Historický kalendář

SRPEN  2 0 1 7 

1. SRPEN

1782 Narozen Karel Evžen z Mazenodu, francouzský katolický kněz a misionář. Roku 1816 založil Kongregaci oblátů Neposkvrněné početí Panny Marie. Stal se prvním generálním představeným. V r.1837 jmenován diecézním biskupem Marseille. Papež Pavel VI. ho v r.1978 prohlásil za blahoslaveného. (+ 21. 5. 1861).

1787 Zemřel Alfons z Liguori, italský katolický kněz,znalec morální teologie. Zakladatel Kongregace redemptoristů v r. 1732. Roku 1762 jmenován biskupem. V r. 1839 papežem Řehořem XVI. svatořečen a dne 23. 3. 1871 prohlášen papežem Piem IX. Učitelem církve. Napsal 111 děl, která vydána v 63 jazycích. (+ 27. 9. 1696).

2. SRPEN

1802 Narozen Karel Hyna, katolický kněz, filozof, pedagog, vlastenecký buditel. V letech 1852 až 1864 se stal farářem v Nižboru. Inspektor národních škol. Roku 1863 zvolen čestným kanovníkem kolegiátní kapituly staroboleslavské a r. 1874 jejím děkanem. Roku 1873 účastník diecézní synody. Tvůrce filozofické české terminologie, napsal „Dušesloví zkušebné“. Proslul jako jeden z prvních vzdělavatelů nauk filozofických. Aktivní člen „Českého musea“. (+ 3. 4. 1881).

1877 Na Velehradě založena „Růže Sušilova“, literární a čtenářský spolek brněnských katol. bohoslovců. Posláním tohoto náboženského spolku bylo zakládat veřejné knihovny.

1912 Zemřel Mons. Alois Hrudička, katolický kněz, biskupský konzistorní rada, papežský komoří, historik. Katecheta na gymnasiu v Třebíči, pak profesor náboženství a češtiny na Vyšší české reálce Brně. Působil jako farář v Telči. Zde se zasloužil o rozsáhlou opravu farního kostela sv.Jakuba. Většinou psal nábožensky výchovné, životopisné a církevně historické práce. Autor několika školních učebnic a náboženských pomůcek. Přispíval do časopisů: „Lumír“, „Hvězda“ a „Blahověst“. Zakladatel „Apoštolátu sv.Cyrila a Metoda pod ochranou Panny Marie“, dále „Jednoty sv.Josefa“. (* 24. 4. 1843).

1932 Zemřel Mons.PhDr. a ThDr. Václav Frind, katolický kněz a biskup. V letech 1870 až 1872 pověřen funkcí sekretáře a ceremonáře litoměřického biskupa. V rozmezí let 1872 až 1878 profesorem morální teologie na bohosloveckém učilišti v Litoměřicích. Od r. 1884 až 1885 uveden do hodnosti děkana na KTF UK. Roku 1890 ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv.Víta na Pražském hradě a roku 1908 se stal jejím proboštem. V r. 1901 jmenován světícím biskupem pražské arcidiecéze. Zasloužil se o založení starobince v Praze-Dejvicích a r.1929 zřídil „Jubilejní fond pro potřeby velechrámu. Člen nejvyšší rady pro školní záležitosti v Čechách. Vyznamenán papežským křížem „Pro Ecclesia et Pontifice“. (* 26. 1. 1843).

3. SRPEN

1947 Při příležitosti posvěcení kostela v Horní Bečvě slavnostně odhalena pamětní deska gen.duchovní služby P.M.Kubáňovi. Náčelník generálního štábu armádní generál Bohumil Boček pak udělil válečné kříže in memoriam 12 moravským kněžím zahynulých za nacistické okupace.

4. SRPEN

1842 Narozen PhDr. Václav Hlavatý, katolický kněz, arcibiskup.notář, církevní historik a spisovatel. Znalec filozofie Tomáše Akvinského, katolického filozofa a teologa scholastické tradice. Zprvu působil jako katecheta na měšťanské škole a poté profesorem na reálce v Rakovníku.Publikoval v různých časopisech, např. „Časopis katolického duchovenstva“, „Pastýř duchovní“ a „Blahověst“. Autor významných vědeckých děl: „Dějiny církve svaté“ a „Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského“. (+ 28. 11. 1910).

