Historický kalendář

H I S T O R I C K Ý   K A L E N D Á Ř

        SRPEN  2 0 1 8

1. SRPEN

1993   Slavnostně znovu posvěcen kostel sv. Jiří v Přimdě za účasti praž. pomocného biskupa Františka Lobkowicze. Původně gotický kostel vznikl přestavbou staršího románského chrámu a písemné zprávy o založení pocházejí r. 1384.

3. SRPEN

1823   Zemřel Norbert Lehmann, katolický kněz-premonstrát, varhaník. Počátky hudebního vzdělání získal v pražském Loretánském klášteře. Zastával přechodně funkci faráře v Žatci. Jmenován ředitelem kůru u sv. Benedikta. Od roku 1816 se stal hospodářským ředitelem Strahovského kláštera. (* 18.6.1750)

4. SRPEN

1888   Zemřel Gustav Meretta, architekt diecézní. Od srpna 1858, až do své smrti působil ve stavebním úřadu olomouckého arcibiskupství v Kroměříži, od roku 1882 jako vedoucí kanceláře pro přestavbu olomouckého dómu. Od poloviny 60.let se svými projekty podílel na doplnění inventáře venkovských kostelů, zvláště na Přerovsku. Kostel Božského Spasitele v Moravské Ostravě kombinuje starokřesťanskou baziliku s neorenezačním detailem. Vyznamenán papežským Řádem sv.Jiří. (* 26.6.1832) 

1903   Novým papežem zvolen Pius X. (vl. jm. Giusseppe Melchiorre Sarto), benátský patriarcha a kardinál. Během svého pontifikátu zreformoval kurii, církevní právo a kněžský breviář. Horlivý mariánský ctitel. Zakládal sociální organizace k mírnění chudoby. Zavedl časté přijímání Nejsvětější Svátosti mezi lidmi. Zemřel  20. srpna 1914. Dne 29.5.1954 prohlášen za svatého.

5. SRPEN

1735   Slavnostně posvěcena kaple Panny Marie Sněžné v Provodově uherskobrodským děkanem P.Janem Trchalíkem. Roku 1750 přestavba na malý poutní kostel v barokním slohu, který stojí dodnes. V lese blízko kostela se nachází Křížová cesta. 

1898   Papež Lev XIII. vydal encykliku „Spesse volte“ – o katolických lidových dílech, proti jejich zrušování.

2008   Slavnostně položen základní kámen kostela a kláštera sester trapistek v Poličanech u Neveklova a požehnán pražským generálním vikářem Mons. Michaelem Slavíkem. Dne 28. 7. 2012 slavnostně posvěcen nově dostavený kostel Blahoslavené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem.

6. SRPEN

1683   Zemřel Jan Malobický, katolický kněz-jezuita. Od roku 1661 ustanoven rektorem jezuitské koleje v Hradišti na Moravě. Vyučoval na gymnasiích v Brně, Praze a Kladsku. Podílel se na obraně Brna a Prahy při švédských obleženích r. 1645 a 1648. Autor několika knih: „Dům věčnosti blažené a nešťastné“, „Diarum Marianum“ a další. (* 11.11.1620) 

1978   Zemřel papež Pavel VI. (vl. jm. Giovanni Battista Montini). V r. 1954 milánským arcibiskupem a v r. 1958 jmenován kardinálem. Dne 21. června 1963 zvolen papežem. Za svého pontifikátu zahájil dialog s východními církvemi. Vydal 7 encyklik. Jeho hlavním úkolem pokračování II.vatikánského koncilu. V srpnu 1966 vyzval všechny biskupy, aby po dovršení 75 let dobrovolně nabídli svou rezignaci. Uskutečnil reformy kurie, vydal nový dekret o volbě papeže. Dovršením 80 let ztrácejí kardinálové právo volit papeže. Dvakrát se sešel s ekumenickým patriarchem Athenagorem. (* 26.9.1897) 

