Historický kalendář

H I S T O R I C K Ý   K A L E N D Á Ř

        Ú N O R   2 0 1 8

1. ÚNOR

1693 Narozen Matěj Bartys, katolický kněz-cisterciák, kazatel pedagog. V roce 1724 začal v Praze vydávat knižně svoje latinská pojednání o filozofii a scholastické teologie. Stal se profesorem av letech 1727 až 1733 vyučoval v arcibiskupské koleji sv. Vojtěcha v Praze. V roce 1733 jmenován farářem v Polešovicích u Uherského Hradiště a po dvou letech odchází do cisterciáckého kláštera na Velehradě, kde se stal převorem. Velký ctitel sv.Cyrila a Metoděje. Napsal nejznámější dílo svého svatojánského kázání „Růže nad potoky vod usazená, bílá i červená aneb Svatý Jan Nepomucký pod způsobem růže“. V období let 1742 – 1758 spravoval řádová panství v Horních Uhrách. (+ 28. 2. 1770).

2. ÚNOR

1803 Narozen Mons. Jan Kubíček, katolický kněz. Od roku 1845 jmenován farářem v Čížově a v roce 1847 se stal vikářem. V rozmezí let 1855 až 1862 pověřen funkcí kancléře a ředitele biskupské kanceláře v Českých Budějovicích. Roku 1862 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a v r. 1888 se stal jejím proboštem. Přísedící biskupské konzistoře a předseda biskupského manželského soudu. (+ 30. 4. 1892).

1908 Zemřel Alois Alexander Brisson, francouzský katolický kněz. Zpovědník v klášteře sester Navštívení Panny Marie v Troyes. Roku 1869 založil kněžské sdružení v duchu sv. Františka Saleského, tzv. Obláty. Jeho členové se věnovali výchově mládeže a duchovní správě. Později založil ženskou odnož – Oblátky sv.Františka Saleského. (* 23. 7. 1817).

1948 Na pražském Slovanském ostrově první společné shromáždění nejvyšších před –stavitelů všech křesťanských církví z celé ČSR, aby sdělili našim národům své přesvědčení o nadřazenosti zákona Božího nad proudy světa.

1973 Papež Pavel VI. zveřejnil jmenování litoměřického sídelního biskup ThDr. Štěpána Trochtu kardinálem „in pectore“ z roku 1969.

1993 Zemřel PhDr. Jiří Vyskočil, hudební skladatel, varhaník, sbormistr, dirigent, archivář. Na FF UK studoval dějiny hudby, pak soukromě hru na varhany u B. A. Wiedermanna a hudební teorii u F.Spilky. Varhaníkem u sv.Filipa a Jakuba na praž. Zlíchově, nejdéle působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice sv.Markéty v Břevnově, kde také vedl mužský chrámový sbor. V letech 1972 až 1993 sbormistrem „Pěveckého sdružení praž. učitelek". V roce 1985 nastoupil v Čs.rozhlase do funkce vedoucího archiváře fondu hudebnin. V roc 1992 vydal „Stručný slovník duchovní hudby“ (* 15. 5. 1928).

3. ÚNOR

1078 Slavnostně posvěcen klášter v Hradisku za účasti českého knížete Vratislava II. pro Řád benediktinů ze Strahova, který byl v roce 1150 vystřídán Řádem premonstrátů. Klášterní komplex tvořila hlavní budova kláštera a kostel sv.Štěpána a dalších objektů.

1908 Narozen Mons. Ladislav Hlad, katolický kněz biskup. V letech 1934 – 1950 se stal nejprve administrátorem a poté farářem v Obdenících u Sedlčan. Dne 9. 2. 1950 jej papež Pius XII. jmenoval nesídelním pražským biskupem, tajným biskupem s pravomocí zastupovat biskupy v českých krajích. Biskupské svěcení proběhlo tajně 26. 3. 1950 v Litoměřicích. Světitelem byl litoměřický biskup ThDr. Štěpán Trochta a spolusvětitel Kajetán Matoušek. Za komunistického režimu několikrát vězněn. Po roce 1963 působil v Oseku u Duchova (+ 16. 12. 1979).

