Historický kalendář

H I S T O R I C K Ý   K A L E N D Á Ř

       ŘIJEN  2 0 1 7

1. ŘÍJNA

1997 V brazilském Riu de Janeiro zahájeno Celosvětové setkání papeže Jana Pavla II. s rodinami pod názvem „Rodina: Dar a odevzdání naděje lidstva“. Vedle biskupů a dalších církevních představitelů se jej zúčastnily manželské páry z celého světa. Ve svém projevu papež zdůraznil: „Rodina je základní komunitou lásky a života, která nemůže byt nahrazena“. Setkání ukončeno 5.října.

1997 V brněnské katedrále na Petrově, po slavné mši sv., kterou celebroval ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz, začalo dvoutýdenní putování ostatků sv. Vojtěcha po brněnských farnostech.

2. ŘÍJEN

1857 Narozen Anton Janetschek, katolický kněz-augustinián, biskupský komisař pro řadu brněnských škol, historik. Od r. 1884 působil jako kooperátor a katecheta a roku 1900 jako správce fary u sv. Tomáše na Starém Brně. Stal se zakladatelem první německé ženské kongregace v Brně. Knihovník a archivář starobrněnského kláštera, jehož historii a dalších augustiniánských klášterů zpracoval na Moravě. (+ 7. 2. 1908).

1887 Zemřel Mons.Jan Schawel, katolický kněz. V letech 1844 až 1857 profesorem morální teologie na biskupském teologickém učilišti v Českých Budějovicích. V roce 1857 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a r. 1883 se stal jejím proboštem. Účastník diecézní synody v r. 1872. V rozmezí let 1884 až 1886 pověřen funkcí generál. vikáře českobudějovické diecéze. (* 28. 2. 1813).

1942 Zemřela Marie Antonína Kratochvílová, řeholní sestra Kongregace Chudých školských sester naší Paní, mučednice a patronka Ostravsko-opavské diecéze. Dne 9. 7. 1942 zatčena gestapem a vězněna ve Stanislavově. Blahořečena 13. června 1999 papežem Janem Pavlem II. při pouti do Polska.

2002 ČR navštívil generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Hans Peter Kolvenbach, aby se na Velehradě zúčastnil semináře „O úloze jezuitů ve vztazích mezi křesťany a pravoslavnými v Evropě. Návštěva ukončena 7. 10.

3. ŘÍJEN

1882 Zemřel Mons. ThDr. Vojtěch Mokrý, katolický kněz, katecheta, papežský prelát. V letech 1834 až 1852 profesor církevních dějin a práva na biskupském teologickém institutu v Českých Budějovicích. Roku 1852 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v roce 1870 jejím proboštem. V rozmezí let 1859 až 1882 se stal generálním vikářem a oficiálem biskupství v Českých Budějovicích. (* 14. 4. 1803).

1977 Zemřel Gustav Pivoňka, hudební skladatel a pedagog. Dómský kapelník v katedrále sv.Václava v Olomouci. Roku 1947 jmenován lektorem na Katedře hudební vědy a výchovy na FF UP. Leoš Janáček ho považoval za talentovaného studenta a zařadil ho mezi čtveřici nejlepších žáků ústavu. Významnou měrou se zasloužil o propagaci Janáčkových děl. Jako regenschori na dómském kůru uváděl mnoho nových kompozic a inicioval vznik řady církevních skladeb českých skladatelů. Jeho zásluhou se rozšířil žánr církevní hudby. (* 24. 8. 1895).

1997 Ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz otevřel v Ludgeřovicích u Opavy Dům sv. Eufrázie, určený mladým matkám s dětmi.

2002 V Sarajevu zahájeno zasedání Rady evropských biskupských konferencí, kterého se zúčastnili předsedové 34 Katolických biskupských konferencí evropských zemí. Ukončeno 6. 10.

4. ŘÍJEN

1257 V Benešově slavnostně posvěcen konventní chrám minoritů Nanebevzetí Panny Marie pražským biskupem Mikulášem z Riesenburgu.

1582 Papež Řehoř XIII. upravil a obnovil obyčejný kalendář nazv. Gregoriánský. Vypustil 10 dní ( po čtvrtku 4. 10. následoval rovnou pátek 15. 10.). Jednotlivé katolické země jej zaváděly postupně v následujících letech.