1993   Papež Jan Pavel II. vydal encykliku „Veritas splendor“ – o základech morálního učení církve.

7. SRPEN 

1883   Zemřel František Rull, katolický kněz,regionální historik, pedagog a spisovatel. Sběratel historických památek. Po roce 1851 vyučoval náboženství na hlavní škole v Jindřichově Hradci, kde se roku 1862 stal ředitelem. Sepisoval místopis a dějiny města Jindřichova Hradce, vydané r. 1875. Člen Matice české, Čestný měšťan Jindřichova Hradce. (* 23.7.1817)

8. SRPEN

1488   V Praze dotištěna první česká „Biblí Svatá“. První úplná edice Písem Svatých Starého i Nového Zákona.

1798   Narozen František Xaver Petera, katolický kněz. Roku 1836 jmenován farářem v Bělohradu u Jičína a zde působil přes 13 let. Sbíral výrazy, jména a rčení lidové řeči. Přispíval do Jungmannova slovníku. Publikoval v „Časopisu katolického duchovenstva“ a v „Pražských novinách“. Od roku 1849 se věnoval svým historickým a sběratelským zájmům a také na archeologických výzkumech. Vřelý milovník dějin českých a starobylých památek naší vlasti. Aktivní člen „Českého muzea“ a též „Měšťanské besedy“ v Praze. (+ 14.2.1877) 

1948   Zemřel Mons. Bohumil Stašek, katolický kněz, politik a publicista. Od roku 1915 vikarista na pražském Vyšehradě a v r. 1932 zvolen sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. Od mládí pracoval v katolickém politickém hnutí a po vzniku ČSR se zasloužil o jeho sjednocení v ČSL. V letech 1919 až 1938 generální tajemník Čs. strany lidové. Během let 1923 až 1925 šéfredaktorem „Lidových listů“. V roce 1925 se stal poslancem Národního shromáždění. Roku 1938 stoupenec obrany republiky a odpůrce Mnichovské dohody. Za protinacistické kázání na pouti ke sv. Vavřinečku u Domažlic v srpnu 1939 zatčen a uvězněn v koncentračním táboře v Dachau. (* 17.2.1886) 

2008   Zemřel Emil Augustin Dorničák, katolický kněz-augustinián. Po absolvování pedagogické fakulty UP v Olomouci působil jako učitel na několika školách. Od r. 1968 studoval na CMTF v Olomouci a 26. června 1972 přijal kněžské svěcení. Postupně působil v duchovní správě v Dolní Poustevně a Lobendavě na Děčínsku a v letech 1985 až 1990 pak v Bakově nad Jizerou. V rozmezí let 1990 až 1998 zastával funkci převora v Domažlicích. (+ 7.9.1929) 

10. SRPEN

1868   Narozen Ludvík Ledvina, katolický kněz, sběratel starožitností. Působil jako farář v Hradisku u Kroměříže. Odtud po 16 letech přechází do Komné. Nashromáždil na 5 000 starožitností jako staroslovanské popelnice, množství cenných listin, knih a obrazů, uložených v musejích v Brně a Olomouci. Svůj zájem též soustředil na květiny. Vypěstoval na 50 druhů různobarevných jiřin. (+ 27.9.1930)

1913   Narozen Mons. ThDr. Emil Pluhař, katolický kněz a teolog, čestný papežský prelát. V letech 1938 až do října 1945 se stal adjunktem CMTF UP v Olomouci a zároveň působil jako kooperátor ve Velké Bystřici. V době od června 1946 až do října 1950 zastával funkci asistenta a suplenta křesťanské mravovědy na KTF UK. Za komunistického režimu nemohl vykonávat kněžský úřad, až v květnu 1968 mu umožněno působit v duchovní správě ve Chvalkovicích a na obnovené CMTF UP v Olomouci přednášel externě morální teologii. Po roce 1971 kaplanem u sv.Mořice v Olomouci a od září 1978 se stal farářem v Hovězí, kde zvelebil kostel sv.Maří Magdalény a jeho okolí. (+ 9.7.2004) 