2013 Zvolen nový provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova P. Josef Stuchlý (* 1966), dosavadní superior brněnské komunity. V letech 1993 – 1996 studoval filozofii v Krakově a poté teologii v Dublinu a Londýně. Dne 6. dubna 2002 přijal na Svatém Hostýně kněžské svěcení z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

4. ÚNOR

1908 Magistr dominikánského řádu Hyacint Maria Cormier v Římě podepsal dekret, ve kterém přičlenil Kongregaci českých dominikánek k velké rodině dominikánského řádu.

5. ÚNOR

1758 Zemřel Ferdinand Julius, hrabě Troyer z Troyersteinu, katolický kněz a biskup, kardinál. Roku 1711 zvolen členem olomoucké kolegiátní kapituly. Prelátem scholastikem olomoucké kapituly jmenován v r. 1741. Dne 9. 12. 1745 zvolen olomouckým biskupem a 22. května 1746 vysvěcen. V dubnu 1747 jmenován kardinálem. Usiloval o beatifikaci mučedníka Jana Sarkandera. Posvětil sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Přispěl značným nákladem ke stavbě piaristického kláštera v Kroměříži. (* 20. 1. 1698). 

1873 Zemřel Mons. Vojtěch Zuman, katolický kněz, papežský komoří, historik, pedagog a národní buditel. Vykonával funkci administrátora v Čížově a r. 1821 jmenován farářem. Dne 27. 5. 1825 se stal tajemníkem biskupského vikariátu. V roce 1827 přichází jako děkan do Chorušic. Zde napsal své homiletické promluvy a církevně-historické spisy. Zasloužil se o české školství a rozšířování školních knihoven. Zvolen čestným kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. Čestný občan Mělníka. (* 15. 4. 1792).

1888 Narozen Ferdinand Chýlek, katolický kněz a kazatel, politik. Aktivní činitel katol. spolkového života. Dal podnět k zakládání Orelských jednot. V roce 1920 zakládá týdeník „Právo“ s kulturní přílohou „Nový národ“. Zastával řadu politických funkcí, např. sekretář ČSL. Zasloužil se o zřízení Kněžské nemocenské pokladny v Přerově, kde později se stal jejím ředitelem. Angažoval se v Jednotě duchovenstva arcidiecéze olomoucké. (+ 25. 2. 1941).

1898 Narozen Vojtěch Stárek, katolický kněz-dominikán, hudebník a zpěvák. Submagistr noviců kleriků. Usiloval o obrodu lidového kostelního zpěvu. Působil jako varhaník v Olomouci. Publikoval v časopise „Růže“. Složil nápěvy k mnoha písním. (+ 4.4.1929).

1933 Zemřel Jan Hejčl, katolický kněz a teolog, biblista. Na začátku 20.století podnikl studijní cestu po Palestině, Sýrii a Egypt. Od roku 1900 profesor obecné pedagogiky a stuia SZ v biskupském semináři v Hradci Králové. V letech 1914 až 1916 děkan CMTF   UP v Olomouci. Zabýval se biblickou vědou, orientalistikou, liturgikou a estetikou. V období let 1912 – 1932 spolupracoval na „Českém slovníku bohovědném“ (* 15. 3. 1868).

6. ÚNOR

1998 Na Velehradě zahájeno sympozium o sociálně etickém pohledu na ekonomickou transformaci v ČR, za účasti 50 expertů v ČR i zahraničních.

7. ÚNOR

1228 Zemřel Jarloch neboli Berlách ze Žitavy, katolický kněz-premonstrát. První opat premonstrátského kláštera v Milevsku. Autor latinské kroniky. Patřil k pokračovatelům díla Kosmova a zapsal události z našich dějin po první čtvrtině 12. století. (* r. 1165)

1478 Narozen Thomas More, anglick právník, mučedník katolické církve, filozof a spisovatel. V r.1517 nastoupil plně do služeb krále Jindřicha VIII., který ho brzy přijal za člena Tajné rady. Po Jindřichově roztržce s katolickou církví se r. 1532 s králem rozešel a rezignoval na svůj úřad. Když později odmítl složit přísahu podle zákona o následnictví byl nejprve uvězněn a později odsouzen k smrti. V r. 1886 prohlášen papežem Lvem XIII. za blahoslaveného a v roce 1935 papežem Piem XI. svatořečen. (+ 6. 7. 1535).

