Historický kalendář

H I S T O R I C K Ý   K A L E N D Á Ř  

LISTOPAD 2 0 1 8

1. LISTOPAD

1368 Ve velechrámu sv.Petra v Římě papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu.

1993 Z rozhodnutí plzeňského biskupa Františka Radkovského v Plzni založena Diecézní charita Plzeň.

2. LISTOPAD

998 Poprvé se začal připomínat Den Památkjy věrných zemřelých – Dušičky. Památku zavedl francouzský benediktinský opat Odillo z Cluny. Ve 13.století se svátek rozšířilpo celé západní církvi. V roce 1915 papež Benedikt XV. udělil povolení, v ten den slavit 3 mše za zemřelé.

1713 Slavnostní položení zákiladního kamene ke stavbě sloupu Nejsvětější Trojice na pražském Malostránském náměstí. Autorem návrhu byl G. B. Alliprandi, sloup vytvořil kameník F.W. Herstorf, plastiky jsou dílem J. O. Mayera a F. Geigera. V r. 1715 sloup dohotoven jako důraz díků za odstranění morové rány v Praze.

3. LISTOPAD

1513 Zemřel Augustin Olomoucký,katolický kněz, humanistický básník, tajemník krále Vladislav II., Dr.církevního práva a filozofie. V roce 1498 zvolen proboštem kolegiátní kapituly olomoucké a též katedrální kapituly u sv. Petra a Pavla v Brně. Pro olomouckou kapitulu a biskupa Stanislava Thurza sestavil katalog olomouckých biskupů od sv. Cyrila a Metoděje až do konce 15. století. (*r. 1467).

1853 Zemřel Jan Jindřich Marek ( ps. Jan z Hvězdy), katolický obrozenecký kněz a spisovatel. Po roce 1832 jmenován farářem v Kozojedech a odtud přešel roku 1847 do Kralovic. Své básně a poivídky uveřejňoval v časopisech „Květy české“, „Vlastimil“ a „Časopis Českého musea“ Psal historické romány a povídky a látku k ním si vybíral hlavně z české minulosti. (* 4. 11. 1803).

1898 Narozena Kamila Gelingová, řeholnice a provinční představená sester v KongrEgaci sester sv.Kříže. Učitelka v Lukově. V letech 1937 až 1964 jako představená vedla moravskou provincii této organizace. V době totality, v červnu 1952 interno-vána v Hejnicích, (+ 25. 5. 1964).

1918 Rozvášněný dav svrhl a zničil Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, který vztyčen 26.září 1650. Sloup s Pannou Marií nechali Pražané postavit jako podkování za úspěšnou obranu města proti Švédům.

2003 Ve výroční den svržení a zničení Mariánskou sloupu na Staroměstském nám. pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk posvětil repliku sochy Panny Marie u Týnského chrámu. Na repliku sloupu shromáždila peníze Společnost pro obnovu Mariánského sloupu.

2008 Zemřel Josef Kadlec, katolický kněz-jezuita, lékařský odborník. V roce 1953 ukončil studium na Lékařské fakultě UK. Téměř 10 let pracoval v oddělení alergologie a imunologie ve Státním zdravotním ústavu. Roku 1966 vybrán komisí OSN pro OFSAN PAN, pro dvouletou funkci asesora s úkolem vymýcení infekčních a tropických chorob. Na konci roku 1972 začal studovat teologii v Londýně a v roce 1977 přijal kněžské svěcení. Po návratu do vlasti r. 1989 přednášel na KTF UK. (*19. 2. 1929)

4. LISTOPAD

1598 Narozen Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu, katolický kněz a biskup. Dne 9. 11. 1622 jej pražská metropolitní kapitula u sv.Víta zvolila pražským arcibiskupem, což papež Řehoř XV. dne 6.8.1623 potvrdil, ale vysvěcen na biskupa až 22. ledna 1624, za papeže Urbana VIII. Vletech 1623 až 1667 postulovaný velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou a r. 1926 jumenován kardinálem. Za svého episkopátu hlavním úkolem byla rekatolizace země. Do Čech uvedl Řád milosrdných bratří, piaristy, hyberny a pavlány. U Svatého stolce prosadil zřízení dvou nových biskupství a to r. 1655 v Litoměřicích a r. 1664 a Hradci Králové.(+ 25. 10. 1667).

1878 Zemřel Jan Jestřábek, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou, infulovaný prelát zemský. V letech 1847 až 1859 se stal kooperátorem farnosti u sv. Karla ve Vídni. V období let 1861 až 1866 jmenován převorem konventu u sv. Františkja z Assisi na pražském Starém Městě. V roce 1867 zvolen velmistrem a generálem Řádu. (* 28. 2. 1804).