1807 Narozen PhDr. Vavřinec František Zink, katolický kněz-piarista. Zpočátku působil na Filozofické fakultě univerzity ve Vídni. V letech 1852 až 1853 člen piaristické koleje v Praze. Roku 1856 ustanoven provinciálem Řádu piaristů a tento úřad zastával až do  roku 1875. Působil též jako člen Hospodářské komise v Mikulově. (+ 7. 8. 1884).

5. ŘÍJEN

1792 Narozen Cyril František Napp, katolický kněz-augustinián, zemský prelát, pedagog, moravský vlastenec. Roku 1824 zvolen opatem kláštera ve Starém Brně. Reformátor klášterního života. Pro klášter vyhledával řadu odborníků a vytvářel jim podmínky k vědecké práci. Věnoval se pedagogické a organizátorské školské práci. V letech 1832 až 1848 působil jako ústřední ředitel gymnasia na Moravě a Slezsku, později jako předseda zemské školní rady. Významně se zasloužil o ovocnářství, rozsáhlým zakládáním školek, vinic a ovocných sadů. Zastával funkci viceprezidenta Moravsko-slezské hospoddářské pomologické společnosti. Řádný člen Matice České. (+11. 7. 1867).

1832 Narozen ThDr. Rupert Smolík, katolický kněz-benediktin, spisovatel a politik. V roce 1866 jmenován profesorem pastorální a fundamentální teologie na biskupském semináři v Hradci Králové. Roku 1875 povolán za profesora pastorální teologie na KTF UK., kde se později stal děkanem. Dne 14.září 1886 zvolen opatem kláštera břevnovo – broumov. Napsal známou „Rukovět pro zpovědníky“. Člen zemského sněmu. (+ 22. 8. 1887).

6. ŘÍJEN

2002 Papež Jan Pavel II. svatořečil španělského katolického kněze a zakladatele hnutí OPUS DEI  Josemaríi Escrivy de Balaguera (1928 -1975). Její členové žijí v diecézích  různých částech světa, podílejí se na diecézní pastoraci a žijí svou vlastní spiritualitou.

7. ŘÍJEN

982 Pražský biskup Vojtěch,pro nepokoje českého lidu, již potřetí putoval z Čech do Říma.

1607 V katedrále sv.Víta na Pražském hradě slavnostně vysvěcen Karel hrabě Lamberka na 11. pražského arcibiskupa. Biskupské vysvěcení přijal z rukou papežského nuncia Antonia Caetaniho. Ve stejném roce zvolen velmistrem Řádu křížovníků červenou hvězdou, V době svého episkopátu se snažil pokračovat v zavádění reforem Tridentského koncilu.

8. ŘÍJEN

1017 Benediktinský mnich Ekkard přijal v Merseburgu biskupské vysvěcení z rukou mohučského arcibiskupa Erchenbalda. Zprvu benediktinský mnich v břevnovském klášteře a později se stal opatem. Před zvolením za biskupa, po dobu 23 let opatem benediktinského kláštera v Naumburgu. Proslul jako výmluvný kazatel, vedl pravidelné diecézní synody.

1922 Narozen Petr Ovečka, katolický kněz-jezuita, rozhlasový redaktor. V letech 1946 až 1947 prefekt arcibiskupského gymnasia v Praze. V období let 1953 až 2002 redaktorem českého vysílání Vatikánského rozhlasu. V rozmezí let 1957 – 2001 přijal funkci redaktora exilového měsíčníku „Nový život“. Od roku 1971 působil jako duchovní ve farnosti San Giovanni de Rossi v Itálii a od roku 1973 byl sekretářem exilové „Křesťanské akademie. Po návratu do vlasti r.2002 redigoval bulletin „Jezuité“. (+ 22. 12. 2009).

9. ŘÍJEN

1757 Po obnově barokní přestavbě benediktinského kláštera a konventní budovy v Břevnově znovu posvěcen klášter pražským světícím biskupem Emanuelem Arnoštem Valdštejnem.

2012 Pražský světící biskup Václav Malý zahájil stavbu nejintenzivnějšího laseru světa ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

10. ŘÍJEN

1302 Zemřel Dětřich z Hradce, katolický kněz a biskup. Dne 26. března 1281 jmenován olomouckým sídelním biskupem. Spolu s pražským biskupem Tobiášem z Bechyně se zúčastnil říšské synody ve Würzburgu. Věnoval se pečlivě církevní správě. Roku 1296 založil kolegiátní kapitulu u sv.Petra v Brně. Podporoval též kláštery. Vyhlásil exkomunikaci, kdo by poškozoval kláštery minoritů. Městečko Kroměříž povýšil na město a udělil mu různá privilegia.