1857 Narozen Felix Jenewein, malíř a kreslíř. Na pražské AVU studoval historickou malbu u A.Lhoty a poté r. 1879 pokračoval na vídeňské akademii. Během studia se podílel na freskové výzdobě Votivního chrámu ve Vídni. Malíř figurálních, historických a nábožen. výjevů. Navazoval svou významnou náboženskou malbou na nazarénskou katolickou tématiku. K posledním pracím patří obrazy „Pohřeb sebevraha“ a triptych „Bílá hora“. (+ 2. 1. 1905).

1887 Zemřel Bruno Václav Bayerl, katolický kněz-premonstrát, zemský prelát. Na plzeň. gymnasiu se stal řádným profesorem a v r. 1873 jeho ředitelem. Dne 12. května 1880 zvolen opatem kláštera v Teplé u Mariánských Lázních. Působil jako vizitátor premonstránských klášterů v Rakousku. Navazoval na stavební činnost předešlých opatů v Mariánských Lázních. Dal upravit vnitřní zařízení v nových řádových objektů. (* 26. 11. 1831)

1992 Zemřel ThDr. František Tomášek, katolický kněz a teolog, biskup, kardinál, pedagog. V letech 1940 až 1945 učitel na diecézním bohosloveckém učilišti v Olomouci. Od r. 1947 profesorem katechetiky a pedagogiky na CMTF V Olomouci. Papež Pius XII, jej 12. 10. 1949 tajně jmenoval světícím biskupem olomoucké arcidiecéze. V období let 1951- 1954 internován v Želivě a později jmenován administrátorem v Moravské Huzové. Dne 18. února 1965 jmenován papežem Pavlem VI. apoštolským administrátorem praž. arcidiecéze. V době Pražského jara 1968 stál v čele obrodného procesu v katolické církvi. Dne 2. června 1977 jmenován kardinálem a v témže roce, 30. prosince jmenován praž. arcibiskupem. Zúčastnil se všech zasedání II.vatikán.koncilu. V 80. letech vystupoval na obranu občanských práv a svobod v Československu. (* 30. 6. 1899).

5. SRPEN

1872 Vznikla řeholní společnost Dcer Panny Marie Pomocnice ( salesiánky), jejímž zakladatelem je salesiánský kněz Jan Bosko a spoluzakladatelka Marie Dominika Mazzarellová.

6. SRPEN

1457 Papež Kalixt III. ustanovil svátek Proměnění Páně na hoře Tábor a to na památku slavného vítězství nad Turky 22. 7. 1456 u Bělehradu.

1932 Zemřel Eduard Tregler, varhaník, hudební skladatel a pedagog. V roce 1889 se stal varhaníkem a později ředitelem kůru v dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze. Autor pro tamní vynikající sbor v letech 1882 – 1895 zkomponoval 7 mší. Blízký přítel Antonína Dvořáka. Po tři roky působil jako dvorní varhaník v Drážďanech. Po návratu do vlasti stal se ředitelem kůru v kostele sv.Václava v Praze na Smíchově. Později v Lounech vyučoval hudbě na střední škole a též působil jako sbormistr lounského „Hlaholu“. Roku 1906 založil amatérský orchestr „Lounskou filharmonii“. (* 5. 1. 1868).

7. SRPEN

1547 Zemřel Kajetán z Tiene, italský katolický kněz, řeholník. V Římě se spolu sv. Ignácem a sv.Karlem Boromejským zasadil o reformy řeholního života a myšlenku kongregací regulovaných kanovníků. V roce 1524 založil Společenství řeholních kleriků – theatinů, které schválil papež Klement VII. (* 1. 10. 1480).

8. SRPEN

1937 Zemřel Mons.PhDr. Antonín Breitenbacher, katolický kněz, historik, archivář, knihovník a pedagog. V letech 1896 – 1898 působil jako prefekt arcibiskupského semináře v Kroměříži a tamtéž na Arcibiskupském gymnasiu jako profesor dějepisu a zeměpisu. V roce 1915 jmenován knihovníkem zámecké arcibiskupské knihovny v Kroměříži. Od 1. ledna 1922 se stal arcibiskupským archivářem. Založil oddělení pro ukládání písemných pozůstalostí významných duchovních osob. Vytvořen hudební zámecký archiv několika hudebních fondů k poznání dějin barokní hudby. Publicisticky vydal přehled biskupů od Velkomoravské doby do r. 1435. Řádný člen „Královské české společnosti nauk“ a čestný člen „Vlasteneckého spolku muzejního“. (* 12. 2. 1874).

