Historický kalendář

ČERVEN   2 0 1 7 

1. ČERVEN

1902 Zemřel František Pojmon, katolický kněz a katecheta, biskupský notář, spisovatel a redaktor. Od roku 1877 působil jako farář v Želetavě a posléze se stal děkanem v Deštném. Člen družiny Františka Sušila a sběratel národních písní. Autor nábožensky orientované literatury. Sepsal na 30 populárních, vzdělávacích a poučných knih. Dlouholetý redaktor „Hlasu jednoty katolické“ v Brně. Svými články přispíval do katolických kalendářů. Pamatoval štědrými odkazy na vlastenecké a dobročinné účely. Aktivní člen „Matice České“. (* 29. 1. 1817).

 

2002 V Hradci Králové se konal Diecézní eucharistický kongres za účasti 6.000 občanů.

 

2002 V Ostrožské Lhotě otevřel olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner Pastorační dům P. Antonína Šuránka.

2. ČERVEN

 

1392 Za účasti krále Václava IV. a pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna slavnostně položen základní kámen ke stavbě trojlodí gotického chrámu sv.Víta na Pražském hradě.

 

1807 Narozen Robert Jan Nepomuk Führer, hudební skladatel a varhaník. Roku 1823 se stal výpomocným varhaníkem ve svatovítské katedrále a r.1826  druhým varhaníkem. V rozmezí let 1829 až 1839 také varhaníkem ve Strahovském klášteře v Praze. Původně tvořil pod vlivem W.A.Mozarta, později v duchu romantismu.Autor 400 skladeb a několika teoretických spisů. Skládal hlavně církevní hudbu, zejména mše, ofertoria, moteta, žalmy, preludia a fugy. Je pokládán za zakladatele vánoční varhanní pastorely. (+ 28. 11. 1861).

 

1857 Zemřel ThDr. František Vilém Tippmann, katolický kněz. V letech 1809 až 1816 působil jako farář v Loučné, poté v Božím Daru. Roku 1824 se stal vikářem v Jáchymově. Dne 2. června 1824 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv.Víta na Pražském hradě. V období let 1829 až 1830 zastával funkci rektora UK. V r. 1833 se stal světícím biskupem pražské arcidiecéze. Roku 1836 zvolen děkanem kolegiátní kapituly staroboleslavské. Podporovatel různých sociálních ústavů. Člen Českého musea a Matice České. (* 1. 6. 1786).

 

1922 Zemřel Josef Václav Myslbek, sochař, představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství. Roku 1896 profesorem na AVU. Tématická orientace jeho tvorby vychází z idejí českého národního obrození. Vrcholným dílem je Jezdecká socha sv.Václava, obklopena postavami českých patronů sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Anežky České a sv. Vojtěcha v Praze. Další součástí jeho díla je činnost portrétistická, návrhy náhrobků a reliéfy včetně medailí  (* 20. 6. 1848).

3. ČERVEN

 

1297 Král Václav II. založil na Zbraslavi klášterní kostel Panny Marie, v jehož chóru byli v r. 1305 do poloviny 14.století pohřbíváni členové královské rodiny. Slavnostní posvěcení základního kamene provedl magdeburský arcibiskup Burkhart.

 

1802 Zemřel Josef Adam Arco, katolický kněz a biskup. V letech 1764 až 1776 se stal světícím biskupem pasovským. Dne 17. května 1776 jmenován císařovnou Marií Terezií sídelním biskupem v Hradci Králové, což papež Pius VI. potvrdil. Během svého episkopátu nechal v r. 1777 zvýšit hlavní průčelí biskupské rezidence. Červnu 1778 odjel  do Salzburgu, kde r. 1780 jmenován biskupem sekovským. (* 27. 1. 1733).

 

1922 Narozen Josef Čechal, katolický kněz. Zastával úřad administrátora v Proseči. Nechal zhotovit pro farnost sochy sv.Anežky České a sv.Zdislavy, které ze dřeva vytesal akademický sochař Moštěk z Brna. Provedl opravy a zrestauroval farní kostel a také jeho bezprostřední okolí. Podílel se na další úpravy v interiéru kostela, které souvisely s II.vatikánským koncilem. Napsal básnickou sbírku „Trnutí“. (+ 1. 11. 1996).