1918 Zemřel Klement Maria Olbendorfer, katolický kněz-člen Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě. Od 1. září 1895 zastával funkci kooperátora v Bruntále. V roce 1897 ustanoven magistrem noviců v Opavě a taktéž později v letech 1900 až 1915. V letech 1898 až 1910 působil jako zpovědník mateřského domu sester v Opavě, kde se stal představeným. (* 23. 5. 1870).

1998 Pražský pomocný biskup ThDr. Jaroslav Škarvada slavnostně otevřel a požehnal nový charitní domov v Mukařově.

5. LISTOPAD

1708 Narozen Josef Bonaventura Piter, katolický kněz-benediktin, dějepisec. Profesor bohosloví a filozofie v benediktinském klášteře v Broumově. Působil též jako¨kazatel v chrámu sv.Markéty v Břevnově. Roku 1746 ustanoven sekretářem, archivářem a knihovníkem benediktinského řádu a r. 1756 zvolen proboštem kláštera v Rajhradě. Spoluzakladatel české kritické historiografie. Autor a vydavatel nábožen. spisů. Vydal např. “Poklad skrytý na poli čili v klášteře břevnovském u Prahy“ a další. Hagiografický spis „Svatořečení poustevníka Vintíře. (+ 15. 5. 1764).

1938 Zemřel František Jakeš, katolický kněz a osvětový pracovník. První působiště byl Rudolfov u Českých Budějovic a zde 14. 7. 1901 jmenován administrátorem a od ledna 1902 pokračoval ve Svatém Janu nad Malší. Poté se stal opět administrátorem v Českém Krumlově. Od 1. dubna 1921 ustanoven farářem v obci Ondřejov. Člen Národního výboru, utvořeného v r. 1918. Činný v národních spolcích. Založil tělových. organizaci Orel. (* 28. 3. 1875).

2008 Arcibiskupství pražské a Ústav dějin křesťanského umění na KTF UK zahájily vědeckou konferenci na téma „Svatý Václav a jeho kult“ za účasti 22 specialistů.

6. LISTOPAD

1608 Narozen Georgius Crugerius, katolický kněz-jezuita, dějepisec a básník.  Působil v jezuitských kolejích v Litoměřicích a Uherském Hradišti, kde vykonával funkci rektora, kde vykonával funkci rektora v Jičíně a Hradci Králové. Přátelské vztahy s Bohuslavem Balbínem a Tomášem Pešinou z Čechorodu. Svými historickými publikacemi se snažil historický význam katolického náboženství v českých dějinách. Vydal 12ti svazkové dílo „Svatý prach. Posvátné paměti slavného Království českého a jeho vznešených součastí Moravy a Slezska“. (+ 9. 3. 1671).

1893 Zemřel Jan Zahradník, katolický kněz, osvětový pracovník, zemský politik. V duchovní správě působil od r. 1844 v Jablunkově a r. 1847 přešel do Skočova. Roku 1851 jmenován administrátorem v Grodzie. Stoupenec nových hospodářských reforem. Věnoval se včelařství a štěpařství. Pečoval o vzdělání a osvětu. Vyznamenán rytířským křížem císaře Františka Josefa. (* 24. 10. 1819).

1938 Zemřel Mons.ThDr. Jan Stavěl, katolický kněz a biskup. Od 1. září 1896 působil jako katecheta ve Vítkovicích. Zde založil „Spolek sv. Josefa“, který se věnoval výchově chudých dívek. Roku 1898 jmenován farářem v Ostravě-Vítkovic. Dne 1. dubna 1923 zvolen sídelním kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké. Dne 29. dubna 1927 ustanoven pomocným biskupem olomouckým. Roku 1930 se stal prelátem –scholasttikem olomoucké kapituly. Zastával funkci předsedy arcidiecézní charity. Aktivní předseda unionistické Společnosti sv. Cyrila a Metoděje a předseda Arcidiecézní školské rady. (* 13. 4. 1869).

7. LISTOPAD

1873 Zemřel Jan Michal Martinovský, katolický kněz-premonstrát, hudební skladatel a pedagog. V premonstrátském klášteře v Praze na Strahově začal skládat hudbu Po vysvěcení ustanoven r.1840 varhaníkem a po šesti letech převzal řízení kůru. Roku 1855 jmenován ředitelem vyšších reálných škol v Rakovníku. Patřil ke starší generaci obrozeneckých skladatelů. Po hudební stránce se zaměřil na písňovou tvorbu.V 60.letech vydal církevní písně: „Tys o Bože“, „Vzyvání Ducha“, „Chvalozpěv na počest Cyrilla aMetoděje“. Moteta „Zdrávas Maria“ a „Ave Maris stella“(*25. 2. 1808) .