9. SRPEN

1167 Zemřel Daniel I., katolický kněz a biskup, probošt svatovítské kapituly. Rádce a diplomat krále Václava II. a císaře Fridricha I. Barbarossy. V roce 1148 jmenován 13.pražským biskupem. Zasloužil se o reorganizaci pražské kapituly a to pověřením pražských kanovníků církevně organizačními úkoly jako arcijáhnů. Zúčastnil se také založení cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné hory.

1887 Zemřel Mons. Svatopluk Štulc, katolický kněz, básník, odborný publicista. Organizátor společenské a církevní spolkové činnosti. Od r. 1843 duchovní správce v ústavu pro slepce v Praze a později v ústavu pro choromyslné v Kateřinské ulici. V r. 1847 založil časopis „Blahověst“, který měl reflektovat vztahy mezi církvi a upevňovat kult českých zemských světců. Roku 1860 zvolen kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské, kde se v r. 1870 stal proboštem. Zasloužil se o založení vyšehradského hřbitova a novogotickou přestavbu přilehlého chrámu sv.Petra a Pavla. Básnická tvorba je prodchnuta vlasteneckým duchem. (* 20. 12. 1814).

1982 Apoštolským listem papeže Jana Pavla II. prohlášen poutní chrám na Svaté Hoře u Příbrami titulem „bazilika minor“.

10. SRPEN

1292 Český král Václav II. podepsal zakládací listinu Zbraslavského kláštera cisterciáků. Měl v úmyslu založit zde klášter a předurčil mu místo posledního odpočinku členů královské rodiny. Dne 3. června 1297 zde slavnostně položen základní kámen ke klášteru nazv. „Aula Regia“. V první polovině 14. století v klášteře sepsána znamenitá latinská kronika „Kronika zbraslavská“, která zachytila období let 1278 až 1336. Autoři kroniky zbraslavští opati Ota a Petr Žitavský.

1627 Český vojevůdce Albrecht z Valdštejna založil ve Valdicích kartuziánský klášter sv.Brůny, zakladatele Řádu kartuziánů. V r.1632 položen základní kámen ke stavbě chrámu. Dekretem císaře Josefa II. 29. ledna 1782 klášter zrušen. V r. 1856 rozhodnuto o jeho přestavbě na vězení.

11. SRPEN

1897 Zemřel ThDr. Václav Šimánko, katolický kněz a kazatel, biskupský notář, spisovatel. V letech 1878 – 1879 vykonal studijní cesty po Itálii. Znamenitý kazatel v kostele sv. Anny v Čes. Budějovicích. Roku 1882 ustanoven profesorem dogmatiky a filozofické propaedentiky v českobudějovickém semináři. V r. 1896 se stal radou diecézního soudu pro věci sporné a trestní. Zabýval se studiem Aristotela a sv.Tomáše Akvinského. Část ze „Summy theologické“ přeložil pod názvem „O Bohu jednom v bytosti a trojím v osobách“. (* 19. 9. 1844).

1927 Narozen PhLic. Vojtěch Jiří Engelhart, katolický kněz-benediktin. Kněžské vysvěcení přijal v r. 1955 v Lateránské bazilice v Římě. V prosinci 1965 spolu s emauzskými benediktiny zahájil komunitní život v italské Norcii. V sedmdesátých letech odešel do Švédska jako duchovní správce českých emigrantů ve Skandinávii. Po návratu do vlasti r.1990 zvolen převorem-administrátorem Emauzského kláštera v Praze. Funkci převora vykonával až do r. 2004. (+ 13. 2. 2006).

1997 Apoštolský nuncius v ČR, Mons. Giovanni Coppa předal v Olomouci arcibiskupovi Mons. Janovi Graubnerovi přímý dar papeže Jana Pavla II. obětem povodní v ČR v částce 50.000 amerických dolarů.

13. SRPEN

1867 Narozen František Leubner, katolický kněz, básník a dramatik. Roku 1895 vystoupil s družinou „Katolické moderny v almanachu „Pod jedním praporem“. Roku 1904 jmenován farářem v Bechlíně u Roudnice nad Labem a od roku 1920 přeložen do Vliněvsi, kde založil katolickou knihovnu. Po baladických a legendistických počátcích psal cykly sonetů ztracených rájů biblických „Na okrajích kancionálu života“. V další knize „Cantatibus organis“, tvořena variace na chrámovou varhanní hudbu. V dramatické práci uplatňoval témata biblická. Napsal několik operních libret. (+ 29. 1. 1930).

1967 Papež Pavel VI. vymezil konstitucí „Regimini Ecclesiae“ složení papežské kurie, organizace, úkoly, práva a povinnosti.

