Historický kalendář

H I S T O R I C K Ý   K A L E N D Á Ř

       Z Á Ř Í  2 0 1 8

       Ř Í J E N 2 0 1 8

26. ZÁŘÍ

1823   Zemřel ThDr. Josef Petr Dittrich, katolický kněz a teolog, biskupský vikář, církevní historik a pedagog. Roku 1788 jmenován farářem v Kostomlatech pod Milešovkou. Roku 1801 zvolen kanovníkem Královské kapituly vyšehradské. Roku 1802 napsal dějiny proboštské kapituly. Od roku 1803 prof.církevních dějin na KTF UK. Roku 1823 se stal správcem vyšehradské kapituly. V Hradci Králové vydal několik vlastních kázání „Desatero kázání o sv. pokání“, „Zrcadlo věčného a blahoslaveného života“ a další. (* r.1763)

1998   Nový sídelní biskup královéhradecké diecéze dominikán Dominik Duka přijal biskupské svěcení v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové z rukou svého předchůdce Mons.ThLic. Karla Otčenáška.

27. ZÁŘÍ 

1733   Slavnostně položen základní kámen ke stavbě nového poutního kostela Jména Panny Marie v Sepekově, který posvětil pražský arcibiskup Jan Rudolf Sporck. Nynější barokní kostel vystavěn na místě starší kaple v letech 1730 až 1733, podle projektu Tomáše Haffeneckera. Kostel obehnaný ambitem se čtyřmi kaplemi dodnes ukrývá gotický deskový obraz Panny Marie Sepekovské. 

1863   Zemřel ThDr. Ignác Feigerle, katolický kněz a biskup, pedagog. R.1823 se stal profesorem pastorální teologie na lyceu v Olomouci. Po povýšení školy na olomouckou univerzitu v roce 1828 zvolen jejím prvním rektorem. Následujícího roku odešel do Vídně na tamější univerzitu. Roku 1852 jmenován biskupem v rakouském St. Pölten. Během svého episkopátu usiloval o obnovu náboženského života. Uvedl do své diecéze Kongregaci školních sester III.řádusv.Františka. V roce 1858 přijel do Olomouce, kde v dómě Sv.Václava sloužil pontifikální mši u příležitosti oslav vyhlášení blahoslaveného kněze Jana Sarkandera. (* 7.4.1795)

1903   Slavnostně posvěcen trojlodní pseudogotický kostel sv.Prokopa v Praze na Žižkově pražským arcibiskupem Lvem Skrbenským z Hřiště, za přítomnosti českého hraběte Ferdinanda Karla Coudenhove s chotí. Stavba zahájena 30.10.1898 k příležitosti 50. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Na stavbě se podíleli 2 významní architekti Josef Mocker a Frant. Mikš. V interiéru se nachází novogotický hlavní oltář dílem architekta Fr.Mikše. Je zde umístěn slavný obraz „Sv.Václav, obránce Prahy proti Švédům“ od malíře Karla Škréty z r.1649.

28. ZÁŘÍ

1533   Narozen Václav Šturm, katolický kněz-jezuita a kazatel, misionář. Roku 1555 vyslán císařem Ferdinandem do Říma na filozofická a teologická studia. Po návratu do Prahy r. 1558 přichází do nově založené jezuitské koleje sv.Klimenta na pražském Starém Městě. Roku 1574 přeložen na nově založenou jezuitskou univerzitu v Olomouci. V letech 1580 až 1582 pobýval v Litomyšli, aby lépe poznal učení Jednoty bratrské. Roku 1584 se stal superiorem nově založené jezuitské koleje v Českém Krumlově. (+ 27.4.1601)

1823   Novým papežem zvolen Lev XII. (vl.jm.Annibale della Genga), působil jako nuncius v Německu a Francii. Za svého pontifikátu nechal rozšířit vatikán. knihovnu, znovu nechal vystavět baziliku sv. Pavla za hradbami, velkou péči projevoval o misie ve světě. Zemřel 10.2.1829.