8. LISTOPAD

1308 Zemřel Jan Duns Scotus, skotský mnich-františkán, teolog a filozof. První z představitelů pozdní scholastiky, kterou charakterizuje snaha oddělit filozofii, jako přirozené poznání od teologie. Obhájce učení o Neposkvrněném početí Panny Marie. Blahořečen 20. března 1993 papežem Janem Pavlem II. (* asi r. 1266).

1928 Narozen Josef Břicháček, katolický kněz-redemptorista, exercitátor, správce Svaté Hory. V roce 1969 jmenován administrátorem ve Kdyni a v letech 1974 -1990 spravoval farnost Zavlekov. Roku 1990 povolán na Svatou Horu u Příbrami, kde ustanoven administrátorem a později se stal farářem až do r. 1999. (+ 10. 6. 2004).

9. LISTOPAD

318 Slavnostně posvěcen Lateráský palác v Římě, který v r. 313 daroval Konstantin Veliký papeži Miltiadovi. Spolu s bazilikou sv. Jana je součástí exteriálního území Sv. Stolce. Byl také sídlem papežů dokud se r. 1309 nepřestěhovali do Avignonu. Ve 21. století se palác využívá pouze pro církevní účely.

10. LISTOPAD

1748 Narozen PhDR. a ThDr. Aleš Vincenc Pařízek, katolický kněz-dominikán a katecheta. Pedagogický spisovatel osvícenské doby. Člen konventu v Klatovech. Zaměřil se na reformu nižšího školství. Věnoval se též malířství a numismatice. Autor díla „Biblická vyprávění nynějších příběhů“ Ustanoven čestným kanovníkem metropolitní kapituly u sv.Víta na Pražském hradě. (+ 15. 4. 1822).

1868 Narozen Cyril Antonín Straka, katolický kněz-premonstrát, bibliograf a literát. Vroce 1920 zvolen převorem Strahovského kláštera v Praze. V letech 1906 – 1927 stal se knihovníkem v klášteře. Zpřístupnil strahovskou knihovnu vědeckým badatelům. Autor knižních prací a četných studií z literární historie, dějin tisku, prací o historii Strahova, Doksan a Milevska. V roce 1920 zvolen převorem Strahovského kláštera. (+ 17. 9. 1927).

1883 Narozen Bedřich Antonín Wiedermann, varhaník Nejdříve působil jako varhaník v Brně na Petrově a poté přešel do Emauzského klkáštera v Praze na Slovanech.Do listopadu 1919 pak působil v kostele sv.Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Od března 1917 povolán na pražskou konzervatoř. Od r.1946 řádný profesor na nově vzniklé AMU. Znalec chorálu i varhanářství. (+ 5. 11. 1961).

1923 Zemřel ThDr. Leopold Prečan, katolický kněz a biskup, teolog. V letech 1902 až 1922 profesor církevního práva na CMTF UP v Olomouci. V rozmezí let 1916 až 1921 zastával úřad kancléře arcibiskupské konzistoře. V období let 1922 až 1923 ustanoven generáolním vikářem olomoucké arcidiecéze. Dne 10. 11. 1923 jmenován papežem Piem XI. olomouckým sídelním arcibiskupem a metropolitou moravským. Měl velké zásluhy o rozvoj Velehradu. Předsedal pěti unionistických sjezdů na Velehradě. Stal se pokračovatelem velkých idejí –charitativní a ekumenické. (* 8. 3. 1866).

1998 Slavnostně posvěcen charitní dům Fatima v Praze – Třeboradicích pražským arcibiskupem kardinálem  Miloslavem Vlkem.

2003 Na Svatém Hostýně zahájeno 6. setkání ředitelů církevních škol pod záštitou ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowicze a za účasti olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky.

11. LISTOPAD

1823 Narozen Mons. ThDr. Eduard Tersch, katolický kněz. Roku 1850 pověřen profesurou kanonického práva a pastorální teologie na KTF UK. R. 1859 zastával funkci ředitele  arcibiskupského semináře v Praze. Roku 1891 zvolen proboštem metropolitní kapituly u sv.Víta na Pražském hradě. Podporoval výstavbu dvou kostelů v Kralupech nad Vltavou a do 17 obcí věnoval varhany a další vybavení. V období let 1863 a 1873 účastník diecézní synody. Poslanec zemského sněmu. (+ 17. 8. 1898).

1838 Narozen ThDr. František Xaver Blanda, katolický kněz. univerzitní kazatel. V letech 1869 až 1887 vyučoval jako katecheta učitelských ústavů a normálních škol v Praze. Z toho od r. 1884 jako docent katechetiky a pedagogiky na KTF UK. R. 1888 zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a v r. 1913 se stal jejím děkanem. Od r. 1903 členem zemské školní rady a v r. 1913 jmenován tajným papežským komořím. (+ 6. 1. 1917).