1802 Narozen Josef Slavín Votýpka, katolický kněz, pedagog, národní buditel. Duchovní správce ústavu slepých v Praze 1. Pověřen funkcí faráře a děkana ve Hbitech. Přihlížel ke zvelebení chrámů, škol ke vzdělání svých farníků a povznesení jejich duchovního života. Milovník škol a mládeže, podílel se na zvelebení našich venkovských škol. Usiloval o zlepšení materiálního stavu učitelů. (+ 14. 9. 1870).

1892 Zemřel Karel Mensinger, katolický kněz, překladatel, vlastenec. V duchovní správě působil v Heřmanově Městci, kde založil ochotnické divadlo, knihovnu a pokladnu pro chudou mládež. V roce 1848 byl vojenským kaplanem v italském Miláně, později profesorem němčiny na Collegio Nazionale v Alessandrii. Přeložil do italštiny „Rukopis Královedvorský a Zeyrův román „Ondřej Černyšev“.(* 9. 10. 1813).

2012 Slavnostně zahájila svou činnost Akademická duchovní správa ČVUT, zřízena 9. října 2012. 

11. ŘÍJEN

1962 Slavnostně zahájeno zasedání Druhého vatikánského koncilu v Římě, za účasti 2540 opatů a biskupů a též 3 biskupů z Československa. Hlavním iniciátorem jeho svolání byl Papež Jan XXIII., jehož cílem byla radikální obnova v církvi. Započaté dílo pak dokončil papež Pavel VI. Koncil skončil v červnu 1963.

1992 Papež Jan Pavel II. vydal apoštolskou konstituci „Fidei depositum“ k vydání Katechismu katolické církve, napsaného po Druhém ekumenickém vatikánském koncilu.

2012 Zahájen Rok víry dle úmyslu Svatého otce Benedikta XVI. který trval do 24. 10. 2013.

12. ŘÍJEN

1567 Provedení prvního českého dramatu v českém jazyku „Mučedník svatý Václav“, které složil  Mikuláš Salius, profesor rétoriky v pražské Klementinské koleji.

1887 Zemřel Jan Nepomuk Cori, katolický vojenský kněz, historik. V roce 1845 vyslán jako polní kaplan k 11.pěšímu pluku. Od r.1856 čestný farář českobudějovické diecéze. Roku 1866 jmenován duchovní radou mohučského biskupa a povýšen na polního kaplana I. třídy. Od r. 1870 získal potvrzení jako c.k. vojenský okresní farář v Linci pro Horní Rakousy a Salcbursko. Autor prací o dějinách hlavního chrámu v Lochu a domělém přeložení biskupství do Pasova. (* 25. 6. 1819).

2007 V Brně zahájena mezinárodní vědecká konference „Život je dar“ k 20. výročí vydání instrukce „Donum vitae“. Jednání přineslo řadu podnětů, jímž je ochrana lidského života od prvního okamžiku jeho existence. (ukončena 14. 10).

13. ŘÍJEN

2007  Vatikánský státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone celebroval mši sv. v rámci hlavních oslav událostí z r. 1917, kdy se před 100 lety portugalské Fatimě došlo ke zjevení Matky Boží. Ve Fatimě také posvěcena nová bazilika Nejsvětější Trojice.

2012 Při slavnostní bohoslužbě v pražské katedrále sv.Víta se uskutečnila beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků Řádu františkánů. Slavnost celebroval prefekt Kongregace pro blahořečení kardinál Angelo Amato.

14. ŘÍJEN

1997 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ve Vatikánu udělila souhlas, aby byla v diecézích ČR dána možnost podávat sv.přijímání také na ruku.

15. ŘÍJEN

1917 Papež Benedikt XV. Motu proprio „Orientalis Catholici“ založil papežský Ústav východních studií. Roku 1922 došlo k reorganizaci Institutu. Papež Pius XI. svěřil ústav Tovaryšstvu Ježíšovu. Na ústavě se přednášejí církevní disciplíny, východní bohosloví, liturgie, církevní právo a také církevní dějiny. 

16. ŘÍJEN

1817 Narozen František Huspeka, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou. Zahájil svou duchovní činnost v r. 1843 jako kooperátor v Lokti. Katecheta na průmyslové škole v Karlových Varech. Zpovědník u „Chudých školských sester“. V letech 1869 až 1883 ustanoven farářem ve Františkových Lázních. Roku 1884 jmenován velmistrem Řádu křížovníků s červenou hvězdou. (+ 11. 7. 1891).