1993   Na Velehradě se uskutečnilo Národní setkání mládeže za účasti na 8.000 mladých z celé ČR.

11. SRPEN

1913   Narozen František Alex, katolický kněz, hudební historik a publicista. Děkan farnosti v Holešově. Roku 1977 zvolen sídelním kanovníkem kolegiátní kapituly v Kroměříži. Vydal velkou bibliografii hudebních děl, vzniklých na texty Petra Bezruče. Autor malého spisku „Chrámová hudba ve Vyškově kolem r. 1660“. (+ 24.6.1988) 

1993   Zahájeny celosvětové oslavy 800. výročí narození sv. Kláry. Trvaly do 5. 10. 1994.

12. SRPEN

1933   Zemřel Mons. Antonín Kobliha, katolický kněz, papežský prelát, arcibiskupský rada, vlastenec. Ustanoven administrátorem katedrály sv. Václava v Olomouci. Horlivý účastník kulturního a vlasteneckého života v Olomouci. (* 14.6.1851).

13. SRPEN

1858   Narozen Antonín Petzold, hudební skladatel, varhaník, sbormistr, dirigent. V r. 1877 se stal varhaníkem v chrámu sv. Vojtěcha v Praze. Od roku 1884 sbormistrem Pěvecko-hudebního spolku „Moravan“ v Kroměříži a se souborem nastudoval velká oratorní díla. V roce 1915 působil jako  varhaník v katedrále sv.Václava v Olomouci a taktéž hlavním dirigentem. Zasloužil se o rozvoj olomouckého hudebního života. S pěveckým sborem „Žerotína, vojenskou hudbou a s ochotníky prováděl velká oratorní díla, ale i symfonická. Jeho nejvyzrálejší dílo je považována „Missa solemnis“. (+ 7.5.1931) 

1893   Slavnostně posvěcen nový farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově u Prahy pražským světícím biskupem Ferdinandem Kalousem, Kostel slohu pseudogotického a vystavěn z místního žulového kamene.

1933   Ve slovenské Nitře se konaly církevní i státní Pribinovy oslavy u příležitosti 1011. výročí posvěcení prvního křesťanského kostelíku, který dal postavit slovenský kníže Pribina na svém nitranském hradě.

14. SRPEN

1723   Slavnostně položen základní kámen ke stavbě poutního chrámu v Neratově hrabětem Johanem Carlem z Nostitz – Rhieneckem. V letech 1723 – 1733 vystavěn barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a 24. srpna 1733 posvěcen.  Ten v r. 1945 po zásahu střelou rudoarmějce vyhořel. Usilovně se pracuje na jeho obnově. V současnosti je chrám zastřešen prosklenou střechou. Od r. 1992 je kulturní památkou.

1893   Narozen Mons. Th.Dr. a PhDr. František Dvorník, katolický kněz, historik, byzantolog, pedagog a odborný spisovatel. V letech 1920 až 1925 studoval slavistiku na Sorboně ve Francii. V roce 1928 jmenován mimořádným profesorem na KTF UK. Roku 1938 odjel na studijní cestu do Britského muzea v Londýně. Do vlasti se už nevrátil. V roce 1948 se stal řádným profesorem na Harwardově univerzitě ve Washingtonu. Zabýval se cyrilometodějskou tradicí, slavnou dobou Velké Moravy, usiloval o uniatské snahy a ekumenický dialog. V r. 1928 spoluzakladatel Slovanského ústavu v Praze. Mimořádný člen ČAVU a dalších zahraničních akademii. Rytíř Francouzské čestné legie. V roce 1992 vyznamenán Řádem TGM in memoriam. (+ 4.11.1975).

15. SRPEN

1388   Zemřel ThDr. Vojtěch Raňkův z Ježova, katolický kněz a teolog, stoupenec církev. reforem, filozof. Zvolen kanovníkem metreopolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Profesor a rektor proslulé pařížské Sorbonny. Autor scholastických, apologetických a didaktických spisů, výkladu o kázání. Z evropského západu přinesl nové směry teologické. Pronesl slavnostní pohřební projev nad rakví krále Karla IV. (+ kolem r.1320). 