1748 Zemřel Karel Josef Hiernle, sochař a řezbář. Spolupracovník K. Dientzenhofera. Jeho tvorba je klasickým výrazem přechodu od velkého baroka k raně rokokovému projevu. Tvůrce rozsáhlých souborů sochařských děl pro benediktinské kláštery. R. 1730 pro klášter v Broumově a od r.1740 pro břevnovský klášter. Pro oltář sv. Benedikta v kladenském farním kostele vytvořil zlacené řezby benediktinských světic sv. Otýlie a Gertrudy Velké. V benediktinské rezidenci zhotovil sochy sv. Benedikta a sv. Vintíře v Kladně „Mariánský morový sloup“. (* r. 1693).

1863 Narozen Mons. Jan Tenora, katolický kněz, církevní historik. Působil jako administrátor v Želetavě a v Kostelním Vydří a v r.1891 přijal funkci faráře v horské farnosti Růžené u Třeště, a po čtyřech letech, dlouhodobě působil ve Chvalkovicích u Bučovic. Zvolen čestným kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově. Vyučoval církevní dějiny v brněnském kněžském semináři i na CMTF UP v Olomouci. Napsal první spis „Dějiny městěčka Kunštátu“,dále to byly osudy klášterů ve Žďáře Zábrdovice a Louce u Znojma. (+ 1. 12. 1936).

1878 Zemřel papež Pius IX. ( vl. jm. Giovanni Maria Mastai-Ferreti). Roku 1827 se stal arcibiskupem Spoleta, roku 1842 jmenován kardinálem v r.1846 zvolen za papeže. Za svého pontifikátu, dne 8. 12. 1854 vyhlásil Dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie. Dne 8. 12. 1864 vydal encykliku „Quanta cura“ ze seznamem hlavních bludů té doby. Dne 8. 12. 1869 svolal a realizoval I.vatikánský koncil, na kterém přijata Dogma o neomylnosti papeže. Podporoval misijní práci ve světě. V r. 2000 prohlášen papežem Janem Pavlem II. za blahoslaveného. (* 13. 5. 1792).

1908 Zemřel Antonín Janetschhek, katolický kněz-augustinián, historik. V letech 1884 až 1908 pověřen funkcí archiváře kláštera ve Starém Brně. Zakladatel novin pro něm. křesťanské zemědělce. Autor spisů o dějinách klášterů i Řádu Augustiniánů poustevníků. (* 2. 10. 1857).

8. ÚNOR

1848 Zemřel František Pöllner, katolický kněz,první prelát zemský. Jmenován farářem v Rumburku nad Desnou a poté se stal děkanem v České Lípě. Roku 1812 zvolen kanovníkem metropolitní kapitulyu sv. Víta na Pražském hradě, kde se v květnu 1837 stal jejím proboštem. V rozmezí let 1824 – 1847 ředitelem gymnasií. Rytíř rakouského Řádu Leopoldova. (* 16. 7. 1773).

9. ÚNOR

1798 Narozen Josef Pfeifer, katolický kněz. V roce 1834 jmenován vicerektorem biskup. semináře v Litoměřicích. Roku 1842 zvolen kanovníkem katedrální kapitul litoměřické, kde se r. 1860 stal jejím děkanem. Dne 3. srpna 1860 povolán za generálního vikáře litoměřické diecéze. Zastával úřad předsedy bratrstva „Neposkvrněného početí“ k podpoře katolíků v Orientě. Potvrzen ve funkci ředitele ústavu pro vydržování vdov a sirotků po učitelích. Inspektor ústavu pro výchovu hluchoněmých a též národních škol. (+ 21. 1. 1862).