1842 Narozen Meinradus Václav Singl, katolický kněz-cisterciák, zemský prelát. V roce 1868 vykonával povolání kustoda klášterní knihovny v Oseku a dne 23. 11. 1869 ustanoven novicmistrem a bibliotekářem. Dne 26.října 1886 zvolen opatem cisterciáckého kláštera v Oseku. Roku 1890 zastával funkci třetího asistenta generálních vikářů rakousko-uherské řádové provincie a roku 1891 se stal 4. asistentem generálního opata. Za jeho působení došlo ke stavbě dívčí obecné a měšťanské školy v Oseku. Došlo také k rozšíření klášterní knihovny. (+ 16. 11. 1911).

1912 Narozen Václav Drbola, katolický kněz. Roku 1950 se stal administrátorem ve farnosti Babice, kde se angažoval v sociální a osvětové práci. Za komunistického režimu v r.1951 zatčen a v procesu odsouzen k trestu smrti. Rehabilitován až v letech 1990-1997. Kongregace pro blahořečení v Římě udělila v dubnu 2011 souhlas k beatifikačnímu procesu. (+ 3. 8. 1951).

1992 Nově zbudovaný exerciční dům v Českém Těšíně slavnostně otevřel a posvětil olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička.

2002 Papež Jan Pavel II. v apoštolském listu „Rosarium Virginis Mariae“ vyhlásil Růžencový rok. Proto také navrhl dalších 5 růžencových tajemství tzv. „Tajemství světla“, pojednávající o Kristově veřejném působení.

17. ŘÍJEN

1647 Zemřel Pietro Casani, katolický kněz-piarista, misionář, filozof a pedagog. Působil hlavně v Kongregaci sv.Marie v Luce a Římě. Společnost vyvíjela charitativní a výchovně vzdělávací činnost. Dne18. 11. 1621 kogregace znovu povýšena bulou papeže Řehoře XV. „In supremo apostolatus“ na Piaristický řád. Roku 1622 jmenován zástupcem generála piaristického řádu a osobně pomáhal při zakládání nových řádových kolejí. V roce 1627 jmenován provinciálem nové vytvořené provincie Neapol. Roku 1632 ho papež Urban III. jmenoval doživotně prvním asistentem generála piaristického řádu. V dubnu 1638 nastoupil cestu z Říma na Moravu, kde piaristé působili od roku 1631. (* 8. 9. 1572).

1997 Slavnostně zahájena pouť ostatků biskupa sv.Vojtěcha v pražské arcidiecézi. Ukončena 31. října.

18. ŘÍJEN

1562 Zemřel Petr z Alkantary, španělský katolický kněz-františkán, mystik. Zakladatel Řádu františkánů. V roce 1538 zvolen provinciálem Řádu. Od papeže Pavla IV. si vyžádal plnou moc k zakládání klášterů s přísnou řeholní kázni ve Španělsku. Dne 28. 4. 1669 papežem Klementem IX. svatořečen. (* r. 1499).

1772 Slavnostně posvěcen nový barokní kostel sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané olomouckým světícím biskupem Janem Václavem Freyenfelsem. Vybudován podle projektu vídeňského architekta Antona Eduarda Martinelliho. Chloubou kostela jsou pozdně barokní sochařská díla Františka Hirnleho z Olomouce a několika děl rakouského sochaře Jana Michaela Scherhaufa. Kostel je chráněnou památkou I. stupně.

1787 Zemřel Mikuláš Adaukt Voigt, katolický kněz-piarista, osvícenský vědec. Zakladatel české kritické numismatiky. Po vysvěcení r.1758 poslán jako kazatel do Kirchenbergu v Bádensku, kde se seznámil s osvícenskými myšlenkami a poznal náboženskou snášenlivost. V r. 1761 se vrací do Čech a působil na třech řádových školách. Roku 1771 se stal vicerektorem pražské piaristické koleje. V roce 1777 jmenován řádným profesorem všeobecného dějepisu a dějin literatury na univerzitě ve Vídni. Dával podněty k dalšímu rozvoji české vzdělanosti a razil myšlenku slovanské vzájemnosti. (* 14. 5. 1733).

