reformní práci, započaté I. vatikánským koncilem. Zjednal katolické církvi na celém světě velkou vážnost. Usiloval ve sblížení a propojení církve moderním světem. Zdůraznil nezbytnost studia Písma sv.. Doporučil sv. Tomáše Akvinského jako vzor pro teologická a filozofická studia. Sepsal 46 encyklik. (* 2. 3. 1810)

1948 Narozen Miloš Raban, katolický kněz. Jmenován administrátorem v Raspenavě. Pověřen vybudováním centra duchovní obnovy z ruin bývalého františkánského kláštera v Hejnicích. Mezinárodní centrum duchovní obnovy otevřeno 5. ledna 2001 a ustanoven jeho ředitelem. V letech 1996 až 2003 zastával funkci sekretáře Plenárního sněmu katolické církve v ČR. (+ 7. 1. 2011).

1968 V katedrále sv.Víta na Pražském hradě sloužena koncelebrovaná zádušní mše za oběti uplynulých let, za účasti katolických biskupů ČSR.

1993 Na Velehradě se uskutečnila první velká pouť mariánského hnutí „Rodiny Neposkvrněné“ – zvláště nemocných.

1993 Slavnostní znovuotevření děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a jeho opětovné posvěcení. Postaven v pozdním gotickém stylu Jörgem z Maulbornu v letech 1517 – 1594 podle plánů Jakuba ze Schweinfurtu, který byl rovněž v r. 1594 posvěcen. Dne 30. září 1975 proveden odborný přesun kostela, z původního místa o 84m dále na nových základech, do nové lokality.

21. ČERVEN

1963 Novým římským papežem zvolen Pavel VI. (vl. jm. Giovanni Batista Montini), milánský arcibiskup a kardinál. Pokračoval na jednání II.vatikán. koncilu zahájené jeho předchůdcem. Dne 29. září 1963 stanovil koncilu 4 úkoly: a) poskytnout teoretický výklad podstaty církve, b) dosáhnout vnitřní obnovy církve, c)docílit jednoty křesťanů, d) navázat dialog se světem. Rozhodl o některých změnách při papežské volbě.

1968 Papež Pavel VI. apoštolským listem „Pontificalia insignia“ omezil užívání biskup. odznaků kvůli zjednodušení liturgie a kvůli dodání důrazu na důstojnost biskupů.

1998 Papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslavenou rakouskou řeholnici a mučednici, rodačku z Brna-Husovic, Marii Restitutu Kafkovou z Kongregace Sester františkánek Křesťanské lásky. Působila jako zdravotní sestra v rakouské řádové nemocnici v Mödlingu. Za nacistické okupace odsouzena 30. března 1943 k smrti pro svoje křesťanské přesvědčení a za protinacistické postoje.

1998 V pražském pravoslavném katedrálním chrámu přijal biskupské svěcení nový biskup české pravoslavné církve ThDr. Radivoj Jakovlevič, který přijal řeholní jméno Simon.

22. ČERVEN

1733 Císař Karel VI. jmenoval katolického biskupa Vídeňského Nového Města Jana Mořice Gustava z Manderscheid – Blankenheimu pražským sídelním arcibiskupem, což papež Klement XII. dne 12. prosince potvrdil. Za jeho episkopátu r. 1736 v pražské katedrále sv.Víta dokončen skvostný náhrobek sv.Jana Nepomuckého. V srpnu 1755 založen na Pražském hradě Tereziánský ústav šlechtičen.

1988 Zemřel Ludvík Němec, katolický, kněz, církevní historik. V letech 1940 až 1947 profesor náboženství na středních školách, 1946 až 1948 správce arciděkanství v Liberci. V roce 1948 odešel do exilu v USA. Zde od r. 1953 přednášel církevní dějiny na různých amerických kolejích. Činný v českých exilových a krajanských organizacích. Zabýval se srovnávacími církevními dějinami a vztahy církve a státu v komunistických diktaturách, zvláště v ČSR. Autor anglické knihy o Pražském Jezulátku. Zasloužil se o vybudování české národní kaple Panny Marie Svatohostýnské v katedrále Neposkvrněného početí Panny Marie ve Washingtonu v roce 1983. (* 10. 10. 1913).

2013 Na Svaté Hoře u Příbrami se uskutečnila tradiční pouť řeckokatolíků, kde svatou liturgii sloužil apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko.