4. ČERVEN

 

1602 Zemřel Jan Rozeplut ze Švarcenberku, katolický kněz, skladatel duchovních písní a kancionálu. Zastával funkci faráře v Uničově a posléze byl děkanem v Lanškrouně. Roku 1588 ustanoven proboštem augustiniánského kláštera ve Šternberku. Podporoval protireformační úsilí biskupa Pavlovského o povznesení klášterního života a katolické církve v olomoucké diecézi. Autor klíčového díla „Kancionál tj.sebrání zpěvů pobožných, kterých k duchovnímu potěšení každý veřejný křesťan na vejroční svátky i jiných svatých i časy užívati může“. Dílo vyšlo s podporou kardinála Františka Dietrichštejna v Olomouci. (* asi r. 1550).

 

1717 Zemřel Josef Leopold Václav Dukát, hudební skladatel a varhaník. Celý svůj život působil v premonstrátském klášteře v Želivi jako varhaník a regenschori. Věnoval se snové chrámové kantátě, která se pohybovala na rozhraní mezi liturgickou a dramatickou látkou přišla k nám z Itálie. Autor jediné sbírky 12 kantát pro sólový zpěv, dvoje housle „Citara nova“, kterou věnoval opatu kláštera Jeronýmu Hlínovi. (* 12. 3. 1684).

5. ČERVEN

 

1807 Zemřel PhDr. František Pubička, katolický kněz-jezuita, historik a spisovatel. Na řádových kolejích přednášel gramatiku, poetiku, rétoriku a řečtinu. Také se stal učitelem řečnictví a poetiky na UK. V roce 1767 se stal historiografem české provincie Tovaryšstva Ježíšova. Soustředil se na české dějiny a sepsal v latinském jazyce „Historii českou“. Své české dějiny dovedl v deseti svazcích až do r. 1618. (* 19. 8. 1722).

 

1897 Narozen PhDr. Jaroslav Beneš, katolický kněz a teolog, filozof a pedagog. V období let 1911 až 1916 studoval křesťanskou filozofii a teologii na KTF UK. Po dvouletém kurzu na římské Gregoriánské univerzitě získal r.1925, jako první český kněz titul „ Magister Aggregatus“. Po návratu z Říma r. 1936 jmenován řádným profesorem filozofie na KTF UK. Ve 30. letech spolupracoval s tomistickou „Filosofickou revuí“. R. 1948 zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. Kromě popularizačních děl se stal autorem též odborných filozofických děl. (+ 10. 4. 1949).

6. ČERVEN

 

1837 Narozen Ferdinand Lehner, katolický kněz, papežský komoří, hudební redaktor a organizátor. Od 1.května 1892 farář u sv.Ludmily na pražských Vinohradech, kde setrval až do své smrti. Historik středověkého umění, zejména sakrálního, znalec církevní hudby.

Cestoval do Německa, kde se seznámil s Wittovou cecilskou reformou chrámové hudby. V Karlíně zřídil chrámový pěvecký sbor a pěveckou školu. Roku 1873 založil a vedl časopis „Cecilii“, později „Cyril“, v němž propagoval cecilskou reformu. Z jeho podnětu zřízovány farní cyrilské jednoty, hojně na Moravě a ve Slezsku. Upravil litanie a „Mešní kancionál“. (+ 1. 3. 1914).

 

1857 Narozen Mons. ThDr. František Přikryl, katolický kněz, papežský komoří, historik a archeolog. V období let 1902 až 1912 působil jako farář v Týně nad Bečvou a poté ustanoven duchovním správcem v Drahotuších. Obdivovatel příchodu mise sv.Cyrila a Metoděje. Sbíral a zachraňoval archeologické, historické a etnografické památky.

