Historický kalendář

                                          L E D E N   2 0 1 7

 

1. LEDEN

1252   Zemřela sv.Zdislava z Lemberka, česká šlechtična, terciářka OP. Provdaná za

šlechtice Havla Markvatice. Manželé založili spolu klášter v Jablonném v Podještědí

a Turnově  pro kazatelský řád dominikánů. Proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a křesťanskými skutky lásky k blížnímu. Velkou péči měla o pocestné, chudé, nemocné a

postižené životně. Dne 24.října 2000 vyhlášena hlavní patronkou Litoměřické diecéze a

od roku 2002 patronkou Libereckého kraje. Patronka českých matek a rodin. V roce 1907

prohlášena za blahoslavenou a dne 21.května 1995 svatořečena papežem Janem

Pavlem II. v Olomouci. (* r.1220).

 

1572   Papež Pius V. bulou „Licet et debito“ schvaluje „Bratrstvo Jana z Boha“.

 

1802   Narozen Leopold Klose, katolický kněz-minorita. Ustanoven farářem u sv.Ducha

v Opavě. V roce 1844 založil Kongregaci Milosrdných sester III.řádu sv.Františka.

Roku 1856 zvolen provinciálem Řádu pro českou a moravskou provincii.  (+ 25.3.1868).

 

1907   Založena katolická farnost u kostela sv.Prokopa v Praze-Bráníku. Základní kámen

kostela posvěcen 1.7.1900 a dne 22.září 1901 dostavěn podle projektu architekta

Rudolfa Omáčky.

 

1947   V Římě Kongregace svátostí vydala příkaz papeže Pia XII., dle něhož může i farář, nebo jeho zástupce udílet Svatost biřmování ve své farnosti a sice těžce nemocným, kteří

jsou v nebezpečí smrti.

 

1997   Ostravsko-opavský katolický biskup František Lobkowicz oznámil rozhodnutí

založení Diecézní charity ve své diecézi. Jejím ředitelem jmenován Jiří Hořínek.

 

2002   Novým ředitelem českého vysílání Vatikánského rozhlasu jmenován jezuitský kněz

Jiří Sýkora, který nahradil P. Josefa Koláčka.

 

2002   V Budapešti skončilo 24.mezinárodní setkání mládeže, pořádané ekumenickou

komunitou z Taize, jehož se zúčastnilo 70.000 poutníků z celého světa.

 

 

2. LEDEN

982   Zemřel Dětmar, katolický kněz-benediktin, dvorní kaplan knížete Boleslava II. První

biskup pražského biskupství, založeného r.973. Vysvěcen mohučským arcibiskupem

Willigisem až r.976. Do jurisdikce nového biskupství spadaly Čechy, Morava a Slezsko,

ale i jižní část Polska a to vše až do r.1.000, kdy bylo zřízeno biskupství krakovské.

Za svého episkopátu šířil a upevňoval křesťanství, nechal stavět nové kostely a založil

první klášter. Hodně cestoval diecézí, přičemž světil chrámy a křtil obyvatele. Zavedl

také kostelní desátky. 

 

1812   Narozen Antonín Lhota, malíř náboženských a historických obrazů, pedagog.

V letech 1867 až 1887 působil ve funkci profesora AVU a v rozmezí let 1880 až 1881

zvolen prvním rektorem Akademie. Jako pedagog na AVU vychoval celou generaci

umělců např.: Václav Brožík, Mikuláš Aleš, Jakub Schikaneder, ale i sochaře Josefa

Václava Myslbeka. Maloval podobizny a náboženské náměty, především se věnoval

historické malbě. Na motivy z českých dějin vytvářel vedle obrazů i nástěnné malby

a ilustrace. Vytvořil významná díla: „Uložení Krista do hrobu“, „Smrt sv.Václava“ a

„Poslední soud“ ve Svatovítské katedrále.  (+ 10.9.1905).

 

1917   Narozen Josef Cukr, katolický kněz-jezuita. Za války se zapojil do protinacis –

tického odboje a též r 1944 uvězněn v Terezíně. Po válce studoval v Anglii na Neztrop

College a po ukončení studia r.1946 vysvěcen na kněze. Po návratu do vlasti roku 1947

působil v Bohosudově. Za komunistického režimu v dubnu 1950 internován v koncen –

tračním táboře opět v Bohosudově a na podzim musel nastoupit k vojenským složkám

PTP. V r.1953 odsouzen k 11.letům vězení. Po propuštění r.1960 nucen nastoupit

do civilního povolání. V r.1968 opět začal působit jako administrátor v Bohosudově, kde        

zůstal až do r.2001. Obnovil zde poutní tradici a také zdejší biskupské gymnasium.