1873 Narozen Josef Florián, literární kritik, nakladatel a vydavatel. Celoživotně se věnoval vydávání knih ve své edici „Dobré dílo“, kde propagoval ideál nekonvenčního katolicismu v duchu francouzského spisovatele L. Bloye. Vydával díla středověkých i novodobých myslitelů teologickou,nábožensko-esejistickou, filozofickou i vědeckou literaturu. Vydal přes 415 titulů, 131 sborníků a 27 výběru poezie (+ 29. 12. 1941).

1873 Narozen Jan Köhler, akademický malíř, grafik a ilustrátor. Dekorativní techniky v architektuře studoval u architekta Kamila Hilberta. Jeho dílo je převážně dekorativní, monumentální a užitkové. Vyzdobil 40 kostelů a 35 světských staveb, celkem 2.500 prací, většinou s náboženským zaměřením. Dále se věnoval akvarelům, ilustracím a grafickým pracím, návrhům na knižní obálky a též ex libris. Roku 1912 vytvořil litografii Cyrila a Metoděje, která se o 21 let později dostala na čsl. známky. (+ 20. 1. 1941).

10. ÚNOR

1773 Zemřel Václav Prokop Duchovský, katolický kněz-jezuita, historik. Po vysvěcení se stal sekretářem na pražské arcibiskupské konzistoři a zabýval se vedle též českou minulosti. Ctitel kronikáře Václava Hájka z Libočan. Patřil k bojovným kritikům historika Gelasia Dobnera. Pražský arcibiskup Petr Příchovský však jeho názory nesdílel a nechal jeho útok na G.Dobnera konfiskovat. (* r. 1717).

1993 Papež Jan Pavel II. povýšil břevnovské benediktinské opatství na arciopatství.

11. ÚNOR

1218 Papež Honorius III. povolil členům Řádu dominikánů kázat po celém světě a nazval ho Řádem kazatelským.

1858 V jihofrancouzském městě v Lurdech, v Masabilské jeskyni, došlo k mariánskému zjevení mladé dívce Bernardettě Sabirousové. Brzy se poté staly Lurdy jedním z nejdůležitějších poutních míst světa a staly se nadějí pro mnoho nemocných i uzdravení.

1918 Zemřel ThDr. Karel Eichler, katolický kněz, spisovatel a hudebník. V letech 1872 až 1874 studoval kanonické právo v lyceu papežského semináře v Římě. Po návratu do vlasti se stal profesorem církevních dějin a práva a od r. 1874 učil v Brně. Spolupracoval s katolicky orientovaným politickým časopisem „Hlas“, jehož se stal r. 1877 šéfredaktorem. Věnoval se církevním památkám, dějinám hudby asbíral lidové náboženské písně a modlitby. Zkomponoval na 50 kostelních písní. Vydal rozsáhlý lidový kancionál „Cesta k věčné spáse“. Aktivní člen Národopisného odboru pro hudbu na Moravě. (* 13. 1. 1845).

1993 V areálu Psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích znovu posvěcen zrestaurovaný ústavní kostel sv.Václava. Kostel dostavěn v r. 1914 v secesním stylu. Jeho projektantem byl Václav Roštlapil. V jeho prostorách jsou pravidelně slouženy mše sv.

1998 V Plzni slavnostně znovuotevřená Velká synagoga, která je druhou největší synagogou v Evropě. Postavena v maursko-románském slohu se zajímavými interiéry podle plánu vídeň. architekta Maxe Fleischera. V r. 1992 prohlášena za kulturní památku ČR.

12. ÚNOR

1908 Zemřel Bedřich Šlégl, hudební skladatel a varhaník. Nejvíce jeho hudeb. skladeb pochází z let 1905 – 1907. Z vokálních skladeb lze uvést: „Česká píseň“, rolnická hymna „Rodné lány“, z prací instrumentálních: „Trio“ a „Nocturno“, ze skladeb církevních: „Mše Es-dur, brevis F-dur, C-dur“, „Ukolébavka Ježíškovi“ a „Modlitba“. (* r. 1830).