29. ZÁŘÍ 

1363   Na pozvání císaře Karla IV. a praž.arcibiskupa Arnošta z Pardubic přišel do Prahy řeholní kanovník, augustinián Konrád Waldhauser. Kázal v kostele sv.Havla a poté v Týnském chrámnu Matky Boží na Starém Městě pražském, kde se stal farářem. 

1923   Zemřel ThDr. Antonín Stojan, katolický kněz a biskup, politik. Ustanoven kanovníkem kolegiátní kapituly v Kroměříži. Dne 3.dubna 1921 vysvěcen na arcibiskupa olomoucké arcidiecéze. Podílel se na založení mnoha katolických organizací a spolků. Zasloužil se o obnovu a povznesení poutních míst Svatého Hostýna, kde r. 1895 založil Matici Svatohostýnskou a na Velehradě založil vědeckou společnost Akademii Velehradskou. Na Velehradě připravil 3 unionistické kongresy a zde také vybudoval poutní exerciční dům Stojanov. Podílel se na vybudování a opravách na 300 kostelů. Po vzniku ČSR poslanec NS a od r.1920 senátor za ČSL. (* 22.5.1851)

1953   Zemřel PhDr. Jaroslav Ovečka, katolický kněz-jezuita,pedagog, spisovatel. V letech 1928 až 1938 vyučoval latinu, řečtinu a němčinu na řádovém gymnasiu v Praze-Bubenči. Poté působil na Velehradě jako profesor klasických jazyků na tamním jezuitském gymnasiu až do roku 1942. Po roce 1949 zapojen v duchovní správě jezuitského kostela sv.Ihnáce v Praze. Ve své odborné práci se zabýval křesťanskou mystikou a askezí. Pořídil první kompletní český překlad spisů sv.Ignáce z Loyly. (* 26.12.1882)

29. ZÁŘÍ

2008   Slavnostně zahájen nový provoz hospice Dobrého pastýře v Čerčanech za účasti pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. 

30. ZÁŘÍ 

1943   Papež Pius XII. vydal encykliku „Divino afflante spiritu“ – o podpoře biblických studií odpovídající současnému stavu.

1988   List papeže Jana Pavla II. „Mulieris dignitatem“ se věnuje důstojnosti ženy. Ženě přiznána plná rovnoprávnost, ale odmítnuto kněžské svěcení.

1. ŘÍJEN 

1738   Narozen PhDr. a ThDr. Karel Godefried von Rosenthal, katolický kněz, biskup. V roce 1777 zvolen sídelním kanovníkem katedrální kapituly olomoucké. Dne 1.3. 1778 jmenován světícím biskupem olomouckým. Konsekrován 25.3.1779 v Brně. (+ 25.5.1800). 

1773   Pražský arcibiskup Antonín Petr Příchovský z Příchovic oznámil papežskou bulu, která zrušila jezuitský řád v Praze. M.j. zanikly profesní dům na Malé Straně, kněžský alumnát a konvikt na Starém Městě a kolej u sv.Ignáce na Novém Městě. 

1833   Narozen Mons.ThDr. František Hrádek, katolický kněz, papežský prelát, apoštolský protonotář. V roce 1870 zvolen děkanem KTF UK  a r.1898 zvolen děkanem metropolitní kapituly u sv.Víta na Pražském hradě. Roku 1883 jmenován děkanem u sv.Apolináře v Praze. Roku 1891 se stal generálním vikářem a oficiálem pražské arcidiecéze. Předseda „Dědictví sv.Prokopa“ a člen „Českého musea“. (+ 8.6.1903). 

1873   Pražský arcibiskup kardinál Bedřich Josef ze Schwarzenbergu posvětil základní kámen v pilíři na jihovýchodní straně příčné lodě ke stavbě nové části katedrály sv.Víta. Stavba dokončena v roce 1929. 