1867 Narozen Marian Jiří Wilhelm, katolický kněz-františkán. Po vysvěcení působil v konventu u Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském. V letech 1892 až 1899 zastával funkci kvardiána konventu v Bechyni, pokračoval ve Voticích a poté ještě ve Slaném. Roku 1914 ustanoven provinciálem Řádu františkánů. V rozmezí let 1919 až 1921 se stal představeným konventu v Bechyni. Odtud se opět vrátil do konventu u Panny Marie Sněžné v Praze. (+ 12. 1. 1942).

1977 Zemřel ThDr. Jindřich Mánek, duchovní Církve čs.husitské, biblista NZ, překladatel. Profesor a děkan Husovy ČSBF v Praze. Jako znalec hebrejštiny působil též v oblasti starozákonní vědy. Přední ekumenicky zaměřený biblista své doby pracoval v letech 1962 až 1977 v mezikonfesní novozákonní překladatelské skupině českého ekume –     inckého překladu Bible. (* 18. 7. 1912).

19. ŘÍJEN

1907 Narozen ThDr. Otokar Balcar, katolický kněz a teolog, profesor filozofie a religionistiky. Po vysvěcení r.1930 působil v pastoraci a stal se středoškolským profesorem. Dne 1. října 1969 zastával funkci odborného asistenta pro obor křesťanské filozofie na CMTF v Olomouci a 5. června 1973 na CMBF v Litoměřicích jmenován docentem pro obor srovnávací vědy náboženské. V letech 1971 až 1974 přednášel morální a pastorální teologii. Poté se vrátil do pastorace. (+ 11. 2. 1983).

1997 Papež Jan Pavel II. slavnostně vyhlásil sv. Terezii z Lisieux Učitelkou církve.

2002 V Praze se konalo III.zasedání Církve čs.husitské, na němž přijata nová ústava.

20. ŘÍJEN

1812 Narozen Cyprián Lelek, katol.kněz, pedagog, slezský buditel. Farářem jmenován ve Vodce. Značné úsilí věnoval vlastenecké činnosti. Podílel se na národním uvědomění lidových vrstev. Spolupracoval s časopisy „Hlasy“ a „Národní Listy“. Výchovné i vzdělávací cíle sledoval v časopise „Holubice“. Studium lidové písně a národopisných zvyklostí ho přivedlo k dialektologii. (+ 26. 4. 1883).

1912 Narozen Miroslav Příhoda, hudební skladatel a pedagog, varhaník. V letech 1935 až 1945 varhaníkem v kostele sv.Augustina v Brně a poté ředitelem kůru v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. V období let 1948 až 1951 vyučoval hře na varhany, hudební teorii a nauku o harmonii na brněnské Městské hudební škole. Zkomponoval 12 mší, dále oratorium „Kristus“, „Velkopáteční meditace“, „Starobrněnský zdrávas“ a třídílnou kantátu „Vzkříšení“ (+ 11.6.1988).

21. ŘÍJEN

1337 Zemřel Beneš, kanovník a knihovník kláštera benediktinek u sv. Jiří na Praž. hradě v letech 1312 až 1321. Písař a iluminátor „Pasionálu abatyše Kunhuty“. V tomto díle syntetizoval domácí tradici rané gotiky s italsko-byzantskými rysy a s vlivy soudobé knižní malby. Ovlivnil i soudobou nástěnnou malbu v Čechách. (* r. 1294).

1992 Založeno občanské sdružení Kolpingovo dílo v ČR, které se přihlásilo k odkazu těchto jednot. Centrum KD ČR se nachází ve Žďáru nad Sázavou. Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi a mládeží,aktivity v sociální oblasti a vzdělávání, rozvíjení spolkového života.

22. ŘÍJEN

1837 Slavnostně posvěcen kostel Nejsvětější Trojice v areálu Malostranského hřbitova v Praze-Košířích. Je zbudován ve stylu pozdního empíru. Hlavní oltář zdobí nedokončené dílo Františka Hořčičky, zobrazující „Poslední soud“.

1937 Zemřel Bruno Bauer ( ps. František Kyselý), katolický kněz-premonstrát, biskupský notář, náboženský lyrik, hudební skladatel. V letech 1834 -1900 novicmistr a ředitel kůru na Strahově. Později nastoupil jako děkan v Milevsku a poté ustanoven farářem v Jihlavě. Básník Katolické moderny. Od r.1919 pověřen funkcí inspektora klášterního panství v Hradišťku u Štěchovic. Přispíval do časopisů: „Osvěta“, „Náš domov“ a „Nový život“. Autor znamenitých spisů: „Z říše světla“ a „Matka Boží“. Člen „Družiny literární a umělecké v Olomouci. (* 12. 1. 1857).