Náležel k průkopníkům moravské archeologie. Spoluzakladatel spolkového časopisu „Sborník velehradský“. Založil vlastivědný časopis „Záhorskou kroniku“. Člen Družiny literární a umělecké v Olomouci. (+ 4. 12. 1939).

 

1987 Svatý otec Jan Pavel II, v římské mariánské bazilice Santa Maria Maggiore, zahájil Mariánský rok, který potrval až do 15.srpna 1988.

 

1997 Matka Tereza z Kalkaty převzala ve Washingtonu Zlatou kongresovou medaili, nejvyšší vyznamenání udílené americkým Kongresem. 

7. ČERVEN

 

1667 Zemřel Roderich de Arriaga, španělský katolický kněz-jezuita a teolog. Roku 1625 povolán do Prahy jako profesor dogmatiky na nově zřízenou Ferdinandovou univerzitu. V letech 1642 až 1673 se stal kancléřem této univerzity. Od r. 1654 zastával funkci studijního prefekta jezuitské Koleje sv.Klimenta v Praze. Patřil k předním představitelům vrcholné fáze jezuitské scholastiky. Ovlivnil vývoj teologického myšlení v Čechách. (* 17. 1. 1592).

 

1737 Slavnostně posvěcen kostel Narození Páně a komplex Lorety na Hradčanech. Duchovní péče o poutníky svěřena Řádu menších bratří kapucínů.

 

1782 Narozen Jan Vlastimil Štěpán, katolický kněz, biskupský vikář, publicista. Autor překladu francouzského sentimentálního románu „Obložení rošelské“. Časopisecky publikoval studii „Pozůstatky rusadelních svátků v Čechách“. Přínos spočíval v detailním záznamů lidových oslav svatodušních svátků na Prachaticku. Propagátor sběru lidových zvyků v Čechách. (+ 22. 3. 1859).

2007 Papež Benedikt XVI. vydal dokument motu proprio „Summorum pontificum“, který zpřístupňuje slavení liturgie dle misálu blah.Jana XXIII. z roku 1962.

8. ČERVEN

 

1877 Narozen Mons. Vojtěch Zapletal, katolický kněz, čestný papežský komoří, hudební skladatel. V roce 1913 založil „Cyrilskou jednotu“ v Kroměříži a stal se 24 let jejím předsedou. Zřízoval a řídil sbory a kroužky, v nichž šířil znalosti lidových písní.

Zkomponoval 2 mše, několik mariánských písní a zhudebnil chorál „Pange lingua“. Vydavatel díla „Církev a zpěv chrámový“, „Liturgie a církev“. Místopředseda „Obecné jednoty cyrilské“ V Praze. (+ 26. 9. 1957).

 

1907 Narozen Jindřich Maria Slavík, (vl. jm.Stanislav Vrbík), varhaník, spisovatel, hudební a kulturní publicista. Od roku 1924 varhaníkem a sbormistrem v kostele Panny Marie v Olomouci a od r.1928 dómským varhaníkem při olomoucké katedrále sv.Václava.

V období let 1930 -1937 spolupracoval s olomouckým deníkem „Našinec“. Jeho prozaické práce zahrnují povídky a romány s příběhy citových a duchovních zápasů a smíření. Básnickou tvorbu vyznačovalo úsilí o zduchovnění života, jež nacházelo oporu v náboženské víře a hudební kultuře. (+ 2. 9. 1987).

 

1932 Zemřel Mons.ThDr. Eduard Šittler, katolický kněz a teolog, historik chrámového umění, pedagog a spisovatel. V roce 1898 jmenován farářem v Praze-Žižkově a také působil jako katecheta na malostranském a též na Akademickém gymnasiu. Jako funkcionář spolku „Dědictví sv.Prokopa zajišťoval v letech 1899 až 1903 stavbu novogotického kostela sv. Prokopa na Žižkově. Provedl a publikoval archeologické výzkumy v chrámu sv.Jiří na Hradčanech. Autor studií a referátů o dějinách výtvarného umění a ochraně sakrálních památek. Roku 1910 sídelní kanovník vyšehradský. (* 17. 6. 1864).