1913 Zemřel Bedřich Kozánek, hudební skladatel pedagog,varhaník a sbormistr. Působil v Přerově, kde napsal skladby i úpravy pro potřeby hudebních škol. Zkomponoval „Ave Maria“ pro zpěv a varhany. Z církevních skladeb: ofertoria, koledy, písně k sv.Anně, chrámové vložky, mše pro mužský sbor. Hlavním pedagogickým dílem je „Praktická škola hry houslové. (* 17. 7. 1864).

13. ÚNOR

1518 Narozen Antonín Brus z Mohelnice, katolickýkněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou a biskup. V letech 1542 až 1545 působil jako kazatel v rakouském vojsku, poté se stal farářem v Lokti. Roku ustanoven velmistrem Řádu křížovníků a r. 1558 vídeňským biskupem. Na základě žádosti císaře Ferdinanda I., v září 1561 jmenován pražským arcibiskupem, což papež Pius IV. potvrdil. V roce 1561 jako vyslanec císaře Ferdinanda I. v Tridentu (1545-1563), kde doporučoval mírné zacházení s nekatolíky. Prosazoval také kult blahoslavené Anežky České. (+18. 8. 1580).

1973 Zemřel Bohumír Číla, malíř a restaurátor. Absolvoval studia na AVU v Praze. Maloval podobizny, figurální kompozice náboženské výjevy. Vyzdobil několik kostelů mj. kostel sv.Atonína v Praze-Holešovicích. Provedl restaurační práce v české koleji v Římě: sv.Václava, fresky a sgrafita. Dále se podílel na freskách v kostelech v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, v klášteře při kostele Panny Marie Karla Velikého na Karlově v Praze. Restauroval malby stěn v kapli sv.Eligia v pražském Klementinu a ve Staroměstské radnici arkýř kaple. (* 16. 5. 1885).

14. ÚNOR

1868 Narozen Mons. ThDr. František Bulla, katolický kněz, papežský komoří, biskupský rada, národohospodář. R. 1899 jmenován profesorem filozofie a fundamentální teologie. Významně působil na poli hospodářském, kdy byl v r. 1898 zvolen předsedou „Ústřední jednoty Raiffeisenek, v jejímž čele stál plných 31 let. Pro zemědělský lid se zasloužil o jeho ochranu a hospodářské povznesení. Pověřen funkcí předsedy „Jednoty hospodář. družstev“. Aktivní člen „Slovanského ústavu“ v Praze. (+ 25. 4. 1929).

1883 Narozen Alexander Till, katolický kněz. Založil a řídil katolické spolky a nábožen. sdružení. Zasloužil seo vybudování chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Zvolen sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. Předseda „Azylu Pražského Jezulátka“. Zastával funkci ředitele Mariánských družin, kněžského sdružení Apostolica. (+ ?)

1903 Zemřel Vilém Ambrož, katolický kněz, básník. V letech 1869 až 1870 kooperátor v Nových Sadech u Slavonic, poté pokračoval v Tuřanech u Brna odtud přeložen do Brna, kde působil u sv.Tomáše a od r. 1878 u sv.Jakuba. V období let 1873 – 1903 se stal profesorem náboženství na německé dívčí škole, přičemž r.1899 působil jako inspektor výuky náboženství. Vedl mládež k Bohu, vlastenectví a k činnosti. Napsal epickou a lyrickou poezii s náboženskou a vlasteneckou tématikou a s přírodními motivy. Pro mládež vydal „Perla kvítí“ a „Nebeský vůdce“. Člen výboru „Dědictví sv. Cyrila a Metoděje“. (* 28. 12. 1846).

1908 Narozen ThDr. Alois Michálek, katolický kněz. V roce 1936 působil v duchovní správě při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Vyučoval náboženství na středních brněn. školách. Dne 1. dubna 1969 zvolen sídelním kanovníkem katedrální kapituly brněnské a zároveň jako kustod katedrály po 14 let. Ve své odborné činnosti se osvědčil jako oficiál církevního diecézního soudu a historik konzistoře. (+ r.?)

15. ÚNOR

1113 Papež Pascal II. bulou „Piae postulato voluntatis“ schválil špitální bratrstvo. Z tohoto bratrstva vznikl dnešní Svrchovaný rytířský a špitální Řád sv. Jana z Jeruzaléma - maltézští rytíři. Zakladatelem řádu a prvním představeným se stal Bratr Gepard.