2002 Ve Žďáru nad Sázavou se uskutečnilo 3.Celostátní setkání mládeže, za účasti českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura a královéhradeckého biskupa Dominika Duky ( do 18. 8.)

14. SRPEN

1872 Zemřel Jan Arnold, katolický kněz a pedagog. V letech 1811 až 1815 duchovním správcem na Hrubé Skále a od r.1815 farářem ve Slatinách na Jičínsku. Ve všech farnostech se zajímal o stav školství a výchovu mládeže. Po 12 let předsedou učitelských porad v petrovickém vikariátu. Dne 12. června 1848 na pražském Václavském náměstí sloužil památnou mši, jež se stala signálem k pražskému červnovému povstání ve dnech 12. až 17. 6. 1848. Dne 16. května 1868 slavnostně poklepal na základní kámen Národního divadla. Zasloužil se na založení „Měšťanské besedy pražské“. (* 14. 1. 1785).

15. SRPEN

1392 Slavnostně posvěcen původní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech u Tábora. Současný kostel dokončen v roce 1756. Od roku 1994 o tento poutní kostel pečuje Kongregace oblátů Neposkvrněho početí Panny Marie. Chrám má trojboce uzavřený presbytář a 2 boční kaple. Dominantou kostela je jeho stříbrný a zlacený hlavní oltář – umělecké dílo pražského zlatníka Františka Seitze z r. 1743. Od kostela vede Křížová cesta s kamennými kapličkami, směrem do nedalekého města Tábora.

1832 Papež Řehoř XVI. vydal encykliku „Mirari vos“,ve které odsuzuje církvi nepřátelský tisk a „svobodu tisku bez omezení“ a znovu potvrzuje smysl indexu zakázaných knih.

1912 Na Svatém Hostýně slavnostně korunována milostná socha Panny Marie s Ježíškem za účasti oficiálních hostů a přítomnosti přes 100.000 poutníků. Pořízeny dvě vzácné koruny ze zlata a drahokamů, posvěceny v Římě dne 21. 7. 1912 samotným papežem Piem X. Slavnosti korunovace trvaly až do 25. srpna.

1947 V olomoucké katedrále sv.Václava se konala slavnostní konsekrace nového českobudějovického sídelního biskupa Dr. Josefa Hloucha za účasti pražského arcibiskupa ThDr. Josefa Berana a olomouckého biskupa Stanislava Zely. Světitelem byl papežský nuncius Xaverio Ritter.

1987 Pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek vydal Pastýřský list k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 1987. Proto v „Roce Panny Marie“ také vyhlašuje od 1. neděle adventní, tj. 29. 11. 1987, „Rok blahoslavené Anežky Přemyslovny“. Tím dal zároveň podnět k Desetileté přípravě na milenium mučednické smrti sv.Vojtěcha, které bude v roce 1997.

1997 Apoštolským listem „Laetamur magnopere“ schválena ve Vatikánu definitivní verze Katechismu katolické církve v latinském jazyku.

1997 Kongregace pro klérus ve Vatikánu vydala dokument ke světovým mediím nazvaný „Všeobecné direktorium pro katechizaci“.

16. SRPEN

1997 V Biskupcích u Luhačovic slavnostně posvětil olomoucký arcibiskup Mons.Jan Graubner novou kapli Nanebevzetí Panny Marie. Kaple doplňuje vybavení obce sakrální stavbou. Vlastní objekt je členěn na dva vzájemné propojené celky tvaru válcovitých hmot, završených vertikálou věže.

18. SRPEN

1997 V Praze zahájeno setkání Konferencí vyšších řeholních představených ženských řeholí střední a východní Evropy za účasti prefekta vatikánské Kongregace pro instituty zasvěceného života a společností apoštolského života kardinála Eduarda Martíneze.

1997 V Paříži zahájeno XII.světové setkání mládeže, kterého se zúčastnil papež Jan Pavel II. Ukončeno 24. 8.

19. SRPEN

1722 Narozen PhDr. František Pubička, katolický kněz-jezuita, historik a spisovatel. Na řádových kolejích přednášel gramatiku, poetiku, rétoriku a řečtinu. Také se stal učitelem řečnictví a poetiky na UK. V roce

1767 vykonával funkci historiografa české provincie TJ. Soustředil se na české dějiny a sepsal v latinském jazyce „Historii českou“. Své české dějiny dovedl v deseti svazcích až do roku 1618. (+ 5. 6. 1807).