 

1992 Založeno Arcibiskupské gymnasium na Mírovém náměstí v Praze-Vinohradech. Osmileté gymnasium dbá na duchovní rozvoj svých studentů. K tomu slouží školní kaple a příležitostně nedaleký kostel sv.Ludmily. Na vrcholu budovy je hvězdářská kopule vybavena dalekohledem.

9. ČERVEN

 

1957 Zemřel Alois Čáp, katolický kněz, spisovatel, politik. Zaměřil se na politickou, sociální a kulturně osvětovou práci. V letech 1923 až 1939 jeden z vydavatelů kulturně-náboženského čtrnáctideníku „Nový národ“. Od r.1937 náměstek starosty v Přerově a též starostou Jednoty Orla a při ni založil Lidový dům. Roku 1936 organizoval opravu kostela sv.Jiří, při níž současně prováděl archeologický výzkum. V r. 1924 se podílel na založení „Kněžské nemocenské pokladny“ v Přerově, která svým členům poskytovala veškerou lékařskou péči. Po r. 1945 se stal předsedou místní organizace ČSL Nositel Čs.válečného kříže 1939 a Čs.vojenské medaile. (* 8. 5. 1892).

10. ČERVEN

 

1942 Zemřel Josef Štemberka, katolický kněz, arcibiskupský notář, národní mučedník. V roce 1909 vysvěcen na kněze. Od r.1909 až do své smrti působil jako farář v Lidicích na Kladensku. Když nacističtí okupanti začali vraždit obyvatelé této vesnice, odmítl milost, kterou mu nacističtí vrazi nabízeli a jako poslední sdílel jejich smrtelný osud.

Vyznamenán Čs.válečným křížem 1939 in memoriam. (* 2. 2. 1869).

 

1972 Zemřel ThDr. Josef Hlouch, katolický kněz a teolog, biskup, pedagog. Dne1. září 1928 ustanoven kooperátorem expositou ve farnosti v Olomouci-Hodolanech. V r. 1934 povolán na CMTF v Olomouci, nejprve jako asistent pro obor pastorální teologie a od r. 1945 jako její profesor. Dne 25.června 1947 jmenován papežem Piem XII. sídelním biskupem českobudějovické diecéze. V době svého episkopátu opravil katedrální chrám sv. Mikuláše a upravil jej podle nových liturgických předpisů. Po únoru 1948 mu komunistický režim znemožnil vykonávat svůj úřad. Až 9. června 1968 se znovu ujal svého úřadu. V r. 1969 vydal knížečku „Minutěnka“, sbírka krátkých rozjímání. (* 26. 3. 1902).

11. ČERVEN

 

1702 Slavnostně posvěcen barokně přestavěný kostel sv.Jakuba Staršího na pražském Starém Městě pražským světícím biskupem Vítem Seidlem, opatem strahovským. Dnešní podoba je dílem barokizace pod vedením stavitele Jana Šimona Pánka. Kostel založen v roce 1232 Václavem I.

12. ČERVEN

 

1927 Zemřel ThDr. Karel Farský, původně katolický kněz a teolog, později spoluzakladatel Církve československé husitské. Během I.světové války promyšlel a publikoval své reformní i nacionalistické názory. R. 1919 založen Klub reformních kněží Jednoty katolického duchovenstva, v němž prosadil taktiku radikálních reforem katol. církve, především v oblasti bohoslužby v národním jazyce a kněžských sňatků.

V r. 1920 na sjezdu Klubu reformních kněží v Praze-Smíchově založena CČSH. Roku 1924 zvolen patriarchou této církve. (* 26. 7. 1880).

14. ČERVEN

 

1917 Narozen ThDr. Stanislav Novák, katolický kněz a pedagog. V roce 1968 povolán na CMBF V Litoměřicích a zde pověřen externím vyučováním katechetiky a 23. září 1970 jmenován lektorem pro tento obor v akademickém roce 1970 –1971. Dne 28. srpna 1972 jmenován asistentem na CMBF pro obory pedagogiky a katechetiky. V roce 1993 zvolen kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. (+ 2. 10. 2006).