1993   Fakultní nemocnice Pod Petřínem v Praze se stala církevní nemocnicí, náležející Kongregaci sv.Karla Boromejského.

2. ŘÍJEN 

1538   Narozen Karel Boromejský, italský katolický teolog, arcibiskup milánský, kardinál. Účastnil se na vydání nového katechismu, breviáře, misálu a překladu bible. Zaváděl  tzv. nedělní školy. Svatořečen v r.1610 papežem Pavlem V. (+ 3.11.1584). 

1883   První sestry z Kongregace Chudé školské sestry Matky Boží přišly do naší vlasti a zahájily svou činnost ve škole v Slavkově u Brna.

1913   Narozen Innocenc František Kubíček, katolický kněz-františkán. V duchov. správě působil v pražských kostelích ve Kbelích, u sv.Voršily, sv.Jiljí a další. Zasloužil se o rozvoj františkánského řádu v ČR a také o obnovení františkánské provincie na Slovensku a obnovil sekulární Řád sv.Františka (+ 22.11.1993).

1928   Španělský katolický kněz Josemaria Escriva Balaguer založil v Madridu instituci OPUS DEI. Hnutí důrazně prosazuje zásady správného křesťanského života a to na askezi, mariánskou úctu a pravidelné modlitby. 

1998   Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner slavnostně posvětil nově vybudované Salesiánské centrum mládeže na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně.

2003   V rámci partnerství Olomouc – Limburg se uskutečnila v Olomouci návštěva limburgského biskupa Franze Kamphause a jeho pomocného biskupa Gerharda Pieschla. 

3. ŘÍJEN 

1778   Narozen Andreas Dietz, malíř. Maloval portréty a církevní výjevy. Pro křížovníky v Chlumu Svaté Maří vytvořil cykklus 6 obrazů, jež znázorňují výjevy se starých místních pověstí. Dále je autorem 14 obrazů Křížové cesty pro farní kostel v Teplé. (+ 3.6.1857).

1923   Zemřel Mons. Gustav Mattauch, katolický kněz a katecheta. Působil jako farář v Chabařovicích a v lednu r.1896 se stal děkanem. Předseda „Jednoty katolických tovaryšů“ v diecézi litoměřické. Roku 1912 zvolen proboštem katedrální kapituly litoměřické. ( * 8.1.1846).

4. ŘÍJEN

1803   Narozen ThDr. Alois Špachta, katolický kněz, arcibiskupský notář. Roku 1830 se stal ceremonářem světícího biskupa Františka Pištěka. Roku 1835 jmenován farářem v Kolčí. Roku 1851 nastoupil jako děkan a administrátor u sv.Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Zajímal se teorií homoletiky a liturgiky. Člen „Matice české“. (+ 6.5.1859).

1868   Slavnostně posvěcen farní kostel sv.Michaela archanděla ve Vrchoslavicích olomouckým arcibiskupem kardinálem Fürstenbergem. Na stejném místě stával ve 14.století předchůdce dnešní stavby menší gotický kostel. Před kostelem stojí kamenná socha sv.Valentýna, za kostelem socha sv.Floriána. Kostel a sochy jsou kulturními památkami od r.1958. 

1883   Slavnostně položen základní kámen ke stavbě farního kostela Božského Spasitele v Moravské Ostravě, za účasti obecního zastupitelstva, zástupců horníků a první výkop pro základy kostela učinil farář Jan Spurný a po něm starosta města.

1963   Pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran propuštěn z internace, avšak totalitní režim mu znemožňoval převzetí pastýřského úřadu. 

2008   Papež Benedikt XVI. jmenoval generálního vikáře českobudějovické diecéze Mons. Jana Baxanta novým sídelním biskupem litoměřické diecéze.

5. ŘÍJEN

1938   Zemřela Marie Faustyna Kowalská, polská řeholnice a mystička v Kongregaci sester Matky Božího milosrdenství. Svatořečena papežem Janem Pavlem II. dne 30.dubna 2000. 

1948   Zemřel Theodor Čermák, katolický kněz a teolog, filozof, pedagog. Mimořádný profesor fundamentální teologie a křesťanské filozofie na KTF německé univerzity v letech 1934 až 1945.Patřil k neoscholastickým křesťanským filozofům. Publikoval v časopise „Volk und Glaube“. Po válce odešel do Vídně, kde se stal profesorem na tamní KTF. (* 4.11.1882). 

