Historický kalendář

                                                   BŘEZEN

1. BŘEZEN

1882   Zemřel Antonín Buchtel, katolický kněz, hudební skladatel, mecenáš, Od r.1845

zastával funkci faráře v Kyšperku nad Orlicí. Roku 1868 se stal okresním školním

inspektorem v hejtmanství Vamberk. Usiloval o kulturní a sociální povznesení života

regionu a podporoval hudební život. Znalec a obdivovatel hudebních nástrojů. Vytvo –

řil vzácnou sbírku nazv. Buchtelinusm, kterou r.1882 odkázal Národnírnu muzeu. Sbírka

čítala celkem 97 hudebních nástrojů. Komponoval chrámové skladby.  (* 4.5.1804).

 

1907   Zemřel Jindřich Beránek, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů, pedagog.

V duchovní správě působil jak v českých zemích,tak i v Dolním Rakousku. Později se

stal správcem fary u Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně ani knížecím arci –

biskupským notářem. Zabýval se pedagogickými problémy a zorganizoval české učitel –

stvo. Pracoval v redakcích časopisů „Posel z Budče“ a „Budečská zahrada“. Navštívil

několik evropských států a jeho cílem místa spojena s církevními dějinami. Osobní

majetek věnoval chudinské a podpůrné nadaci.  (* 8.10.1838).

 

2012   Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zřídil v souladu Kodexem kanonického

práva Duchovní správu pro akademickou obec České zemědělské univer -

zity v Praze. Jejím kostelem je filiální kaple sv.Václava v Praze-Suchdole.

 

2012   Zřízena Akademická duchovní správu pro ČVUT v Praze.

 

 

2. BŘEZEN

1282   Zemřela sv.Anežka Česká, dcera krále Přemysla Otakara I. V r.1231 založila

na pražském Starém Městě klášter klarisek, kde se stala jeho první abatyší. Poblíž kos -

tela sv.Haštala založila 6.ledna 1233 špitál sv.Františka. Dne 27.4.1238 zakladatelka

Řádu křížovníků s červenou hvězdou. Za blahoslavenou prohlášena papežem Piem XI.

dne 3.12.1874 a za svatou dne 12.11.1989 papežem Janem Pavlem II.  (* 20.1.1211).

 

1647   Narozen PhDr. a ThDr. Joannes Eder, katolický kněz-jezuita a teolog. Vyučoval

filozofii na pražské UK a poté na olomoucké univerzitě. V letech 1683 až 1694 přednášel

morální a polemickou teologii v Nise, dogmatiku v Olomouci a kontroverzistiku v Praze.

Rektor kolejí v Českém Krumlově, Hlohově a Vratislavi. V době pražského pobytu

působil jako misionář mezi židovským obyvatelstvem.  (+ 7.4.1708).

 

1917   Narozen František Kotlík, katolický kněz a biblista, semitolog. Za 2.světové války

působil jako duchovní v anglické armádě. Po návratu do vlasti se stal kaplanem

v Rakovníku. V roce 1951 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv.Víta na Praž.

hradě a r.1980 jejím děkanem. Působil též jako soudce metropolitního soudu v Praze.

(+ r.1993).

 

1947   Zemřel ThDr. Leopold Prečan, katolický kněz a teolog, biskup, docent církevního

práva. V letech 1916 až 1921 kancléř arcibiskupské konzistoře Olomouci a následně

jmenován generálním vikářem olomoucké arcidiecéze. V r.1923 zvolen kanovníkem

metropolitní kapituly olomoucké. Dne 10.11.1923 se stal 11.sídelním arcibiskupem

olomouckým a metropolitem moravským. Za svého episkopátu zastával funkci předsedy

pěti uniostických sjezdů na Velehradě. Zasloužil se o 1.celostátní sjezd katolíků ČSR

r.1935 v Praze.  (* 8.3.1866).

 

 

3. BŘEZEN

312   Den zrození neděle, jako státního klidu, se nachází teprvé ve státním zákonodárství

křesťanského císaře Konstantina.