V r.1999 oceněn státním vyznamenáním „Za zásluhy“ 1.třídy. (+ 26.6.2014).

 

1927   Zemřel Mons. gen. ThDr. Josef Bombera, katolický kněz a biskup. Hlavní předsta –

vený vojenské duchovní katolické správy. V letech 1889 až 1918 profesor náboženství na

kadetní škole v Králově Poli. Od roku 1922 generální superior a ordinář Čs. armády.

V r.1924 vysvěcen na pražského světícího biskupa a r.1925 zvolen proboštem kolegiátní

kapituly staroboleslavské. Vyznamenán papežských křížem „Bene merenti“. (* 4.12.1870 )

 

1947   Zemřel Mons. František Chramosta ( ps.Frant. Chrám), katolický kněz, homiletik,

pedagog a spisovatel. Profesor na gymnasiu v Boskovicích. Přispíval do časopisů:

„Katolické listy“, „Kazatel“, „Obzor“ a „Vychovatel“. Knižně vydal vánoční hru ve třech

obrazech „Tři stromy“ s hudbou Františka Musila. Drobnou lyriku i epiku shrnul do

souborů „Duchovní písně“ a „Na různých strunách“.  (* 9.7.1868).

 

 

3. LEDEN

1837   Narozen Mons. František Kořan, katolický kněz. Spirituál v klášteře Chudých

 školských sester. V letech 1872 až 1884 se stal spirituálem arcibiskupského semináře

 v Praze. V rozmezí let 1886 až 1888 zastával funkci rektora arcibiskupského

chlapeckého konviktu v Příbrami. Roku 1899 zvolen sídelním kanovníkem kolegiátní

kapituly staroboleslavské a v r.1909 se stal jejím děkanem, kde také byl archivářem

kapituly  (+ 20.6.1911).

 

1907   Zemřel Josef Foerster ml., varhaník, hudební skladatel a pedagog. Roku 1852

absolvoval pražskou varhanickou školu Nastoupil jako varhaník v cisterciáckém klášteře

ve Vyšším Brodě. Po roce 1858 se vrátil do Prahy na varhanickou školu. V r.1863 se stal

ředitelem kůru u sv.Vojtěcha na Novém Městě pražském a konečně r.1887 jmenován

ředitelem kůru v katedrále sv.Víta na Pražském hradě. Od r.1866 jako profesor sboro –

vého zpěvu na Pražské konzervatoři, později i jako profesor hudební teorie. Stal se

stoupencem reformního hnutí v chrámové hudbě. Aktivní člen České akademie věd a

umění.  (* 22.2.1833).

1912   Zemřel František Koželuha, katolický kněz, historik, sběratel lidových písní. Hojně

literárně činný v oboru náboženských dějin moravských. Na Valašsku sesbíral bohatý

materiál folkloristický, vedle toho napsal „Frant.Palacký a jeho cesta po východní Moravě“

a studii „Paměti o školách Prostějovských od počátku až po bitvu bělohorskou“. Za svého

působení v Rožnově pod Radhoštěm založil obecnou národní knihovnu a tam vydal:

„Kytici z národních písní Valachů“. Redigoval a vydával „Vzájemnost“, orgán „Spolku

katolických tovaryšů“. Čestný člen Vlasteckého muzea olomouckého.  (* 23.8.1845).

 

2002   Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk vyhlásil statut kostela v areálu pražské

Lorety jako poutní kostel Narození Páně s loretánskou kaplí.

 

2002   Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk vyhlásil statut kostela tvořícího součást

kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech jako klášterní kostel Panny Marie Krá –

lovny andělů.

 

 

4. LEDEN

 2002   Zemřel Josef Zerzán, katolický kněz-salesián a katecheta, školní rádce. Duchovní

správce v domovech Sester sv.Vincence v Přepychách u Opočna. Přeložil životopisy

význačných salesiánských spolubratří z celého světa. Sepsal mnoho promluv na

duchovní cvičení, šířil katechetická razítka.  (* 30.5.1907).

 

 

5. LEDEN

 1982   Zemřel Emilián František Soukup, katolický kněz-dominikán a teolog, spisovatel a

překladatel. Profesor na dominikánském učilišti v Olomouci. V období let 1929 až 1948

stálý člen redakčního kruhu dominikánského časopisu „Filosofická revue“ Často se

vyjadřoval k otázkám vztahu tomismu a novotomismu, scholastiky a novoscholastiky.

