Historický kalendář

                                                  Ú  N O R   2 0 1 7

1. ÚNOR

1852   Papež Pius IX. jmenoval katolického kněze redemptoristu Johanna Nepomuka

Neumanna ( 1811-1860), rodáka z Prachatic, biskupem ve Filadelfii (USA). Za svého

episkopátu neunavně cestoval po své diecézi. Založil 81 kostelů a asi 100 katolických

škol. Blahořečen v říjnu 1963. Dne 19.června 1977 ho papež Pavel VI. prohlásil za

svatého.

 

1992   Znovuobnovená činnost Diecézní katolické charity Brno, s působností po celé

jižní Moravě.

 

1997   Olomoucký arcibiskup  Mons. Jan Graubner zřídil funkci kaplanů pro mládež

v jednotlivých děkanátech olomoucké arcidiecéze.

 

2. ÚNOR

1997   Poprvé se uskutečnil mezinárodní Den zasvěcený Bohu na základě oznámení

papeže Jana Pavla II. Tento den se slaví každoročně a pomáhat katolické církvi uka –

zovat lépe všem lidem následovat Krista a řídit se evangeliem.

 

3. ÚNOR

1677   Narozen Jan Blažej Santini – Aichl, český architekt, stavitel a malíř italského

původu. Představitel vrcholného baroka v Čechách. Pracoval pro vysokou šlechtu a

církevní řády – cisterccciáky ( např. klášter v Sedlci u Kutné Hory, na Zbraslavi a

v Plasech)  - benediktiny ( např. klášter v Kladrubech u Stříbra)  - premonstráty ( např.

klášter v Želivi u Mariánských Lázních a poutní kostel ve Křtinách). Podílel se významně

na novostavbě poutního kostela sv.Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad

Sázavou, postaveného na půdorysu pěticípé hvězdy a který byl v r.1994 zapsán do

Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Významným způsobem zasáhl do

zámecké a palácové architektury.  (+ 7.12.1723).

 

1837   Zemřela sv.Klaudina Thévenetová, francouzská řeholnice, zakladatelka Kongre -

gace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Mariina. Starala se o křesťanskou výchovu dětí a

mládeže  (* 30.3.1774).

1997   V Praze zahájena 8.konference vedoucích vojenských kaplanů zemí Evropy a

Severní Ameriky na téma „Etické a morální působení vojenských kaplanů mezi vojáky“.

Projednán návrh projektu na zřízení duchovní služby v české armádě (ukončena 7.2.).

 

4. ÚNOR

1867   Narozen Theobald Ondřej Scharnagl, katolický kněz-cisterciák. Člen konventu

v Oseku. V letech 1906 až 1912 profesor na gymnasiu v Chomutově. Dne 18.4.1912

zvolen opatem cisterciáckého kláštera v Oseku. V roce 1924 se stal zastupujícím gene –

rálním vikářem Ŕádu cisterciáků v celé ČSR. Komtur Řádu Františka Josefa. (+ 9.6.1943).

 

5. ÚNOR

1867   Narozen František Teplý, katolický kněz, biskupský notář, regionální historik, spiso –

vatel. V letech 1909 až 1923 působil jako zámecký archivář v Jindřichově Hradci. Dúvěrný

přítel spisovatele Jindřicha Šimona Baara. V roce 1936 založil Baarovu společnost pro

poznání Chodska a jeho zvelebování. Sepsal dějiny obcí v nichž působil: „Dějiny města

Volyně na Prácheňsku“ a „Chodové ve sporu s Lomikarem“.Svůj historický zájem obracel

především k dějinám selského stavu a vývoji hospodářství. Spolupracovník Ottova slov –

níku naučného. Člen České akademie zemědělské a Královské české společnosti nauk.

(+ 11.6.1945).

 

2012   V katedrále sv.Víta na Pražském hradě, během nešpor, uvedeni noví kanovníci

Metropolitní kapituly u sv.Víta. Byli jimi týnský farář Vladimír Kelnar a sekretář pražského

arcibiskupa P.Tomáš Roule.

 

6. ÚNOR

1777   Vydán dekret o jezuitských knihovnách, které měly být po zrušení řádu svezeny

do Prahy a na jejich podkladě měla být zpřístupněna Univerzitní knihovna.