1688   Narozen Benno Löbl, katolický kněz-benediktin. Přední mecenáš výtvarného umění, podporovatel rozvoje školství. Plánoval založení benediktinské akademie pro příslušníky šlechty. Přítel K.I.Dientzenhofera, který projektoval přestavbu kláštera v Břevnově. V letech 1738 až 1751 ustanoven opatem tamního benediktinského kláštera. (+2.12.1751). 

1703   Zemřel Giulio Broggio, stavitel. Pocházel z italské štukatérské rodiny. Od roku 1658 pracoval nejdříve na zámku v Čížkovicích a v letech 1663 – 1670 na výstavbě dómu v Litoměřicích a zároveň v období let 1672 – 1673 realizoval kostel sv. Václava v Drážkovicích. V letech 1675 – 1677 postavil kostel v Čížkovicích a r. 1677 ještě kapli sv.Jana Křtitele na Dubině v Litoměřicích. V rozmezí let 1689 – 1694 stavěl biskupskou rezidenci v Litoměřicích. Od roku 1688 pracoval na výstavbě jezuitského poutního místa v Bohosudově. Od roku 1695 stavěl presbytář a ambity s kaplemi v Mariánské Radčici.

1853   V českých zemích v Hyršově na Šumavě zahájila působení Kongregace Školských sester de Notre Dame, zásluhou P.Gabriela Schneidera. Kongregace založena r. 1833 v Německu blahosl. Karolinou Gerhardingerovou.

1948   Biskupská konference v Nitře schválila tzv. memorandum vládě ČSR, v němž je obvinila z neplnění slibů a současně uváděla řadu zásahů proti církvi. 

1988   Zveřejněn Apoštolský list papeže Jana Pavla II. „Mulieris dignitatem“ – o vznešenosti a povolání ženy.

16. SRPEN 

1773   Zveřejněno Breve papeže Klementa XIV. „Dominus ad Redemptor“, kterým došlo oficiální zrušení jezuitského řádu.

1943   Zemřel ThDr. Felix Hanoušek, katolický kněz a katecheta, publicista. Rada biskup. konzistoře v Litoměřicích. Ustanoven farářem v Bezně, roku 1933 pokračoval v Chožově a nakonec roku 1940 v Hřivicích. Profesor na reálce v Lounech. Zde prokazoval své hudební umění,vědecké i technické v každém oboru. Publikoval vědecké články. (*21.5.1870)

17. SRPEN

1623   Narozen PhDr. a ThDr. Jan Tanner, katolický kněz-jezuita, historik, hagiograf. Od roku 1664 přednášel filozofii a spekulativní teologii na jezuitské univerzitě v Olomouci. Roku 1666 děkanem na CMTF, později kancléřem olomoucké univerzity. Po roce 1674 odchází do Prahy, kde se stal postupně děkanem KTF UK a r.16841 správcem konviktu u sv. Bartolomeje. Vydal životopis jezuitského misionáře A. Chanovského nazv. „Vir apostolicus“. Zpracoval životopis sv.Václava z Hájkovy kroniky nazv. „Života sláva sv.Václava“. Ve spisu „Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi“ doplněna reprodukcemi maleb jednotlivých kaplí zastavení. (+ 4.11.1694).

1753   Narozen Josef Dobrovský, katolický kněz-jezuita, filolog, zakladatel slavistiky a historik. V letech 1776 až 1787 působil jako vychovatel a učitel čtyř synů u hraběte F. A. Nostice. Roku 1784 spoluzaložil Českou společnost nauk a později se stal jejím ředitelem. V srpnu 1789 jmenován rektorem generálního semináře v Hradisku u Olomouce. Od počátku 19. století se věnoval slavistice, spolutvůrce spisovné normy češtiny. Roku 1792 vydal „Dějiny české řeči a literatury“. Autor dějepisných prací a chronologicky uspořádaných dějin české literatury. V literární práci se věnoval legendě o sv.Janu Nepomuckém. (+ 6.1.1829)