Pod jeho vedením vznikal český překlad „Summy theologie“ Tomáše Akvinského. Autor

literárních děl: „Blahoslavená Zdislava Berkova“, „Filosofie náboženství“. Uznával

potřebu zkoumat poslední otázky věd přírodních i duchovních.  (* 9.5.1886).

 

 

6. LEDEN

1917   Zemřel Mons. ThDr. František Blanda, katolický kněz a katecheta. V letech 1869

až 1887 působil jako katecheta učitelských ústavů a normálních českých škol v Praze.

V rozmezí let 1874 – 1887 docent katechetiky a pedagogiky na KTF UK. R.1888 zvolen

kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, kde se roku 1913

stal děkanem. Člen zemské školní rady.  (* 11.11.1838).

 

1952   Zemřel ThDr. Josef Heger, katolický kněz a teolog, biblista a orientalista. V r.1911

odchází na studia do Palestiny, kde se r.1913 stal rektorem rakouského hospice v Jeruza –

lémě. Po návratu do vlasti byl v letech 1917 až 1924 profesorem náboženství na gymnasiu

v Moravských Budějovicích a poté profesorem SZ na teologickém ústavu v Brně. R.1939

se stal profesorem biblického studia na KTF UK. Na českém překladu Starého zákona

pracoval v období let 1931 až 1951. (* 7.5.1885).

 

2012   Papež Benedikt XVI. jmenoval pražského arcibiskupa Dominika Duky kardinálem.

Do kardinálského sboru uveden 18.února v bazilice sv.Petra v Římě. Stal se tak již

11.kardinálem na pražském biskupském stolci.

 

 

7. LEDEN

 1807   Narozen František Náhlovský, katolický kněz. Vykonával funkci duchovního správce

Lužického semináře na pražské Malé Straně. V roce 1845 přednášel dogmatiku a pole –

miku na bohosloveckém učilišti v Litoměřicích. Několik období byl děkanem KTF UK.

Zastával liberální reformy náboženského a duchovního života. Pro podporu těchto

reforem svolal r.1848 do Prahy dvě porady, jich se zúčastnilo okolo 50 duchovních.

Později odchází do Německa, kde přednášel na univerzitě v Drážďanech. Poté působil

krátce v duchovní správě v Sasku.  (+ 11.6.1853).

 

1877   Narozen Mons. ThDr. Tomáš Hudec, katolický kněz, papežský prelát. Roku 1908

jmenován profesorem bohosloví v Brně a od r.1919 přednášel NZ na CMTF v Olomouci..

Podnikl studijní cestu do Palestiny a Malé Asie. Publikoval v časopisech: „Poutníku jeru –

zalémském“, v revue „Na hlubinu“ a „Hlídce“. Knižně vydal např. „Obrazy z východu“,

„Za času Kristových“ a jiné. Podílel se na zpracování Českého bohovědného slovníku.

Předseda Akademie velehradské.  (+ 22.8.1951).

 

2012   Kongregace pro nauku víry ve Vatikánu zveřejnila nótu s pastýřskými pokyny

pro Rok víry. Dokument přinesl řadu návrhů, jak Rok víry prožít.

 

 

8. LEDEN

1842   Narozen Aurelius Karel Labler, katolický kněz-augustinián a katecheta. V r.1871

se stal kooperátorem v Domažlicích a zde v letech 1887 až 1891 převorem konventu.

Posléze přichází do Prahy, kde je jmenován administrátorem u sv.Tomáše a též zastával

úřad převora. Dne 2.října 1900 zvolen provinciálem Řádu augustiniánů. V rozmezí let

1901 až 1913 byl poslancem Zemského sněmu.  (+ 26.9.1915).

 

1942   Zemřel Josef Vyvlečka, katolický kněz, papežský prelát. Zabýval se církevními

a uměleckými dějinami, archeologií a sběratelskou činností. Přispíval články do různých

časopisů. Vydal „Příspěvky k dějinám kostela Panny Marie Sněžné“ v Olomouci. Člen

„Vlasteneckého spolku muzejního“ v Olomouci a vedoucím numismatické sekce.

(* 15.8.1861).

 

1997   Vláda ČR projednala věcné řešení převodu vymezeného nemovitého majetku

státu do vlastnictví církevních právnických osob, ale o převodu samostatném zatím

nerozhodla.