 

1362   Zemřel František Pražský, katolický kněz, kronikář. Působil při chrámu sv.Víta.

Správce vyšehradské školy, později kaplan a zpovědník pražského biskupa Jana IV.

z Dražic a arcibiskupa Arnošta z Pardubic. První kronikář císaře Karla IV. Na popud

pražského biskupa Jana Pavla z Dražic, r.1341 začal psát latinsky kroniku, kterou

zpracoval ve dvou redakcích. Základem mu byla „Zbraslavská kronika“ Petra Žitavského,

spolu s dalšími podklady. Kronika zahrnuje období let 1285 – 1353.  (* kolem r.1290).

 

1912   Narozen ThC. Vít Tajovský, katolický kněz-premonstrát, náboženský a kulturní

publicista. Od roku 1934 pracoval jako archivář a knihovník v želivském klášteře.

V letech 1940 až 1945 vyučoval na gymnasiu v Humpolci. V lednu 1948 jmenován

opatem premonstrátského kláštera Želivě. Od roku 1990 znovu opatem obnovené

premonstrátské kanonie v Želivě a zastával úřad vikáře generálního opata pro českou

a slovenskou cirkarii. V roce 1993 mu udělen čestný doktorát na americké univerzitě

v De Pere ve státě Wisconsin. Dne 28.10.1996 obdržel Řád TGM.  (+ 11.12.1999).

 

 

4. BŘEZEN

932   Přenesení tělesných ostatků knížete – mučedníka Václava ze Staré Boleslavi

do pražského chrámu sv.Víta na Pražském hradě.

 

1917   Zemřel ThDr. František Hošek, katolický kněz a katecheta moravský spisovatel.

Znalec pastorálky a církevní historik. Od r.1856 zastával funkci profesora teologie

v Brně. Autor spisu „Život a spisy sv.Aurelia Augustina“. O počátcích činnosti novo –

křestěnců pojednává knížka „Novokřesťanství na Moravě“ Z r.1867 člen Českého

muzea.  (* 5.11.1827).

 

 

5. BŘEZEN

1877   Narozen Vilém Adolf Pistl, katolický kněz-premonstrát. Zprvu působil jako

kaplan v klášteře v Teplé a poté v letech 1903 až 1906 v Mariánských Lázních.

Od r. 1906 se stal opatským ceremonářem i sekretářem v premonstrátském klášteře

v Teplé, kde také zastával funkci archiváře. Vyznamenán bulharským rytířským

„Řádem sv.Alexandra“ za civilní zásluhy.  (+ 25.10.1939).

 

1942  Zemřel Mons. Metoděj Kubáň, katolický kněz, papežský prelát. Generál duchovní

služby v Praze. Od 1.května 1909 jmenován polním kurátem záloze. Po vypuknutí

1.světové války povolán k armádní nemocnici. Obětavě pomáhal s ošetřováním

nemocných. Od 1.června 1919 šel sloužit do vojenské nemocnice v Brně. Poté převeden

k posádkovému velitelství v Žilině a odtud přechází do Hradce Králového. V roce 1938

ho čs.prezident Edvard Beneš dekretem povýšil do vojen. hodnosti generála. Vyzna –

menán Čs. válečným křížem 1939 in memoriam.  (* 18.9.1885).

 

 

6. BŘEZEN

1812   Zemřel Jan Rulík, spisovatel, chrámový hudebník. Popularizátor vlastenecké práce,

autor historických studií a náboženské literatury. Ředitel kůru v jezuitském

kostele sv.Ignáce na pražském Novém Městě. Od roku 1774 až do smrti zpěvák a

houslista v chrámu sv.Víta na Pražském hradě. Usiloval o nový typ populární literatury,

zaměřenou na výchovu a osvětovou tendenci. Autor též příležitostných veršů a

proslovů s náboženskou a vlasteneckou tématikou.  (* 20.2.1744).

 

1912   Zemřel Mons. Vilém Blažek, katolický kněz, papežský komoří, biskup. Působil

jako studijní prefekt v Kroměříži, poté v letech 1866 až 1876 zastával funkci spirituála

v kněžském semináři v Olomouci. Pak se vrací opět do Kroměříže jako ředitel tamního

semináře. Po 24 letech odchází znovu do Olomouce jako kanovník, pověřený péčí

o kněžský seminář při olomoucké CMTF. Roku 1906 zvolen proboštem metropolitní

kapituly olomoucké. Dne  6.12.1906 ho papež Pius X. jmenoval světícím biskupem

olomoucké arcidiecéze.  (* 29.4.1837).