23. ČERVEN

1938 Zemřel František Kužela ( ps. Adam Chlumecký), katolický kněz, prozaik. Básník mystického založení a katolické orientace. Roku 1891 jmenován farářem v Dlouhomilově u Zábřehu a r. 1907 pokračoval ve Skrbeni u Olomouce. Jeho literární tvorba vykazuje veršovanou epiku, psanou v duchu národním, povídku historickou, lidovou. Ztvárnil tři básnické vize: „Apokalypse otroků“, „Andělé pyšní“ a „Evangelium svobody“. Obdivovatel folkloru, v nich převládá náboženská didaktičnost. Udržoval přátelské styky s většinou českých spisovatelů. Člen Katolické moderny a dlouholetým členem a předsedou „Družiny literární a umělecké v Olomouci. (* 7. 1. 1854).

24. ČERVEN

1963 Zemřel Mons. PhDr. a ThDr. Jaroslav Beneš, katolický kněz a teolog, filozof a spisovatel. Po vysvěcení působil krátce ve farnosti chrámu Matky Boží před Týnem. Vyučoval náboženství na škole v Nyřanech a Uhlířských Janovicích. Od r. 1929 profesor křesťanské filozofie na KTF UK a v r. 1936 řádný profesor filozofie na CMTF UP v Olomouci. Roku 1948 zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Praž. hradě. Vykladatel a obhájce tomistické filozofie. Publikoval v časopisech „Filosofická revue“ a „Život“. Knižně vydal „Rozumem ke zdroji pravdy“, „Duch a hmota v teorii poznání“ a další. (* 6. 4. 1892).

1968 Generál Řádu minoritů ThDr. Basil Heiser navštívil v Praze chrám a klášter sv. Jakuba na pražském Starém Městě a předal od papeže  Pavla VI. jeho apoštolské požehnání pro všechny zdejší spolubratry minority.

1988 Zemřel František Alex, katolický kněz, hudební historik a publicista. Zastával funkci děkana v Holešově. R. 1977 zvolen sídelním kanovníkem kolegiátní kapitul v Kroměříži. Vydal velkou bibliografii hudebních děl, vzniklých na texty básníka Petra Bezruče. Autor spisku „Chrámová hudba ve Vyškově. (* 11. 8. 1913).

2008 Slavnostně otevřen nový hospic Dobrého pastýře v Čerčanech u Prahy. Obřad žehnání se nesl v ekumenickém duchu. Své proslovy a žehnání pronesli: pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, patriarcha Církve čs.husitské Tomáš Butta a praž. biskup CČSH David Tonzar. Hospic je prvním zařízením ve Středočeském kraji. V budoucnu by se měl stát součastí kulturního a duchovního centra s kostelem Nejsvětější Trojice.

25. ČERVEN

1708 Narozen Michael Ferdinand Althan, katolický kněz-člen maltézského řádu. Roku 1769 zvolen velkopřevorem pro českou a rakouskou provincii. Roku 1774 dal vystavět kostel Matky Boží v Podsrpu. Založil chudinský fond a několik dobročinných ústavů. (+ 18. 5. 1789). 

1933 Zemřel Kamil Gilbert, architekt. Věnoval se především rekonstrukcím církevních budov. Při restaurování památek dokázal důsledně uplatňovat tvorbu soudobých špičkových výtvarných umělců. Podílel se na dostavbě katedrály sv. Víta po smrti Josefa Mockera roku 1899. Navrhl i mnohé stavby církevní. Objevil původní rotundu sv. Václava i baziliku Spytihněvovu, hroby českých králů a biskupů. V roce 1929 mu udělen čestný titul Doktor technických věd Českého vysokého učení techniky v Praze. (* 12. 2. 1869).

1998 Do České republiky přicestoval pravoslavný ekumenický patriarcha cařihradský Bartholomeos I. Zúčastnil se slavnostního posvěcení nového pravoslavného chrámu v Šumperku.

2008 Zemřel Vojtěch Antonín Jeniš, katolický kněz-petrin. V roce 1976 se stal farářem ve Vlasaticích a pokračoval v Branišovicích a též v Troskotovicích. Roku 1990 jmenován rektorem kostela sv.Maří Magdaleny v Brně a farářem v Modřicích a Moravanech. R. 1996 zvolen generálním představeným Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti –petríni. Na podzim 2007 odchází do Českých Budějovic, kde byl rektorem kostela Panny Marie Růžencové při klášteře petrinů až do své smrti. (* 27. 9. 1946).