 

1917   Zástupci českých katolických organizací v USA založili Národní svaz českých

katolíků za účasti českého duchovenstva.

 

1922   Zvolen papežem Pius XI. ( vl.jm. Achille Ratti). Za jeho pontifikátu dne 11.2.1929

podepsána Lateránská dohoda, která zahrnovala i smlouvu o zřízení suverénního státu

Vatikánu a konkordát mezi Svatou stolicí a Italským královstvím. Roku 1925 zavedl

slavnost Ježíše Krista Krále, která se slaví poslední říjnovou neděli.. Roku 1937 zřídil

„Papežskou akademii věd. Uskutečnil 33 svatořečení a 500 blahoslavení.

 

7. ÚNOR

1852   Narozen Mons. Josef Brenner, katolický kněz a katecheta, znalec církevního

práva. Nastoupil r.1887 jako farář v Hojsově Stráži, r.1891 pokračoval v Rejštejně a

posléze r.1894 v Týnci u Klatov. Roku 1909 zvolen kanovníkem katedrální kapituly

českobudějovické. Zastával úřad přísedícího biskupské konzistoře a rady biskupského

manželského soudu. Člen okresní školní rady.  (+ 26.7.1924).

 

1882   Zemřel Mons. Josef Ehrenberger, katolický kněz, spisovatel, buditel. Od r.1853

působil jako farář ve Skuhravě nad Bělou a odtud přechází r.1860 do Solnice na Rych –

novsku jako administrátor. Roku 1868 zvolen sídelním kanovníkem Královské kole –

giátní kapituly vyšehradské. Literární práce uveřejňoval v časopisech „Květy“, „Musejník“

a „Lumír“.Těžištěm jeho literární tvorby jsou historické povídky. Vyprávěl českou historii

s vlasteneckým patosem. K beletristické činnosti se řadí obsáhlá činnost homoletická,

zachována ve dvou postilách.  (* 21.7.1815).

 

1907   Zemřel Mons. ThDr. Martin Josef Říha, katolický kněz, biskupský notář, domácí

prelát, biskup. Ustanoven prefektem v chlapeckém semináři při chrámu sv.Anny v Čes.

Budějovicích. Pracoval literárně, zejména v oboru nábožensko-vzdělávatelným. R.1877

vydal spisek „Ustavičná úcta srdci P.Ježíše“. Dne 7.7.1885 jej císař František Josef I.

jmenoval sídelním biskupem českobudějovické diecéze, což papež Lev XIII. potvrdil.

Později od papeže Lva XIII. jmenován trunním asistentem a římským hrabětem. Za svého

episkopátu vznikaly diecézní kongregace Bratří a Sester Nejsvětější svátosti ( petrini).

Dal podnět ke stavbě nových kostelů v Českých Budějovicích.  (* 11.11.1839).

 

1992   Papež Jan Pavel II. slavnostně předal univerzální Katechismus katolické církvi

a celému světu.

8. ÚNOR

1692   Zemřel Matěj Tanner, katolický kněz-jezuita, spisovatel. V letech 1660 až 1661

přednášel etiku na olomoucké univerzitě a poté v Praze přednášel výklad Písma,

polemiku, filozofii a další obory. Rektor řádové univerzity pražské v letech 1672 – 1674.

Postupně také rektorem všech tří pražských kolejí a dvakrát nejvyšším představitelem

české jezuitské provincie a dvakrát delegován do Říma k volbě generála Řádu jezuitů. Zaměřil

se na historii jezuitského řádu a sepsal biografický slovník slavných jezuitů, působicích po celém

světě.Napsal spis „Hora Olivetská“, která je popisnou zprávou

o vrchu Kotouči u Štramberka, t.j hoře Olivetské. Usiloval také o kanonizaci kněze Jana

Nepomuckého.  (* 28.2.1630).

 

1887   Zemřel Mons. ThDr. František Onderek, katolický kněz, papežský domácí prelát,

hudebník a publicista. Od roku 1862 působil jako farář ve Skalici u Frýdku až do své

smrti Sepsal „Zpěvník a modlitební knihu“, později přepracován, přezván „Katolický kancionál“.

Zasloužil se o uchování národního vědomí českého jazyka na Těšínsku.

(* 11.3.1811).

 

1947   První návštěva nového pražského arcibiskupa ThDr. Josefa Berana

„ ad limina apostolorum“ V Římě.