 

1967   Zemřel J.M.Mons. Josef Resl, katolický kněz a publicista. První jeho působiště

v Toušově, kam nastoupil v r.1919 jako farář. Odtud r.1938 přechází do Manětína jako

administrátor až do r.1945. Poté se stal farářem ve Starém Potenci. Od r.1952 zastával

funkci administrátora v Obříství a Chlumíně až do své smrti. Plně se též věnoval lite –

rární činnosti, zejména v oboru historie a katechetiky. Vydal několik svazků vypraco –

vaných katechezí. Autor spisu „Staré děje a památnosti“. Významný rys jeho osoby

bylo vřelé sociální cítění.  (* 18.10.1885Ú.

 

 

7. BŘEZEN

1847   Narozen Ignác Bečák, katolický kněz, vydavatel. Prefektem chlapeckého semi –

náře v Kroměříži a odtud poslán na UK V Praze, kde studoval matematiku a fyziku a

poté složil státní zkoušky. Ustanoven r.1892 farářem ve Frenštátě pod Radhoštěm.

V letech 1885 až 1888 vydal 7 svazků „Bibliotéky nejslovutnějších kazatelů českých

starší doby“. (+ 6.6.1901).

 

2007   Zemřel Mgr. Vilém Novák, magistrální rytíř Suverénního řádu maltézských

rytířů, místokancléř Arcibiskupství pražského a advokát Interdiecézního církevního

soudu.  (* r.1964).

 

 

8. BŘEZEN 

1762   Narozen František Raymann, katolický kněz, biskupský vikář, spisovatel, národní

buditel. V r.1880 nastupuje jako farář v Častolovicích. Navázal přátelské styky s předními

vlastenci jak v Praze, tak i v celém okolí. Zajímal se o český jazyk a literaturu. Vydal tiskem několik větších děl básnických obsahu biblického: „Maří Magdalena“, „Poslední

den a soud“, „Josef Egyptský“. Autor veselohry „Selské námluvy“. Napsal též kroniku

farnosti Častolovice.  (+ 3.6.1829).

 

2012   Pražský pomocný biskup Václav Malý se stal prvním laureátem „Ceny Arnošta

Lustiga“.

 

 

9. BŘEZEN

1842   Premiéra italské opery Giuseppe Verdiho „Nabucco“ na text librety Temistoclea

Solery v milánské La Scale, zpracovávající biblický námět ze SZ.

 

1857   Zemřel sv.Dominik Savio, žák učitele Jana Boska, který se mu stal otcem a bez –

pečným vůdcem. Založil „Společnost Neposkvrněné“, ze které vzešli pomocníci  kněze

Dona Boska. Papež Pius XII. ho prohlásil 12.června 1954 za svatého.  (* 2.4.1842).

 

1882   Narozen PhDr. a ThDr. Josef Kratochvíl, katolický kněz, filozof, pedagog, publi –

cista. V letech 1910 až 1919 profesor na reálném gymnasiu v Příboře a poté knihovník

Zemské a univerzitní knihovny v Brně. Od r.1927 se stal docentem dějin filozofie na

KTF UK. Znalec a vykladač dějin filozofického myšlení. Zabýval se problémem Boha a duše v antické filozofii. Spoluvydavatel prvního českého „Filozofického slovníku“. Člen

řady vědeckých společností.  (+ 7.4.1940).

 

1927   Zemřel Mons. ThDr. Jakub Hodr, tajný papežský komoří prelát, církevní historik

a spisovatel. Ve studentských letech byl přítelem čs.prezidenta T.G.Masaryka, který mu

svou přízeň poskytl. Roku 1879 jmenován prefektem chlapeckého semináře a později

regentem Brně. V rozmezí let 1880 až 1902 povolán za profesora církevních dějin a

kanonického práva na bohosloveckém ústavu v Brně. Roku 1901 zvolen kanovníkem

katedrální kapituly brněnské. Autor spisu „Dějiny Tovaryšstva Ježíšova“, který kriticky

rozebírá tendenčně zpracované od Tomáše V.Bílka. (* 1.7.1848).

 

1947   Pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran v dopise, uveřejněném v týdeníku Katolik,

vyjádřil své stanovisko k otázce zestátnění škol v ČSR na základě urychleného uzáko –

nění nového školského zákona.

 

 

10. BŘEZEN

1222   Vydáno velké imunitní privilegium krále Přemysla pro kláštery a kostely pražské

diecéze.

