banner sekce
Sekce

Školství

Základní škola sv. Voršily v Praze

Kód v katalogu:

2.01

Adresa:

Ostrovní 2070/9, Praha 1, 110 00

Kontakt:

Tel.: 224 934 646, 224 931 495
E-mail.: skola@zssv.cz; kancelar@zssv.cz
Fax.: 224 934 646
Www: http://www.zssv.cz

IČ:

45246751

Číslo účtu:

1177642011/0100

Ředitel:

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D. Tel.: 224 934 646
E-mail.: zcs.ostrovni@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola s rozšířenou výukou jazyků, fakultní škola PedF UK

Rok zahájení provozu:

1990

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Nabízíme křesťanský výchovný projekt, efektivní metody a formy vyučování; důvěryhodné, bezpečné a spolupracující školní prostředí. Škola je otevřená všem, kteří přijímají její výchovný program. Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Společně“. Zaměřujeme se na utváření a rozvíjení kompetencí, které mají vytvořit základ pro celoživotní učení žáka a pro jeho úspěšnou orientaci v každodenním praktickém životě. Uplatňujeme výchovně vzdělávací strategie směřující ke kompetencím: k učení, k řešení problémů, kompetenci komunikativní, sociální a personální a pracovní. Součástí výuky je náboženství a další duchovní a etické aktivity, jejichž prostřednictvím chceme předávat křesťanské životní hodnoty, utvářet hodnotovou orientaci žáků a vést k prosociálnosti. Od 3. ročníku se učí F, N, A, od 6. ročníku další z uvedených jazyků. Škola zajišťuje zahraniční pobyty ve Francii, Německu a Anglii. Je zapojena do mnohých vzdělávacích a charitativních projektů. Ve škole je k dispozici školní plavecký bazén, dvě tělocvičny, počítačová učebna, odborné učebny, knihovna, oratoř a přilehlé hřiště. Škola poskytuje možnost individuálního (domácího)vzdělávání - dává metodické vedení a pomoc rodičům a dětem k úspěšnému vzdělávání.

Zřizovatel:

Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily
Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

Počet pedagogů:

40 stálých pedagogů / 2 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

480 / 18