12. LISTOPAD

1903 Zemřel Ferdinand Warter, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů, čestný konzistorní rada, arcibiskupský notář. V roce 1859 nastupuje jako kooperátor v Horažďovicích a po roce pokračuje ve Strakonicích, kde také působí jako katecheta. Po příchodu do Prahy se stal kooperátorem v kostele Panny Marie Vítězné na praž. Malé Straně. V letech 1890 až 1903 zvolen převorem pražského konventu Řádu. (* 1. 3. 1829).

1993 Zemřel František Mikulášek, katolický kněz-jezuita, publicista. Ve 40. letech ustanoven duchovním rádcem „Mariánských družin“, „Sdružení katolické mládeže“ a „Studentské katolické akce“. Redigoval časopis „Dorost“. Za totalitního režimu v dubnu 1950 odsouzen na 9 let vězení. V době Pražského jara 1968 jmenován šéfredaktorem „Katolických novin“. Od r. 1970 se stal farářem v Praze-Podolí a od roku 1990 pak pokračoval u sv.Ignáce. (* 24. 4. 1913).

1998 Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner slavnostně otevřel a požehnal nové prostory České maltézské pomoci Suverénního řadu maltézských rytířů ve dvorním traktu arcibiskupské kurie v Olomouci.

1998 Na slavnostním shromáždění u příležitosti předání nové budovy Husitské teologické fakulty v Praze uděleny jubilejní Medaile za zásluhy o ekumenismus, Apoštolskému nunciovi J. Coppovi, pražskému arcibiskupoviu kardinálu Miloslavu Vlkovi a dalším osobnostem jiných církví.

13. LISTOPAD

1918 Zemřel Mons. Matěj Musil, katolický kněz, papežský prelát. V duchovní srávě působil v Chotěboři, v Josefově a v Hradci Králové. V letech 1877 až 1885 zpovědníkem a duchovním dozorcem v kněžském semináři v Hradci Králové. Od roku 1885 zastával funkci děkana po dobu 31 let a také zvolen kanovníkem katedrální kapituly sv.Ducha královéhradecké. (* 10. 2. 1834).

1993 V Praze na Zbraslavi založena komunita sester Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše. Tato kongregace založena r.1921 v Polsku P. Anselmem Gadkem a ct. matkou Terezií Kieroczińskou. Od r. 1993 mají sestry dům na Zbraslavi a apoštolsky pracují při kostele Pražského Jezulátka.

15. LISTOPAD

1278 Tobiáš z Bechyně zvolen v kapitule 25. pražským biskupem. Ve funkci ho potvrdil 5. ledna 1279 olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. V letech 1286 až 1296 nechal založit HoršovskýTýn a pravděpodobně se podílel na založení hradu Konopiště.

1738 Zemřel Matyáš Bernard Braun, sochař a řezbář. V letech 1708 – 1727 obrovský soubor jeho díla ukazuje plnou tvůrčí sílu. Užíval shodných forem, jak pro jezuity, tak pro Šporka i města. Jeho umění lze chápat jako specifické rozvinutí dramatických podnětů Berniniho v zemi nábožensky nejednotné. Největší sochař baroka v Čechách. (* 24. 11. 1684).

1748 Narozen ThDr. a PhDr. Aleš Vincenc Pařízek, katolický kněz-dominikán, katecheta, biskupský notář, pedagog. Autor pedagogických spisů a populárně naučných knih pro české školy. V r. 1775 působil jako katecheta na řádové škole v Jablonném v Podještědí. Dále pokračoval v Praze jako kazatel u sv.Jiří. V roce 1783 se stal ředitelem hlavní školy v Klatovech. Zvolen kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. V pedagogické činnosti se seznámil s novými pedagogickými metodami osvícenského rakouského školství (+ 15. 4. 1822).

1908 Narozen PhDr. Jiří Maria Veselý, katolický kněz-dominikán a archeolog. V roce 1939 jmenován magistrem noviců a studentů. Dne 12. 7. 1946 zvolen převorem dominkánského kláštera u sv. Jiljí v Praze a od 23. 11. 1948 pracoval jako vedoucí redaktor „Filosofické revue“. Dne 15. srpna odcestoval do Itálie. Působil na univerzitě „Sacro Cuore“ v Miláně a poté na univerzitě Angelica v Římě vyučoval křesťanskou archeologii. V r. 1996 se vrací do vlasti a zde do své smrti žil v olom.konventu. Vydal několik publikací: „Bůh, anděl a já“, „Co dává Velehrad Evropě“ a „Zázrak v Želivě“. (+ 31. 8. 2004).