9. ÚNOR

1927   V Emauzským klášteře v Praze zahájen  „Cyrilometodějský týden“. O významu

soluňských bratří hovořili katoličtí kněži  Mons.ThDr.h.c. Bohumil Stašek, ThDr. a PhDr.

František Dvorník a Arnošt Vykoukal, benediktinský opat. Ukončen 14.února.

10. ÚNOR

1882   Narozen Mons. ThDr. Bedřich Vašek, katolický kněz a teolog, papežský prelát,

sociolog a pedagog. Od roku 1928 profesor křesťanské sociologie na CMTF v Olomouci.

V tomto oboru si prohloubil své vzdělání. Jeho sociologické práce se vyznačují hlubokým

pohledem do palčivých otázek moderní společnosti a odvážnými návrhy, směřující

k nápravě společnosti. Knižně vydal trojsvazkové dílo „Křesťanská  sociologie“,

„Rukojeť křesťanské sociologie“, „Sociální katechismus“ a další. Věnoval se též od roku

1928 „Katolické akci“ na jejíž pravou velikost a poslání poukazoval. Autor odborných

článků v časopisech: „Hlídka“, „Na hlubinu“ a „Časopis katol.duchvenstva“. Překládal

papežské encyklopedie. Člen „Družiny literární a umělecké v Olomouci.  (+ 14.8.1959).

 

1947   Zemřel Jaroslav Macek, katolický kněz, konzistorní rada a biskupský notář.

Ředitel Českoslovanské akciové tiskárny v Českých Budějovicích. Budovatel Jirsíkova

národního domu tamtéž. Čestný občan města Českých Budějovic.  (* 11.2.1889).

 

11. ÚNOR

1742   Zemřel Antonín Braun, sochař a řezbář. Od r. 1729 vedoucí Braunovy dílny.

Autor soch dvou křesťanských vojínů v Kuksu, zahradních plastik ve Valči, od r.1982

z větší části umístěny v konventu býv. benediktinského kláštera v Kladrubech. Podílel

se na rozsáhlé výzdobě kostela sv.Mikuláše na pražské Malé Straně. Sochu sv.Jana

Nepomuckého a alegorické sochy „Víry a Naděje“ zdobící kapli sv.Jana Nepomuckého

ve Sloupu v Čechách. Motiv alegorie ctností použil též na pražských kostelů sv.Jana

Nepomuckého v Praze Na Skalce a sv.Karla Boromejského Na Zderaze.  (* 5.8.1709).

 

12. ÚNOR

1927   Narozen ThDr. Gustav Čejka, katolický kněz a teolog, filozof. Od r.1975 usta –

noven farářem u sv.Václava v Praze 9 – Proseku. V témže roce zvolen kanovníkem

Královské kolegiátní kapituly vyšehradské, kde se r.1985 stal jejím děkanem. Od r.1976

působil na CMBF v Litoměřicích, kde přednášel křesťanskou filozofii.Dne 1.února 1979

se stal administrátorem u kostela sv.Apolináře v Praze 2. Mimo vlastní obor se věnoval

ještě odborným otázkám ekumenismu a biblické teologii.  (+ 7.10.2010).

 

1982   Zemřel Emil Hába, varhaník, sbormistr, hudební skladatel a pedagog. Od r.1922

ředitel kůru, varhaníkem, a učitelem hudební výchovy v Uherském Brodě. Těžiště jeho

práce spočívá v chrámové hudbě. Povznesl též hudební a kulturní život ve městě a

okresu. Jeho chrámový sbor patřil k nejlepším na Moravě. Stal se dirigentem hudebního

spolku Dvořák v Uherském Brodě. Vydal četné skladby chrámové např. 3 latinské a

4 české mše, zvláště vánoční. Zkomponoval „Vánoční kantátu“ pro sóla, sbor a varhany.

(* 21.5.1900).

 

1992   Zemřel JUDr. Ladislav Sirový, katolický kněz a Velmistr rytířského Řádu křížov –

níků s červenou hvězdou v letech 1988 až 1992. Na začátku své funkce se snažil

obnovit činnost Řádu, který komunistický režim násilnou politikou zlikvidoval. Dvoj –

násobný politický vězeň: za nacistického režimu vězněn v koncentračním táboře v Dachau,

v letech 1944 – 1945 a za  komunistického v letech 1949 – 1952.  (* r.1918).

