Historický kalendář

H I S T O R I C K Ý   K A L E N D Á Ř

       PROSINEC  2 0 1 7

1. PROSINEC

1702 Narozen Mořic Adolf Karel ze Sachsen- Zeitz, katolický kněz-člen Maltézských rytířů. Dne 26. 7. 1730 ho papež Klement XII. jmenoval titulárním arcibiskupem pharsalským. Konsekrován 27. srpna 1730 v Praze pražským arcibiskupem Ferdinandem Khünburgem. Dne 8. října 1731 byl císařem Karlem IV. jmenován královéhradeckým biskupem, což papež Klement XII. v březnu 1732 potvrdil. Téhož roku požádal o přeložení do Litoměřic. Císař Karel VI. mu vyhověl a dne 4. 7. 1733 ho jmenoval biskupem litoměřickým, což papež Klement XII. potvrdil. (+ 20. 6. 1759).

1937 Papež Pius XI. přijal pražského arcibiskupa kardinála Karla Kašpara ve Vatikánu. Svatý otec ocenil příznivé podmínky pro činnost církví v ČSR.

2. PROSINEC

1792 Zemřel PhDr. a ThDr. Jan Diesbach, katolický kněz-jezuita, pedagog. Pedagogicky působil v Olomouci a Brně. Roku 1763 přednášel 4 roky filozofii spolu s fyzikou na pražské univerzitě. Ve svém pojetí prosazoval koncepce chorvatského fyzika, astronoma i filozofa R. J. Boškoviče. Později opustil místo profesora dogmatiky a věnoval se v Balbínových stopách genealogickému studiu. Po zrušení jezuitského řádu se stal vychovatelem pozdějšího císaře arciknížete Františka. (* 10. 4. 1709).

1997 Čeští a moravští katoličtí biskupové vyzvali modlitbám za politiky a všechny,kdo nesou odpovědnost za společnost a stát.

3. PROSINEC

1552 Zemřel František Xaverský, španělský katolický kněz-jezuita, misionář. V Římě se setkal se zakladatelem jezuitského řádu Ignácem z Loyoly a podpořil ho při sestavení první řádové konstituce. V roce 1541 odchází do Indie, kde započal své velké misijní dílo. V r. 1551 jmenován prvním provinciálem nově založené indické řádové provincie. V roce 1622 svatořečen papežem Řehořem XV. a roku 1927 ho papež Pius XI. vyhlásil patronem všech misií. (* 7. 4. 1506).

4. PROSINEC

1822 Narozen Mons. Josef Seifert, katolický kněz. V letech 1857 až 1860 profesor metodiky a katechetiky na biskupském teologickém učilišti v Litoměřicích a po roce děkanem chrámu Všech svatých. V roce 1864 povolán za administrátora biskupského semináře v Bohosudově. V roce 1874 zastával funkci rady a přísedícího konzistoře a manželského soudu. Dne 20. září 1879 zvolen kanovníkem katedrální kapituly litoměřické a v r. 1902 se stal jejím děkanem. (+ 21. 4. 1904),

1912 Narozen ThDr. Josef Luska, katolický kněz a teolog. Na další studia vyslán na Papežský orientální institut do Říma. Od 1. října 1939 jmenován suplentem jazyka a literatury staroslověnské. V letech 1941 až 1942 přednášel východní teologii na arcidiecézním bohosloveckém učilišti v Olomouci. Dne 16. dubna 1946 jmenován docentem pro obor staroslověnštiny a východní teologie a  30. ledna 1951 profesorem speciální dogmatiky na KTF UK. Po ukončení jeho akademického působení v srpnu 1953 pak působil v pastoraci. (+ 20. 6. 1990).

2002 V Náchodě slavnostně otevřen Dům na půli cesty. jenž má pomáhat mladým dospělým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci bez rodinného zázemí.

5. PROSINEC

1777 Papež Pius VI. bulou povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství a zároveň zřízeno nové biskupství v Brně a podřízeno olomouckému metropolitovi. Prvním brněm. biskupem jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské, dosavadní pomocný biskup olomoucký. Brněnská diecéze tehdy zahrnovala 151 farností v 18 děkanátech.

1872 Katolický kněz-salesián Jan Bosko se spoluzakladatelkou Marií Dominikou Mazzarellovou založili řeholní společnost „Dcer Panny Marie Pomocnice – salesiánky. Jejich posláním je výchova dívčí mládeže. Společnost působí v 85 zemích světa. V ČSR vznikla tajně v r. 1980 a v současné době vlastní v ČR 6 domů.

