banner sekce
Sekce

Školství

Projekty církevního školství

Vážení ředitelé, pedagogové a zástupci církevních škol,

vítáme Vás na stránkách „Projekty církevního školství“, které Vás budou pravidelně a přehledně informovat o možnostech čerpání finančních prostředků na rozvoj Vaší školy z veřejných - zejména evropských  - zdrojů.

Tyto stránky Vám také poskytnou další praktické informace související s přípravou a podáváním projektových žádostí nebo Vám pomohou prostřednictvím rad a návodů s řízením a administrací projektů. 

Menu stránek se skládá z několika záložek rozdělených dle tématu. Informace v jednotlivých částech budou aktualizovány a doplňovány o nové články.

Na záložce „KONTAKTY A PORADENSTVÍ“ jsou uveřejněny kontakty na pracovníky, na které se můžete obrátit se žádostmi o bližší informace k jednotlivým výzvám, zpracování projektových žádostí nebo pomoc s administrací a řízením projektů (včetně řízení krizového).

Ve „STATISTIKÁCH PROJEKTŮ“ můžete sledovat pokroky ve využívání dotačních příležitostí pro církevní školství.

V „INFORMACÍCH PRO ŽADATELE“ najdete podrobnější údaje k vyhlášeným výzvám nebo vzdělávacím kurzům a seminářům, které Vám usnadní podávání projektových žádostí.

V „METODICKÝCH INFORMACÍCH, POSTUPECH A RADÁCH“ se dozvíte zejména praktická doporučení, které Vám pomohou při zpracování projektové žádosti nebo řízení a administraci projektu.

Dotační prostředky jsou určeny pro Vás, a proto se neobávejte o ně zažádat a využít je na podporu Vašich aktivit.

Dotační možnosti pro církevní školy poskytované ze zdrojů EU

Tento článek Vám pomůže zorientovat se v základních zdrojích finančních prostředků z EU i v terminologii používané na těchto stránkách.

Církevní mateřské, základní, střední i vyšší odborné školy mohou využít pro podporu svých projektových záměrů využít dva hlavní zdroje financování: „Evropské strukturální a investičních fondy (ESI fondy)“ nebo „komunitární programy“. Oba typy financování se od sebe odlišují formou i poskytovatelem podpory.

Operační programy jsou rozděleny tematicky a je možné z nich financovat investiční i neinvestiční záměry. Výzvy na podávání projektů a kontrolu projektů provádějí řídicí orgány (tzn. příslušná ministerstva nebo jimi pověřené organizace).  Církevní školy se mohou ucházet o podporu v následujících 5 OP:

Komunitární programy spravuje přímo Evropská komise nebo jsou jejich gestorem specializované národní agentury. Tyto programy jsou víceleté, poskytují pouze neinvestiční podporu a u většiny z nich je nutnou podmínkou vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států.

Na podporu spolupráce a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže se zaměřuje komunitární program ERASMUS+.

V ČR zajišťuje chod programu Dům zahraniční spolupráce, jehož zřizovatelem je MŠMT.

Programu ERASMUS+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Podrobnější informace o možnostech podpory pro církevní školy z EU naleznete v níže přiloženém dokumentu.

Soubory ke stažení