1898   Zemřel Mons. ThDr. Eduard Tersch, katolický kněz. V r. 1850 pověřen profesorem kanonického práva a pastorální teologie na KTF UK. Roku 1859 zastával funkci ředitele arcibiskupského semináře v Praze. Roku 1891 zvolen proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Podporoval výstavbu dvou kostelů v Kralupech nad Vltavou, kterou převážně sám financoval. Do kostelů 17 obcí věnoval varhany a další vybavení. (* 11.11.1823)

18. SRPEN

1658   Narozen Jan František Beckovský, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou, historik, kronikář a spisovatel. Od roku 1699 hospodářským správcem ženského špitálu a administrátor při klášteře sv.Anežky České v Praze, a to až do své smrti. Kolem roku 1700 po českých zemích shromažďoval archivní a místopisný materiál. Autor nejstaršího herbáře v Čechách a obsáhlé kroniky „Poselkyně starých příběhův českých“, popisující české dějiny od počátku až do r.1715. Vydal 28 knih, především životopisů svatých a dalších. Ve své historické práci zdůrazňoval katolickou minulost českého státu, současně zastával pozice barokního patriotismu. (+ 26.12.1725). 

1713   Zemřel Jan Jiří Středověký, katolický kněz, apoštolský protonotář, historik a spisovatel. Po vysvěcení se stal zámeckým kaplanem svého mecenáše hraběte Jiřího Friedricha z Oppersdorfu, moravského zemského hejtmana v Dřevohosticích. V r. 1703 jmenován farářem v Pavlovicích až do své smrti. Zabýval se soustavně moravskými dějinami. Jeho prvním spisovatelským počinem je příručka „Medicus domesticus“, která vznikla r. 1701. Roku 1710 vydal „Mercurius Moraviae memorabiliím“ – o původu Moravanů a jejich nejstarších dějinách. Roku 1712 vydal další knihu „Rubinus Moraviae“, věnovanou životu a dílu blahosl. Jana Sarkandera. (* 16.4.1670). 

1928   Katolický kněz salesián Don Stuchlý se stal ředitelem Salesiánského ústavu ve Fryštáku u Holešova a inspektoriálním rádcem jugoslávsko-československé inspektorie. Tuto funkci zastával až do 14.září 1935. 

1998   Slavnostně otevřel ostravsko-opavský sídelní biskup František Lobkowicz Dům pokojného stáří sv.Václava v Ostravě – Heřmanicích.

19. SRPEN

2003   Zemřel Petr Josef Ondok, katolický kněz-člen Kongregace bří Nejsvětější Svátosti -petrini. V roce 1966 se dostal do Botanického ústavu ČSAV v Třeboni, kde pracoval jako vědecko technický pracovník. V letech 1969 až 1991 správcem kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Po roce 1991 přednášel etiku a filozofii  na TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Otázkou ekologické etiky se zabývá v knize „Člověk a příroda. Hledání etického vztahu“ v r. 1998. Ve svém díle „Biotika: Východiska, principy, aplikace“ se obírá problémem etického hodnocení medicínských aktivit. (* 2.9.1926)

20. SRPEN

1153   Zemřel sv. Bernard z Clairvaux, francouzský katolický kněz-cisterciák, teolog a mystik. Zakladatel cisterciáckého řádu, kde se stal prvním opatem. Reformátor Řádu cisterciáků se zachováním Benediktovy řehole. Svatořečen v roce 1174. (* r. 1090)  

1823   Zemřel papež Pius VII. ( vl. jm. Luigiu Barmana Chiaramonti). R. 1785 jmenován biskupem v Tivoli, později se stal kardinálem. Dne 14.března 1800 zvolen novým papežem. Během svého pontifikátu, dne 7. srpna 1814 obnovil bulou „Sollicitudo omnium Ecclesiarium“ jezuitský řád. Všemožně se věnoval i zkrášlení města Říma. Pokračoval ve výstavbě vatikánského muzea „Museum Chiaramonti. (* 14.8.1742) 