6. PROSINEC

1927 Narozen Ing. Mgr. Tomáš Černoušek, architekt. V roce 1968 se zapojil do „Díla koncilové obnovy“ a později projektoval úpravy liturgických prostor. Po roce 1989 působil jako hlavní architekt olomouckého arcibiskupství. Navrhoval především úpravy církevních prostor, jako kaple, kostely i klášterní areály. Jeho architektonické kresby mají v sobě podivuhodnou poezii. V roce 1994 přijal jáhenské svěcení a ustanoven stálým jáhnem v chrámu sv. Mořice v Olomouci. Člen Rady města Olomouce. (+ 13. 9. 2001).

1997 V Ostravě se uskutečnilo slavnostní setkání věřících s Juanem Edmondem Vecchim, hlavním světovým představeným Kongregace salesiánů Dona Boska.

2002 Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner požehnal nově zřízenou Stojanovu kolej v Olomouci. Zřízena 1. září 2002 jako formační vzdělávací dům pro katechety a laiky.

2002 Zemřela Marie Holková, katolická učitelka a spisovatelka. Na počátku vytvořila řadu, převážně rozhlasových pohádek a knih pro děti, později pak životopisy světců a dalších osobností katolické církve. Za komunistického režimu žila v zahraničí. Její knihy směly vycházet až po roce 1989. (* 21. 5. 1908).

7. PROSINEC

1897 Narozen ThDr. Ambróz Lazík, slovenský katolický kněz, apoštolský protonotář. V roce 1925 se stal biskupským archivářem – tajemníkem. V rozmezí let 1936 až 1940 generálním vikářem Trnavské apoštolské administrativy. Zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly bratislavské. Jmenován rektorem kněžského semináře v Bratislavě. V roce 1942 ustanoven farářem v Trnavě. Dne 8. června 1947 jmenován za administrátora TAA. Dne 25. 7. 1949 jmenován biskupem a vysvěcení přijal 14. 8. 1949 z rukou olomouckého arcibiskupa Josefa Matochy. V letech 1950 – 1951 izolován orgány Stb ve své rezidenci. (+ 20. 4. 1969).

1947 Slavnostně otevřeno a posvěceno nové biskupské gymnasium s konviktem pro 300 chovanců katolickým biskupem brněnské diecéze Dr. Karlem Skoupým a svěřeno jezuitům.

1992 Papež Jan Pavel II. slavnostně předal nový Katechismus katolické církve do rukou předsedů národních Biskupských konferencí.

8. PROSINEC

1832 Narozen Hyacint Maria Cornier, katolický kněz-dominikán. Dne 21. května 1904 zvolen magistrem Dominikánského řádu. Dne 14. května 1983 vydáno Prohlášení papeže Jana Pavla II. „O heroických ctnostech P. Corniera“. Dne 20. 11. 1994 prohlášen za blahoslaveného. (+ 17. 12. 1916).

1872 Narozen Mons. ThDr. Otokar Tauber, katolický kněz, filozofický a pedagogický spisovatel. Od roku 1900 povolán za profesora náboženství na gymnasiu, nejdříve ve Strážnici, v r. 1912 v Uherském Hradišti a nakonec v letech 1921 až 1931 na reálce v Lipníku nad Bečvou. Básník z okruhu Katolické moderny tiskl verše v almanachu „Pod jedním praporem“ a v „Novém životě“. Stati filozofické, sociální, vychovatelské, biblické a historické uveřejňoval v „Hlídce“ a „Věstníku cyrilometodějské společnosti“. Knižně vydal spisy „Škola a náboženství“, „Mravní záhady dneška“ a další (+ 27. 10. 1940).

1937 Slavnostně posvěcen kostel sv. Josefa v Moravské Ostravě P. Ignácem Stuchlým, inspektorem salesiánů české salesiánské provincie. Kostel postavili salesiáni Dona Boska v letech 1935 – 1937 při salesiánském ústavu dle projektu Mademayera a uměleckou úpravu interiéru provedl akad. malíř Jan Obšil. Kostel byl v provozu do roku 1973, kdy byl násilně uzavřen a využíván armádou. Roku 1990 byl znovu získán a rekonstruován a vrácen salesiánům.

1947 Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie zasvětily se všechny českosloven. diecéze Panně Marii.