1993   Kardinál Joseph Ratzinger představil ve Vatikánu svou encykliku „Veritas splendor“ – některé základní otázky morální nauky církve. 

1998   Na pozvání pravoslavného ekumenického patriarchy cařihradskiého Bartholomea I. zahájil svoji historicky první návštěvu Turecka pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

2008   Ve Vatikánu zahájeno XII.řádné generální shromáždění Synody biskupů, na kterém ČBK zastupoval kardinál Miloslav Vlk.

6. ŘÍJEN

1733   Zemřel Baldasar Fontana, sochař a štukatér. Zpočátku pracoval především pro olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu a pro premonstráty v Klášterním Hradisku. Zde v klášterní kostele a knihovně provedkl velkoryse pojaté štuky spolu s barevně nástropními malbami. V Olomouci pracoval v dómu sv.Václava, kde vytvořil skupinu Boha, Otce s anděly na portále loretánské kaple Panny Marie a ve farním kostele sv.Michala. Od r.1679 pracoval na výzdobě biskupské rezidence v Kroměříži. Podle jeho návrhů vyzdoben poutnický kostel na Svatém Kopečku. (* 26.6.1661). 

7. ŘÍJEN 

1743   Slavnostně posvěcen farní kostel sv.Václava v Horních Krutech (okres Kolín). Barokní kostel v místě zbořené svatyně. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhle uzavřeným presbytářem a osově umístěna  sakristie. 

1903   Zemřel Tomáš Střebský, katolický kněz, biskupský vikář, odbor.spisovatel. Roku 1864 katechetou na vyšší reálce v Pardubicích. Roku 1870 jmenován farářem v Mikulovicích. Zastánce práv českého kléru a neunavný pracovník na sociálním a pastoračním poli. Podílel se na založení diecézního družstva tiskového a týdeníku „Obnovy“. Předsedou zemské „Jednoty katolického duchovenstva“. Zvolen čestným kanovníkem katedrální kapituly královéhradecké. Napsal učebnici „Apologetika“ a rozsáhlou práci „Bible a Příroda“. (* 7.5.1833). 

1923   Zemřel Thc. Josef Barták, katolický kněz, liturgik, církevní historik. Zámecký kaplan a knihovník v Cholticích. Později jmenován farářem a děkanem v Uherském Ostrohu a komisař pro vyučování náboženství na gymnasiu v Uherském Hradišti. Zasloužil se na sloučení ostrožských škol a o vznik spolků v Uherském Ostrohu. Horlil pro povznesení české bohovědné literatury. Největší prací je „Stručná bohovědná dogmatika“ z r.1878. Přispíval neunávně do „Časopisu katolického duchovenstva“ a též do „Blahověstu“. (* 4.3.1845). 

1928   Narozen Josef Hercl, dirigent a sbormistr. Po studiích na AMU se stal dirigentem Karlovarského symfonického orchestru. V roce 1951 založil v bazilice sv.Jakuba na pražském Starém Městě Svatojakubský sbor a orchestr, od 70 let pod názvem „Cantores Pragenses“. Pod jeho vedením zazněly desítky velkých mešních skladeb. Předseda koncertní sekce Společnosti pro duchovní hudbu. (+ 26.5.2005).

1993   Po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřeny veřejnosti Svatohorské schody, spojující město Příbram s poutním místem Svaté Hory. 400m dlouhé schodiště postaveno roku 1728 podle plánu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 

2008   Zemřel Martin František Vích, katolický kněz-člen Kongregace bří. Nejsvětější Svátosti – petríni. Rektor kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Za totalitního režimu v r.1953 zatčen a odsouzen na 10 let vězení. V roce 1967 se vrátil do duchovní služby a stal se farářem v Dobrši v Pošumaví. V r. 2005 ho prezident ČR vyznamenal Řádem TGM. (* 12.6.1921). 