2002 Zemřel Cyril Vrbík, katolický kněz. V duchovní správě působil nejprve v Místku, pokračoval ve Vsetíně. Od roku 1980 působil jako farář v chrámu Panny Marie v Dubu nad Moravou až do své smrti. Byl inspirací pro pastorační práci i mnoha mladším kněžím. Zavražděn vrahem Dušanem Kazdou přímo na faře, který později odsouzen k doživotnímu trestu. (+ 15. 1. 1927).

24. ŘÍJEN

1832 Narozen Václav Čeněk Bendl, katolický kněz, básník a pedagog. V letech 1853 až 1857 patřil k užšímu redakčnímu kruhu „Lumíra“, kam přispíval překlady ruské a polské poezie a prózy. Většinu básní tvoří ohlasová, reflexivní, vlastenecká a tendenční lyrika. Na pozadí folklorních slovanských písní vyjadřuje osobní smutek zmarné lásky. V Mirovicích založil Čtenářskou besedu a věnoval se osvětové a buditelské činnosti. Naposledy působil roku 1867 ve Volyni, kde se stal ředitelem a katechetou hlavní školy. (+ 27. 6. 1870).

1842 Narozen Josef Nešvera, hudební skladatel, varhaník a sbormistr. Roku 1868 se stal ředitelem kůru kostela sv.Jakuba v Berouně a v letech 1878 až 1884 při biskupském chrámu sv.Ducha v Hradci Králové. Poté r. 1878 nastupuje jako ředitel kůru metropolitního chrámu sv.Václava v Olomouci. Je autorem 320 děl světských a 400 skladeb duchovních. Zkomponoval 32 mší, 5 requiem, České pašije a drobné duchovní skladby. Vrcholným dílem je oratorium „De profundis“. Touto skladbou dosáhl největšího uznání ze všech svých děl, nejen u nás, ale i v Evropě a USA. Zvolen do „Římské akademie pro vědu a umění „Arcadia“. Nositel rytířského kříže řádu Františka Josefa. (+ 12. 4. 1914).

1877 Narozen ThDr. Antonín Alois Weber, katolický kněz a biskup, katecheta a pedagog. Literárně činný v oboru historie a filozofie. Dne 22. října 1931 jmenován papežem Piem XI. sídelním biskupem litoměřické diecéze. Za svého episkopátu pečoval svědomitě a štědře o církevní ústavy v diecézi, vystavěl 9 nových kostelů. V r. 1937 konsekroval v katedrále Dr. Ignáce Arnože za misijního biskupa v Rhodesii. Vždy spravedlivý vůči oběma národnostem v diecézi. V době Mnichovského diktátu r. 1938 diecéze násilně roztržena, kdy se musel vystěhovat ze své rezidence. Po osvobození r. 1945 se vrátil do své rezidence. V lednu 1947 rezignoval a jmenován titulárním biskupem. (+ 12. 9. 1948).

1937 Slavnostně posvěcena ústavní kaple sv.Terezie od Dítěte Ježíše, salesiánského domova mládeže v Praze-Kobylisích praž. arcibiskupem kardinálem Karlem Kašparem. Architektem kaple se stal Čeněk Vořech. Kaple navržena jako provizorium. K 1. 12. 1946 při kapli zřízena kobyliská farnost. Roku 1997 započala přestavba kaple na kostel dle návrhu architekta Václava Maška. Vnitřní výzdobu navrhl Antonín Klouda. Roku 2001 na věži instalovány 3 zvony. Rozšířený kostel posvěcen 23. 10. 2000.

2007 Zemřel Petr Eben,hudební skladatel, varhaník a sbormistr. Autor duchovní, moderní a soudobé vážné hudby. Ve svých skladbách upíná pozornost především na hudbu duchovní, v níž dominuje zhudebňování biblických předloh. 35 let působil jako pedagog na pražské AMU kde vyučoval obor skladba. Jeho skladby jsou prodchnuty hlubokým křesťanským cítěním.Nejhranější je cyklus „Nedělní hudba“ inspirována gregoriánským chorálem. Předsedal třem ročníkům MHF Pražské jaro. Roku 1994 obdržel čestný doktorát UK a od ČBK „Řád sv. Cyrila a Metoděje“. Roku 1994 oceněn prezidentem ČR medailí „Za zásluhy“. (* 22. 1. 1929).