2002 Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk předal v newyorské katedrále sv. Patrika kardinálu Edwardu Eganovi kopii sošky Pražského Jezulátka.

2007 Oficiálně otevřen nový klášter benediktinek v někdejší farní budově na poutním místě Panny Marie Vítězné v Praze na Bílé Hoře. Na závěr mše sv. v místním kostelíku podepsali benediktinský opat primas Notker Wolf, praž. arcibiskup kardinál Miloslav Vlk zakládací listinu nového kláštera benediktinek komunity Venio v Praze na Bílé Hoře.

9. PROSINEC

1067 Zemřel Severus Šebor, katolický kněz a biskup. Probošt kolegiátní kapituly u sv.Víta. Přenesl ostatky sv. Vojtěcha do Prahy, kde se stal 6. pražským biskupem. Odpůrce slovanské liturgie. Probošt kolegiátní kapituly mělnické při chrámu sv. Petra na Mělníce. V době jeho episkopátu byla v r. 1063 z pražské diecéze vyčleněna Olomoucká diecéze a založen kolegiátní chrám ve Staré Boleslavi a v Litoměřicích. (* před rokem 1030).

1872 Narozen Svatopluk Bohumil Kyselý, katolický kněz, duchovní spisovatel, překladatel. V letech 1907 až 1916 ustanoven farářem v Rokytnici u Přerova. Poté se stal úředníkem na arcibiskupské konzistoři v Olomouci. Ve druhé polovině 20. let jmenován farářem v Třeštině u Mohelnice, naposledy působil v Choryni u Valašského Meziříčí. Autor drobných moralistických povídek, literárních rozborů, prací lidovýchovného charakteru a úvahových pojednání. Spolupracoval některými nakladateli a edicemi na Moravě, zvláště s Maticí cyrilometodějskou. (+ 1. 12. 1935).

1912 Narozen Mons. ThDr. František Planner. katolický kněz, papežský tajný komoří, církevní historik. V letech 1947 až 1950 vykonával funkci ekonoma Papežské koleje Nepomucenum v Římě. Vedle toho se podílel na ediční činnosti Křesťanské akademie, kde přes 10 let byl jejím sekretářem. Spolu s Karlem Vránou redigoval revue „Studie“. Od listopadu 1964 až 1977 se stal prvním českým rektorem Nepomucena. Za své zásluhy rovněž jmenován kanovníkem římské baziliky Panny Marie Sněžné. V únoru 1967 mu papež Pavel VI. udělil titul papežského preláta. (+ 15. 2. 1999).

1912 Narozen František Stříteský, katolický kněz-piarista. V září 1945 jmenován rektorem litomyšlské piaristické koleje v Litomyšli a také zde zřídil studentský domov. V organizaci Junák se zapojil do práce s mládeží a též se podílel na veřejném a kultur. životě města. Za komunistického režimu v říjnu 1950 odsouzen na 25 let žaláře. Propuštěn až v r. 1960. Po srpnu 1968 pracoval ve Výzkumném ústavu technického skla v Praze. V roce 1969 jmenován tajně provinciálem Řádu piaristů. (+ 16. 12. 1989).

1942 Zemřel Alois Koudelka, katolický kněz, spisovatel, publicista a překladatel. Působil jako farář v Rověčíně a v rozmezí let 1888 až 1891 pokračoval v Nykolčicích. V brněnském časopisu „Hlídka“ podával soustavné přehledy světových literatur. Spoluredaktor brněnského „Hlasu“. Překládal ze 27 jazyků z oboru světového písemnictví. Vzdělavatel tělovýchovné organizace Orel. Činný v mnoha spolcích. (* 18. 11. 1861).

1982 Zemřel Jan Baptista Bárta, katolický kněz-františkán. V r. 1950 s dalšími františkány internován v želivském klášteře. Po útěku zatčen a odsouzen ke 20. letům vězení. Po propuštění r. 1969 se usadil ve Vrchlabí, kde organizoval tajné studium teologie pro mladé františkány. Prosazoval myšlenku malých komunitních domů. Se svými spolupracovníky vytvořil český překlad „Liturgie hodin“ a přeložil tzv. „Františkánské prameny“. Znalec teologie a religionistiky. (* 18. 3. 1921).

1992 Katoličtí biskupové Čech a Moravy vydali společný Pastýřský list k Novému roku 1993 u příležitosti zániku federace a vzniku nové České republiky.