 

1997   Papežská rada pro rodinu vydala z podnětu papeže Jana Pavla II. Vademekum

pro zpovědníky o některých aspektech morálky manželského života.

 

13. ÚNOR

1237   Zemřel Jordán Saský, katolický kněz-dominikán. Druhý generální představený

Řádu dominikánů po zakladateli Dominikovi. Pokračoval v organizaci dominikánů.

Položil základ k rozkvětu Řádu ve 13.století. Jeho kazatelský projev byl charismatický.

Podařilo se mu získat pro Řád dominikánů mnoho soudobých osobností (* před r.1200).

 

1792   Narozen papež Pius IX. ( vl.jm. Giovanni Maria Mastai-Forreti). Nejprvé jako

lidový misionář. Roku 1833 arcibiskup v Imole a r.1840 jmenován kardinálem. Zvolen

dne 16.června 1846. Podepsal 3 důležité dokumenty: Dogma o Neposkvrněném

početí Panny Marie, „Sylabus“,  Dogma o papežově neomylnosti.  (+ 7.2.1878).

 

1887   Zemřel Hrabě Othenio Lichnowský z Werdenbergu. Dne 20.května 1874 zvolen

velkopřevorem Řádu maltézských rytířů. Provedl důkladnou obnovu zámku v Horní

Libchavě. Do roku 1926 byla Horní Libchava sídlem maltézské komendy, kterou

založil velkopřevor Vilém Vratislav z Mitrovic. Dal zřídit 8 sanitních vlaků pro potřeby

raněných v bojích 1.světové války.  (* 7.5.1826).

14. ÚNOR

1877   Zemřel František Bohuslav Petera, katolický kněz, archeolog a vlastenec.

V roce 1823 jmenován farářem v Marešově a odtud pak r.1836 přechází do Bělohradu

u Jičína. Spolupracoval s Národním muzeem v Praze. Přispíval do Jungmannova

slovníku. Zabýval se studiem lidové mluvy a archeologii Jaroměřska. Člen „Českého

muzea“ a „Měšťanské besedy“ v Praze.  (* 8.8.1798).

 

1932   Zemřel ThDr. Antonín Podlaha, katolický kněz a teolog, biskup, historik umění.

Dne 1.září 1896 povolán za prefekta a spirituála Akademie hraběte Straky. Od r.1901 docent

dějin umění v arcibiskupském semináři. V září 1903 zvolen kanovníkem metro - politní kapituly

u sv.Víta na Pražském hradě, kde později ustanoven archivářem a

knihovníkem kapituly. V roce 1919 zastával úřad generálního vikáře pražské arcidiecéze.

Dne 11.dubna 1920 se stal pražským pomocným biskupem. Osobně se podílel na výz –

kumech a dostavbě svatovítské katedrály. Dne 28.září 1929 osobně otvíral dostavbu a

posvěcení pražské katedrály sv.Víta. Autor nového překladu „Bible české“, „Římského misálu“,

„ Českého slovníku bohovědného“ a dalších vědeckých děl. Aktivní člen „České akademie věd a umění“

a také „Královské české společnosti nauk“. V roce 1931 vyznamenán Řádem Božího hrobu.  (* 22.1.1865).

 

15. ÚNOR

1742   Zemřel Mg. Musicus Bohuslav Matěj Černohorský, katolický kněz-minorita,

hudební skladatel a varhaník. V letech 1710 až 1714 pobýval v řádovém centru

v italském Assisi jako varhaník a v letech 1715 až 1720 v konventu u sv.Antonína

v Padově.Koncem roku 1720 se vrací do Prahy. Skládal díla vokálně instrumentální:

kantáta „Regina coeli“ a oblíbené sborové dílo – moteto „Laudetur Jesus Christus“.

Nešpory i litanie komponoval v běžném úsporném koncertantním stylem. K jeho

nejslavnějším žákům patřil italský houslista skladatel Giuseppe Martini.  (* 16.2.1684).