8. ŘÍJEN 

1813   Narozen ThDr. Bedřich Egon z Fürstenberka, katolický kněz a biskup, kardinál. Dne 28.10.1832 zvolen nesídelným kanovníkem katedrální kapituly olomoucké. Usta-noven proboštem kolegiátní kapitukly v Kroměříži. Dne 6.června 1853 olomoucká kapitula ho zvolila olomouckým arcibiskupem, což papež Pius IX. potvrdil. V květnu 1879 papežem Lvem XIII. jmenován kardinálem. Za svého episkopátu pečoval o vzdělání duchovenstva, podporoval zřizování českých škol, zrestauroval olom. katedrálu. Na Velehrad i na Svatý Hostýn povolal Tovaryšstvo Ježíšovo. Zasadil se o beatifikaci mučedníka Jana Sarkandera (+ 20.8.1892). 

1838   Narozen Jindřich Beránek, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů, arcibiskupský notář, pedagog. Zabýval se pedagogickými problémy a organizoval české učitelstvo. Roku 1870 se zúčastnil I.sjezdu českých učitelů v Praze. Pracoval v redakcích časopisů „Posel z Budče“ a „Budečská zahrada“. Připravil k vydání „Didaktiku J.A.Komenského“. Cílem jeho cestování po evropských státech byla místa spojena s církevními dějinami,. Od Náboženské matice získal prostředky ke rekonstrukci pražského chrámu Panny Marie Vítězné. (+ 1.3.1907). 

1858   Narozen Mons. František Vacek, katolický kněz, papežský komoří, církevní historik, pedagog. V duchovní službě působil v Aši, pokračoval ve Velvarech a nakonec v Praze. Od  roku1892 profesor náboženství ve Slaném a v roce 1894 na gymnasiu v pražské Křemencovi ulici. Napsal kvalitní studii „Sociální dějiny české doby starší“věnované analýze české společnosti středověké. Další jeho dílo „Církevní dějiny české“, kritické zhodnocení historie prvotního křesťanství v Čecách a na Moravě. Člen „České akademie věd a umění“a „Královské české společnosti nauk“. (+ 22.4.1940).

1893   Slavnostně posvěcen neogotický chrám sv.Ludmily v Praze na Vinohradech pražským arcibiskupem kardinálem Františikem de Paula Schönbornem a dvěma biskupy. Chrám postaven v letech 1888 -1892 podle plánu architekta Josefa Mockera. Kostel je trojlodní bazilika s příčnou lodí v podobě kříže. Uprostřed průčelí je vysoký štít se zdobeným portálem hlavního vchodu s reliéfem od sochaře Josefa Václava Myslbeka.

9. ŘÍJEN

1743   Zemřel Václav Vavřinec Reiner, malíř vrcholného baroka, specialista na nástěnnou malbu oltářní a závěsné obrazy, portréty i krajiny. Vypěstoval si osobitý styl, jež je charakteristicky plastickou hmotností a realistickou zemitosti. Věnoval se církevním malbám, hlavně fresek v pražských kostelích, klášteřích a palácím, ale i venkovským kostelům včetně kaplí. Pražská výtvarná díla: „Legenda a glorifikace sv.Jana Nepomuckého“ pro kostel sv.Jana Nepomuckého na Hradčanech, pro praž. kostel sv.Tomáše na Malé Straně „Z legendy sv.Augustina“, obraz na hlavním oltáři u sv.Havla a další. Vytvořil kupolové fresky v kostele na Bílé Hoře. R.1714 maluje v klášteře v Oseku  výjevy z mučení sv.apoštolů. (* 8.8.1689). 