25. ŘÍJEN

1667 Zemřel Arnošt Vojtěch z Harrachu, katolický kněz a biskup, kardinál. Roku 1623 jmenován 13.pražským arcibiskupem a také 28. velmistrem Řádu křížovníků s červenou hvězdou. Korunoval 3 české krále a 2 královny. V době svého episkopátu, r. 1631 založil arcibiskupský seminář a gymnasium. Zřídil biskupství v Litoměřicích (1655) a v Hradci Králové (1664). V roce 1627 do Prahy přeneseno tělo sv. Norberta, zakladatele Řádu premonstrátů. V r. 1629 slavnostně zahájena obnova pražské katedrály a ve stejném roce zavedl u nás svátek Neposkvrněného početí Panny Marie. Uvedl do Čech Řád milosrdných bratří, piaristy a pavlány. (* 4. 11. 1598).

1852 Narozen Mons. ThDr. Karel Wisnar, katolický kněz a biskup, kazatel. V roce 1875 se stal na 4 roky lektorem Písma sv. v arcibiskupském semináři v Olomouci. V letech 1881 až 1898 jmenován univerzitním profesorem dogmatiky na CMTF v Olomouci. Roku 1901 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké a r. 1912 se stal jejím proboštem. V roce 1904 ustanoven olomouckým světícím biskupem. Skoro čtvrt století stál v čele výchovy i vzdělávání kněžského dorostu. Roku 1906 zvolen do čela Matice vatohostýnské. (+ 15. 4. 1926).

1907 Narozen ThDr. Prokop Karel Švach, katolický kněz-dominikán a teolog, publicista, překladatel. V letech 1935 až 1946 vyučoval na řádovém učilišti v Olomouci exegezi SZ a NZ, poté na diecézním učilišti v Litoměřicích. Roku 1950 jmenován administrátorem v České Třebové, kde působil až do r. 1961.Později mu odňat státní souhlas a nucen pracovat jako dělník. V listopadu 1967 se stal duchovním správcem Křížových sester v Lukově.. Redigoval revue „Růže dominikánská“. Autor spisů: „Charisma apoštolátů“ a „Svatá Kateřina Sienská“. Překladatel „Theologické summy sv. Tomáše“. (+ 15. 1. 1975).

26. ŘÍJEN

1857 Narozen František Josef Košťal, katolický kněz, spisovatel, osvětový činitel. Od roku 1888 ustanoven farářem ve Skruhově. Pracoval též jako knihovník a správce farní knihovny. Sbíral lidové zvyky, pověsti a přísloví. Autor náboženských a vlasteneckých povídek a her ze současnosti a z historie Podorlicka. Projevoval také zájem o archeologii, národopis a literární historii. Zakládající člen, jednatel a pak předseda „Literární řečnické jednoty bohoslovecké“ (+ 8. 5. 1909).

1952 Zemřel František Bohumil Doubek, malíř, kreslíř a ilustrátor. V letech 1880 až 1885 studoval na pražské AVU, kde se stal žákem tehdejšího rektora Antonína Lhoty. Další 3 roky pokračoval ve studiích na mnichovské akademii. Přes historická plátna dospěl převážně k obrazům s náboženskou tématikou. Pro kostel v Radomyšli u Strakonic namaloval „Madonu se sv.Annou“, dále cyklus 14 kreseb z Kristova života „Hosana“, za který dostal r.1891 čestný diplom na jubilejní výstavě. Významné obrazy „Křížové cesty“ pro kostel v Českých Budějovicích a v Praze pro kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Vzhledem k zdravotním potížím v r.1949 nalezl pomoc v sociálním ústavě boromejek v Novém Jičíně, kde také zemřel. (* 20. 3. 1865).

1997 Slavnostně položen základní kámen Humanitárního a duchovního střediska v Lidicích za přítomnosti plzeňského biskupa Františka Radovského.

27. ŘÍJEN

1892 Zemřel ThDr. Josef Jan Evangelista Hais, katolický kněz a biskup. Od 1. října 1857 působil jako profesor morální teologie v bohosloveckém semináři v Českých Budějovicích a dne 19. dubna 1871 rektorem kněžského semináře. Roku 1872 zvolen čestným kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické. Dne 27. května 1875 jej císař František Josef I. jmenoval sídelním biskupem v Hradci Králové, což papež Pius IX. potvrdil. V době svého episkopátu založil Ústav pro hluchoněmé Rudolfinum, opravil seminární kostel a biskupskou rezidenci v Hradci Králové. Dal obnovit poutní místo Hory Matky Boží u Králík, kam v roce 1883 uvedl Kongregaci redemptoristů. Rytíř řádu Božího hrobu a nositel velkokříže řádu Františka Josefa. (* 9. 2. 1829).