15. ČERVEN

 

1197 Zemřel Jindřich Břetislav III., katolický kněz a biskup, vyšehradský probošt. Dne 25.března 1182 zvolen 16.pražským biskupem. Za svého episkopátu založil r. 1182 biskupský dvůr nedaleko kamenného mostu na Menším Městě pražském.

Před r. 1190 u kostela sv.Petra Na Zderaze založen první český klášter křížovníků s červeným křížem (Strážci Božího hrobu) s řeholí sv. Augustina. Vznikla rovněž premonstrátská kanonie v Milevsku.

 

1862 Narozen Josef Šimon, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou, básník a publicista Farářem se stal r. 1905 v Dobřichovicích. První verše zveřejnil v 80. letech, účastnil se i almanachu „Katolické moderny“. V almanachu mariánském uveřejnil cyklus mariánských básní „Svatá Hora“. Publikoval práce z oblastí apologetiky, hagiografie, katechetiky a církevních dějin. Po r. 1918 přestoupil do Církve českosloven. husitské. (+ 4. 10. 1937).

 

1917 Papež Benedikt XV. vydal encykliku „Humani generis redemptionem“,  kde ukazuje na stále větší počet křesťanských kazatelů a stále klesající vliv na jejich kázání.

 

2002 Ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz prohlásil novým poutním místem ostravsko-opavské diecéze kostel sv. Vavřince s korunovaným obrazem Panny Marie Čenstochovské v Píšti.

 

2012 Na Svatém Hostýně zahájen Festival farních divadelních souborů na nově zbudovaném venkovním podiu. Ukončen 17. 6.

16. ČERVEN

 

1572 Zemřel Vilém Prusinovský z Víckova, katolický kněz a biskup. Probošt kolegiátní kapituly brněnské a později litoměřické kapituly. V roce 1565 zvolen olomouckým biskupem. Během svého episkopátu se přičinil o příchod jezuitů na Moravu. V r. 1566 založil v Olomouci jezuitskou kolej a tím položil základ ke vzniku druhé nejstarší univerzity v českých zemích. Stal se horlivým bojovníkem za zájmy katolické církve v protireformačním duchu. (* r. 1534),

 

1687 Karel III. z Lichtenštejna založil listinou piaristické gymnasium v Kroměříži. Jednalo se o 8.piaristický ústav v Čechách a na Moravě. Slavnostní položení základního kamene proběhlo 3.května 1688.

 

1837 Narozen Adolf Průcha ( ps. A. Zlonický), varhaník, hudební skladatel a pedagog. V roce 1849 se stal zpěvákem v křížovnickém kostele sv.Františka z Assisi v Praze.

Od roku 1859 působil jako varhaník v několika pražských chrámech a učil na Varhanické škole. Sbormistr pěveckého spolku „Beseda“ a v r. 1878 ředitelem kůru v kostele sv.Petra Na Poříčí. V chrámové hudbě zastáncem reformních snah. Zkomponoval slavnostní mši s orchestrem „Missa angelica“ a „Rekviem pro mužské hlasy“. (+ 20. 10. 1885).

 

1902 Narozena Nina Svobodová ( vl. jm. Antonie Malvína), katolická spisovatelka. Zabývala se studiem jazyků, dějin umění a literární historie. Psala básně, recenze a kritiky. V r. 1931 vstoupila do ČSL. V období let 1935 až 1940 vystupovala s přednáškami v „České kulturní jednotě“ v rámci literárních večerů Svazu katolických žen. Po r. 1945 se stala členkou Syndikátu českých spisovatelů a Moravského kola spisovatelů. Za komunistického režimu v prosinci 1949 zatčena odsouzena na 15 let. V roce 1960

propuštěna. na amnestii. Plně rehabilitována až v r. 1974. (+ 4. 9. 1988).

 

2002 Na Svatém Hostýně zahájen 8.celostátní seminář trvalých jáhnů za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Debata zaměřena o spiritualitě jáhnů a o jejich náplni. Úkolem je i péče o budování vztahu ve společenství. Ukončen 21. června.