1738 Zemřel Matyáš Bernard Braun, sochař a řezbář. V roce 1710 jeho činnost začíná v Kuksu, kde pro hraběte Šporka vytvořil před kostelem sochy osmero Blahoslavenství. V alegoriích a symbolech později serií křesťanských ctností a hříchů. V Praze vytvořil volné plastiky „Sen sv.Luitgardy“ na Karlověmoste, sochy ve Vrtbovské zahradě. V Litomyšli sochy a hlavní oltář prokostel piaristů. Dále následovaly mírové sloupy v Teplicích a Jaroměři. Působil na celkový stav česképlastiky 18. století. (* 25. 2. 1684).

16. ÚNOR

1993 Zemřel Jiří Marek, akademický sochař. Patřil do okruhu katolické moderny. Spolupracoval s J. Zahradníčkem a J. Demlem. Ve 40. letech 20. století se věnoval námětům církevním. Vytvořil sochy do kostelů na jižní Moravě, kterými sepřihlásilk tradici českého baroka – „Sv. Josef“ a „Dobrý pastýř“. Pro kostel ve Zbraslavi u Brna „Sv. Antonín Paduánský“. Církevními náměty korespondovaly náměty lidského utrpení za Druhé světové války např. „Křížová cesta“ pro chrám sv. Petra a Pavla v Brně. Člen spolku Aleš a později Svazu českých výtvarných umělců. (* 16. 1. 1914).

17. ÚNOR

1818 Narozen Jan Nepomuk Maýr, hudební skladatel a operní zpěvák. Od dětství zpíval v mělnických kostelech. Hudbu studoval v Praze u J. A. Vitáska. Působil jako tenorista ve Stavovském divadle v Praze a po ukončení pěvecké dráhy se stal kapelníkem českých představení v tomto divadle. Od září 1853 začal působit v pražských chrámech, např. u Panny Marie Sněžné na Novém Městě. Po r. 1865 ředitelem kůru u sv. Františka Serafínského u křížovníků. Skládal také chrámovou hudbu: četná oratoria, mše, písně, sbory. Rodnému Mělníku věnoval sbírku kostelních hudebnin. (+ 25. 10. 1888).

1818 Narozen Antonín Ladislav Dlask, katolický kněz, tajný papežský komoří, biskupský notář, spisovatel. V letech 1855 až 1867 katecheta a ředitel reálného gymnasia v Kolíně. Zaměřoval se především na vzdělávání, křesťanskou osvětu a mravní výchovu mládeže. Zabýval se též místopisnými dějinami, zejména Svaté Hory a Čelákovic. Z nábožen. děl nejvíc ceněna „Sbírka řečí duchovních“ a „Sbírka krátkých řečí duchovních pro všechny neděle a svátky roku církevního“. (+ 31. 5. 1894).

1868 Narozen ThDr. a PhDr. Pavel Huyn, katolický kněz a biskup. Po vysvěcení r. 1892 pokračoval ve studiích v Innsbrucku a církevně právní v Římě. Roku 1901 jmenován farářem v Běhařovicích. V letech 1904 až 1906 zastával funkci brněnského biskupa. V r. 1915 zde založil Kongregaci sester těšitelek. Dne 4. října 1916 ustanoven 30. arcibiskupem pražské arcidiecéze. Po 26. říjnu 1918 rezignoval. (+ 1. 10. 1946).

2003 V Arcibiskupském paláci v Praze se konala konference „Křesťané a Evropská unie“. Její součástí bylo společné prohlášení České biskupské konference a Ekumenické rady církví ke vstupu ČR do Evropské unie.

18. ÚNOR

2003 Na brněnském biskupství se uskutečnilo zasedání národního komitétu Středoevropských katolických dnů. Myšlenka SKD vychází z vědomí křesťanství jako nosného základu sjednocující se Evropy.

2008 Ve Vatikánu představena instrukce Kongregace pro blahořečení nazv. „Sanctorum Mater“, která se týká podávání diecézních žádostí o proces blahořečení.