 

1512   Zahájen Pátý lateránský koncil za přítomností 15 kardinálů a 79 biskupů. Uspo –

řádan především proti schismatickému koncilu v Pise ( 1511 – 1512  a dále kvůli

reformě církve. Jen okrajově se věnoval dogmatickým záležitostem. Skončil 16.3.1517.

 

1987   Kongregace pro Víru v Římě odmítla ve své instrukci umělé oplodnění.

 

 

11. BŘEZEN

1722   Narozen Josef Cereghetti, malíř a kronikář. Vytvářel díla pro chrámy v širokém

okolí. Pro arciděkanský kostel v Chrudimi zhotovil „Křížovou cestu“ a r.1760 vytvořil

hlavní oltář pro kostel sv.Michala. V proboštském kostele v Litomyšli „Křížovou cestu“,

fresky v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné a obraz sv.Bartolomeje

v Rakovníku. V Třebíči v kapucínském kostele vytvořil 8 obrazů ze života Krista. R.1771

napsal českou kroniku města Chrudimi.  (+ 6.6.1799)

 

1882   Narozen PhDr. Romuald Rudolf Perlík, katolický kněz-premonstrát, archivář,

hudební spisovatel. Již od studentských let se zabýval dějinami církevní hudby. Z po –

čátku působil na řádových farách. Po I.světové válce se stal archivářem premontstrat.

kláštera na Strahově. Uspořádal a rozmnožil cenné poklady strahovského hudebního

archivu. Docent dějin církevní hudby na KTF UK. Státní konzervátor pro hudební

památky. Redaktor časopisu „Cyril“. + 26.5.1947).

 

2002   Na Velehradě zahájeno dvoudenní setkání kněží a jáhnů moravské církevní

provincie za účasti moravských biskupů, v čele s olomouckým arcibiskupem Mons.

Janem Graubnerem. Tématem setkání „Farnost a katecheze dospělých“.

 

 

12. BŘEZEN

1622   Papež Řehoř XV. slavnostně vyhlásil pět nových světců: Ignáce z Loyoly,

Františka Xaverského, Terezu z Avily, Filipa z Neri a Isidora Sedlaka.

 

1892   Zemřel Antonín Dudík, katolický kněz, spisovatel a vlastenec. Roku 1864 jme –

nován farářem v Hrušce u Kojetína a od r.1876 ve Vyškově. Na začátku 50.let zastá –

val funkci jednatele „Dědictví sv.Cyrila a Metoděje“. Roku 1861 podnítil založení

vlastenecko-náboženského spolku „Koruna soluňská“, jenž usiloval především o obnovu

chrámu na Velehradě. Napsal též romanticko-mravní a vlastenecky zaměřené povídky

z Hané, jednak z náboženského prostředí. Přispíval do církevních periodik: „Cyril a

Metod“, „Posvátná kazatelna“ a „Hlas“.  (* 2.6.1824).

 

 

13. BŘEZEN

1997   Po smrti Matky Terezy z Kalkaty byla zvolena do čela Řádu Misionářel lásky,

 v indické Kalkatě Sestra Nirmala, konvertitka z hinduismu.

 

 

14. BŘEZEN

1402   Mistr Jan Hus se stal kazatelem a kaplanem v kapli Betlémské v Praze, kde

soustavně kázal až do svého odchodu r.1412 z Prahy,

 

15. BŘEZEN

1562   Jezuitská akademie v pražském Klementinu obdržela základní právo Vysokého

učení udělovat akademické tituly a hodnosti.

 

1562   Vydána Zlatá bula, aneb fundace jezuitské koleje v pražském Klementinu, v níž

císař Ferdinand dává týmž jezuitům, s povolením papeže Julia III., klášter sv.Klimenta

u Karlova mostu.

 

1972   Zemřel ThDr. Antonín Mandl, katolický kněz teolog, filozof a spisovatel. Koncem

II.světové války působil rok v čs. západní armádě. Po návratu do vlasti, v březnu 1948

ho pražský arcibiskup ThDr. Josef Beran pověřil řízením Katolické akce v pražské arci –

diecézi. Za komunistické totality byl v dubnu 1950 odsouzen na 25 let  a vězněn až do

roku 1964. V letech 1968 až 1971 vypomáhal  v duchovní správě u sv.Václava v Praze –

Proseku. V jeho teologických statích je úsilí o nové pohledy na eklesiologii. Propagátor

ekumenického hnutí..  (* 27.3.1913).