1757 Narozen ThDr. Gustav hrabě Belrupt, katolický kněz a biskup, papežský domácí prelát. Roku 1845 jmenován farářem v Pavlovicích u Přerova a roku 1847 se stal asesorem arcibiskup. konzistoře v Olomouci. V roce 1853 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké a r. 1879 jejím děkanem. Dne 6. června 1880 jmenován generálním vikářem a dne 6. ledna 1881 ustanoven světícím biskupem olomoucké arcidiecéze. Vydal knižně německý překlad knihy italského autora F. Liveraniho o životě a utrpení blahoslaveného Jana Sarkandera. (+ 14. 11. 1830)

1892 Zemřel František Zdeněk Skuherský, hudební skladatel a pedagog. Od r. 1851 domácím učitelem hudby u hraběte Hardegga ze Seefeldu. V letech 1854 až 1866 působil nejprve jako divadelní kapelník v Innsbrucku a poté jako ředitel Hudební jednoty. Po návratu do Prahy se stal ředitelem Ústavu pro církevní hudbu. Působil jako ředitel kůru v Praze u sv. Haštala a také u Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici. Aktivně působil ve Spolku přátel církevní hudby. V rozmezí let 1875 až 1878 podnikl studijní cesty do Říma a Řezna za účelem studia historické chrámové hudby. Významný reformátor na poli církevní hudby. (* 31. 7. 1830).

20. SRPEN

1892 Zemřel ThDr. Egon Bedřich Fürstenberg, katolický kněz a biskup, kardinál. Dne 28. 10. 1832 zvolen nesídelním kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké a r. 1843 se stal proboštem koleg. kapituly kroměřížské. Dne 6. června 1853 zvolen olomouckým arcibiskupem, což papež Pius IX. potvrdil. V květnu 1879 jmenován kardinálem. Za svého episkopátu se zúčastnil v letech 1883 až 1890 II. vatikánského koncilu. Vybudoval v Kroměříži chlapecký seminář a gymnasium. Bylo opraveno 16 kostelů a postaveno ,nebo posvěceno 21 kostelů a 4 kaple. Uvedl na Svatý Hostýn jezuity. Podporoval náboženská bratrstva a též obnovení zdejších poutí. (* 8. 10. 1813).

1902 Zemřel ThDr. Václav Horák, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou. V letech 1884 až 1891 se stal sekretářem křížovníků. V r. 1891 jmenován řádným profesorem pastorální teologie na KTF UK a v následujícím roce zvolen Velmistrem Řádu. Často publikoval v „Časopise katolického duchovenstva“. V období let 1892 až 1902 se stal poslancem zemského sněmu. V r. 1898 vyznamenán komturským křížem Řádu Františka Josefa. (* 26. 4. 1845).

2002 Oficiálně založen klášter Matky Boží v Novém Dvoře u Toužimi skupinou mnichů z francouz. Sept-Fons. Tento trapistický klášter 14. září 2007 povýšen na převorství a v září 2007 jeho povýšení na opatství. Dne 8. 12. 2011 prvním opatem zvolen dosavadní převor Don Samuel. Autorem kláštera je slavný minimalistický architekt John Pawson.V roce 2004 v Novém Dvoře slavnostně posvěcen nový kostel.

21. SRPEN

1637 Zemřel PhDr. Jan Arnošt Platejs, katolický kněz a biskup, papežský prelát. Kanovník katedrální kapituly olomoucké. Po bělohorské bitvě, ho papež r. 1621 jmenoval generálním vikářem. Obdržel kanonikáty svatovítské, vyšehradské a vratislavské. Stal se také arciděkanem brněnským, radou císaře Ferdinanda II. V listopadu 1636 zvolen sídelním biskupem diecéze olomoucké. (* r. 1586).

1707 Slavnostně posvěcena barokní kaple sv. Anny v Panenských Břežanech strahovským opatem Vítem Seidlem dle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho.

22. SRPEN

1887 Zemřel ThDr. Rupert Smolík, katolický kněz-benediktin. Od r. 1860 člen konventu v Břevnově V letech 1866 – 1875 profesor pastorální a fundamentální teologie na biskupském učilišti v Hradci Králové. V období let 1876 až 1886 řádný profesor pastorální teologie na KTF UK. Dne 14. 9. 1886 zvolen opatem benediktinského kláštera břevnovsko-broumovského. Napsal „Rukověť pro zpovědníky“. Řádný člen „Matice České“ a člen zemského sněmu. (* 29. 11. 1872).