19. ÚNOR

1688 Narozen Carlo Antonio Canevalle, architekt a stavitel. Projektoval kostel sv. Mikuláše ve Vroclavi u Vysokého Mýta, ukazující jeho příklon k vrcholně barokní dynamické tvorbě. Autor barokní podoby kostela sv.Petra a Pavla na Vyšehradě. Dále kostel sv.Jana Nepomuckého v Rožmitále pod Třemšínem a návrh fary v Popovicích. (+ 2. 5. 1740).

1973 Zemřel Josef Marcel Svoboda, katolický kněz, arcibiskupský rada, spisovatel. Po vysvěcení r. 1915 působil jako suplující profesor a prefekt na Arcibiskupském gymnasiu v Kroměříži. Od r.1917 studoval ve Vídni filozofii,latinu a řečtinu až do r. 1918. Napsal povídky, verše, biografie a romány,překládal Goetheho. Publikoval v časopisech „Našinec“, „Náš domov“, „Říše Boží“ a další. Člen Dužiny literární a umělecké. (* 16. 3. 1891).

1988 Papež Jan Pavel II. vydal encykliku „Sollicitudo rei socialis“ – o sociálních otázkách.

1998 V Římě zahájeno setkání představitelů Rady evropských biskupskýchkonferencí a Konference evropských církví.

20. ÚNOR

1878 Zvolen nový římský papež Lev XIII. (vl. jm. Gioacchino Vinzenzo de Pecci). Za svého pontifikátu se pokoušel uvnitř církve pokračovat v reformní práci, započaté I. vatikánským koncilem. V encyklikách zaujímal postoj k různým teologickým otázkám. Zdůraznil nezbytnost studia Písma sv. Vydal první sociální encykliku „Rerum novarum". Roku 1896 uveřejnil encykliku o jednotě církve.

21. ÚNOR

1513 Zemřel papež Julius II., státník, stavitel a mecenáš. Zvolen 31.října 1503. V době svého pontifikátu si za hlavní cíl vytkl obnovení nezávislosti papežství a zajištění bezpečnosti církevního státu. Ke střežení papežské rezidence zřídil r.1505 Švýcarskou gardu. Roku 1512 svolal koncil do Lateránu. Zasloužil se o přestavbu baziliky sv.Petra v Římě. Za jeho působení vytvořil Michelangelo proslulou nástropní malbu v Sixtinské kapli a Rafael vyzdobil freskami obytné prostory papežského paláce. (* r.1443).

22. ÚNOR

1198 Zvolen nový papež Inocenc III. ( vl.jm. Lothar, hrabě ze Segni). Jeden z největších středověkých papežů. Za svého pontifikátu obnovil světské panství, svolal IV.všeobecný Lateránský koncil (11.-30.11.1215). Koncilem chtěl urychlit všeobecnou reformu církve, posílit víru a mravy, zajistit mír. Velký význam mělo jeho uznání Řádu sv.Františka z Assisi. Zdůrazněna důležitost hlásání víry a duchovní péčejako úloha biskupů. Vyhlášena povinnost věřících o velikonocích ke zpovědi a sv.přijímání. 

1833 Narozen Josef Förster, hudební skladatel, varhaník a dirigent.Po absolvování varhanické školy r.1852 nastoupil jako varhaník v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. Po roce 1858 působil jako varhaník v pražskýchkostelech a to u sv.Mikuláše na Malé Straně a též u ejsvětější Trojice ve Spálené ulici. V roce 1887 jmenován ředitelem kůru v katedrále sv.Víta na Pražském hradě. Stal se stoupencem reformního hnutí v chrámové hudbě. Ve skladatelské tvorbě převažovala liturgická tématika. Komponoval mše, moteta, hymny a responsoria. Vyznamenán čestným papežským křížem „Pro Ecclesia et Pontifice“. (+ 3.1.1907). 