 

1992   Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner obnovil činnost Kolegiátní kapituly

u sv.Mořice v Kroměříži jmenováním čtyř nových sídelních kanovníků.

 

 

17. BŘEZEN

1882   Zemřel František Matouš Klácel, katolický kněz-augustinián, filozof, žurnalista

a spisovatel. Roku 1835 se stal profesorem filozofie na biskupském filozofickém ústavě

v Brně. Roku 1848 člen Národního výboru a delegátem Slovanského sjezdu. V letech

1848 až 1851 působil v redakci „Moravských Novin“. V r.1849 se podílel na založení

„Národní jednoty sv.Cyrila a Metoda“, která se r.1855 změnila na „Matici moravskou“.

Autor významných spisů: „Ferina lišák“, „Bajky Bidpajovy“ a též „Slovník pro čtenáře

novin“.  (* 7.4.1808).

 

 

18. BŘEZEN

1992   Zemřel ThDr. a PhDr. František Hochmann, katolický kněz, spisovatel. Kanovník

 Královské kolegiátní kapituly na hradě Karlštejně. Mezi jeho literární díla patří: „Láska

v Písni nejkrásnější“, „Na počátku“ a „Zahrada Eden“.  (* 30.11.1920).

 

 

19. BŘEZEN

1937   Papež Pius XI. vydal encykliku „Divini Redemptoris“  - vzahy církve ke komunismu.

Tento dokument proklamoval, že ateistický komunismus musí být odsouzen, poněvadž

podkopává základy křesťanské civilizace.

 

20. BŘEZEN

1872   Zemřel František Palau, španělský katolický kněz-karmelitán, mystik. Zakladatel

Tereziánských misionářských sester karmelitek a Karmelitánských sester misionářek.

Jako misionář působil na Baleárách, kde organizoval obě ženské misionářská řeholní

povolání. Dne 24.4.1988 papežem Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného.

(* 29.12.1811).

 

 

1887   Narozen Pavel Joachym Šebesta, katolický kněz, misionář,antropolog, etnograf,

spisovatel. V roce 1905 vstoupil do „Společnosti slova Božího“. Vedle studia filozofie a

teologie se věnoval antropologii, archeologii a egyptologii na vídeňské univerzitě. První

asijskou expedici podnikl v letech 1924 až 1925 a ještě později v letech 1929 až 1930,

kde prováděl dlouholeté a bohaté výzkumy mezi středoafrickými Pygmeji a Negrity

jihovýchodní Asie. Ve své knize „Mezi nejmenšími lidmi světa“ popisuje své badatelské

cesty mezi negritské pralesní kmeny v Malajsii v africkém Kongu.  (+ 17.9.1967).

 

1962   Zemřel Josef Rampula, katolický kněz, archivář, regionální historik. Od 1.9.1917

katecheta, pak profesor náboženství na reálce v Telči. Organizátor spolkového života.

Spoluzakladatel a aktivní člen Včelařského spolku. Podílel se na výstavbě Katolického

domu. Jeho velkým odkazem je rozsáhlé historické dílo, zaměřené na dějiny města Telče.

(* 17.4.1844).

 

 

21. BŘEZEN

2002   V Novém Dvoře na Karlovarsku slavnostně položil základní kámen ke stavbě

nového kláštera trapistů v ČR francouzský opat Patrick Olive z francouzského kláštera

Sept – Fons, za účasti plzeňského biskupa Františka Radkovského.

 

2007   Zemřel Jan Lang, katolický kněz-jezuita.Od roku 1949 pracoval v zahraničí pro

krajany, zvláště uprchlíky v Londýně. Po 40 let připravoval české náboženské promluvy

v rádiu BBC. Spolupracoval na vydávání „Věstníku Cyrilometodějské ligy“, které poz –

ději přejmenován na „Nový život“. V roce 1964 spolupráce na založení náboženského,

kulturního a sociálního střediska Velehrad v Londýně.  (* 20.6.1919).

 

 

22. BŘEZEN

2002   Zemřel Josef Bláha. Od roku 1968 pracoval v Arcibiskupském paláci na Pražském

hradě  a byl dlouholetým spolupracovníkem kardinála ThDr. Františka Tomáška. Člen

Svatováclavské Ligy od počátku jejího založení. Redaktor týdeníku „Katolík“. Nositel

papežského vyznamenání „Pro Ecclesiae et Pontifice“. (* 29.10.1914).