1843   Narozen Ludvík Holain, katolický kněz, hudební skladatel, pedagog. Po vysvěcení r. 1869 se stal studijním prefektem arcibiskupského gymnazia v Kroměříži a v roce 1874 jeho profesorem. Od ledna 1832 ustanoven dirigentem kůru v chrámu sv. Mořice v Kroměříži. V dubnu 1890 jmenován farářem ve Slavoníně u Olomouce. Psal většinou chrámové skladby. Vydal „Moravské národní písně“. Pro venkovské varhaníky sepsal „Průvod varhan k úplnému kancionálu arcidiecéze olomoucké“. (+ 17.8.1916) 

1998   Slavnostně otevřena zrekonstruktovaná kaple v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, za účasti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Na místě zbořeného kláštera dominikánek v Pekařské ulici vznikla tato nemocniční kaple sv .Anny. Od roku 2009 slouží jako kulturní a společenské nemocniční centrum.

21. SRPEN

1898   Slavnostně položen základní kámen ke stavbě kostela Panny Marie Růžencové pro Kongregaci bří Nejsvětější Svátosti v areálu kláštera petrinů. Kostel postaven v letech 1899 – 1900 v novománském stavebním slohu, podle plánů Jakuba Staberhaka. Interiér kostela patří mezi významníé ukázky tzv. beuronské umělecké školy v Čechách, která klade důraz na dekoraci.

22. SRPEN

1863   Narozena Tereza Mellanová, spisovatelka a publicistka. Vystudovala učitelský ústav v Praze a působila na pražských školách u Panny Marie Sněžné na praž., Novém Městě a také u sv.Jiljí a nakonec u sv.Tomáše na praž..Malé Straně. Od roku  1885 přispívala do časopisů pro děti básněmi a povídkami do denních listů články o feministických a pedagogických otázkách., Autorka prozaické a básnické sbírky pro dospělejší mládež „Obrázky z prázdnin“ a „Pampelišky“, obsahují eticky a nábožensky zabarvené reflexe o přírodě i didaktické verše národního uvědomění a vztahu mezi rodiči a dětmi. (+ 4.3.1950)

1948   V Amsterodamu zahájeno I.ustavující Valné shromáždění Světové rady církví za přítomnosti 351 delegátů, kteří zastupovali 145 církví. V roce 1961 na Dillíském jednání poprvé přítomna delegace katolické církve.

1993   Pražský arcibiskup Miloslav Vlk slavnostně znovu posvětil kostel sv.Karla Boromejského v areálu nemocnice milosrdných sester boromejek v Praze Pod Petřínem. 

23. SRPEN

1653   Zemřel Kryšpín Fuk z Hradiště, katolický kněz-premonstrát a biskup, kulturní mecenáš.  Ustanoven generálním vikářem Řádu premonstrátů v Čechách a v Polsku. Roku 1621 se stává proboštem v Doksanech a roku 1623 opatem v Milevsku. Výborný znalec vodních staveb. Císaři Ferdinandovi nabídl své služby ke splavnění řeky Vltavy, zejména Svatojánských proudů. Dne 13. října 1643 podnikl s velkou lodí zahajovací plavbu z Prahy do Českých Budějovic. V roce 1644 jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze. 

1743   Narozen ThDr. Jiljí Chládek, katolický kněz-premonstrát a teolog, filozof, spisovatel a vlastenec. Roku 1778 profesor pastorální teologie na KTF UK. V letech 1792 až 1793 zastával funkci děkana KTF UK a posléze r. 1794 rektorem pražské univerzity. Ve svých přednáškách vzbuzoval u posluchačů vroucí lásku k národu a jeho jazyku. Lásku vštěpoval nejen živým slovem, nýbrž i českou mluvnicí, kterou sestavil pro své posluchače. Autor spisů: „Počátkové opatrnosti pastýřské“, „Tři katechizace kostelní na  modlitbu Páně“ a další. Udržoval přátelské vztahy s Josefem Dobrovským. (+ 29.1.1806)  