 

1877   Zemřel Antonín Marek, katolický kněz, básník, jazykovědec. V r.1820 ustanoven

farářem v Týně u Rovenska pod Troskami a v r.1823 se vrací do Libuně, kde setrval

až do r.1876. Své všeslovanské přesvědčení vyjádřil ve stati Slovan. Vytvořil řadu

běžných slov, společně s Josefem Jungmannem upravovali jejich pravopis. Významné

je jazykovědné dílo „Logika neboli Umnice“. V tomto díle vytvořil české filozofické

vědecké názvosloví. Na vysokou úroveň pozvedl školství na Turnovsku.  (* 5.9.1785).

 

1917   Narozen Mons. ThDr. Oto Mádr, katolický kněz a teolog, publicista. Ve školním

roce 1950 až 1951 vedl studentské bohoslužby u sv.Salvatora v Praze. Podílel se na

programu kroužků Katolické akce. V roce 1968 osobním spolupracovníkem pražského

arcibiskupa ThDr. Františka Tomáška. Stal u zrodu Díla koncilové obnovy. V letech

1969 až 1970 přednášel na CMBF v Litoměřicích,. Od roku 1978 vydavatel a redaktor

samizdatných „Teologických textů“. Po r.1990 člen komise pro sdělovací prostředky při

ČBK. Autor několika odborných vědeckých prací, např. „Církev dnes a zítra“, „Slovo

o této době“ a další.  (+ 27.2.2011).

 

1932   Narozen Tomáš Vlasák, katolický kněz. Od 90. let působil jako duchovní

vězenské služby a nemocniční. Rektor kostela Panny Marie Bolestné na pražském

Novém Městě u Alžbětinek. Působil v tzv. „podzemní církvi. První signatář Charty 77.

V květnu 2003 obdržel „Cenu Františka Kriegla“. (+ 30.4.2008).

 

2002   Zemřel Dr. Jiří Novotný, katolický kněz-jezuita, biblista, jazykovědec, polyglot.

V r.1946 vychovatel studentů v Papežském ústavu na Velehradě. Roku 1960 odchází

do Říma, kde se stal sekretářem v Biblickém ústavu. V období let 1969 až 1973 před –

nášel NZ na TF v Bejrutu, kterou vedli francouzští jezuité. Po návratu do vlasti, v letech

1990 až 1995 střídavě přednášel SZ a hebrejštinu na ŘKTF Univerzity P.J.Šafaríka

v Prešově a na římskokatolickém institutu TF Univerzity Komenského ve Špiské kapi –

tule. Od r.1996 na CMTF V Olomouci přednášel SZ a NZ a vedl kurzy hebrejštiny a

základů arabštiny.  (* 28.2.1921).

 

17. ÚNOR

1857   Narozen Josef Bosáček, malíř. Pobýval v Emauzském klášteře v Praze, kde se

vyučil malířství u benediktinských mnichů. V jeho duchu tam vytvořil sgrafita ze života

sv.Benedikta. Od r.1889 spolupracoval s Mikolášem Alšem. Provedl nástěnnou malbu

v kostele Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. V letech 1895 až 1896 vytvořil

ornamentální a figurální sgrafita v kostele Narození Pnny Marie ve Bosňanech.

(+ 12.2.1934).

 

1902   Zemřel Mons. Carl Hudzietz, katolický kněz, generální vikář východní části Vrati –

slavské diecéze. Čestný člen vratislavské kapituly. V květnu 1864 jmenován novým

fryštátským farářem. Pracoval na zvelebení farního kostela Povýšení sv.Kříže. Anga –

žoval se ve fryštátském školství. Za zásluhy obdržel Řád císaře Františka Josefa.

(* 1.1.1829).

 

1902   Narozen Vojtěch Metelka, katolický kněz-redemptorista a kazatel, probošt

v Mělníce. Redaktor katolického časopisu „Svatá Hora“. Jeho zásluhou provedena

didaktická instalace v chrámu sv.Petra a Pavlav Mělníce.  (+ 1.4.1962).

 

1917   Narozen ThDr. a PhDr. Miloslav Kaňák, kněz a teolog Církve československé

husitské, církevní historik a publicista. Profesor a děkan Husovy čs.bohoslovecké

fakulty v Praze. V r.1949 se habilitoval spisem o katolickém modernismu a v roce 1950

jmenován profesorem církevních a všeobecných dějin na nově zřízené HČSBF, kde

nepřetržitě působil až do svého důchodu.  (+ 24.1.1985).