 

9. LEDEN

1807   Narozen ThDr. Jan Fabian, katolický kněz. Řádný profesor řeckého jazyka a biblic –

kého studia NZ. V letech 1850 až 1854 jako řádný profesor přednášel pastorální teologii

na KTF UK. Titulární rada manželského diecézního soudu. Dne 2.března 1860 zvolen

děkanem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě.. Člen Matice české.

(+ 3.6.1861).

 

1902   Narozen JUDr. Josemaría Escriva de Balaguer, španělský katolický kněz.

Dne 2.října 1928 založil v Madridě z Božího vnuknutí OPUS DEI, laickou organizaci,

jehož cílem je uplatňování víry v každodenním životě. Dne 28.11.1982 ustanoveno

jako osobní prelatura. V ČR působí od r.1990. Blahořečen 17.5.1992 a svatořečen

dne 6.10.2002 papežem Janem Pavlem II.  (+ 26.6.1975).

 

 

11. LEDEN

1852   Narozen ThDr. a PhDr. František Kordač, katolický kněz a teolog, biskup.

V období let 1885 až 1905 se stal rektorem semináře a profesorem bohosloví

v Litoměřicích. Roku 1905 jmenován řádným profesorem  křesťanské filozofie na

KTF UK. Papež Benedikt XV. jej r.1919 jmenoval pražským arcibiskupem. V době

svého episkopátu založil Arcibiskupské gymnasium v Praze-Bubenči a kněžský

seminář v Praze-Dejvicích. Podílel se na dostavbě katedrály sv.Víta. Autor četných

filozofických a teologických statí. Podílel se na uzavření smlouvy „modus vivendi“

mezi ČSR a Vatikánem. Politicky byl aktivní v Křesťanskosociální lidově straně.

V letech 1918 až 1920 se stal poslancem Revolučního NS ČSR za Čs.stranu lidovou.

V roce 1931 se vzdal svého úřadu.  (+ 26.4.1934).

 

1902   Narozen JUDr. Josef Kubaň, varhaník, hudební skladatel a pedagog. V letech

1933 až 1937 se stal varhaníkem na pražské konzervatoři u B.A. Wiedermanna. Od

1.12.1950 profesor varhanní hry a improvizace na pražské konzistoři. Jako sólový

varhaník působil v rozmezí let 1933 až 1946 u sv.Jakuba na pražském Starém Městě..

Skladatelsky se uplatňoval v chrámových skladbách např. „Mše pro smíšený sbor a

varhany“ a v lidových motivech.  (+ ?)

 

1997   V katedrále sv. Víta přijali biskupské svěcení Václav Malý a Jiří Paďour. Stali

se tak pražskými pomocnými biskupy.

 

12. LEDEN

1782   Císař Josef II. zřídil náboženskou matici, ústřední instituce, jíž podřízeny četné

chrámy a fary, jejichž patronáty zanikly zrušením klášterů.

 

1857   Narozen František Kyselý, katolický kněz-premonstrát, skladatel chrámové hudby.

Básník z okruhu Katolické moderny. Jeho lyrická tvorba se soustřeďuje na motivy

eucharistické, mariánské a mystické. Napsal: „Akordy“, „Z říše světla“, „Matka Boží“.

 Podílel se na úpravě Katolického kancionálu T. Bečáka. Přispíval do časopisů: „Osvěta“,

„Vlast“ a „Náš domov“. V r.1900 se stal novicmistrem a ředitelem kůru ve Strahovském

klášteře v Praze. Po roce 1909 působil jako děkan v Milevsku a od konce roku 1914

jako městský farář v Jihlavě. Od roku 1922 členem katolické „Družiny literární a umělecké

v Olomouci.  (+ 22.10.1937).

 

14. LEDEN

1882   Zemřel Karel Nöttig, katolický kněz, biskup, asistent papežského trůnu. R. 1853

se stal rektorem brněnského kněžského semináře. Roku 1854 člen brněnské kapituly a

pověřen školstvím v celé diecézi. Dne 17.srpna 1870 jmenován císařem Františkem

Josefem I. sídelním biskupem brněnské diecéze, což papež Pius IX. potvrdil. V době

svého episkopátu zavedl do studia bohosloví pedagogiku, metodiku a katechetiku a

od r.1875 doplnil o křesťanskou filozofii. V diecézi zavedl pravidelné pastorační konfe –

rence kněží. Založil zvláštní fond na opravu brněnské katedrály. Vyznamenán rytířským

křížem řádu Františka Josefa a komandérským křížem Leopoldova řádu.  (* 23.10.1806).