10. PROSINEC

1782 Narozen ThDr. Josef Liboslav Ziegler, katolický kněz, spisovatel a pedagog, národní buditel. V roce 1816 přednášel pastorálku, jazyk český a literaturu na bohosloveckém semináři v Hradci Králové. Všude rozvíjel horlivou národní a osvětovou činnost, zakládal knihovny, budil zájem o českou knihu. V letech 1820 – 1822 vydal několik čísel sborníku „Dobroslav“, v oblasti pedagogiky přispěl řízením časopisu“Přítel mládeže“. R. 1832 mu svěřen úřad vikáře a vrchního školního dozorce na Chrudimsku. Knižně vydal dílo „Věrný raditel rodičů, dítek a učitelů“, dále pak „Komenského umění kazatelské“ s jeho životopisem. Roku 1818 spoluzakladatel „Českého muzea“. (+ 23. 5. 1846).

1997 V Olomouci slavnostně otevřeno jezuitské „Centrum Aletti – Roma“. Je studijním a výzkumným střediskem, zaměřeným k podnícení dialogu mezi kulturami a náboženstvím v nové Evropě. Vychází z cyrilometodějské tradice a to v duchu ekumenismu. Historie založení střediska v Olomouci je spojeno s osobou kardinála ThDr. Tomáše Špidlíka, který v r. 1992 koncipoval jeho hlavní myšlenky.

1997 Univerzita Palackého v Olomouci udělila čestný doktorát teologie jezuitskému knězi a kardinálu ThDr.Tomáši Špidlíkovi, emeritnímu profesorovi Papežského východního ústavu v Římě.

11. PROSINEC

1992 Zemřel ThDr. František Panuška, katolický kněz-redemptorista a teolog,pedagog. Počátkem padesátých let působil jako kněz, učitel a též redaktor řádového časopisu na řádovém učilišti v Obořišti u Příbrami. Později se stal docentem a profesorem na KTF UK i po jejím přestěhování do Litoměřic. V období let 1962 až 1969 duchovním správcem u sester dominikánek v Měděnci. Na jaře 1969 se vrátil do Litoměřic, kde vyučoval na CMTF UP do r.1974. V roce 1991 se připojil k řádové komunitě na Svaté Hoře do roku 1974. V roce 1991 se připojil k řádové komunitě na Svaté Hoře. (* 15. 11. 1909).

1997 V Kroměřízi otevřena první česká nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence z Paula.

12. PROSINEC

1467 Zemřel Jošt z Rožmberka, katolický kněz a biskup, kazatel, autor politicky zaměřených listů. Od roku 1450 ustanoven proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta na Praž. hradě a v roce 1452 se stal zároveň velkým převorem johanitského řádu ve Strakonicích. Roku 1456 jmenován vratislavským biskupem. Diplomatický prostředník krále Jřího z Poděbrad při jednáních s papeži a s katolickým panstvem. Autor „Listu královně Johaně“ formuloval svá politická stanoviska v zápasu církve s českým utrakvismem. (* r. 1428).

13. PROSINEC

1847 Narozen Josef Drahlovský ( vl. jm. Josef Čapka), hudební skladatel, varhaník. Po absolvování varhanické školy v Praze se v roce 1871 stal varhaníkem a ředitelem kůru v kostele sv.Vavřince v Přerově a tam setrval až do své smrti. Stoupenec cecilské hudební reformy. Učitel zpěvu na přerovském gymnasiu přes 21 let a podílel se i na kulturním životě města. Sbormistr pěveckých sborů „Přerub“ a „Vlasta“. Zkomponoval přes 200 skladeb, hlavně chrámové hudby a to 18 mší, nešpory, litanie, oratoria a další. (+ 11. 6. 1926).

1897 Zemřel Jan Evangelista Tvrdý, katolický kněz, vlastenec. Po vysvěcení působil ve farnosti sv.Jiří v Dobrém, kde zavedl májové pobožnosti, provedl důstojné oslavy 200. letého trvání tohoto kostela r.1886. K tomuto památnému výročí vydal obsažný pamětní spis, kde dále vypsal všechny církevní správce kostela. Také pořídil kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v boční stěně kostela. Roku 1887 povolán za administrátora v poutním chrámu Panny Marie ve Frýdku. (* 24. 10. 1851).

 

Další informace uveřejníme v následujících dnech.

Pro webu Církev.cz připravil Arnošt Kelnar.