1972 Zemřel Karel Štipl, sochař a architekt. V letech 1920 až 1929 vedl speciální školu dekorativní plastiky, školu pro rytí skla kamenů. Roku 1920 si ho architekt Josef Plečník vybral ke spolupráci na Pražském hradě a zámku v Lánech. Zúčastnil se soutěže na výzdobu katedrály sv. Víta. Podílel se na plastické výzdobě řady pražských úřadů a institucí. Věnoval se od konce 30. let sklu a drahokamům. Navrhl schránku z křišťálového skla v r. 1942 na ostatky ve svatovítské kapli pražské katedrály. (* 21. 1. 1889).

1982 Zemřel ThDr.a PhDr. Vincenc Pořízka, katolický kněz, filozof, jazykovědec a pedagog. Za olomouckých studií ho zaujala indická kultura, jazyk i filozofie. Na CMTF v Olomouci přednášel fundamentální teologii a filozofii a byl zde jmenován docentem. R. 1938 studuje indologii na FF UK u proslulého odborníka V. Lesného. Od r. 1945 pracoval ve vědecké i pedagogické činnosti v Orientálním ústavu v Praze. Po otevření studijního oboru hindistiky na FF UK se stal zakladatlem a prvním vysokoškolským profesorem hindštiny. V 70. letech, v době komunistické normalizace nesměl působit na FF UK vzhledem k jeho kněžské činnosti. Poté vypomáhal v duchovní službě v pražské farnosti sv.Václava na Smíchově. (* 9. 11. 1905).

23. SRPEN

1912 Zemřel ThDr. Josef Radvan, katolický kněz a spisovatel. V duchovní správě působil jako farář v Lysé nad Labem. Psal poezii, prózu a duchovní spisy. V roce 1880 vydal česko-německo-francouzský slovník. Ve spolupráci s učiteli a odborníky vydáno názvosloví oděvnické a obuvnické. Předseda pěveckého spolku „Dalibor“ Starosta „Matice České“. (* 28. 11. 1844).

1997 Slavnostně posvětil ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz novodobou kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Slušovicích na Hlučínsku.

24. SRPEN

1647 Duchovní péče  o poutní místo Svaté Hory u Příbrami svěřena řeholním kněžím – jezuitům. Dne 6. října 1861 pak duchovní správu převzali redemptoristé, kteří na Svatou Horu přišli 6. 12. 1860.

25. SRPEN

1482 Zemřel Tas Černohorský z Boskovic, katolický kněz a biskup. V době studia ve Vídni i v Itálii se setkával s mnohými uherskými i italskými humanisty. Roku 1457 zvolen sídelním biskupem olomoucké diecéze. Působil jako diplomat a dvořan ve službách krále Jiřího z Poděbrad. Usiloval o zlepšení hospodářské situace. Vykoupil a přestavoval hrad Hukvaldy. (* r.1446).

1867 Narozen Sigismund Ludvík Bouška, katolický kněz-benediktin, básník, umělecký kritik a výtvarník. Po r. 1914 až do r. 1924 působil jako farář v Bezděkově nad Metují. Poté, až do r. 1936 opět ve funkci faráře v Počáplích u Terezína. V 90. letech se přimknul k „České katolické moderně“ a stal se její vůdčí osobností. V r. 1895 založil almanach „Pod jedním praporem“, kde usiloval o obrodu české katolické poezie. Vydal sbírky „Pietas“, „Legendy“ a „Duše v přírodě“, v nichž rozvíjel literární program katolického modernismu. Zabýval se grafickou úpravou knih a věnoval se dřevorytu. Od r. 1924 se soustředil na cyklus akvarelů. Signatář „Manifestu českých spisovatelů“. Politicky se orientoval na křesťansko-sociální stranu. (+ 29. 8. 1942).

2012 Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, spolu s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem otevřel v Polné při mši sv. první církevní muzeum, umístěné v půdních prostorách nad hlavní chrámovou lodí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

26. SRPEN

1722 Slavnostně posvěcen piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Barokní chrám vystavěn v letech 1714 -1722 italským stavitelem Giovannim Battistou Aliprandim a po jeho smrti v r.1720 dokončen Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Stavba sloužila především piaristům a jejich studentů až do r. 1950. V letech 2011 až 2015 prošla stavba kompletní rekonstrukcí.

1867 Narozen Viktor Foerster, malíř a mozaikář, syn hudebního skladatele. V Itálii vystudoval staré i nové mozaikové umění osvojil si jeho techniku.Před První světovou válkou založil první českou mozaikářskou dílnu v Praze. První z jeho prací je „Hlava Kristova“ v praž. Emauzích nad portálem chrámovým. Na průčelí kostela Panny Marie Sněžné je zobrazena Matka Boží. Pro Strahovský klášter namaloval cyklus „Křížové cesty“. V r. 1912 pořídil na Svatém Hostýně mozaikový obraz Panny Marie na ploše 26m2, složený z 260.000 barevných kamínků (+9. 12. 1915).