26. ČERVEN

1898 Narozen ThDr. Václav Bartůněk, katolický kněz, církevní historik. Studoval na Státní archivní škole v letech 1934 až 1937. V letech 1940 až 1941 přednášel pomocné vědy historické a ochrana památek na Arcidiecézním bohosloveckém učilišti v Praze. Od r. 1942 archivář metropolitní kapituly sv. Víta. V roce 1934 napsal „Náboženské dějiny Kladna“. (+ 30. 3. 1985).

1983 Slavnostně posvěcena Česká národní kaple Panny Marie Hostýnské v bazilice „The National Shrine“ ve Washingtonu (USA) katolickým biskupem Jaroslavem Škarvadou. Kaple vybudována péčí našich českých krajanů žijících v USA.

27. ČERVEN

1688 Slavnostně posvěcen farní kostel sv.Františka z Assisi na Křížovnickém náměstí pražského Starého Města, pražským arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna. Kostel postaven v barokním slohu v letech 1679 – 1685 staviteli Gaudeuzio Casanovou a Domenico Canevallem podle plánů Jeana-Baptisty Mathese.

1998 Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner požehnal novou Křížovou cestu ve vězeňském kostele sv. Markéty na Mírově.

2003 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo metodický pokyn k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách.

28. ČERVEN

1793 První konfiskace části předmětů z drahých kovů Loretánského pokladu. Loretánský poklad je historickou sbírkou, vytvářenou od samého založení patronátního poutního místa na Hradčanech roku 1626. Zde shromážďovány cennosti, votivní dary, převážně zlatnická a klenotnická, díla věnována poutníky a příznivci Panně Marii Loretánské.

2003 Papež Jan Pavel II. vydal apoštolskou exhortaci „Ecclesia in Europa“. Jedná se o papežův pohled na církev v současné Evropě a kriticky je hodnocena současná debata o evropské ústavě.

2008 Papež Benedikt XVI., v bazilice sv. Pavla za hradbami v Římě, vyhlásil celosvětový ROK sv. PAVLA, který ukončen 29. 6. 2009.

29. ČERVEN

983 V italské Veroně vysvěcen na biskupa sv.Vojtěch Slavníkovec arcibiskupem Wiligisem.

1943 Papež Pius XII. vydal encykliku „Mystici Corporis Christi“. Církev je to jen tělo Kristovo, protože Kristus je její hlava a zakladatel.

1958 Papež Pius XII. vydal encykliku „Ad apostolorum principis“ – o socialistickém vlastenectví v Číně proti jednotě Církve, jež má svou stěžej v papeži.

2003 Výnosem papeže Jana Pavla II. vyšehradský chrám sv. Petra a Pavla v Praze povýšen na „Basilicu minor“.

30. ČERVEN

1868 Narozen Alois Musil, katolický kněz, náboženský a kulturní historik, orientalista a cestovatel. V letech 1900-1909 profesor starozákonního studia a východních jazyků na CMTF UP V Olomouci, v letech 1920-1938 profesor pomocné orientální vědy a arabštiny na KTF UK. Podnikl několik vědeckých výprav do biblických zemí. V r. 1922 se zasloužil o založení Orientálního ústavu v Praze a r. 1929 Orientálního archivu. (+ 12. 4. 1944).

1923 Zemřel Jan Blokša, katolický kněz, pedagog a publicista. Od r. 1885 jmenován kooperátorem v Kostelci u Holešova. Soukromý zámecký kaplan u hraběte S. Salma na zámku v rakouském Innensteinu. Dne 22. 1. 1890 ustanoven profesorem českého jazyka na lesnickém vyšším učilišti v Sovinci u Šternberka. V r. 1897 se stal farářem v Rudě nad Moravou a r. 1905 v Majetíně. Roku 1896 založil časopis „Sanktissima Eucharistia“. Znalec díla Danta Alighieriho a vydal samostatnou liter. práci „Dante Alighieri, jeho doba, život, spisy“. (* 17. 6. 1861).                                     

Pro web Církev.cz připravil Arnošt Kelnar.