16. LISTOPAD

1678 Pražský novoměstský magistrát objednal u sochaře Jana Jiřího Bendla kamennou jezdeckou sochu sv. Václava postavenou na dnešním Václavském náměsti.

1813 Narozen Josef Těšík, katolický kněz, publicista. Působil v duchovní správě v Telči, kde od r. 1876 se stal děkanem. Přispíval svými články do řady novin a také do časopisu „Hlas“. oblíbil si formu jinotajů, situoval své povídky, kritizující poměry v Rakousku a v Číně „Obrazy z Číny“ a „Výlet do Číny“. Známý jako propagátor včelařství. Zemský školní rada. (+ 30. 1. 1880).

1833 Narozen Metoděj Ignác Halabala, katolický kněz-benediktin. Působil jako farář v Syrovicích. Kustod histotického muzea kláštera v Rajhradě. Jako člen Družiny Sušilovy-Wurmovy se zúčastnil od r. 1860 národní a buditelské práce na Moravě, jako horlivý šiřitel cyrilometodějské a slovanské myšlenky, v duchu prvních jejich hlasatelů nadšením a láskou k církvi i vlasti. Rytíř papežského řádu Božího hrobu, aktivní člen Matice České, Moravské, Opavské a Lužickié. (+ 31. 1. 1914).

1928 Narozen Mons. Prof. ThDr. Vladimír Boublík, katolický kněz, teolog, spisovatel Po r. 1948 emigroval do Západního Berlína a odtud r. 1952 do Říma, kde dokončil svá teologická studia a dne 17. 12. 1955 přijal kněžské vysvěení. Od r. 1959 přednášel fundamentální teologii na Lateránské univerzitě v Římě a stal se jejím děkanem. Věnoval se křesťanské antropologii. Zabýval se estetikou a dialogem s nekřesťan. náboženstvími. Knižně vydal fundamentální teologii pod názvem „Setkání s Ježíšem“ a komentář ke konstituci II.vatikán.koncilu o církvi –Světlo národu pod názvem „Boží lid“. (+ 25. 9. 1974).

17. LISTOPAD

1888 Narozen Mons.ThDr. Antonín Stříž, katolický kněz, papežský komoří, básník, literární historik a překladatel. V roce 1922 ustanoven farářem v Novém Strašecí. Roku 1925 spirituál kněžského semináře v Praze. Zvolen sídelním kanovníkem Královské kapitruly vyšehradské a jejím archivářem. V období let 1928 – 1941 redaktor časopisu „Vinice Páně“. Jako člen Floriánovy literární družiny ve Staré Říši, vydával sborníky: „Studium“, „Dobré dílo“, „Nova et vetera“. Překladatel mystické poezie středověké italské a anglické. Řídil edice Kuncířova nakladatelství. (+ 6. 8. 1960).

1998 Svatý stolec uznal z hlediskja církevního práva mezinárodní laické hnutí „Společenství papeže Jana XXIII.

18. LISTOPAD

1473 Zemřel JUDr. Jan z Rabštejna, katolický kněz a diplomat. Vystudoval církevní právo v Itálii. R. 1463 za své služby povýšen do panského stavu. Své humanistické záliby uložil r. 1469 do proslulého „Dialogu“, kde líčí svůj rozhovor se třemi českými šlechtici s různou náboženskou orientací. Svým dílem vytvořil podmínky pro latinský humanismus v českých zemích (* r. 1437).

1673 Katolický kněz a probošt metropolitní kapituly u sv. Víta Václav František Nebeský z Blumenberka posvětil kapli sv. Barbory v pražském Novém Městě kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty.

1893 Papež Lev XIII. vydal encykliku „Providentissimus Deus“ – v ní zhodnotil historii Bible z doby církevních Otců až po současnost.

19. LISTOPAD

1868 Narozen Cyril Antonín Straka, katolický kněz-premonstrát, církevní historik a knihovník. V letech 1906 až 1927 působil jako knihovník praž.Strahovského kláštera. Zkatalogizoval celou Strahovskou knihovnu a tím ji zpřístupnil veřejnosti. Připravoval obšírné dějiny Strahovské knihovny. Vydal „Vznik filosofického sálu knihovny premonstrátského kláštera na Strahově“. Zabýval se dějinami církevní historií a uměleckými památkami. Napsal dílko o přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy. Člen „Královské české společnosti nauk“. (+ 17. 9. 1927).