1926 Narozen Jan Křížek, katolický kněz-salesián, pedagog. V letech 1952 – 1955 studoval na Pedagogické fakultě UP v Olomouci matematiku a fyziku a tyto obory posléze vyučoval na střední průmyslové škole v Zábřehu. V době totality, při zaměstnání soukromě studoval bohosloví a dne 26. června 1962 v Praze tajně vysvěcen na kněze litoměřickým biskupem ThDr. Štěpánem Trochtou. V letech 1968 až 1970 vyučoval na gymnasiu v Mostě a vypomáhal v duchovní správě v Bílině. Poté v rozmezí let 1970 až 1990 se stal administrátorem v Kravařích u České Lípy. Své nabytí odborné technické znalosti upotřebil na technických úpravách far. (+ 23. 4. 2004).

1992 V Praze zahájena mezinárodní křesťanská konference o výchově, vzdělání a evangelizaci Romů. Ukončena 30. 8.

2012 Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka slavnostně požehnal základní kámen nově vznikajícího poutního kostela sv. Archanděla Michaela na Špičáku, v západní části vojenského újezdu Hradišt v Doupovských horách. Účast ministra obrany ČR Alexandra Vondry.

27. SRPEN

1962 Zemřel Rudolf Schikora, katolický kněz-redemptorista. V Hlučíně zřizuje exerciční dům a přechodně i juvenát pro české chlapce. V roce 1938 přechází do Frýdku, kde vybudoval nový exerciční dům a spojil jej chodbou s klášterem a obnovil svůj tiskový apoštolát. V r. 1945 založil časopis pro kněze „Duchovní pastýř“, rozšířuje lidové vydání životopisů svatých „Naše světla“. Vždy za půl roku svolával misijní porady celé církevní provincie. Později nastupuje jako duchovní správce řeholních sester Notre Dame ve Šemplovci. (* 9. 1890)

1992 Zemřel PhLic. Maurus Alois Verzích, katolický kněz-benediktin. V době nacistické okupace přijal místo zámeckého kaplana u hraběte Mensdorff-Pouilly na zámku v Boskovicích. Dne 8. června 1946 zvolen opatem Řádu benediktinů v pražských Emauzích. Podílel se na vzniku Slovanské benediktinské kongregace sv.Vojtěcha, sdružujících benediktinské kláštery v Čechách a na Moravě. Po r. 1948 odešel do exilu do Itálie. S několika mnichy obnovil v italské Norcii klášterní život. Účastník na všech čtyřech zasedání II.vatikánského koncilu V r. 1969 rezignoval na své funkce. Později odešel do Florencie k benediktům – olivetánům. (* 17. 12. 1911).

2002 Zemřel PhDr. Zdeněk Fridrich CSc., hudební vědec, skladatel, varhaník a pedagog. V letech 1950 -1954 učil na hudebních školách v Uherském Hradišti a v Zábřehu. Absolvoval roční stáž na Státní konzervatoři v Kyjevě a několik studijních pobytů v muzeu hudebních nástrojů v Lipsku. V rozmezí let 1962 až 1992 učil na Katedře hudební výchovy UP v Olomouci. Věnoval se stavbě varhan, hře na varhany a historii moravského varhanářství. Zasloužil se o obnovu barokních Halbichových varhan z r. 1730 v chrámu Panny Marie Sněžné. (* 12. 1. 1927).

28. SRPEN

1707 Narozen ThDr. Antonín Petr Příchovský z Příchovic, katolický kněz a biskup. V roce 1746 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a v r. 1753 se stal jejím děkanem. Roku 1758 ho papež Benedikt XIV. jmenoval královéhradeckým biskupem. Poté přešel do Prahy, kde v říjnu 1763 byl papežem Klementem XIII jmenován 21. sídelním arcibiskupem pražské arcidiecéze. Za svého episkopátu,v letech 1764 -1765, provedl poslední přestavbu Arcibiskupského paláce na Hradčanech do dnešní podoby. V r. 1771 dal zhotovit v katedrále, nad hrobem sv.Jana Nepomuckého, baldachýn z těžkého damašku. (+ 14. 4. 1793).