 

1942   Zemřel Julius Nádvorník, katolický kněz a katecheta, arcibiskupský notář a konzis –

torní rada, regionální historik, topograf. Nejprve působil jako učitel náboženství v Milošově

a Kouřimi a v letech 1908 až 1936 pak v Kralupech nad Vltavou, kde se zajímal o historii

města a okolí. Mnoho času věnoval zkoumání státních a církevních archivů. Spoluzakla –

datel „Krajinského muzea“ V Kralupech nad Vltavou.  (* 7.12.1875).

 

1997   Slavnostní zahájení národních oslav milenia sv.Vojtěcha v bazilice sv.Markéty

v Praze-Břevnově za účasti všech katolických biskupů ČR i Ekumenické rady církví a

také předsedy vlády Václava Klause. Zakončení se uskutečnilo 23.listopadu téhož roku.

 

1997   Ve Vatikánu oficiálně zveřejněna nová kniha „Svátost smíření“, která obsahuje

sedm promluv papeže Jana Pavla II. o pokání.           

 

15. LEDEN

1822   Narozen ThDr. Antonín Reinwarth, katolický kněz a katecheta. V roce 1846 se

stal administrátorem v Plané a v r.1853 katechetou a učitelem zeměpisu a dějepisu na

reálce v Jáchymově. V letech 1854 až 1864 pověřen docentem na katedře pastorální

teologie na KTF UK a od r.1865 řádný profesor stejného oboru. Dne 10.října 1877 zvolen

kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a r.1892 se stal jejím

proboštem.  (+ 5.10.1893).

 

1992   Vyšlo nulté číslo nového křesťanského dětského časopisu NEZBEDA, určené

čtenářům ve věku od 7 do 12 let.

 

 

16. LEDEN

 1912   Narozen Roman Karel Schulz,katolický kněz-augustinián, básník, organizátor

protinacistického odboje. Od roku 1938 se stal societ řádového novicmistra a učitelem

náboženství v Klosterneuburgu v Rakousku. Po záboru Rakouska nacistickém Německem

vytvořil na podzim r.1938 ilegální odbojovou skupinu, která měla kontakty odbojovým

hnutím na Moravě. V létě 1940 zatčen a uvězněn do května 1944, kdy byl popraven.

(+ 10.5.1944).

 

19. LEDEN

1797   Narozen Vincenc Pavel Žák, katolický kněz a katecheta, biskupský rada,

moravský buditel. Od roku 1828 duchovním správcem politických vězňů na Špilberku.

Roku 1836 nastoupil na brněnskou normální školu jako učitel náboženství a roku 1848

jmenován jejím ředitelem. Současně přednášel katechetiku a metodiku na teologické

škole v Brně. Dne 25.3.1854 jmenován farářem v Podivíně na Břeclavsku, později děka –

nem a okresním školním dozorcem. Usiloval o zrovnoprávnění češtiny a němčiny na

školách. Podporoval česko – slovenskou spolupráci. Spoluzakladatel „Moravské národní

jednoty sv.Cyrila a Metoděje“  (+ 30.3.1867)

 

1987   Zemřel František Pokorný, katolický kněz a katecheta na měšťanských školách,

hudební vědec. Soustavně se věnoval studiu gregoriánského chorálu a jeho dějin

v Čechách a na Moravě Česká duchovní píseň předmětem jeho vážného vědeckého

zájmu. Autor spisů: „Žďárský antifonář“,  „Minulost a budoucnost lidového zpěvu při

mši sv.“ a „Kancionál nebo misál“.  (* 16.2.1909).

21. LEDEN

1797    Narozen Josef Vlastimil Kamarýt, katolický kněz a kazatel, básník a vlastenec.

Sbíral lidová přísloví, zvyky, duchovní i světské písně, psal básně, publikoval v časo –

pisecH  : Poutník slovanský, Čechoslav, Květy. Vydal ve dvou dílech sbírku „České

národní duchovní písně“, která se opírá o zápisy ústního podání, rodinné zpěvníky,

především o staré kancionály ze 17. a 18.století. Sbírka měla ucelit představu o este –

tických hodnotách, obrodit a kultivovat soudobou hudbu a zpěv. Obětavě se věnoval

humanní, osvětové a národně uvědomovací činnosti. Roku 1831 vypracoval návrh

činnosti a stanov „Dědictví sv.Jana“.  (+ 19.3.1833).                                                 

 

1817   Narozen ThDr.  Vincent Náhlovský, katolický kněz. Profesor dogmatické a

polemické teologie na biskupském teologickém učilišti v Litoměřicích.Později tyto

obory teologie vyučoval na KTF UK v Praze. Roku 1869 zvolen kanovníkem kolegi –

atní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, kde se v říjnu 1881 stal jejím

proboštem.  (+ 10.12.1891).