1888 Narozen ThDr. Jan Evangelista Michalský, katolický kněz a pedagog. R. 1912 jmenován kooperátorem v Hradisku. Působil jako profesor náboženství a němčiny na gymnasiu v Prostějově. V letech 1924 až 1925 na studijním pobytu na papežské Lateránské univerzitě v Římě. Autor knihy „Duch i nevěsta“. Proslavil se knížkou „O zvonech“. (+ 28. 7. 1936).

21. LISTOPAD

1868 Ve Vídni založena Kongregace Dcer Božské lásky Matkou Františkou Lechnerovou. Papežského uznání se jí dostalo 26. července 1884. Do našich zemí přišly sestry v r. 1870 do Opavy. Sestry se věnují výchově dívčí mládeži, dále sociálnímu a pastoračnímu apoštolátu.

23. LISTOPAD

1878 Narozen Oskar Zawisza, katolický kněz, regionální historik, folklorista. Vikářem v Těšíně a od roku 1911 farářem v Těšíně, kde založil ochotnický divadelní soubor a ochestr, které prováděly jeho hudební díla. (+ 18. 1. 1933).

24. LISTOPAD

1928 Zemřel Prokop Zaletěl, katolický kněz, biskupský notář, publicista. Působil v duchovní správě jako kooperátor v Aši, od r. 1891 v Uhlířských Janovicích. R. 1896 přijal místo zámeckého kaplana u hraběte Chotka ve Volšovech u Sušice. Publikoval knihy veršů, určené mládeži k poučení, či deklamaci. Prostým veršem apologeticky a oslavně vytěžil církevní nauku a bliblické poselství. Projevoval holdy duchovním postavám a mravním apelům o pokoře a chudobě. Časopisecky publikoval komentáře týkajícího se náboženského života. (* 25. 10. 1863).

25. LISTOPAD

1808 Narozen Jan Pavel Martinovský, katolický kněz-premonstrát, hudební skladatel. Roku 1837 vysvěcen na kněze. Působil ve Strahovském klášteře v Praze, kde se stal řádovým kantorem chorálního zpěvu a magistrem noviců. Od března 1840 se stal varhaníkem a později ředitelem kůru. Působil jako katecheta v ústavu slepců na Hradčanech a roku 1857 ředitelem hlavní školy v Rakovníku. Zde pečoval po 20 let o zvelebení chrámového zpěvu. Napsal četné sbory, vokální mši, moteta Zdrávas Maria a Ave Maris stella, zastávky ke čtyřem oltářům Božího Těla. (+ 7. 11. 1873).

1888 Slavnostně položen základní kámen ke stavbě neogotického kostela sv. Ludmily na pražských Vinohradech.

2008 Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spustilo v rámci internetových stránek (www.víra.cz) nový projekt, určený zejména dětem.

2013 Vyšel pro potřeby Ostravsko-opavské diecéze kancionál „Chwalmy Pána“ v polském jazyce. Publikace obsahuje 800 stran písní, pobožností, modliteb a textů pobožností. Je určena hlavně polské menšině Těšínského Slezska.

26. LISTOPAD

1048 Pražský biskup Šebíř slavnostně posvětil nově postavený kostel sv. Petra a Pavla v Rajhradě, za účasti knížete Břetislava I. a jeho syna Spytihněva a také břevnovského benediktinského opata Menharda z Niederaltaichu. Do kláštera uvedeni mniši z mateřského opatství v Břevnově.

1373 Na příkaz císaře Karla IV. přenesena těla mrtvých českých knížat a králů ze starých hrobů do nových v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

1793 Narozen Hugo Václav Seykora, katolický kněz-premonstrát, malíř, bibliotékář. Od roku 1852 působil jako farář v Radonicích. Při příchodu do Strahovského kláštera v Praze byla mu svěřena oprava barokních fresek Siarda Noseckého. Autor množství kreseb, zaměření na krajinomalbu, pohledy na hrady a zámky a pohledy do interiérů chrámů. (+ 6. 4. 1856).

1818 Zemřel Josef Maria Colloredo – Wallsee, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů. Věnoval se vojenské profesi a povýšen na důstojníka. Stal se generálním ředitelem c.a k. dělostřelectva. Ve vídeňském kostele sv. Petra a Pavla složil kněžské sliby  a stal se komturem maltézského řádu v Dožicích, Měcholupech a Mailbergu. Roku 1791 jmenován velmistrem Řádu v Čechách. Roku 1791 zřídil České velkopřevorství. Hospodřské oživení umožnilo přebudovat Velkopřevorský palác v Praze. (* 11. 9. 1735).

1843 Narozen Alipius Josef Tonder, katolický kněz-augustinián. Po vysvěcení zprvu kooperátore praž.augustiniánského kostela sv.Tomáše na pražské Malé Straně. V letech 1870 – 1890 člen konventu v České Lípě, kde působil jako profesor na tamním gymnasiu. V říjnu 1891 zvolen provinciálem Řádu augustiniánů. V letech 1901 až 1903 administrátor řádového statku Stránka. V období let 1892 až 1901 se stal zemským poslancem. (+ r. 1920).