17. ČERVEN

 

1252 V pražském kostele sv. Petra Na Poříčí se uskutečnilo slavnostní založení Řádu křížovníků s červenou hvězdou.

 

1997 První celostátní zasedání Komise pro pastoraci Romů se uskutečnilo v budově ČBK v Praze.

18. ČERVEN

 

1652 Založena Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve francouz. městě Nancy. Zvláštní pozornost věnují sestry lidem nemocným, umírajícím, starým a uvězněným, dětem i mládeži. Od roku 1837 boromejky působí také v Čechách.

 

1892 Narozen RNDr. Jan Smrž, katolický kněz-jezuita, pedagog. Vyučoval na gymnasiu v Praze-Bubenči. Od roku 1937 přednášel přírodní filozofii a kosmologii na jezuitském Filozoficko – sociologickém institutu v Benešově. Napsal skripta „Kosmologie“. V období let 1949 – 1950 přednášel kosmologii na CMBF v Litoměřicích.

Za totality prošel několika věznicemi. Do duchovní správy se vrátil až r. 1960. (+1. 8. 1965).

 

1937 Zemřel Jan Vyhlídal, katolický kněz, arcibiskupský rada, etnograf, spisovatel, vlastenecký pracovník. Ustanoven farářem v Lovosicích a posléze ve Švábenicích.

Kanovník kolegiátní kapituly kroměřížské. Během svého života se usilovně věnoval národopisnému studiu a praktické péči o folklor. Beletristické a naučné literární práce soustřeďoval hlavně na historický vývoj a národopisné poměry Slezska a Hané. Věnoval řadu spisů k této tématice, např. „Kresby Slezska“, „Rok na Hané“ a další. Roku 1891 založil v Opavě Spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku. Člen Státního ústavu pro lidovou píseň a Státního ústavu pro lidovou píseň. (* 27. 4. 1861).

 

1967 Papež Pavel VI. svým listem „Sacrum diaconatus ordinem“ vytvořil rámcový zákon k provedení rozhodnutí koncilu k obnovení jáhenství,jako vlastní a trvalý hierarchický stupeň.

19. ČERVEN

 

1977 Jan Nepomuk Neumann (1811-1860), katolický kněz-redemptorista, rodák z Prachatic, misionář, pozdější katolický biskup v americké Filadelfii (1852-1860) prohlášen papežem Pavlem VI. za svatého.

 

2002 Na Svatém Hostýně zahájeno formační setkání 53 trvalých jáhnů z celé ČR, za účasti českých a moravských katolických biskupů. ( ukončeno 21. 6.).

20. ČERVEN

 

1232 Slavnostně posvěcen premonstrátský románsko-gotický chrám Zvěstování Panny Marie v Teplé u Mariánských Lázních pražským biskupem Janem II., za účasti krále Václava I., knížat a vyslanců. Klášter založil český šlechtic Hroznata asi v r. 1193.

 

1722 Zemřel Kryštof Dientzenhofer, architekt a stavitel, pocházející z Bavorska. Představitel vrcholného baroka. Stavitel mnoha kostelů a klášterů i paláců. Veledílem je chrám sv.Mikuláše na pražské Malé Straně i benediktinský chrám sv.Markéty v Břevnově.

Podílel se jako stavitel na budování Šternberského paláce na Pražském hradě, dále na Šternberském zámku v Troji. Účastník při stavbě chrámu sv.Maří Magdalény na Újezdě, i pražské Lorety. Postavil špitální kostel Nejsvětější Trojice v Teplé u Mariánských Lázních.

V rozmezí let 1704 -1708 se zúčastnil náročné opravy chrámu sv. Víta. (* 7. 7. 1655). 

 

1797 Narozena Marie Terezie Gerhardingerová, řeholní sestra Kongregace Chudých školních sester, kterou založila 24.října 1833 a později se stala generální představenou.

Za základ duchovního života považovaly sestry Eucharistii  a za vzor Pannu Marii.