 

1862   Zemřel Josef Pfeifer, katolický kněz, biskupský cenzor knih. V duchovní správě

působil v Kosmonosech. Dne 3.srpna 1860 jmenován generálním vikářem a oficiálem

biskupství litoměřického. Téhož roku v říjnu ustanoven děkanem katedrální kapituly

litoměřické. Zastával úřad prokurátora provinciální synody. Předseda bratrstva Nepo –

skvrněného početí k podpoře katolíků v Orientě. Pověřen funkcí ředitele biskupského

teologického  studia a též inspektorem pro výchovu hluchoněmých v Litoměřicích.

Inspektor národních škol v litoměřické diecézi. Spoluzakladatel  „Matice České“.

(* 9.2.1798).

 

1907   Narozen ThDr. Reginald Vincenc Dacík, katolický kněz-dominikán a teolog,

redaktor. V letech 1933 až 1940 profesor dogmatiky na filozofickém a teologickém

učilišti Řádu dominikánů v Olomouci. V období let 1946 až 1950 jmenován převorem

v dominikánském konventu u sv.Jiljí v Praze.Redaktor dominikánského nakladatelství

„Krystal“. Autor učebnice dogmatiky a morální teologie. Spoluautor českého překladu

„Summy teologické Tomáše Akvinského“. V letech 1965 až 1974 působil v duchovní

správě na Velehradě. (+ 21.4.1988).

 

1922   Narozen Mons. Josef Stejskal, katolický kněz, papežský prelát. Od 1.února 1954

ustanoven administrátorem arciděkanství v Horní Polici. Za svého působení ve farnosti

během 30 let opravil zdejší poutní areál, který byl zde zdevastovaný. V 90. letech zavedl

zde pravidelná poutní mariánská setkání. K 1.dubnu 1991 jmenován arciděkanem. Dne

21.října 1996 zvolen čestným kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. (+ 26.1.2014).

 

22. LEDEN

1867   Narozen František Skalík, katolický kněz, homiletik, náboženský spisovatel.

Načas se přiklonil k programu rodící se „Katolické moderny“. Se S.Bouškou,

K. Dostálem-Lutinovem začal vydávat knihovnu  „Básnické obzory katolické“. R.1899

nastoupil jako vychovatel u hraběte J. z Harrachu, s nímž pobýval ve Vídni. Jeho

beletristické dílo vyrůstalo z uměleckých postulátů obrodního hnutí katolických literátů.

Ranou básnickou tvorbu shrnul do prvotiny „Sursum corda“. V náboženské lyrice pře –

važovaly básnické modlitby, eucharistické motivy, apostrofy Panny Marie. (+ 10.12.1904).

 

1922   Zemřel papež Benedikt XV. ( vl.jm. Giacomo Barchese della Chiesa). Roku 1907

jmenován arcibiskupem v Bologni a později se stal kardinálem. Zvolen 3.září 1914.

Jeho pontifikát tíživě poznamenán I.světovou válkou. Pro vnitrocírkevní dění mělo velký

význam vydání nové knihy církevního práva „Kodex iuris Canonici“ v roce 1917, která

zůstala v platnosti až do roku 1953.  (* 21.11.1854).

 

23. LEDEN

1802   Narozen Augustin Pavel Vahala, katolický kněz a biskup, papežský tajný komoří.

V letech 1932 až 1942 se stal arcibiskupským sekretářem a ceremonářem v Olomouci.

Roku 1837 zvolen čestným kanovníkem kolegiátní kapituly u sv.Mořice v Kroměříži.

V roce 1842 ustanoven farářem a poté děkanem v Mohelnici. Dne 16.září 1865 jej

císař František Josef I. jmenoval sídelním biskupem litoměřické diecéze, což papež

začátkem ledna 1866 potvrdil. Účastník I.vatikánského koncilu. Nositel Rytířského

řádu Františka Josefa.  (+ 10.9.1877).

 

1872   Narozen Josip Plečnik, slovinský architekt urbanista.n Koncem roku 1920 jme –

nován profesorem architektury na nově založené univerzitě v Lublani. Ve dvacátých

letech 20.století, z popudu prezidenta ČSR T.G.Masaryka pozván do Prahy, aby pra –

coval na obnově Pražského hradu a později na úpravách Lánského zámku. Proslavil

ho rovněž návrh na stavbu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Podě –

brad v Praze na Vinohradech., realizováný v letech 1926 – 1932.  (+ 7.1.1957).

