banner sekce
Sekce

Školství

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou

Kód v katalogu:

2.24

Adresa:

Školní 698, VESELÍ NAD MORAVOU, 698 01

Kontakt:

Tel.: 518 309 931; 518 324 549
E-mail.: skola@czsveseli.cz
Fax.: 518 324 549
Www: http://www.czsveseli.cz

IČ:

71340939

Číslo účtu:

43-2476710277/0100

Ředitel:

Ing. Ludvík Kostelanský Tel.: 518 309 933; 605 571 069
E-mail.: kostelansky.ludvik@seznam.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Tomáš Just - 518 309 931; 734 435 477

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

základní škola

Rok zahájení provozu:

2008

Spirituál / duchovní služba:

není

Charakteristika zařízení:

Škola vznikla transformací ze Základní školy J.A.Komenského při optimalizací školství ve Veselí nad Moravou 1.7.2008. Zřizovatelem je od tohoto dne Arcibiskupství olomoucké. Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou je plně organizovanou městskou školou, umístěnou v centru města Veselí nad Moravou, v klidové parkové zóně, s velmi dobrou dopravní obslužností, je umístěna ve dvou navzájem propojených budovách. Součástí školy je i školní kuchyň s jídelnou, která vaří pro žáky a zaměstnance školy dva druhy jídla. Školní kuchyň připravuje stravu také pro jiná školská zařízení. Výuka probíhá v 18 kmenových třídách a ve 12 odborných učebnách ( 2 počítačové učebny, hudebna,jazyková učebna, učebna chemie a fyziky, učebna zeměpisu a dějepisu, učebna přírodopisu, učebna etické výchovy, keramická dílna, dílna pro pracovní výchovu a školní kuchyňka). Součástí školy jsou 2 tělocvičny a gymnastický sálek. Vedle tělocvičny školy je venkovní kombinované hřiště vhodné zejména pro míčové hry (malá kopaná, odbíjená, vybíjená, florbal). Školní klub má svou místnost pro zájmovou činnost, rovněž i čtyři oddělení školní družiny využívají vhodné oddělené prostory ZŠ. Pod hlavičkou školního klubu funguje pro žáky školy asi 30 kroužků. Co se týče materiálních a technických podmínek – za zmínku stojí vybavení čtyř počítačových učeben s připojením k internetu. ZŠ je dobře vybavena kvalitní audiovizuální technikou (datavideoprojektory, digitální fotoaparáty a kamera, televizory, DVD rekordéry, ozvučovací aparatura, apod.). V multimediální učebně a v odborné učebně zeměpisu a dějepisu je instalována interaktivní tabule. Další dvě interaktivní tabule jsou mobilní, propojené na notebooky. V učebně Etické výchovy je nainstalován dataprojektor propojený s PC. Většina kabinetů vyučujících je vybavena PC zapojenými do sítě s přístupem na internet a tiskárnou. Učitelé mohou používat i kopírky, které se nacházejí ve sborovnách 1. a 2. stupně a barevné kopírky umístěné v ředitelně. Škola vyučuje podle ŠVP Církevní škola, ve všech ročnících je zařazena etická výchova jako samostatný předmět, náboženství je nepovinným předmětem. Škola se také specializuje na environmentální výchovu.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

29 stálých pedagogů / 2 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

353 / 18