1868   Narozen Dušan Samo Jurkovič, slovenský architekt. Studoval valašské lidové stavby u stavitele Michala Urbánka s nímž navrhoval pro národopisnou výstavu v Praze valašskou dědinu. Od r. 1896 působil jako samostatný architekt v Brně. Autor návrhu mohyly M. R. Štefáníka na Bradle. Významné jeho dílem je unikátní Křížová cesta na Svatém Hostýně. Vystavěl 10 dřevěných kapliček, bohatě vyřezávaných, které jsou citlivě zasazeny do krajiny. Zde se jeho umění architektonické a Köhlerovy keramické mozaiky navzájem doplňují. (+ 21.12.1947) 

1993   Slavnostně posvěcen nový kostelík sv.Mikuláše s volně stojící zvonicí v Boleboři na Chomutovsku  od litoměřického biskupa Josefa Koukla.

24. SRPEN

1858   Narozen Karel Pleskáč, prozaik a dramatik. Z počátku psal povídky pro mládež, drobné obrázky ze života venkovských dětí a ze světa jejich her a zvyků. a usilovaly působit v duchu křesťanských mravních zásad. V prozách jsou drobné regionální obrázky, příběhy vážné i historicky humorné. V oboru regionální literární historie se věnoval ratibořickému období Boženy Němcové, zaznamenal vzpomínky pamětníků. (+ 3.11.1937) 

2008   Moderní centrum sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích slavnostně otevřel a požehnal kardinákl Miloslav Vlk.  Objekt římskokatolické církve by měl sloužit k uspořádání různých akcí pro děti i seniory.

25. SRPEN

1233   Slavnostně posvěcen benediktinský klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv.Wolfganga a sv. Benedikta v Kladrubech pražským biskupem Heřmanem za přítomnosti krále Václava I., který klášter také obdaroval. Kostel postavený v pozdně románském slohu a již v roce 1370 prošel první částečnou přestavbou. 

1648   Zemřel ThDr. Josef Kalasanský, španělský katolický kněz-piarista. Zakladatel a první generální představený Řádu zbožných škol – piaristů. Toto společenství v r.1617 potvrdil papež Pavel V. V roce 1634 vznikla Kongregace piaristů na Moravě. Osobní přítel olomouckého arcibiskupa Frant. Dietrichsteina. Svatořečen papežem Klementem XIII. roku 1748. V roce 1948 ho papež Pius XII. prohlásil za patrona křesťanských základních škol. (* 11.3.1556) 

1683   Narozen Šebestián Zeiller, malíř oltářních obrazů. Namaloval oltářní obraz sv.Antonína Paduánského v pražské Loretánské kapli a fresko nad oltářem v chrámu sv. Jakuba na Starém M ěstě pražském. (+ r. 1713) 

1683   Narozen Augustin Brustmann, katolický kněz-piarista, hudebník a pedagog. Prošel všechny učitelské funkce na základních piaristických školách i na řádových gymnaziích. Orientoval se na výuku prakticky zaměřené matematiky. Zastával i vyšší ekonomické funkce. Na piaristických učilištích se stal instruktorem hudby, ale i ředitel církevních obřadů. (+ 19.2.1752

26. SRPEN

1708   Na základě povolení císaře Leopolda I. z r.1705, přišli první řeholníci Řádu trinitářů do nového kláštera ve Spálené ulici na pražském Novém Městě.

1883   Narozen Mons.ThDr. Bartoloměj Kutal, katolický kněz, papežský prelát a tajný komoří. V letech 1907 až 1917 působil v duchovní správě a poté se stal profesorem středních škol. Následně povolán na bohoslovecké učiliště do Hradce Králové a v roce 1929 do Olomouce, kde ustanoven děkanem CMTF UP a učitelem biblistiky SZ v letech 1928 - 1950 napsal „Dějiny Starého zákona“ a „Palestina a Panna Maria v poesii arabské“. Psal stati z biblistiky do „Časopisu Českého musea“, „Nového života“ a „Archy“. (+ 20.6.1964). 