23. ÚNOR 

1883 Zemřel ThDr. Jan Valerián Jirsík, katolický kněz a biskup, spisovatel. národní buditel. Jako farář působil v Minicích u Velvar. V r.1836 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv.Víta na Pražském hradě. Dne 25.března 1851 ho císař František Josef I. jmenoval českobudějovickým biskupem, což papež Pius IX. potvrdil. Biskupské svěcení přijal v pražské katedrále sv.Víta. Za svého episkopátu usilovalo rozvoj českého školství ve své fiecézi. Založil první české gymnasium v Českých Budějovicích. Autor několika teologických spisů, např. „Dogmatika“ a „Sbírka kázání“. Zřídil také studentský seminář (* 19.6.1798).

24. ÚNOR

1698 Zemřel Jan Křtitel Erna, stavitel, zednický kamenický mistr. Jako čelný představitel brněnské architektury získao základy pro rozsáhlou praktickou a projekční činnost. V 60.letechpůsobil ve službách benediktinského proboštství v Rajhradě, kde adaptoval kapli sv.Ondřeje v klášterním chrámu. Roku 1660 zahájena stavba dominikánského kostela v Brně. Pro brněnské jezuity navrhl a provedl stavbu rezidence Tuřanech, letní refektář letohrádek. Z dalších staveb zahrnuje monumentální kostel v Bojkovicích, dále klášter servitů s loretánskou kaplí a špitál v Jaroměřicích nad Rokytnou. (* kol.r.1625).

25. ÚNOR

1808 Narozen Michal Martinovský, katolický kněz-premonstrát, hudební skladatel a pedagog. Ve Strahovském klášteře se stal kooperátore a katechetou ústavu slepců v Praze na Hradčanech. Od roku 1852 katecheta a později ředitel Vyšší reálky v Rakovníku. Vynikl jako znalec a harmonizátor českých lidových písní. Skládal písně, kantáty, vokální mše, složil nápěvy k písním kostelním. Ke zvelebení chrámového zpěvu sestavil dvoudílný „Velký kancionál svatojánský“. (+ 7.11.1873).

26. ÚNOR 

1948 Pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran vydal Pastýřský list nazv. „Arcibiskupe nemlč, nesmíš mlčet“. Tato výzva namířena proti politické perzekuci a nezákonnostem režimu v tehdejším Československu.

1998 K prvnímu oficiálnímu jednání mezi církvemi a státem se sešli na ministerstvu kultury ČR nejvyšší představitelé církví náboženských společností s ministrem Martinem Stropnickým.

2008 Zemřel PhDr. Jaroslav Macek, biskupský kancléř, historik a archivář. Zaměřoval se na české církevní dějiny. Byl úzkým spolupracovníkem jak litoměřického biskupa ThDr. Antonína Webera, tai i pozdějšího biskupa ThDr. Štěpána Trochty, s nímž spolupracovali na výchově katolických vysokoškolských skautů. Výzkumu v církevních archivech se věnoval od roku 1945. Přednášel současné dějiny, též církevní na CMBF v Litoměřicích a později tamním Teologickém konviktu. Řádný člen komise pro laiky ČBK. V roce 2003 mu papež Jan Pavel II.udělil Řád sv.Řehoře Velikého. (* 19.12.1925). 

28. ÚNOR

1813 Narozen Mons. Jan Schawel, katolický kněz.Vletech 1844 až 1857 se stal profesorem morální teologie na biskupském teologickém učilišti v Českých Budějovicích. Roku 1857 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a roku 1883 jejím proboštem. Roku1872 účastník diecézní synody. V období let 1884 až 1886 zastával funkci generálního vikáře diecéze. (+ 2.10.1887).  

1903 Zemřel JUDr. Antonín Gruda, katolický kněz, národní buditel Slezska. Patřil k organizátorům prvního tábora českého lidu veSlezsku na Ostré hůrce v r.1869. Roku 1886) jmenován farářem v Mokrých Lazcích a od r.1898 pokračoval v Kateřinkách až do své smrti. Aktivně se podílel na činnosti „Matice opavské“, kde později se stal starostou a zasazoval se též o zřízení českých škol ve Slezsku. (* 17.8.1844).

Pro web Církev.cz připravil Arnošt Kelnar.