1813   Narozen Karel Mensinger, katolický kiněz, lingvista. V duchovní službě působil v Nových Dvořích a pak v Heřmanově Městci, kde založil ochotnické divadlo, knihovnu a pokladnu pro chudou mládež. V roce 1848 se stal vojenským kaplanem v italském Miláně a ve zdejší Ambrosiánské knihovně zřídil evropské oddělení. Pro časopis „Český včelař“ sestavil odborný slovník italsko-česko-něnecký. Přeložil do italštiny „Rukopis Královodvorský“ a Zeyrův román „Ondřej Černyšev“. (+10.10.1892) 

1823   Narozen Mons. ThDr. Antonín Ludvík Frind, katolický kněz a biskup, biskup. notář, knihovník. Roku 1869 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Od r.1879 ustanoven sídelním biskupem litoměřické diecéze. Autor 4 svazkových církevních dějin. Mimořádný člen České královské společnosti nauk a též členem Zemského sněmu českého. (+ 28.10.1881). 

1958   Zemřel papež Pius XII. ( vl.jm. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli), Během 1.světové války vedl jednání s říšskou vládou o mírovém plánu Benedikta XV. Dne 2.března 1939 zvolen papežem. Pokládal se za papeže míru a snažil se diplomatickými kroky odvrátit II.světovou válku. Nesmiřitelný nepřítel komunismu a veřejně se stavěl proti stalinské diktatuře Za svého pontifikátu vyhlásil dogma o tělesném přijetí Panny Marie do nebe v r.1950. Vydal 40 encyklik. (* 2.3.1876). 

10. ŘÍJEN 

1593   Slavnostně vysvěcen na pražského arcibiskupa ThDr. Zbyněk Berka z Dubé,¨velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou. Arcibiskupem jmenován Rudolfem II. v prosinci 1592, ale papežem Lvem XIII. potvrzen až v červnu 1593. Za jeho episkopátu vznikkla kolej Tovaryšstva Ježíšova v Jindřichově Hradci, roku 1596 zřízeno probošství premonstrátů v Nové Říši a r.1606 se usadili dominikáni u sv.Maří Magdaleny na pražské Malé Straně, jakož i františkáni u Panny Mariue Sněžné. V roce 1606 jmenován kardinálem. Zemřel 6.3.1606. 

1913   Narozen Ludvík Němec, katolický kněz, církevní historik. V letech 1940 -1947 profesor náboženství na středních školách. V roce 1948 odchází do exilu. Od r.1951 se usadil v USA, kde r.1953 přednášel církevní dějiny na různých amerických kolejích. Zabýval se vztahy církve a státu v komunistických diktaturách, zváště v ČSR. Zasloužil se o vybudování české národní kaple Panny Marie Svatohostýnskéí v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Washingtonu. (+ 22.6.1988). 

11. ŘÍJEN 

1903   Slavnostně posvěcen farní kostel sv.Jakuba Staršího v Praze-Stodůlkách pražským biskupem Františkem Kráslem. Současný novogotický kostel postaven na místě původního románského kostela ze 12.století podle plánu architekta M.Krcha pod vedením stavitele Aloise Elhenického.

1993   Česká biskupská konference rozhodla, že diecézní biskupové mohou ustanovat faráře na dobu určitou, zpravidla ne kratší než 5 let.

1998   Pražský pomocný biskup Václav Malý obdržel v polském Krakově Evropskou cenu lidských práv za rok 1998. 

12. ŘÍJEN 

1913   Slavnoistně posvěcen farní kostel sv.Václava v Pečkách. Novorománský jednolodní kostel v ducu secesního eklektismu, podle projektu Bohumila Štěrby z Prahy a stavitelem Janem Sklenářem z Kolína. Postaven za šdědrého přispění knížete Jana II. z Lichtenštejna. V dubnu 1991 kostel prohlášen za kulturní památku ČR. 

1948   Zemřel Ing. Vilém Bitnar, literární a kulturní historik, publicista katolického zaměření. Představitel i dějepisec „Katolické moderny“. Založil týdeník katolické inteligence „Nový svět“ a literární a filozofický časopis „Meditace“. Přispíval do encyklopedie „Český slovník bohovědný“. Znalec a editor barokní literatury. Uspořádal a moderním jazykem přepsal román Josefa Lindy „Záře nad pohanstvím nebo Václav a Boleslav“. Organizátor katolického literárního života. (* 11.4.1874). 