2012 Prezentace nové knihy rozhlasového redaktora Miloše Doležala „Jako bychom dnes zemřít měli“. Drama života kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. 

28. ŘÍJEN

 

1702   V pražské Loretě na Hradčanech slavnostně posvěcena nová klenotnice, kde se

představuje podstatná část proslulého Loretánského pokladu.Jde o soubor darů z vděč –

nosti a jedná se o nejcennější chrámový poklad v republice. Vévodí mu Diamantová

monstrance z konce 17.století s použitím 6.222 diamantů.

 

1842   Narozen Mons. ThDr. František Xaverský Kryštůfek, katolický kněz, papežský

prelát, církevní historik. V roce 1861 jmenován profesorem církevních dějin na KTF UK a

r.1893 zvolen rektorem UK. Roku 1867 se stal adjunktem KTF UK a r.1870 řádným

profesorem církevního práva v Hradci Králové. Roku 1895 zvolen kanovníkem kole –

giátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, kde se r.1911 stal jejím proboštem.

Předseda „Svatováclavské Matice školské. Řádný člen „Královské české společnosti

nauk“ v Praze. Rytíř papežského řádu Božího hrobu. (+ 25.1.1916).

 

1992   Předseda vlády ČSFR Jan Stránský propůjčil býv. litoměřickému biskupovi

kardinálu ThDr. Štěpánu Trochtovi Řád TGM in memoriam.

 

1997   Prezident ČR Václav Havel udělil nejvyšší vyznamenání zesnulému pravoslav.

biskupovi Gorazdovi, dále katolickému teologovi Otu Mádrovi a evangelickému teologovi

Miloši Bičovi.

 

2002   Prezident ČR Václav Havel udělil nejvyšší vyznamenání kardinálu Miloslavovi

Vlkovi, Pavlu Smetanovi, synodní senior ČCE, Mons. Václavu Dvořákovi, generální

vikář českobudějovické diecéze, Mons. Karlu Pilíkovi, bývalý rektor kněžského semináře.

 

29. ŘÍJEN

 

1902   Narozen Rudolf Col, katolický kněz, biblista, překladatel NZ a pedagog. V letech

1928 až 1936 katechetou na dívčí měšťanské škole v Moravské Ostravě a poté profe –

sorem náboženství na středních školách tamtéž. Od 1.října 1936 lektorem řeckého

jazyka na CMTF v Olomouci. V období let 1940 – 1945 profesor biblického studia a

biblické liturgie na Arcibiskupském bohosloveckém učilišti, kde zavedl přednášky z papy –

rologie. Dne 1.října 1946 jmenován mimořádným profesorem biblického studia NZ. Po

uzavření TF UP, od r.1950, až do konce života působil jako administrátor u sv.Mořice

v Olomouci. Publikoval biblické práce např. „Biblická hermeneutika“ a“Biblická inspirace“.

Hlavním jeho dílem je vlastní překlad NZ z řečtiny. (+ 21.8.1964).

 

30. ŘÍJEN

 

1902   Papež Lev XIII. zřídil Apoštolským listem „Vigilantiae“ Papežskou biblickou komisi.

Chtěl vytvořit grémium k podpoře vědeckého bádání o Písmu sv.

 

1982   Zemřel ThDr. Václav Medek, katolický kněz a spisovatel. V duchovní správě

působil na několika místech šumperského okresu a nakonec v Olomouci-Hejčíně.

V letech 1968 až 1971 přednášel církevní dějiny na CMTF v Olomouci a poté stejnou

disciplínu na CMBF v Litoměřicích. Zvolen kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké.

Autor historického díla „Osudy moravské církve do konce 14.věku“. (* 30.8.1922).

 

1992   Zemřel Karel Vilém Horký, profesní katolický kněz, člen Suverénního řádu mal-

tézských rytířů. Literární kritik a historik, příslušník Katolické moderny, autor čítánek.

Založil časopis „Od Pražského Jezulátka“, který vycházel do r.1935. (* 15.7.1871).

 

 

31. ŘÍJEN

 

1517   Martin Luther, augustiniánský mnich, uveřejnil v saském Wittenbergu 95 tezí

proti odpustkům, určených pro akademickou diskuzi.

Pro webu Církev.cz připravil Arnošt Kelnar.