 

2007   Založena česká nemocnice sv.Karla Lwangy, kterou v africké Ugandě postavila

a provozuje Arcidiecézní katolicka charita Praha.

 

18. ÚNOR

1907   Zemřel František Zgoda, ( ps. K.Křen), katolický kněz, moravský spisovatel

Působil jako farář v Dubanech na Prostějovsku. Napsal romány, povídky a obrázky

z Hané. Náměty pro své povídky a obrázky ze života sbíral od mládí především při

besedě po hospodách. Poslouchal a poznamenával si vtipná rčení a příhody.

Vytvořil si také figurku hanáckého strýčka, který pozoruje svět a posuzuje jeho vady.

který je hlavní postavou sbírky povídek „Strýčkovy rozumy“. V letech 1900 – 1905

redigoval časopis „Ječmínek“.  (* 29.11.1861).

 

1942   Zemřel Dobroslav Orel, katolický kněz a katecheta, sbormistr, hudební skladatel

a historik, pedagog. Přední badatel v oblasti dějin chorálu, hymnologie a polyfonie.

Určil vznik písně „Hospodine pomiluj ny“ a „Svatý Václave“ V období let 1909 až 1919

se stal redaktorem časopisu „Cyrill“, kde publikoval staré písně náboženské a kancionály.

Od r.1910 učitel církevního zpěvu na pražské konzervatoři. Roku 1919 jmenován profe –

sorem církevního zpěvu na TF Komenského univerzity v Bratislavě. Z jeho spisů

pochází : „Rukověť chorálu římského“, „Katechismus církevního zpěvu“ a další. Před –

seda slovenského výboru „Ústavu pro lidovou píseň“ a Ředitel koncertní „Jednoty

cyrilské“.  (* 15.12.1870).

 

19. ÚNOR

982   Novým druhým pražským biskupem zvolen v kostele sv.Klimenta na Levém Hradci

katolický kněz Vojtěch. V červnu stejného roku ve svém poslání potvrzen německým

císařem Otou II. a z rukou mohučského arcibiskupa Williguse 29.června přijal biskupské

svěcení. Značnou část svého episkopátu prožil za hranicemi pražské diecéze.

 

1752   Zemřel Augustin Brustmann, katolický kněz-piarista, matematik a hudebník.

Orientoval se hlavně na výuku prakticky zaměřené matematiky. Působil jako profesor

aritmetiky v Kroměříži. Na piaristických učilištích býval nejen instruktorem hudby, ale

i ředitelem církevních obřadů mj. roku 1752 ve Strážnici.  (* 25.8.1683).

 

1992   Na zasedání ČBK v Praze projednána otázka tajných svěcení biskupů a kněží

v ČSFR v době nesvobody.

 

2002   Papež Jan Pavel II. jmenoval salesiánského kněze P. Karla Herbsta pomocným

biskupem pražské arcidiecéze.

 

21. ÚNOR

1972   Zemřel Antonín Jemelka, katolický kněz, malíř. Zastával úřad faráře v Laškově

až do své smrti. Za svého působení obnovil barokní kapli sv. Antonína u Krakovce.

Starobylá laškovská fara chovala velkou sbírku obrazů. Byla to řada grafických listů

Maxe Švabinského, obrazy Jana Preislera a dalších umělců. Ovládal většinu umělec –

kých technik, vynikající kreslíř a portretista. Zdrojem inspirace mu byl krásy krajin, vesnic,

hradů a zámků. Maloval přírodu ve všech jejich proměnách. Pro své přátele nakreslil

několik ex libris, pro časopis „Hlasy svatohostýnské“ navrhl obálku.  (* 8.10.1896).

 

1997   Papež Jan Pavel II. zřídil na Slovensku nový řeckokatolický apoštolský exarchát

se sídlem v Košicích, v čele s biskupem Milanem Chauturem.

22. ÚNOR 

1782   Papež Pius VI. přijel do Vídně, aby donutil císaře Josefa II. k zrušení jeho

náboženských reforem.