13. ŘÍJEN

1888   Narozen Mons. ThDr. František Onderek, katolický kněz. V roce 1916 profesor náboženství v Ústavu pro vzdělávání učitelů ve Slezské Ostravě. V letech 1917 až 1918 povolán do Vidnavy, kde převzal přednášky z dogmatiky. Zde rozšířil českou knihovnu o množství starých náboženských tisků. Vratislavský biskup Ant. Bertram jej 21.června 1945 ustanovil zvl.arcibiskup. pověřencem pro správu sjednocení čs.části vratislav.arcidiecéze se sídloem v Českém Těšíně. Dne 26.6.1947 jej papež Pius XII. jmenoval apoštolským administrátorem nově ustavené Apoštolské administrátury se sídlem v Českém Těšíně. (+ 24.10.1962).

1963   Papež Pavel VI. prohlásil za blahoslaveného českého katolického kněze-redemptoristu, misionáře Jana Nepomuka Neumanna (1852 -1860) z Prachatic. Dne 28.3.1852 vysvěcen na biskupa ve Filadelfii (USA). Za svého episkopátu založil v USA téměř 100 škol a přes 80 kostelů. Zakládal nemocnice a sirotčince. Dne 19.6.1977 svatořečen papežem Pavlem VI. a stal se tak prvním světcem v USA. 

14. ŘÍJEN 

1643   Císař Ferdinand III. ustavil novou komisi, která v klášteře Na Františku znovu začala pátrat po tělesných ostatcích české řeholnice Anežky České.

1753   Narozen Mons. Mikoláš Teuchmann, katolický kněz-dominikán, pedagog a překladatel. Roku 1783 ustanoven profesorem gramatiky na gymnasiu v Těšíně, kde působil do r.1800. Postoupil do funkce rétoriky a od r.1806 se stal profesorem humanitních tříd lycea v Olomouci. Jako vynikající znalec řečtiny přeložil Komenského dílo „Orbis pictus“. (+ ?)

15. ŘÍJEN

1243   Zemřela sv.Hedvika, slezská řeholnice – cisterciačka. Založila řadu chudinských útulků a hlavně ženský klášter v Trzebnici a osídlen sestrami Řádu cisterciáků z Kitzingenu v Bavorsku. Svatořečena 15.10.1267 papežem Klementem IV. Patronka Slezska i Polska. (* kolem r.1174)

1873   Narozen ThDr. Vojtěch Šanda, katolický kněz a teolog, biblista, orientalista. Zvolen děkanem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Po dalších studiích v Sýrii, Palestině a Berlíně se stal profesorem východních jazyků a věrouky na diecézním bohosloveckém učilišti v Litoměřicích, kde působil až do r.1918, kdy odešel do Prahy na KTF UK jako řádný profesor speciální dogmatiky. V letech 1934 až 1938 přednášel semitské jazyky na FF UK. (+ 24.12.1953). 

1903   Slavnostně posvěcen farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách na Kolínsku. Na místě dnešního kostela stával pozdně románský kostel z poloviny 13.století. V r.1818 kostel zbořen, zůstala pouze věž. Dnešní pseudorománský kostel podle projektu J.Krcha je jednolodní stavba obdélníkového půdorysu s půlkruhově uzavřeným presbytářem a čtvercovou sakristií na východě.

2003   Zemřel Mons. ThDr. Antonín Liška, katolický kněz-redemptoristaa biskup. Od května 1971 ustanoven administrátorem farnosti v Poříčí nad Sázavou a pokračoval ve Vranově a v Kozmicích u Benešova. V červnu 1987 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv.Víta na Pražském hradě. Dne 19.května  1988 papežem Janem Pavlem II. jmnován světícím biskupem pražské arcidiecéze. Dne 28.srpna 1991 ustanoven sídelním biskupem českobudějovické diecéze. Podílel se na ekumenickém    překladu Písma sv. (* 17.9.1924). 

Pro web Církev.cz připravil Arnošt Kelnar.