 

 

23. BŘEZEN

1812   Zemřel Ondřej Schweigl, sochař a řezbář, kunsthistorik. V letech 1755 až 1759

studoval na Akademii výtvarného umění ve Vídni. Do povědomí se zapsal především

jako architekt sakrálního umění. Tvořil nejenom sochy a dekorační výzdobu, ale sám

navrhoval kompletní architektonické řešení interiérů moravských chrámů. Usiloval

o zvýšení umělecké úrovně svých žáků, pro něž ve svém domě zřídil domácí akademii.

Sepsal první kriticky komentovaný umělecko-historický soupis památek na Moravě.

(* 30.11.1735).

 

24. BŘEZEN

1622   Pražský arcibiskup Jan Lohelius vyhlásil nařízení papeže Řehoře XV., které zaka –

zovalo lidu obecnému přijímání podobojí.

 

1802   Narozen ThDr. a PhDr. Alois Josef Schrenk, katolický kněz a biskup. V letech

1832 až 1835 působil jako farář a děkan v Modřici. V roce 1835 zvolen sídelním kanov –

níkem metropolitní kapituly olomoucké a zároveň jmenován ředitelem teologického

studia v Olomouci. Roku 1837 se stal olomouckým světícím biskupem. Dne 20.6.1838

císařem Ferdinandem I. jmenován pražským arcibiskupem, což papež Řehoř XVI.

potvrdil. Během svého episkopátu hájil před vládou laická bratrstva. V roce 1843 založily

boromejky konvent s kostelem a s nemocnicí v Praze Pod Petřínem. Také schválil 27.7.

1844 založení Jednoty pro dostavení katedrály sv.Víta na Pražském hradě. (+ 5.3.1849)

 

 

25. BŘEZEN

1297   Narozen Arnošt z Pardubic, katolický kněz a děkan kapituly, biskup. Dne 14.ledna

1343 jmenován pražským biskupem a dne 30.dubna 1344 zvolen prvním pražským arci –

biskupem, protože pražské biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství. Dne 2.září 1347

korunoval císaře Karla IV. českým králem. Diplomat ve službách krále Karla IV. Po zalo –

žení pražské univerzity r.1348 se stal jejím kancléřem. Za svého episkopátu v roce 1349

vyhlásil nový církevní zákoník – Statut Arnesti, který zůstal v platnosti několik století.

Založil soudní akta konzistoře. Položil základní kámen k novému chrámu sv.Víta na

Pražském hradě.  (+ 30.6.1364).

 

1787   Poprvé uvedeno oratorium skladatel Josefa Haydna „Sedm slov Vykupitelových

na kříži“, na Velký pátek v chrámu španělského města Cadiz.

 

1797   Narozen František Alexandr Rokos, katolický kněz a teolog, náboženský spiso –

vatel. V jeho poezii je příznačné úsilí pro harmonické propojení dobového literárního

kánonu se zasádami katolické věrouky. Autor duchovního eposu „Ivan“, látku převzatou

z Hájkovy „Kroniky české“ a vázanou na okolí Loděnic u Berouna.  (+ 3.5.1852).

 

1907   Zemřel  ThDr. František Stára, katolický kněz, literární historik. V roce 1868 se

stal farářem v Dyjákovicích. Přednášel biblistiku na bohosloveckém učilišti v Brně. Svá

odborná díla psal němecjy i česky. Sympatizoval s moravským národním hnutím.

(* 26.5.1826).

 

1987   Papež Jan Pavel II. vydal encykliku „Redemptoris Mater“ – o blahoslavené

Panně Marii v životě putující církve.

 

2002   Nejvyšší představitel Řádu dominikánů Carlos Alfonso Azpiroz Costa navštívil

ČR, kde se setkal s členy Řádu dominikánů.

 

 

26. BŘEZEN

1892   Zemřel Jan Nepomuk Soukup, katolický kněz, básník, spisovatel, publicista,

moravský buditel. V roce 1862 jmenován farářem v Lipovci a po třech letech působil

v Doubravicích nad Svitavou až do své smrti. Přispíval do různých časopisů básněmi i

přírodovědnými studiemi. Položil základ českému odbornému speleologickému názvo –

sloví. V r.1856 publikoval odborný článek „Podzemní jeskyně Sloupské na Moravě“.