 

1972   Zemřel Mons.ThDr. Karel Skoupý, katolický kněz a biskup, pedagog. V roce 1920

profesor NZ a poté rektor kněžského semináře v Brně. Duchovní rádce spolku akademiků

Moravan. Vždy osvědčoval pedagogické nadání a lásku k mládeži. Založil edici „Církev

a vlast“ a také homiletickou edici „Logos“. Dne 3.dubna 1946 ho papež Pius XII. jmeno –

val sídelním biskupem brněnské diecéze. Za komunistického režimu r.1950 zbaven

svého biskupského úřadu a také internován. Až v rámci Pražského jara r.1968 se znova

ujal biskupské funkce. Dne 22.června 1968 oslavil slavnou mší sv. svůj návrat do své

diecéze.  (* 30.12.1886).

 

1987   Kongregace pro nauku víry vydala instrukci „Donum vitae“ o respektování počí –

najícího lidského života a důstojnosti plození.

 

2007   Papež Benedikt XVI. podepsal Apoštolskou exhortaci „Sacramentum caritas“. –

o eucharistii a poslání církve. Účel exhortace spočívá v novém prohloubení vztahu

křesťanského lidu k eucharistickému Tajemství.

 

23. ÚNOR

1322   Narozen Jan Neplach, mnich benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem.

V únoru 1348 jmenován opatem. Měl přátelský vztah ke králi Karlu IV.,kterého dopro –

vázel na zahraničních cestách. Sepsal „Stručné sepsání kroniky české a římské“,

4 roky pracoval na tzv. „Rajhradském slovníku“.  (+ 6.1,.1368)

 

1767   Zemřel ThDr. Urin Johann Christian Mickl, katolický kněz, skladatel latinských

básní. Dne 28.12.1747 zvolen vyšehradským opatem. Jeho celoživotním dílem byla

historická encyklopedie o 35 foliovývh svazcích a to dějiny filosofie, všeobecné dějiny

i historie církevní. Napsal též německy „Dějiny cisterciáckého klášterave Vyšším Brodě“.

(* 13.5.1711).

 

2002   Slavnostně posvěcen nový kostel sv.Jana Boska v Havířově – Šumbarku,

ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Při kostele

budou sloužit salesiáni.

 

24. ÚNOR

1582   Papež Řehoř XIII.vydal bulu „Inter gravissimas“, která zaváděla nový kalendář

tzv. Gregoriánský. Po čtvrtku 4.října následoval bezprostředně pátek 15.října.

 

25. ÚNOR

1947   Zemřel Karel Kolísek, katolický kněz, podplukovník vojenské duchovní služby,

autor náboženských publikací. Šířil úctu mariánskou a zvláště úctu ke svatyni

ve francouzských Lurdech.V roce 1931 organizátorem poutí do Lurd. Napsal knihy

o Lurdech a stal se redaktorem měsíčníku „Růže Lurdské“.  (* 16.11.1872).

 

1987   Papež Jan Pavel II. vydal encykliku „Redemptoris Mater“ – o blahoslavené Panně

Marii v životě putující církve.

 

1992   Z Prahy odjela první poválečná pouť z českých zemí do Svaté Země. Skupinu

vedl královéhradecký biskup Karel Otčenášek.

 

27. ÚNOR

1922   Zemřel František Gogola, katolický kněz, botanik, odborný spisovatel. V letech

1897 až 1907 se stal farářem v Rajnochovicích a poté nastoupil v Třeběticích na Hané.

Věnoval se s profesionální odborností botanice. Pěstoval květiny, hlavně růže.Kromě

vyšších cévnatých rostlin se věnoval i sběru a determinací mechorostů. Autor několika

knih o šlechtění a pěstování květin. Vydává postupně v letech 1890 až 1899 systema –

ticky řazený přehled rostlin s komentáří „Květena okolí Místeckého“ a v nastávajících

letech 1903 až 1906 vychází jeho „Květena Beskyd moravských“. Člen odborných

společností.  (* 13.9.1854).

 

28. ÚNOR

1717   Narozen Václav Antonín Kraus, malíř  výzdoby kostelů. Roku 1742 maluje

oltářní obraz pro kostel v Třebenicích, v roce 1744 provádí obnovu oltářních obrazů

v kostele sv.Apolináře v Horšovském Týně, roku 1767 se podílí na vymalování

kostela ve Všekarech.  (* 20.11.1773).

2002   Ve Vatikánu představeny veřejnosti 2 nové církevní dokumenty „Církev a

internet“ a „Etika na internetu“.

 

                                        pro web Církev.cz připravil  Arnošt  Kelnar