V ČR má kongregace provincialát v Bílé Vodě. Dne 17. 11. 1985 prohlášena papežem Janem Pavlem II. za blahoslavenou. (+ 9. 5. 1879).

21. ČERVEN

 

1002 Narozen papež Lev IX. ( vl.jm.Bruno z Egisheimu a Dagesbergu), francouzský katolický kněz. Ve věku 24 let jmenován biskupem ve francouz. městě Toul.V r. 1048 zvolen papežem. Za svého pontifikátu ostře vystupoval proti manželství kněží a proti simonii. Obnovoval kláštery a vysvětil mnoho kostelů. (+ 19. 4. 1054).

 

1832 Narozen Jan Roškot, katolický kněz, spisovatel. Rada arcibiskupské konzistoře v Praze. Zprvu farářem ve Nechválících a odtud pokračoval r. 1887 v Počepicích.

V letech 1898 až 1905 ustanoven děkanem kolegiátní kapituly karlštejnské. Zabýval se jejími dějinami a také jejím bohatým archivem. Autor spisů: „Patronátní právo“ a „Obraz staropohanské společnosti“. Poslanec zemského sněmu. (+ 22. 5. 1905).

22. ČERVEN

 

1732 První korunovace milostné sošky Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami, kterou na základě buly papeže Klementa XII. provedl tehdejší pražský světící biskup Johann Rudolf Sporck. Milostná soška pochází ze 14. století. Dal ji zhotovit první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, podle starobylé Madony v Kladsku.

23. ČERVEN

 

1652 Narozen Jan Brokoff, sochař a řezbář. Pocházel ze Slovenska a v r. 1692 se usadil na pražském Starém Městě a zde také konvertoval ke katolictví. Nejznámějším dílem je bronzová socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Autor sousoší Piety, umístěné u nemocnice Pod Petřínem. Podílel se na sochařské výzdobě Toskánského paláce na Hradčanech. Další díla vytvořil na různých místech v Čechách, např. hlavní oltář v klášterním kostele sv.Vojtěcha v Broumově, sochy svatých v kostele sv. Barbory v Manětíně. (+ 28. 12. 1718).

 

1852 Německý katolický kněz Adolf Kolping založil „Jednotu katolických tovaryšů“. Činnost spolku spočívá v prospěšné sociální a charitativní činnosti a ve vzdělávání. V českých zemích, do roku 1898, vznikly Kolpingovy domy přibližně v 60 městech.

Při svém blahořečení 27. října 1991 prohlášen za sociálního apoštola. Kolpingovo dílo v ČR je členem Mezinárodního Kolpingova díla a má poradní statut při OSN.

 

1892 Narozen PhDr. Alfred Fuchs, filozof, novinář, publicista a spisovatel. Propagátor moderního křesťanského univerzalismu, šířil úctu a toleranci ke každému člověku.

Po roce 1918 pracoval jako redaktor v tiskovém odboru ministerské rady. Ve 30. letech přednášel na františkánském ústavu „Studium catholicam“. Napsal 34 knih, z nichž nejznámější je autobiografický román „Rotačka“. Za nacistické okupace r. 1940 zatčen a vězněn v koncentračních táborech v Terezíně a poté v Dachau. (+ 16. 2. 1941).

 

1997 V rakouském Štýrském Hradci zahájeno Druhé evropské ekumenické shromáždění s motivem „Smíření – dar Boží a zdrojového života“. Přijatý dokument obsahuje praktická doporučení církvím a poselství světu. (skončeno 29. 6.).

24. ČERVEN

 

1877 Zemřel Jan Křtitel Drbohlav, katolický kněz a teolog, konzistorní kancléř, pedagog, hudebník. V roce 1847 jmenován farářem v Hrubém Jeseníku. Dále zastával funkci okrskového vikáře Nymburského okresu. Školní inspektor a poradce pedagogům v českých školách. Roku 1862 zvolen kanovníkem katedrální kapituly litoměřické.