1913 Narozen Jaroslav Zámečník, katolický kněz. Povolán za administrátora v Kra -šovicích. Odtud odchází do Prahy, kde od srpna 1939 působil jako kaplan u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském a o rok později pokračoval u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Projevovaol zájem o řírodní vědy či techniku. Nadále se věnoval vědeckému studiu teologie. V červenci 1942 zatčen a zprvu uvězněn v Terezíně a poté v koncentračním táboře v Dachau. Tam na něm nacističtí lékaři prováděly pokusy, na které později zemřel. (+ 22. 11. 1942).

27. LISTOPAD

1228 Olomoucký biskup Robert slavnostně posvětil cisterciákům v blízkosti vesnice Veligradu nejstarší první klášterní kostel, za přítomnosti Přemysla I. a jeho manželky Konstancie. Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století založeného moravaským markrabětem Vladislavem Jindřichem v románském stylu.

1843 Zemřel Vojtěch Benedikt Juhn, katolický kněz, probošt jindřichohradecký, profesor NZ, malíř. Sestavil rodokmen členů Řádu cisterciáků ve Vyšším Brodě, jež dokončil r. 1814. Malíř měst zv. veduty. V jeho vedutách 18. a 19. století zachytil vnější podobu a oživil je charakteristickými postavičkami. První český klasicitní krajinář a grafik, vyučoval na pražské AVU. (* 21. 3. 1779).

1983 Na první neděli adventní vstoupil v oplatnost nový Kodex kanonického práva, který 25. ledna 1983 vyhlásil papež Jan Pavel II.

1988 Ordináři diecézí ČSR, pražský arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek vydali Společný pastýřský list k zahájení druhého roku Desetiletí duchovní přípravy na svatovojtěšské jubileum. Také budeme připomínat 2 naše světce: sv. Klimenta Maria Hofbauera, biskupa a sv. Jana Nepomuckého.

1993 V Praze slavnostně otevřeno první vzdělávací centrum pro diabetické děti v ČR pod patronátem Suverénního řádu maltézských rytířů, za účasti velmistra řádu Andrewa Bertieho.

1998 Na Svatém Hostýně se uskutečnila první celostátní konference o mládeži, kterou uspořádala sekce pro mládež ČBK za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

28. LISTOPAD

1688 Zemřel Bohuslav Balbín, katolický kněz-jezuita, vlastenecký barokní historik, teoretik literatury, pedagog. Obhájce českého jazyka a české kulktury, spisovatel. Učitel na českých a moravských jezuitských kolejích. Sbíral staré české knihy, listiny a jiné písemnosti k dokumentaci národní histoirie. Autor encyklopedického díla „Rozmanitosti země české“. V letech 1555 až 1610 napsal spis o dějinách jezuitské pražské koleje v praž.Klementinu. O úctě k milostnému obrazu Palladia české země obsahuje latinský spis „Diva Boleslaviensis“. Další dílo „Diva Montis Sancti“ – zde popisuje poutní kostel Svaté Hory, historii a mnoho tamních zázraků. (* 3. 12. 1621).

1883 Narozen Kamil Voborský, hudební skladatel a pedagog. Znalec a sběratel hudebních nástrojů. V letech 1898 až 1902 studovaol na Pražské konzervatoři u profeasora Kličky a od r. 1902 až 1903 kompozici u Antonína Dvořáka. Poté nastoupil jako učitel hudby v Táboře a r. 1906 se stal ředitelem kůru při proboštském chrámu v Jindřichově Hradci, kde také vyučoval zpěvu na středních školách. Napsal 240 číslovaných prací, nejvíce chrámových skladeb např. 11 latinských mší, 3 české mše, 58 offertorií, 56 graduálů. (+ 22. 10. 1949).

1998 V Lidicích slavnostně otevřeno nové Ekumenické středisko sociálních, kulttur. a duchovních služeb OAZA.

29. LISTOPAD

1378 Zemřel Karel IV., syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, český král a římský císař. V roce 1346 se ujal vlády a o rok později korunován na krále. V roce 1344 založil arcibiskupství pražské a Arnošt z Pardubic se stal prvním arcibiskupem. Dne 7. dubna 1348 založil Pražské vysoké učení a dne 10. června 1348 hrad Karlštejn, kde r. 1357 vzniklo děkanství, které existuje dodnes. Nechal postavit Karlův most, založil pražské Nové Město i řadu klášterů. Zajímal se o historii a podporoval vznik kronik. Jeho vlastní životopis vystihuje dílo „Vita Caroli“. Jeho ostatky jsou uloženy do královské hrobky v chrámu sv.Víta na Pražském hradě. (* 14. 5. 1316).