 

2002   Zemřel Juan Edmundo Vecchi, argentinský katolický kněz-salesián. Hlavní

představený Kongregace salesiánů od r.1996, jako 8.zástupce sv.Jana Boska.

V prosinci 1997 navštívil také ČR.  (* 23.6.1931).

 

24. LEDEN

2002 Na letošním Dni modliteb za mír ve světě v italské Assisi podepsán závěrečný dokument

„Mírové desatero“.

 

25. LEDEN

2002   Nový velmistr Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou P.Jiří Kopejsko

přijal v Praze opatskou benedikci z rukou kardinála Miloslava Vlka. Jmenovala ho

vatikánská Kongregace pro kněžstvo jako 47.velmistra řádu.

 

 26. LEDEN

1347   Papež Klement VI. vydal svou zakládající listinou souhlas k založení Pražské

univerzity ve všech fakultách, na žádost českého krále Karla IV. a také podpoře praž.

arcibiskupa Arnošta z Pardubic.

 

1867   Narozen František Kolařík, hudební skladatel.Fundalista augustiniánského kláš –

tera v Brně. V letech 1882 až 1885 absolvoval varhanickou školu jako žák Leoše

Janáčka. V r.1886 získal místo ředitele kůru a varhaníka v Místku, kde také vyučoval

zpěvu na gymnasiu. Založil v r.1910 hudebně – pěvecký spolek Smetana a byl mu

prvním dirigentem a sbormistrem. Leoš Janáček oceňoval jeho talent skladatelský a

v r.1921 jej navrhoval na zemského hudebního inspektora. Oblíbený skladatel chrámové

tvorby. Mezi 22 mešními kompozicemi vyniká „Pastýřská mše F dur.  (+ 20.9.1927).

 

1932   Zemřel František Štědrý, katolický kněz, arcibiskupský notář, regionální historik.

Od r.1892 působil jako farář ve Slavětíně až do své smrti. Spolupracoval i s pražskýmj

arcibiskupem ThDr. Antonínem Podlahou. Své studie uveřejňoval v časopisech „Metod“

a „Lounské Hlasy“. Samostatně vydal „Příspěvky k životopisu sv.Jana Nepomuckého“

a pokračováním je „K obraně sv.Jana Nepomuckého“. V r.1930 vydal monografii „Dějiny

města Loun“. Člen skupiny katolických historiků.  (* 5.9.1847).

 

27. LEDEN

1862   Narozen Salesius Josef Roubíček, katolický kněz-premonstrát. V letech 1892 až

1900 působil jako administrátor řádové fary v Senožatech a poté přeložen na řádovou

faru v Želivi. Dne 23.září 1903 zvolen opatem premonstrátského kláštera v Želivi.

V rozmezí let 1908 až 1913 se stal poslancem Zemského sněmu. Komtur Řádu

Františka Josefa.  (+ 27.9.1921).

 

1887   Zemřel František Gregora, hudební skladatel a pedagog. Od r.1849 ředitel kůru

ve Bosňanech a poté r.1851 v Písku až do své smrti. Zakladatel pěveckého spolku

Otavan, učitelem hudby na gymnasiu. Skladatelsky vynikl v tvorbě písní a chrámové

hudby. Napsal „Nauku o harmonii“ a zkomponoval „Posvátné zpěvy Cyrilo – Methodějské“.

(* 9.1.1819).

 

1997   U příležitosti 905. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava se v chrámu

sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konala slavnostní bohoslužba. Tato vzpomínková tradice se  

opakuje každoročně. Český král Vratislav dal do zakládající listiny kapituly vyšehradské zapsat,

aby v úmrtní den se za něj celebrovala mše sv.

 

1997   Založena římskokatolická farnost sv.Alžběty Durynské v Praze – Kbelích. Předtím

církevně spojena s farností v Praze –Vinoří.

 

28. LEDEN 

1377   Slavnostně posvěcen dokončený chrám Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého

v Praze Na Karlově druhým pražským arcibiskupem a prvním českým kardinálem Janem

Očkem z Vlašimi, za účasti českého krále Karla IV.se svým prvorozeným synem, pozděj –

ším králem Václavem IV.

 

1572   Narozena Jana Františka de Chantal, francouzská řeholnice a mystička. Zaklada –

telka Řádu Navštívení Panny Marie, jehož sestry nenazývaly salesiánky. V roce 1767

prohlášena papežem Klementem XIII. za svatou.  (+ 13.12.1641).