Sběratel duchovních zpěvů, historik a překladatel náboženské literatury. Jeho církevní zpěvy se pak objevily v „Kancionálu“ – společný zpěvník českých a moravských diecézí. (* 28. 3. 1811).

 

1877 Zemřel Josef Václav Zimmermann, katolický kněz, arcibiskupský notář, spisovatel. Roku 1838 se stal lokalistou, později jmenován farářem ve Stodůlkách u Prahy. R. 1860 ustanoven děkanem v Českém Brodě. Autor četných náboženských spisů pro potřeby věřících: modliteb, kázání, životopisů světců apod. K překladu „Postily“ L. Goffina připojil životopisy českých světců. Člen „Českého musea“. (* 5. 2. 1804).

 

1967 Papež Pavel VI. vydal encykliku „Sacerdotalis Caelibatus“ – obhajuje tradici kněžského celibátu.

 

1997 Papežská akademie pro život, zřízena papežem Janem Pavlem II., vydala dokument „Úvahy o klonování“.

26. ČERVEN

 

1832 Narozen Gustav Meretta, diecézní architekt. Od roku 1858 působil ve stavebním úřadu olomouckého arcibiskupství v Kroměříži a r. 1885 jmenován konzervátorem. Zúčastnil se při novostavbě kostela Početí Panny Marie ve Zvoli a podílel se na doplnění inventáře venkovských kostelů. Vypracoval projekt kostela Božského Spasitele v Moravské Ostravě a kostela v Ratajích. Představitel historizující architektury na Moravě a ve Slezsku. Obdržel papežský Řád sv.Jiří. (+ 4. 8. 1888).

 

1942 Zemřel ThDr. Metoděj Jan Zavoral, katolický kněz-premonstrát a kazatel, politik. V roce 1906 až do své smrti zvolen opatem Strahovského kláštera v Praze. V parlamentcích volbách r. 1920 získal senatorské křeslo za ČSL v Národním shromáždění ČSR.

V parlamentu obhajoval zájmy katolické církve a odmítal vytlačování katolicismu z nové republiky. V r. 1924 se vzdal politické práce v ČSL. Zasloužil se o zrestaurování chrámu Panny Marie na Strahově. V r.1938 organizoval pohřeb spisovatele Karla Čapka, jehož byl osobním přítelem. Knižně vydal „Duchovní řeči na všechny neděle a svátky roku církevního“. Propagátor a předseda Československo-rumunské společnosti. (* 28. 8. 1862)

 

2012 V Praze se uskutečnilo setkání dětí, žáků, studentů a učitelů církevních škol pražské arcidiecéze.

27. ČERVEN

 

1977 Papež Pavel VI. veřejně vyhlásil jmenování pražského arcibiskupa ThDr. Františka Tomáška kardinálem. Předtím jmenován 24. 5. 1976 in pectore.

29. ČERVEN

 

2002 Svatý stolec vydal dekret, kterým udělil papež Jan Pavel II. plnomocné odpustky všem, kteří se o Slavnosti Božího Milosrdenství ( 2.neděle velikonoční) zúčastní v chrámě jakékoliv pobožnosti k Božímu Milosrdenství. 

30. ČERVEN

 

2002 V Teologickém konviktu v Litoměřicích ukončena činnost tohoto církevního zařízení, které se přemístilo do Olomouce.

 

2007 Zemřel Luboš Hruška,voják – plukovník, politický vězeň komunistického režimu. Během vězeňských let přijal katolickou víru a nechal se tajně pokřtít jezuitským knězem Františkem Šilhánem. Během věznění složil slib, že pokud přežije, přebuduje ovocný sad na ozdravění duše člověka. Po osvobození se stal tvůrcem Meditační zahrady v Plzni, která je koncipována jako „Památník obětem zla“. Její součástí je Křížová cesta a kaple sv.Maxmiliána Kolbeho. Vyznamenán řadou cen. V r. 1997 obdržel Řád TGM  a v r. 2002 Velkokříž rytířského Řádu sv. papeže Silvestra. (* 20. 7. 1927).

Pro web Církev.cz připravil Arnošt Kelnar