Napsal sbírku básní „Velehrádky“, věnované k jubilejnímu roku 1862 příchodu sv.Cyrila

a Metoděje na Moravu a kterou zhudebnil skladatel Pavel Křížkovský.  (* 10.5.1826).

 

1902   Narozen ThDr. Josef Hlouch, katolický kněz a biskup, spisovatel. Dne1.září 1928

se stal kooperátorem expositou v Olomouci-Hodolanech. Profesor pastorální teologie

na CMTF v Olomouci v letech 1938 až 1947. Dne 25.června 1947 papežem Piem XII.

jmenován sídelním biskupem v Českých Budějovicích. V době svého episkopátu opravil

katedrální kostel sv.Mikuláše a upravil jej  podle nových liturgických předpisů. Po únoru

1948 mu komunistický režim znemožnil vykonávat svůj úřad. Až 9.června 1968 se mohl

znovu ujmout svého úřadu. Vydal „Minutěnku“, sbírku krátkých rozjímání na každý den.

(+ 10.6.1972).

 

1967   Papež Pavel VI. vydal encykliku „Populorum progressio“ – o podpoře rozvoje

národů a o problémech v té době.

 

 

27. BŘEZEN

1357   Slavnostní posvěcení hradu Karlštejna pražským arcibiskupem Arnoštem

z Pardubic, za přítomnosti císaře Karla IV. V den posvěcení hradu vydal císař a český

král Karel IV. zakládací listinu, kterou ustanovil kolegiátní kapitulu karlštejnskou se

čtyřmi kanovníky a děkanem k vykonání bohoslužeb na hradě ochraně ostatků svatých.

 

 

28. BŘEZEN

1592   Narozen Jan Amos Komenský, humanistický filozof a teolog, biskup Jednoty

bratrské, pedagog a spisovatel. Do náboženských i filozofických spisů jsou vepsány

jeho osobní i společenské rozpory a boj víry s rozumem. Snažil se nalézt pevné životní

jistoty a spojit umění s vědou a víru s naukou. Konec svého života strávil v Amsterodamu.

Napsal filozofické spisy „Truchlivý“, „Hlubina bezpečnost“, „Labyrint světa a ráj srdce“.

V oblasti pedagogiky napsal: „Česká didaktika“, později latinská „Didactica magna“,

„Škola na jevišti“ a další.  (+ 15.11.1670).

 

1927   Zemřel PhDr. Valentin Schmidt, katolický kněz-cisterciák, regionální historik a

pedagog. Při svém prvním duchovním působením v Hořicích na Šumavě se snažil

o popularizaci pašijových her. Ředitel soukromého cisterciáckého gymnasia. Zabýval

s historií osídlení Šumavy, církevními i hospodářskými dějinami. V letech 1908 – 1910

vydal rozsáhlou dvoudílnou historickou práci týkající se Českého Krumlova. Od září

1926 se stal archivářem cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.  (* 5.1.1863).

 

 

29. BŘEZEN

1372   Pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi na velikonoční pondělí slavnostně

posvětil kostel Panny Marie a sv.Jeronýma u kláštera slovanských benediktinů nazv.

Na Slovanech či v Emauzích na pražském Novém Městě. Stalo se tak za účasti krále

Karla IV. a jeho syna Václava, dále pak papežského legáta i evropských knížecích

rodů. V současnosti je benediktinský klášter součástí Slovanské kongregace

sv.Vojtěcha, založené roku 1945.

30. BŘEZEN

 

1992   Vydána „Instrukce o některých aspektech používání veřejných sdělovacích pros –

tředků pro šíření nauky víry“.  Tento dokument podepsán kardinálem a prefektem Kon –

gregace pro nauku víry Josephem Ratzingerem a schválen Svatým otcem Janem

Pavlem II.

 

31. BŘEZEN

1462   Papež Pius II.ruší kompaktáta a katolickou víru tak prohlašuje i v českých zemích

za jedinou pravou.

 

1947   Papež Pius XII. zaslal biskupskému sboru ČSR List k jubileu sv.Vojtěcha

u příležitosti 950 let od jeho smrti.

                                                                                   

 připravil  Arnošt  Kelnar