 

2002   Na novoročním setkání se členy papežského soudního dvora „Rota Romana“

upozornil papež Jan Pavel II. na zlo rozvodovosti. Upozornil především advokáty, aby se

vyhýbali aktivní účasti na rozvodech. Je třeba bojovat proti rozvodům.

 

 

29. LEDEN

1812   Narozen ThDr. Alois Hille, katolický kněz. V letech 1842 až 1863 profesor biblic

kého studia SZ na biskupském teologickém učilišti v Litoměřicích. Roku 1864 zvolen

čestným kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. Působil též jako rada a přísedící

biskupské konzistoře. V r.1878 jmenován vikářem biskupství litoměřického. (+ 8.6.1879).

 

1817   Narozen František Pojmou, katolický kněz a katecheta, spisovatel a redaktor.

Od r.1877 ustanoven farářem a děkanem v Želetavě a posléze děkanem v Deštném.

Autor nábožensky orientované literatury a dlouholetý redaktor „Hlasu jednoty katolické“

v Brně. Svými články přispíval do katolických kalendářů. Člen družiny Františka Sušila

a sběratel národních písní.  (+ 1.6.1902).

 

1872   Sv.Don Bosko a sv.Marie Dominika Mazzarellová založili ženskou větev své

Salesiánské společnosti, tj. Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů.

 

1877   Zemřel Antonín Mužík, katolický kněz, spisovatel a překladatel. R. 1869 společně

s V.Štulcem vydal sbírku „Kazatelé slov“. Z jeho dalších spisů lze uvést: „Stručný

dějepis kazatelských literatur slovanských“, „Poklad svatováclavský“. (* 24.2.1845).

 

1997   Zemřel ThDr. Marek Jakub Mayer, katolický kněz-kapucín. V roce 1968 se pokusil

o obnovení řeholní komunity v Třebíči-Jejkově. Podílel se na prohlubování náboženských

znalostí věřících. V létě pořádal víkendové duchovní obnovy pro věřící. V letech 1983 až

1990 působil jako spirituál v kněžském semináři v Litoměřicích. V červenci 1990 se vrátil

do kláštera v Praze na Hradčanech. Jako odborný poradce zúčastnil se překladu tzv.

Jeruzalémské bible.  (* 13.8.1913).

 

2007   Zemřel Mons.ThLic. František Kohlíček, katolický kněz, papežský prelát. V r.1947

se stal vicerektorem pražského kněžského semináře. Za komunistického režimu r.1950

bezdůvodně odsouzen k 18. letům vězení. Deset roků strávil v komunistických věznicích.

V sedmdesátých letech působil ve farnosti kostela sv.Antonína Paduánského v Praze –

Holešovicích. V období let 1983 až 1990 jmenován farářem ve Chvaleticích u Plzně. Po

návratu do Prahy působil ve farnosti sv.Cyrila a Metoděje v Karlíně. Člen Hnutí Fokoláre.

(* 11.5.1914),

 

30. LEDEN

1917   Zemřel Petr Kopal, katolický kněz, spisovatel a žurnalista. Roku 1871 jmenován

farářem v Kozlech u Bíliny, kde se dostával do sporů s německým obyvatelstvem. Proto

odchází do Prahy, kde v letech 1877 až 1878 pracoval v redakci časopisu „Čech“. Roku

1882 se stal vikářem v Praze na Vyšehradě a věnoval se žurnalistice. Psal prózu pro

čtenáře katolických novin a kalendářů. Vedle povídek pro mládež nejvýrazněji napsal

romány ze života katolického kněze hornickém osídlení na severu Čech: „Farář z Černo –

dola“, „Apoštol trhanů“, které mají rysy autobiografické.  (* 2.7.1834).

 

1947   Zemřel Mons. Josef Martin Nathan, katolický kněz a biskup. Studoval teologii na

Univerzitě ve Wroclawi, kde byl 23.6.1891 kardinálem Koppem vysvěcen na kněze.

V květnu 1899 jmenován farářem v Bránici. Během II.světové války se stal generálním

vikářem sudetoněmecké části olomoucké arcidiecéze. V roce 1943 jmenován papežem

Piem XII.olomouckým světícím biskupem. Věnoval velkou péči nemocným, kdy dal vybu –

dovat ústav pro duševně nemocné. Budoval nejen charitativní stavby, ale také kostely.  (*11.11.1867).

 

                                                                                        připravil        Arnošt  Kelnar.