1862 Narozen ThDr.h.c. a PhDr.h.c. Metod Jan Zavoral, katolický kněz-premonstrát a kazatel, politik. Dne 24. ledna 1906 zvolen opatem Strahovského kláštera v Praze. V témže roce působil v představenstvu Ústavu slepých na Hradčanech, později se stal jejím ředitelem. V parlamentních volbách r. 1920 získal senátorské křeslo za ČSL v NS ČSR. V parlamentu obhajoval zájmy katolické církve. V r. 1924 se vzdal politické práce v ČSL. Zasloužil se o zrestaurování strahov. chrámu Panny Marie. V r. 1938 organizoval pohřeb spisovatele Karla Čapka, jehož byl osobním přítelem. Knižně vydal „Duchovní řeči na všechny neděle a svátky roku církevního“. Propatutor a předseda Československo-rumunské společnosti. (+ 26. 6. 1942).

1907 Papež Pius X. prohlásil Zdislavu z Lemberka za blahoslavenou. Česká šlechtična, léčitelka, zakladatelka dominikánského kláštera a špitálu. Zemřela roku 1252 a je pochována v dominikán. kostele v Jablonném v Podještědí. Dne 21.května 1995 prohlášena papežem Janem Pavlem II. v Olomouci za svatou. Od r.2000 hlavní patronka Litoměřické diecéze, v r. 2002 patronkou Libereckého kraje.

29. SRPEN

1997 V rámci milénia sv.Vojtěcha na Libici zahájeno Svatovojtěšské sympozium, které společně organizovala Ekumenická rada církví ČR a Křesťanská akademie.

30. SRPEN

1717 Zemřel Pavel Klein, katolický kněz-jezuita, misionář, farmaceut a spisovatel. Na misie do Filipín odcestoval r. 1678 spolu se 4. výpravou lékařů a lékárníků. Působil v Manile jako profesor na jezuitské koleji, kde se v letech 1708 až 1712 stal provinciálem. Zároveň vykonával funkci farmaceuta. Popsal zatmění Měsíce r. 1686 v Manile, ovládal filipínský jazyk-talgaštinu. Sepsal léčivé byliny, jakož i jejich využití v léčbě tamních nemocí. Je autorem náboženských spisů, které vyšly v 18. století tiskem v Manile španělsky i tagalsky. (* 25. 1. 1652).

1922 Narozen ThDr. Václav Medek, katolický kněz, církevní historik a pedagog. Od roku 1957 administrátor v Rapotíně a v letech 1963 až 1969 v téže funkci v Bludově a posléze v Olomouci-Hejčíně. V rozmezí let 1969 až 1971 přednášel české církevní dějiny na CMTF v Olomouci a později v Litoměřicích. Roku 1974 zvolen sídelním kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké. Řadu let redaktorem časopisu „Duchovní pastýř“. Knižně vydal: „Osudy moravské církve do konce 14. věku“ a „Cestu české a moravské církve staletími. (+ 30. 12. 1982).

1997 Slavnostně posvěcen nový kostel sv.Zdislavy v Oldřichovicích na Zlínsku světícím biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou. Kostel postaven podle projektu architekta Martina Tomeška. Vnitřní výzdoba je dílem akademického malíře Boroše. Do svatostánku vložen kámen z hory Olivetské.

31. SRPEN

1802 Zemřel Václav Fortuna Durych, katolický kněz-paulán, historik a spisovatel. Vyučoval na řádových školách ve Vídni a Mnichově teologii a hebrejštinu. Po návratu do Čech zastával hodnost spolurektora a po 3 roky se stal provinciálním vikářem. Roku 1771 vydal latinský spisek o počátcích pražského kostela sv.Salvatora a paulánského kláštera na Starém Městě pražském. V díle „Bibliotheca slavica“ chtěl prostudovat všechny problémy slovanské minulosti, kultury, jazyka a literatury. Z oboru církevního práva vydal práci „Úřední sloh církevní“. Jeho zásluhou vyšlo nové vydání „Bible české“. Stal se zakladatelem slavistického studia v Čechách, stoupencem ideje slovanské sounáležitosti. (* 29. 9. 1735).

2002 Slavnostně posvěcena nová kaple sv.Anežky České v Březůvkách u Zlína olomouckým světícím biskupem Mons. Josefem Hrdličkou. Stavba podle projektu Ing.architekta Jaroslava Meluzina. Oltářní obraz a návrh vitráže nad vchodem je dílem akademické malířky Marie Molové z Prahy. Sochu sv.Anežky České odlil E.Vašík z Vnorov. Obci Březůvky udělena Zlatá cihla za novostavbu této kaple. 

Pro web Církev.cz připravil Arnošt Kelnar