1923   Zemřel Mons. ThDr. Jan Ladislav Sýkora, katolický kněz a teolog, papežský prelát, biblista, vysokoškolský pedagog. V letech 1887 až 1891 katecheta na českém učitelském ústavu a r.1888 jmenován docentem katechetiky a pedagogiky na KTF UK. Po jejím rozdělením r.1891 jmenován profesorem biblistiky a exegeze na české KTF UK. Autor spisů: „Katecheze o svátcích“, „Úvod do Písma sv.Nového zákona“. Zasloužil se o správný novodobý překlad Písma sv. NZ. Přispíval do „Časopisu katolického duchovenstva“ a též do Ottova slovníku naučnému. (* 16.4.1852). 

1933   Zemřel Berthold Josef Hejhal, katolický kněz-augustinián a katecheta. Roku 1887 působil jako administrátor u sv.Tomáše na pražské Malé Straně a o rok později jmenován převorem konventu ve Vrchlabí. V letech 1904 až 1905 ustanoven převorem augustinián. konventu u sv.Tomáše. Roku 19*12 zvolen provinciálem Řádu augustiniánů. Zastával funkci ředitele Jednoty Matky dobré rady. (* 20.4.1846).

27. SRPEN

1673   Slavnostně posvěcen nově dostavený chrám Blahoslavené Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami pražským arcibiskupem Matoušem. Vlastní chrám stojí na kamenné terase s balustrádami, původně obdélná gotická stavba ze 14.-15.století a oběstavená ze všech 4 stran barokními kaplemi letech 1658 – 1668. Uvnitř chrámu je stříbrný tepaný hlavní oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské, která byla korunována 22. června 1732 pražským pomocným biskupem Janem Rudolfem Šporkem.

1913   Narozen Antonín Zgarbík, katolický kněz-jezuita a kazatel. Roku 1944 se stal superiorem u sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Po válce jmenován novicmistrem na Velehradě. V roce 1948 ustanoven rektorem koleje a konviktu v novém řádovém gymnasiu v Brně. V březnu 1950 zastával funkci viceprovinciála české provincie jezuitů. Za totalit. režimu internován od dubna 1950 až do r. 1956 v Želivě. V říjnu 1959uvězněn na 16 let vězení. (+ 22.1.1965)

28. SRPEN

1678   Slavnostně  posvěcen jezuitský filiální kostel sv.Ignáce na pražském Novém Městě od  pražského arcibiskupa Jan Bedřicha z Valdštejbna. Barokní stavba s průchodnými kaplemi a emporami, vystavěna v letech 1665 – 1678 podle projektu architekta Carla Luraga. Portikus před průčelím je od architekta Pavla Ignáce Bayera.

29. SRPEN

1948   Slavnostně posvěcen farní kostel sv.Bartolomeje v Klánovicích na Hané olomouckým arcibiskupem Josefem Macochou. Původní kostel pochází ze 14.století. Procházel mnoha úpravami. Dvakrát vyhořel.

30. SRPEN        

1838   Zemřel Jan Rudolf, katolický kněz. Po vysvěcení se stal administrátorem ve Štěpánově, v letech 1815 až 1828 lokalista ve Štarnově, poté pokračoval jako farář na Velehradě. Od roku 1836 působil jako děkan  a zastával též funkci školního inspektora v Uher. Hradišti. V době jeho působení, v r. 1815 se začala pěstovat chrámová hudba, jako díkůvzdání Bohu za ukončení napoleonských válek. (* 22.5.1780)

31. SRPEN      

1858   Narozen Václav Kocián, katolický kněz, arcibiskupský notář, spisovatel,.Po vysvěcení působil v pražských farnostech u sv.Vojtěcha v Libni, dále u sv.Haštala a sv.Štěpána na Novém Městě.  V roce 1898 se stal duchovním správcem na Karlově a posléze ustanoven farářem v Olšanech u Prahy. Jako znalec církevního práva vydal spis „Rádce duchovní“ a publikaci „Nadace církevní“. (+ 28.3.1904)

Pro web Církev.cz připravil Arnošt Kelnar.