1633 Založena Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paula sv. Luisa de Marillae – vincentky. Cílem je všestranně pomáhat lidem, kteří trpí materiální i duchovní bídou.

1858 Narozen František Xaver Dvořák, katolický kněz a teolog, básník, spisovatel a pedagog. Krátce působil na Karlovarsku. Od r. 1884 žil v Praze, kde byl kaplanem u Nejsvětější Trojice na pražském Novém Městě. Od roku 1885 katecheta na Vyšší dívčí škole v Praze. Představitel české katolické moderny a spoluzakladatel Jednoty katolického duchovenstva. Publikoval příspěvky do časopisů: „Čech“, „Zora“, „Vesna“ aj. Autor teologických pojednání: „Mravouka katolická“ a „Stručná apolegetika katolická“. Vydal celou řadu sbírek básní: „Modlitby básníkovy“, „Stínem k úsvitu“ a další. (+ 22. 11. 1939).

1913 Zemřel Tomáš Škrdle, katolický kněz a katecheta, spisovatel. Ustanoven administrátorem v Zakšíně u Teplic. Roku 1883 domácím duchovním v rodině prince A. Windischgrätze ve Schwarzbachu. Po návratu v letech 1884 až 1893 působil jako katecheta na školách v Praze-Žižkově. Jako student bohosloví spolupracoval s pohádkovou komisí spolku „Slavia“ při sbírání a vydávaní českých pohádek. Roku 1884 založil družstvo „Vlast“ s tiskárnou a vydavatelstvím časopisů a knih. Zakladatel „Jednoty katolického učitelstva“. Vyznamenán papežským křížem „Pro Ecclesiae et Pontifice“. (* 9. 9. 1853).

1923 Zemřel Karel Dostál – Lutinov, katolický kněz, básník a spisovatel. Vůdčí osobnost „Katolické moderny“. Roku 1895 duchovním správcem polepšovny v Novém Jičíně a později r. 1904 jmenován farářem v Prostějově. Vydával politický týdeník „Ječmínek“ s přílohou Orel. Po 12 let vydával časopis „Nový život“, který se stal časopisem „Katolické moderny“. V r. 1912 založil uměleckou revui „Archa“. Do literatury vstoupil s ohlasy lidového básnictví, namnoze s tendenčními křesťanskými náměty. V letech 1919 -1923 vedoucím „Družiny literární a umělecké v Olomouci. (* 22. 9. 1871).

30. LISTOPAD

1393 Zemřel Matěj z Janova, katolický kněz a teolog, kazatel, filozof, spisovatel. Studoval v Praze a od r. 1373 následovalo studium filozofie a teologie na Sorbonně v Paříži. Stále více se přikláněl k Bibli jako k původnímu prameni křesťanského učení. V Praze kázal v katedrále sv.Víta a též u sv. Mikuláše na Starém Městě. Svými spisy ovlivnil i Husovy názory a Jakoubka ze Stříbra. Své myšlenky však shrnul v pěti latinských  knihách: „Regulae Veteris et Novi Testamenti“ (Pravidla Starého a Nového Zákona), v němž požadoval návrat k ideálům prvotní apoštolské církve.

1683 Narozen Ondřej František Jakub de Waldt, katolický kněz a kazatel, homiletik. Po vysvěcení r. 1706 působil jako duchovní správce ve Skočicích u Vodňan. R. 1708 jmenován administrátorem a od r. 1724 farářem v poutním místě Dobrš u Volyně. Proslul horlivými pastoračními aktivitami. Pořádal poutě a procesí do blízkých poutních míst Strašín a Kraselov. Jako kazatel zván k františkánům do Horažďovic, do Písku a též johanitům do Strakonic. Ze sbírky latinských kázáních o sv.Janu Nepockém vyniká chvalořeč na český jazyk, který prožíval. (+ 16. 7. 1752).

1928 Narozen Peter-Hans Kolvenbach, holandský katolický kněz-jezuita, bývalý generální představený Tovaryšstva Ježíšova. Roku 1974 jmenován představeným jezuitské viceprovincie na Blízském východě. V letech 1981 -1983 rektorem Papežského orientálního institutu v Římě. Dne 13. září1989 zvolen 29. generálním představeným TJ. Byl členem Kongregace pro evangelizaci národů. Kladl důraz na spolupráci laiků na poslání jezuitů ve světě. Dne 2. února 2006 rezignoval na svou funkci. (+ 26. 11. 2016).

Pro web Církev.cz připravil Arnošt Kelnar.